EN

018-061/2011 Javno podjetje, Okolje Piran, d.o.o.

Številka: 018-061/2011-6
Datum: 19. 4. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Izvajanje programa čiščenja in vzdrževanja javnih površin na območju Občine Piran" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika GOKOP d.o.o., Plintovec 33B, Zgornja Kungota in REA SOLAR d.o.o., Rošpoh 133, Kamnica, ki ju zastopa Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN d.o.o., Arze 1b, Piran (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.04.2011

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o izločitvi ponudbe skupnih ponudnikov GOKOP d.o.o., Zgornja Kungota in REA SOLAR d.o.o., Kamnica, kot izhaja iz Odločitve o izločitvi prejete ponudbe, št. 46/01, z dne 24.01.2011.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.960,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15.11.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji na podlagi 1. točke prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 128/06 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-2).

Naročnik je dne 24.01.2011 sprejel Odločitev o izločitvi prejete ponudbe, s katero je oba sodelujoča ponudnika obvestil, da se vlagateljeva ponudba kot nepopolna izloči iz postopka in da je ponudba ponudnika ADET komunalne storitve d.o.o., Kunaverjeva 3, Piran popolna. Naročnik je še navedel, da bo po pravnomočnosti navedene odločitve opravil pogajanja s ponudnikom ADET komunalne storitve d.o.o., Kunaverjeva 3, Piran.

Vlagatelj je dne 02.02.2011 opravil vpogled v lastno ponudbo, o čemer je sestavljen zapisnik.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 04.02.2011 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da je odločitev naročnika o izločitvi njegove ponudbe nezakonita. Vlagatelj navaja, da je v ponudbo predložil fotokopije pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, obrazce M-1/M-2 ter potrdila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da ima z zahtevanim številom delavcev sklenjena delovna razmerja za nedoločen čas. Vlagatelj priznava, da zahtevanih M-3 obrazcev ni predložil že v ponudbo, pri čemer poudarja, da to ne pomeni, da ni izpolnil naročnikovih kadrovskih pogojev oziroma, da je zato njegova ponudba nepopolna.

Vlagatelj še navaja, da ugotovljena napaka predstavlja zgolj formalno pomanjkljivost njegove ponudbe in da ga je naročnik, na podlagi prvega odstavka 78. člena ZJN-2, pozval, naj jo dopolni s fotokopijami obrazcev M-3 za 15 delavcev iz priloženega seznama. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudbo dopolnil z manjkajočimi oziroma zahtevanimi obrazci, potem pa je naročnik ugotovil, da je ponudbo dopolnil vsebinsko in ga nezakonito izločil.

Kot ugotavlja vlagatelj, je naročnik svojo odločitev o tem oprl na načelno prakso Državne revizijske komisije oziroma je ugotovil, da obrazci M-3, ki jih je vlagatelj naknadno posredoval naročniku, niso obstajali že v trenutku oddaje ponudb. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnikovo stališče zmotno in neutemeljeno, saj je vlagatelj že ob oddaji ponudbe izkazal, da ima z zahtevanim številom delavcev sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Navedeno, poudarja vlagatelj, izhaja tako iz priloženih fotokopij pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, kot tudi iz potrdil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vlagatelj v zvezi s tem poudarja, da se je naročnik z naknadno predloženimi obrazci M-3 lahko zgolj dodatno prepričal, da so imeli vsi delavci, za katere je zahteval obrazce M-3, v trenutku oddaje ponudb sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.

Vlagatelj še navaja, da je s predložitvijo M-3 obrazcev svojo ponudbo ustrezno dopolnil, saj je s tem izkazal, da so v trenutku oddaje ponudbe obstajala delovna razmerja za nedoločen čas, zato dejstvo, da so bili naknadno priloženi obrazci M-3 izdani po datumu, ki je bil določen za oddajo ponudb, ne pomeni vsebinske spremembe njegove ponudbe (vlagatelj se pri tem sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije št. 018-245/2007, št. 018-205/2008 in 018-049/2009).

Vlagatelj poudarja, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe ravnal tudi v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, saj ni ravnal gospodarno, transparentno in enakopravno.

Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev št. 46/01, z dne 24.01.2011, razveljavi v delu v katerem je bila njegova ponudba izločena kot nepopolna oziroma podrejeno, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev revizijskih stroškov po priloženem stroškovniku.

Naročnik je s sklepom, z dne 21.02.2011, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji zahteval izpolnitev kadrovskega pogoja, in sicer je od ponudnikov zahteval naj predložijo fotokopije pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas za 22 delavcev in fotokopije obrazcev M-1 oziroma M-3 v primeru, če je prišlo do sprememb podatkov o zavarovancu. Naročnik poudarja, da je vlagatelj za šestnajst delavcev predložil pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas in fotokopije obrazcev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Območna enota Maribor), iz katerih izhaja, da so delavci v delovnem razmerju za določen čas. Ker je med dokumenti ugotovil navedeno neskladje, poudarja naročnik, je vlagatelja pozval, naj mu za vseh šestnajst oseb posreduje še fotokopije obrazcev M-3 - torej obrazce, ki bodo izkazovali (morebitne) spremembe podatkov o zaposlitvi delavcev (naročnik v nadaljevanju poimensko navaja vseh šestnajst oseb, za katere je pozval vlagatelja, naj mu predloži še obrazce M-3).

Kot navaja naročnik, mu je vlagatelj za vseh šestnajst delavcev pravočasno posredoval zahtevane obrazce, pri čemer je obrazec M-3 za delavca š.S. datiran z dne 22.12.2008, vsi ostali obrazci pa so bili izdani dne 17.01.2011. Ker obrazci za petnajst delavcev niso obstajali v trenutku roka za oddajo ponudb, poudarja naročnik, je vlagatelj nezakonito vsebinsko dopolnil ponudbo.

Naročnik še navaja, da na podlagi predloženih pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas in potrdil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni bilo mogoče ugotoviti zahtevane kadrovske sposobnosti. Kot poudarja naročnik, iz obrazcev izhaja, da so bili delavci zaposleni za določen čas, kar pomeni, da vlagatelj pogoja ni izpolnil. Ker pa je nato vlagatelj priložil podatke o dejstvih, ki v času oddaje ponudbe niso obstajala, je naročnik ponudbo zavrnil.

Naročnik nadalje zatrjuje, da mora ponudnik vse zahtevane pogoje izpolniti že v trenutku oddaje ponudbe in da je mogoče ponudbo, skladno z določilom 78. člena ZJN-2, dopolniti zgolj izjemoma. Kot še navaja naročnik, je potrebno pojem formalno nepopolne ponudbe razlagati na način, da se lahko odpravijo zgolj tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske in da gre za formalno nepopolnost zgolj v primeru, če ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe vsebinsko že izpolnjuje in je navedeno dejstvo iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno.

V konkretnem primeru, nadaljuje naročnik, vlagatelj kadrovskih zahtev razpisa v trenutku oddaje ponudbe ni izpolnjeval, vendar to iz ponudbe še ni bilo jasno razvidno, zato ga je pozval k dopolnitvi ponudbe. Po prejemu dodatnih dokumentov, navaja naročnik, je ugotovil, da je vlagateljeva ponudba nepopolna. Če bi namreč vlagatelj v ponudbi navedel resnične podatke, bi že iz nje izhajalo, da ima za nedoločen čas zaposlenih 22 oseb. Naročnik tako ugotavlja, da je z dodatnimi dokumenti pridobil dokazilo o tem, da je vlagateljeva ponudba nepopolna in da vsebuje tudi neresnične podatke.

Naročnik poudarja, da je prijava v sistem zavarovanj sicer ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca in pomemben dokaz o obstoju delovnega razmerja. Naročnik v zvezi s tem še navaja, da iz analize naknadno pridobljenih obrazcev M-3 izhaja, da vlagatelj za posamezne delavce ni vložil prijave na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zakonskem 15 dnevnem roku od nastale spremembe, ampak šele po preteku več let od domnevne spremembe in še to na zahtevo naročnika v tem postopku oddaje javnega naročila. Vse našteto, poudarja naročnik, nesporno dokazuje, da vlagatelj na dan odpiranja ponudb ni izpolnjeval spornega kadrovskega pogoja in da v obravnavanem primeru ne gre zgolj za formalno pomanjkljivost. Opustitev prijave delavcev na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pasivnost vlagatelja, ki tudi po poteku daljšega časovnega obdobja svojih delavcev ni prijavil na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa ni mogoče razlagati v korist vlagatelja.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 25.02.2011, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj ponavlja navedbe iz zahtevka za revizijo in še zatrjuje, da je naročnikova ugotovitev o tem, da je do sprememb podatkov v obrazcih prišlo šele po oddaji ponudbe oziroma šele na dan 17.01.2011, zmotna in zavajajoča. Vlagatelj poudarja, da pomeni datum 17.01.2011 na obrazcih M-3 datum izdaje teh obrazcev. Datumi spremembe podatkov na obrazcih M-3 izhajajo iz alineje št. 21, pričetek zavarovanja pa je naveden v alineji št. 25 (šifra 1). Na podlagi datumov o spremembah podatkov iz alineje 21 pa je mogoče nesporno ugotoviti, da so imeli vsi delavci v trenutku oddaje ponudbe sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas (šifra 1). Vlagatelj poudarja, da so vse njegove navedbe objektivno preverljive in nesporno razvidne iz obrazcev M-3, s katerimi je vlagatelj po pozivu naročnika dopolnil svojo ponudbo.

Vlagatelj še poudarja, da je naročnikov očitek o tem, da svojih delavcev ne prijavlja v sistem zavarovanj, neresničen in zlonameren. Nedopustno je, poudarja vlagatelj, da naročnik na podlagi očitnega nerazumevanja vsebine obrazca M-3, podaja negativne vrednostne sodbe.

Naročnik je dne 03.03.2011, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Ker je bila vsa dokumentacija (vključno s ponudbami) odstopljena v fotokopijah, je Državna revizijska komisija dne 14.03.2011 od naročnika zahtevala originalno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je od naročnika zahtevala tudi izvod razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je originalno dokumentacijo in izvod razpisne dokumentacije prejela dne 17.03.2011.

Državna revizijska komisija je dne 31.03.2011 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila obe stranki.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna in popolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Vlagatelj tudi zatrjuje, da je po pozivu naročnika ponudbo dopolnil z zahtevanimi obrazci, naročnik pa jo je kljub temu nezakonito izločil.

Naročnik je v 4. točki Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Izjava o ustrezni kadrovski zasedbi - Priloga 4) zapisal:

"Predložena mora biti izjava ponudnika, da razpolaga z zahtevanim številom delavcev (30 delavcev) in z določenim številom delavcev z vozniškim izpitom B kategorije (12 delavcev) s tremi leti izkušenj na malih kamionih do 3,5 ton skupne teže. Priložene morajo biti fotokopije pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas za 22 delavcev (od 22 delavcev, zaposlenih za nedoločen čas, jih mora 12 predložiti fotokopije vozniških dovoljenj za B kategorijo)."

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tudi Prilogo 4 (Izjava o ustrezni kadrovski zasedbi), ki so jo morali ponudniki izpolniti s podatki številu zaposlenih delavcev, številu zaposlenih delavcev za nedoločen čas in številu zaposlenih delavcev, ki imajo vozniški izpit B kategorije. Naročnik je zapisal, da morajo ponudniki v zvezi s tem med drugim priložiti:

"Fotokopijo pogodb o zaposlitvi in fotokopije obrazcev M-1 oziroma M-3 (če je prišlo do sprememb podatkov o zavarovancu)".

Iz zgoraj citiranih navodil naročnika med drugim izhaja, da so morali ponudniki izkazati, da imajo za vsaj 22 (od skupaj 30) delavcev, ki bodo opravljali dela, ki se predmet javnega naročila, sklenjena delovna razmerja za nedoločen čas. V ta namen so morali ponudniki za vsakega izmed njih priložiti fotokopijo pogodbe o zaposlitvi ter fotokopijo obrazca M-1 oziroma v primeru morebitnih sprememb podatkov v obrazcu M-1, še fotokopijo obrazca M-3.

Naročnik je tekom pregleda ponudb ugotovil, da je vlagatelj za šestnajst delavcev predložil pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas in obrazce M-1, iz katerih izhaja, da imajo ti delavci sklenjeno delovno razmerje za določen čas. Iz navedenega razloga je naročnik vlagatelja pozval, da naj mu (v roku petih dni od prejema poziva) posreduje fotokopije obrazcev M-3 za naslednje delavce 1. š.S., 2. T.D., 3. V.S., 4. V.J., 5. M.J., 6. P.D., 7. O.B., 8. S.D., 9. J.Z., 10. K.I., 11. A.S., 12. K.I., 13. M.S., 14. N.B., 15. Č.A. in 16. O.B.

Vlagatelj mu je za vseh šestnajst delavcev pravočasno posredoval kopije obrazcev M-3. Eden izmed predloženih obrazcev (in sicer obrazec, ki se nanaša na osebo š.S.) je bil izdan dne 22.02.2008, vseh ostalih petnajst obrazcev pa dne 17.01.2011. Naročnik je iz razloga, "ker petnajst obrazcev ni obstajalo v trenutku roka za oddajo ponudb" vlagateljevo ponudbo kot nepopolno izločil. Kot je namreč zapisal naročnik, je vlagatelj "s petnajstimi, naknadno priloženimi obrazci M-3, vsebinsko spremenil svojo ponudbo". Naročnik je torej le za enega izmed šestnajstih spornih delavcev štel, da je kadrovski pogoj izpolnil. Kot je namreč zapisal naročnik, je vlagatelj zgolj za delavca š.S. predložil obrazec M-3, ki je bil datiran pred potekom roka za oddajo ponudb.

Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 s spremembami; v nadaljevanju: ZZVZZ) predpisane pogoje. Med samim trajanjem zavarovanja ali po že zaključenem zavarovanju lahko pride do spremembe posameznih podatkov, ki so bili ob prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje sporočeni z obrazcem M-1. Za prijavo sprememb podatkov obvezno socialno zavarovanih oseb se uporablja obrazec M-3 (Sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja), ki je predpisan s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05 s spremembami; v nadaljevanju: Pravilnik). S Pravilnikom je predpisan tudi obrazec M-3 (Potrdilo o spremembi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja), ki ga na podlagi opravljenih sprememb izda pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Oba obrazca M-3 sicer vsebujeta identične rubrike.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, med strankama ni spora o tem, da je vlagatelj za vseh 15 spornih delavcev (že v ponudbi) priložil Pogodbe o zaposlitvi, iz katerih izhaja, da imajo sklenjena delovna razmerja za nedoločen čas. Ker pa iz predloženih obrazcev M-1 izhaja, da ima vseh petnajst oseb sklenjena delovna razmerja za določen čas, je naročnik vlagatelja pozval, naj mu za sporne delavce priloži še obrazce M-3.

Pregled obrazcev M-3, ki jih je priložil vlagatelj, pokaže, da imajo vsi sporni delavci sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Navedeno izhaja iz rubrike 6a - Vzrok spremembe in iz rubrike 25 - Delovno razmerje. Iz obrazcev M-3 pa je poleg dejstva, da gre pri vseh petnajstih osebah za delovna razmerja za nedoločen čas razvidno tudi, kdaj so bila takšna delovna razmerja sklenjena in kdaj je bila sprememba v zvezi s tem opravljena. Navedeni podatki izhajajo iz rubrike št. 21 (Datum pričetka zavarovanja) in iz rubrike 6b (Datum spremembe zavarovanja). Pregled obrazcev tudi pokaže, da so bila delovna razmerja za nedoločen čas z vsemi petnajstimi osebami sklenjena pred potekom roka za oddajo ponudb (torej pred 21.12.2010) ter da so bile spremembe navedenih podatkov ravno tako izvedene pred potekom tega roka (iz vseh obrazcev izhaja, da sta datum opravljene spremembe in datum pričetka delovnega razmerja za nedoločen čas identična).

Natančen pregled naknadno predloženih obrazcev pokaže, da je 1. oseba T.D. delovno razmerje za nedoločen čas sklenila dne 06.12.2007 2. oseba V.S. dne 01.07.2006, 3. oseba V.J. dne 23.06.2010, 4. oseba. M.J. dne 18.01.2008, 5. oseba P.D. dne 01.10.2006, 6. oseba O.B. dne 21.02.2010, 7. oseba S.D. dne 01.01.1998, 8. oseba J.Z. dne 01.09.2009, 9. oseba K.I. dne 01.07.2006, 10. oseba A.S. dne 01.10.2002, 11. oseba K.I. dne 05.12.2006, 12. oseba M.S. dne 17.02.2008 13. oseba N.B. dne 01.01.2006, 14. oseba Č.A. dne 21.10.2009 in 15. oseba O.B. dne 06.12.2006.

Iz zgoraj navedenih podatkov torej izhaja, da je imel vlagatelj z vsemi petnajstimi delavci sklenjena delovna razmerja za nedoločen čas že pred potekom roka za oddajo ponudb. Dejstvo, da je vlagatelj ponudbo dopolnil z obrazci, ki so bili izdani šele po poteku roka za oddajo ponudb, torej ne more pomeniti (kot napačno zatrjuje naročnik) vsebinske spremembe ponudbe. Pri navedenem datumu gre namreč za datum izdaje obrazcev (vlagatelj je zanje očitno zaprosil po prejemu naročnikovega poziva), datumi opravljenih sprememb in datumi sklenitve delovnih razmerij za nedoločen čas pa izhajajo, kot je že zapisano v tej obrazložitvi, iz rubrik 6b in 21. Ker obrazci potrjujejo, da so bila delovna razmerja za nedoločen čas z vsemi petnajstimi ljudmi sklenjena pred potekom roka za oddajo ponudb ter da so bile pred potekom tega roka opravljene tudi navedene spremembe, je Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku sledila. Z naknadno predloženimi obrazci vlagatelj torej ni vsebinsko spremenil svoje ponudbe (kar ZJN-2 izrecno prepoveduje v drugem odstavku 78. člena), pač pa je z njimi zgolj dodatno dokazal/pojasnil, da je izpolnil naročnikovo zahtevo iz 4. točke Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. Kot že izhaja iz te obrazložitve, med naročnikom in vlagateljem sicer ni spora o tem, da je vlagatelj za vseh petnajst spornih oseb že v ponudbo predložil pogodbe o zaposlitvah za nedoločen čas. Primerjava obrazcev M-3 s pogodbami o zaposlitvami pa tudi pokaže, da so datumi sklenitve delovnih razmerij za nedoločen čas v obeh dokumentih enaki.

Ob vsem navedenem je potrebno ugotoviti, da vlagatelj s tem, ko je ponudbo dopolnil z obrazci M-3, ki so bili datirani z dne 17.01.2011, ni kršil drugega odstavka 78. člena ZJN-2. Sporna dopolnitev se namreč ne nanaša niti na spreminjanje ponudbene vsebine niti na dokazovanje dejstev, ki v trenutku poteka roka za predložitev ponudb še niso obstajala. Da ima vlagatelj z vsemi petnajstimi ljudmi sklenjena delovna razmerja za nedoločen čas namreč izhaja že iz ponudbe oziroma iz pogodb o zaposlitvah za nedoločen čas, ki jih je vlagatelj predložil v ponudbo.


Ob upoštevanju vseh navedenih ugotovitev je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V zahtevku za revizijo je zahteval povrnitev vplačane revizijske takse v višini 5.000,00 EUR, 1400,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka in 20 % DDV.

Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 160,00 EUR (tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 5.960,00 EUR. Državna revizijska komisija je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19.04.2011

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN d.o.o., Arze 1b, Piran
- Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana
- ADET komunalne storitve d.o.o., Kunaverjeva 3, Piran
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana

številka: 018-061/2011-6

Natisni stran