EN

018-126/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-126/2011-4
Datum: 18. 5. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku s pogajanji brez predhodne objave za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v II. fazi za novogradnjo in rekonstrukcijo objekta NFL, Vodovodna 95 v Ljubljani, št. 430-281p/2010" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Lesnina Inženiring, d.d., Parmova ulica 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.5.2011

odločila:

Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 3.5.2011, se zavrže kot nedopustna.

Obrazložitev:

Pred naročnikom je v teku postopek oddaje javnega naročila "Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku s pogajanji brez predhodne objave za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v II. fazi za novogradnjo in rekonstrukcijo objekta NFL, Vodovodna 95 v Ljubljani, št. 430-281p/2010".

Dne 2.3.2011 je naročnik izdal dokument "Sklep o oddaji naročila", iz katerega izhaja njegova odločitev, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Konstruktor VGR, d.o.o., Jadranska cesta 25a, Maribor.

Dne 3.3.2011 je naročnik na Portalu javnih naročil, pod objavo št. JN1992/2011, objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. Dne 1.4.2011 je pod objavo št. JN3355/2011 na Portalu javnih naročil objavil še obvestilo o oddaji naročila.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6.4.2011, odposlano dne 8.4.2011, na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval razveljavitev obvestila o oddaji javnega naročila ter izvedbo novega postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, podredno pa po odprtem postopku. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Na naročnikov poziv z dne 14.4.2011 je vlagatelj dne 18.4.2011 svoj revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 28.4.2011, s katerim je tega na podlagi 13. člena ZRPJN zavrgel, vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka pa zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik je naročnik navedel, da je vlagatelj svoj revizijski zahtevek vložil prepozno. V sklepu je naročnik vlagatelju podal tudi pouk o pravnem sredstvu, v katerem je navedel, da lahko zoper sklep v roku treh dni vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 3.5.2011 na naročnika naslovil vlogo "Zahteva za nadaljevanje revizijskega postopka", v kateri navaja, da je dne 29.4.2011 prejel naročnikov sklep, s katerim je ta zavrgel njegov revizijski zahtevek in zahtevo po povračilu stroškov revizijskega zahtevka. Vlagatelj dalje navaja, da se z naročnikovo odločitvijo o revizijskem zahtevku ne strinja, prav tako pa v celoti nasprotuje tudi razlogom, ki jih v obrazložitev svoje odločitve navaja naročnik. Glede na navedeno vlagatelj v celoti vztraja pri zahtevku za revizijo in navedbah (kršitvah, dejstvih) ter pri povračilu vseh priglašenih stroškov revizijskega postopka iz zahtevka za revizijo "ter naročnika, v skladu s 17. členom ZRPJN, pravočasno obvešča, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo". Vlagatelj je svojo vlogo v vednost poslal tudi Državni revizijski komisiji.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 9.5.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil prvega odstavka 13. člena ZRPJN izhaja, da naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena tega zakona. Iz določil drugega odstavka istega člena izhaja, da se v primeru, če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, ta zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija v zadevi ugotavlja, da je naročnik s sklepom z dne 28.4.2011 vlagateljev revizijski zahtevek z dne 6.4.2011 zavrgel, saj naj bi bil ta nepravočasen. Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je naročnik navedeni sklep izdal na ustrezni pravni podlagi (in sicer na podlagi 13. člena ZRPJN, na katerega se sklicuje tudi v glavi sklepa), ravno tako pa je v njem vlagatelju podal tudi ustrezen pravni pouk (t.j. pouk o dopustnosti pritožbe zoper sklep na Državno revizijsko komisijo).

Ne glede na navedeno gre ugotoviti, da je vlagatelj dne 3.5.2011 na naročnika naslovil zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, t.j. zahtevo po prvem odstavku 17. člena ZRPJN.
Državna revizijska komisija s tem v zvezi pojasnjuje, da imajo ponudniki (vlagatelji revizijskih zahtevkov), skladno z določili ZRPJN, pravico zahtevati nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo zgolj v primeru, ko naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Navedeno jasno izhaja iz določil prvega odstavka 17. člena ZRPJN, v povezavi z določili prvega odstavka 16. člena ZRPJN. V primeru, ko naročnik zahtevek za revizijo zavrže zaradi nepravočasnosti, pa ponudniki niso upravičeni zahtevati nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo, temveč lahko zoper takšno naročnikovo odločitev, v skladu z določili drugega odstavka 13. člena ZRPJN, v roku treh dni od njenega prejema vložijo pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija v konkretni zadevi ugotavlja, da vlagateljeve vloge z dne 3.5.2011, ki je bila v vednost poslana tudi temu organu, ni mogoče šteti za pritožbo po drugem odstavku 13. člena ZRPJN. Tako iz poimenovanja vloge, kot iz njene vsebine, namreč jasno izhaja, da se vlagatelj z njo ne pritožuje zoper naročnikov sklep z dne 28.4.2011, temveč zahteva zgolj nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, na podlagi določil 17. člena ZRPJN.

Ob upoštevanju že navedenega dejstva, da je v primeru zavrženja revizijskega zahtevka ponudnik upravičen do pritožbe na Državno revizijsko komisijo, ne pa tudi do zahteve za nadaljevanje postopka pred tem organom, v konkretni zadevi pa je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek z dne 6.4.2011 zavrgel, je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 3.5.2011, zavrgla kot nedopustno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 18.5.2011


Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk. univ. dipl. prav.,
predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Lesnina Inženiring, d.d., Parmova ulica 53, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran