EN

018-024/2011 Občina škocjan

Številka: 018-024/2011-2
Datum: 11. 2. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Obnova vodovoda Gorenje Dole - Dolenje Dole in vodovoda Mačkovec - Dolenje Dole" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d.o.o., Trdinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina škocjan, škocjan 67, škocjan (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.2.2011

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 20.12.2010 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Obnova vodovoda Gorenje Dole - Dolenje Dole in vodovoda Mačkovec - Dolenje Dole", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji naročila" z dne 8.12.2010.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15.9.2010 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Obnova vodovoda Gorenje Dole - Dolenje Dole in vodovoda Mačkovec - Dolenje Dole". Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN9743/2010 z dne 13.10.2010.

Dne 8.12.2010 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o oddaji naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Radok, storitve in svetovanje, d.o.o., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta dalje izhaja, da je naročnik kot popolno označil tudi ponudbo ponudnika AGM Nemec, d.o.o., Laško (v nadaljevanju: AGM Nemec, d.o.o.), ostale prejete ponudbe pa je naročnik označil za nepopolne. V zvezi z vlagateljevo ponudbo naročnik navaja, da je vlagatelj na obrazcu št. 7 podal neresnično oz. vsaj zavajajočo izjavo glede reference za "Izgradnjo vodovoda BS Zaloke I. Faza, 2. in 3. faza". Naročnik namreč ugotavlja, da sta vlagatelj in ponudnik Kostak, d.d., priložila obrazca 7, ki se nanašata na isto referenco, katero sta potrdila en drugemu, kar je po njegovem prepričanju nedopustno.

Dne 15.12.2010 je vlagatelj naročniku po telefaksu poslal zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter za vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Naročnik je dne 20.12.2010 izdal sklep, s katerim je vlagateljevo zahtevo zavrgel. Zahtevani vpogled v ponudbeno dokumentacijo je naročnik vlagatelju omogočil dne 20.12.2010.

Z vlogo z dne 20.12.2010 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem najprej zatrjuje neutemeljenost izločitve njegove ponudbe, v zvezi s čemer navaja, da so bila vsa dela, ki so navedena na obrazcu št. 7 njegove ponudbe, resnično in dejansko izvedena. V dokaz navedenega prilaga pogodbo, sklenjeno med njim, ponudnikom Kostak, d.d., ter Občino Krško. Ker je dela dejansko izvedel, po vlagateljevem mnenju njegove reference ne morejo biti sporne in naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti. Vlagatelj poudarja tudi, da ne v tem ne v kakem drugem postopku javnega naročanja ni podal nobene zavajajoče izjave, drugačne navedbe naročnika pa so nekorektne, če že ne žaljive. Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku dalje zatrjuje neprimernost ponudbe izbranega ponudnika. S tem v zvezi navaja, da gre v reference tega ponudnika "resno dvomiti", zato predlaga, da se te preverijo. Vlagatelj ravno tako ugotavlja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi (na obrazcu št. 2) navedel, da bo dela končal v 170 dneh, na terminskem planu (ki je poleg tega tudi v tujem jeziku) je opredelil 273 - dnevni rok, v vzorcu ponudbe pa, da bo delal 240 dni. Ker je čas izvedbe en od kriterijev za izbiro, bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika zaradi vsebinske napake izločiti. Kot slednje vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje še neprimernost ponudbe AGM Nemec, d.o.o. Tudi v zvezi s ponudbo tega ponudnika vlagatelj ugotavlja, da se v njej predložen terminski plan ne ujema z obrazcem št. 2. Na njem je omenjeni ponudnik navedel, da bo dela končal v 160 dnevnem roku, kar pa naj ne bi izhajalo iz terminskega plana. Na tem je sicer z roko zapisano, da bodo dela končana v 160 - dnevnem roku, vendar pa naj to ne bi izhajalo iz grafičnega prikaza terminskega plana, kar pa je njegova bistvena lastnost. Terminski plan iz ponudbe omenjenega ponudnika je po vlagateljevem mnenju neustrezen in nepregleden, saj mora iz njegove vsebine izhajati začetek in konec aktivnosti, kot tak pa se mora terminski plan ujemati z obrazcem št. 2. Vlagatelj meni tudi, da ponudnik AGM Nemec, d.o.o., ne izpolnjuje pogojev minimalne tehnične sposobnosti, saj naj v svoji ponudbi ne bi predložil dokazil, da ima res na razpolago ustrezno mehanizacijo, kot je to navedeno v 6. točki IV. poglavja Povabila k oddaji ponudbe.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se ugotovi utemeljenost njegovih navedb in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, da se ugotovi popolnost vlagateljeve ponudbe ter da naročnik izda novo odločitev o izbiri, v kateri ugotovi, da je vlagateljeva ponudba popolna in najugodnejša. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 20.1.2011, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako je zavrnil vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik glede popolnosti vlagateljeve ponudbe navaja, da je ponudbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddala tudi družba Kostak, d.d., ki je, tako kot vlagatelj, med svojimi referencami navedla izgradnjo vodovoda BS Bloke - 1. faza - 2., 3. etapa. Referenčno potrdilo je omenjenemu ponudniku potrdil prav vlagatelj, medtem ko je referenčno potrdilo vlagatelju potrdila družba Kostak, d.d. Naročnik ugotavlja, da je upoštevajoč vrednost omenjenega referenčnega posla po pogodbi, ki jo je predložil vlagatelj, ter vrednost del po referenci, kot jo je družbi Kostak, d.d., potrdil vlagatelj, slednji pri referenčnem poslu izvedel dela v vrednosti 167.831,99 EUR. To pa je v neskladju z vrednostjo del, navedeno na referenčnem potrdilu, kot je bilo v zvezi z navedeno referenco predloženo v vlagateljevi ponudbi. Naročnik je zato ugotovil, da je vlagatelj s predložitvijo omenjenega referenčnega potrdila v svoji ponudbi zavestno predložil neresnično izjavo. Glede ponudbe izbranega ponudnika naročnik navaja, da je ta upravičeno izkazoval svojo tehnično usposobljenost s sklicevanjem na reference svojega podizvajalca, saj mu je to omogočala razpisna dokumentacija (in njena pojasnila). Vlagatelj pa tudi sicer zgolj dvomi v reference izbranega ponudnika, pri čemer pa s tem v zvezi ni podal ustreznih navedb niti ni za podane navedbe predložil nobenih dokazov. Naročnik zavrača tudi revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na različne roke izvedbe naročila, kot naj bi izhajali iz ponudbe izbranega ponudnika, ter navedbe o tem, da je bil terminski plan v ponudbi izbranega ponudnika delno predložen v tujem jeziku. Glede ponudbe AGM Nemec, d.o.o., naročnik izpostavlja, da je od ponudnikov zahteval predložitev zgolj okvirnega terminskega plana, ki naj bi ga ponudniki lahko sestavili sami; podroben terminski plan bo moral izbrani ponudnik predložiti v 10 dneh po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do uvedbe v delo. Omenjeni ponudnik je v svoji ponudbi predložil terminski plan, iz katerega so razvidne posamezne aktivnosti in njihovo trajanje, zato je vlagateljev očitek o neustreznosti predloženega terminskega plana neutemeljen. Tudi samo dejstvo, da je bilo na terminskem planu z roko napisano, da bodo dela opravljena v 160 dneh, z vidika popolnosti ponudbe tega ponudnika ni sporno. Okvirni terminski plan je namreč pripravljen z uporabo aplikacije, ki očitno šteje le delovne dneve, zato je ponudnik AGM Nemec, d.o.o., sam pojasnil, da gre za 115 delovnih dni. Kakršnekoli neskladnosti ponudbi omenjenega ponudnika zato ni mogoče očitati. Kot neutemeljene pa naročnik označuje tudi revizijske navedbe, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogoja minimalne tehnične sposobnosti s strani navedenega ponudnika. S tem v zvezi naročnik navaja, da je omenjeni ponudnik v svoji ponudbi predložil zahtevani obrazec št. 9 s popisom tehnične opreme, ravno tako je predložil tudi seznam opreme, ki jo ima na voljo. Iz podatkov na navedenih dokumentih izhaja, da ponudnik AGM Nemec, d.o.o., izpolnjuje zahtevane pogoje. Vlagatelj pa tudi sicer zgolj meni, da jih ne izpolnjuje, pri čemer v zvezi s tem ne predlaga nikakršnih dokazov.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24.1.2011 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi je hkrati dodatno predstavil svoja stališča v zadevi in ob tem med drugim pojasnil, da je pri spornem referenčnem poslu (BS Zaloke) sam vodil in izvajal dela ter za njihovo izvedbo zagotavljal lastne in najete kapacitete. Navedel je tudi, da je za izvedbo vodovodne inštalacije angažiral "podizvajalca KOSTAK, d.d., ki je bil hkrati soglasodajalec in upravljavec tega vodovoda. Hkrati pa je bil po pooblastilu Občine Krško tudi vodja projekta (investicije) za in v imenu naročnika, kar pomeni, da je na eni strani vodil investicijo in nadzor, po drugi strani pa je bil angažiran kot podizvajalec cevovoda".

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 28.1.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje popolnost svoje ponudbe ter nepopolnost (neprimernost) ponudbe izbranega ponudnika in ponudnika AGM Nemec, d.o.o.
Državna revizijska komisija je v okviru revizijskega postopka najprej obravnavala revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na popolnost njegove ponudbe.

Iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji naročila" z dne 8.12.2010 izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz razloga, ker naj bi bila v njej predložena neresnična oz. vsaj zavajajoča izjava glede reference za izgradnjo vodovoda BS Zaloke.

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je vlagatelj v tej na Obrazcu št. 6 (Seznam izvedenih del s področja nizkih gradenj v zadnjih treh letih v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila) navedel tri referenčne posle, med njimi tudi za naročnika sporen referenčni posel "Izgradnja vodovoda BS Zaloke - 1. faza - 2., 3. etapa". Pri omenjenem referenčnem poslu je kot referenčni naročnik navedena družba Kostak, d.d., kot čas realizacije obdobje od maja 2006 do aprila 2007, kot pogodbeni znesek pa znesek 614.044,07 EUR.

Vlagatelj je v okviru svoje ponudbe predložil tudi tri Obrazce št. 7 (Izjava naročnika o sodelovanju s ponudnikom), med njimi tudi obrazec, ki se nanaša na zgoraj opredeljeni referenčni posel. Na navedenem obrazcu je kot naročnik navedena družba Kostak, d.d., ki je obrazec tudi potrdila (z žigom in podpisom), kot izvajalec pa je naveden vlagatelj. Na obrazcu so navedeni enak naziv naročila, obdobje trajanja naročila ter skupna vrednost naročila, kot na že omenjenem Obrazcu št. 6.

Državna revizijska komisija kot slednje ugotavlja, da je vlagatelj kot prilogo svojega revizijskega zahtevka predložil pogodbo o izvedbi spornega referenčnega posla ("Izgradnja vodovoda BS Zaloke - 1. faza - 2., 3. etapa") ter dva aneksa k tej pogodbi. Z vpogledom v omenjeno pogodbo (in aneksa k njej) gre ugotoviti, da sta v njej kot naročnika navedena Kostak, d.d. (kot nosilec investicije) in Občina Krško (investitor), kot izvajalec pa je naveden vlagatelj. Ugotoviti gre tudi, da vrednost del, ki so predmet pogodbe, znaša 182.954.294,60 SIT, kar upoštevajoč Zakon o uvedbi evra (Uradni list RS, št. 114/2006) znaša 763.454,74 EUR.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da naročnik ni uspel izkazati, da bi bila s strani vlagatelja predložena izjava glede reference za izgradnjo vodovoda BS Zaloke neresnična oziroma zavajajoča. Ugotoviti gre namreč, da je vlagatelj v postopku uspel prepričljivo izkazati, da je bil izvajalec omenjenega referenčnega posla, da mu je referenčno izjavo upravičeno potrdila družba Kostak, d.d., ki je pri izvajanju referenčnega posla nastopala kot naročnik (oz. eden izmed naročnikov - nosilec investicije) ter da je vrednost referenčnega posla znašala najmanj toliko (oz. več), kot je bilo potrjeno na spornem Obrazcu št. 7, predloženem v okviru vlagateljeve ponudbe. S strani naročnika izpostavljeno dejstvo, da je vlagatelj del omenjenega referenčnega posla očitno oddal v podizvajanje, je z vidika zapisanega brezpredmetno - vlagatelj je namreč v pogodbenem razmerju, ki je bilo podlaga referenčnega posla, kljub temu nesporno še vedno ostal glavni izvajalec in subjekt, ki v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila (peti odstavek 4. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.), tako pa (tudi v delu referenčnega posla, oddanem v podizvajanje) upravičen nosilec reference za posel.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagateljeva ponudba iz razlogov, ki jih navaja naročnik v svojem dokumentu "Obvestilo o oddaji naročila" z dne 8.12.2010, ni nepopolna, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.

Državna revizijska komisija z vpogledom dokument "Obvestilo o oddaji naročila" z dne 8.12.2010 ugotavlja tudi, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zaradi ugotovljene nepopolnosti izločil iz ocenjevanja (in je torej ni točkoval).

Ker v posledici navedenega ni mogoča primerjava ekonomske ugodnosti vlagateljeve ponudbe s ponudbo izbranega ponudnika in ponudnika AGM Nemec, d.o.o., tako pa tudi ne presoja vlagateljevega interesa za obravnavo njegovih nadaljnjih revizijskih navedb, ki se nanašajo na ti ponudbi, je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, že iz zgoraj predstavljenih razlogov vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 20.12.2010 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Obnova vodovoda Gorenje Dole - Dolenje Dole in vodovoda Mačkovec - Dolenje Dole", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji naročila" z dne 8.12.2010.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, in sicer v višini 1.400,00 EUR, povečano za DDV, kot nagrado odvetniku, v višini 20,00 EUR, povečano za DDV, kot pavšalni znesek za poštne in telekomunikacijske storitve, ter v višini 5.000,00 EUR, kolikor je znašala taksa za revizijski postopek.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 11.2.2011Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina škocjan, škocjan 67, škocjan,
- Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d.o.o., Trdinova 7, Ljubljana,
- Radok, storitve in svetovanje, d.o.o., Lava 11, Celje,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran