EN

018-006/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Številka: 018-006/2011-4
Datum: 7. 2. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Analiza razmer na širšem območju Gomilskega in Trnave" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana in Matija Bogdan Marinček, s.p., Teharska cesta 13, Celje, ki ju oba zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.2.2011

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku brez datuma, ki ga je naročnik prejel dne 29.11.2010, se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Analiza razmer na širšem območju Gomilskega in Trnave", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o izidu javnega naročila" št. 4112-10/2010 z dne 21.10.2010.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15.7.2010 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Analiza razmer na širšem območju Gomilskega in Trnave". Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN7766/2010 z dne 23.8.2010.

Dne 21.10.2010 je naročnik izdal dokument "Odločitev o izidu javnega naročila" št. 4112-10/2010, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Hidrosvet, d.o.o. Kidričeva ulica 25, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta izhaja tudi, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno, in sicer zato, ker naj vlagatelj ne bi izkazal zahtevane tehnične usposobljenosti odgovornega nosilca naloge in projektne skupine ter izpolnjevanja referenčnih zahtev.

Vlagatelj je z vlogo z dne 11.11.2010 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Dodatno obrazložitev je naročnik vlagatelju izdal dne 15.11.2010.

Z vlogo brez datuma, ki jo je naročnik prejel dne 29.11.2010, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem glede neizkazovanja zahtevane tehnične usposobljenosti odgovornega nosilca naloge navaja, da je na to mesto v svoji ponudbi nominiral Matijo Bogdana Marinčka, ki je zaposlen kot samostojni podjetnik v lastnem podjetju, ki je oddalo tudi skupno ponudbo. Zanj je navedel tri reference, za katere je predložil tudi referenčne izjave vseh naročnikov poslov. Te so po vlagateljevem mnenju ustrezne, saj se nanašajo na samostojnega podjetnika, ki nima zaposlenih drugih oseb. Reference se torej nanašajo na konkretno fizično osebo, ne glede na to, da jih je ta dejansko izvedla v okviru opravljanja dejavnosti kot samostojni podjetnik. Glede neizkazovanja zahtevane tehnične usposobljenosti v zvezi s projektno skupino vlagatelj navaja, da je v izkaz izpolnjevanja s tem povezanih pogojev predložil obrazec O-2 "Prijava", na katerem je navedel reference osebe Z.F., ki jo je nominiral kot sodelavca za hidrotehnične ureditve, ter reference osebe J.J., ki jo je nominiral kot vodjo izdelave geološko-geotehničnega elaborata. Vlagatelj je prepričan, da navedene reference po vsebini v celoti ustrezajo naročnikovim zahtevam, čemur ta niti ne oporeka. Naročnik je odločil, da vlagatelj ne izpolnjuje pogoja zgolj iz razloga, ker navedene reference niso potrjene s strani naročnikov poslov oziroma niso priložene posebne izjave naročnikov poslov, ki bi potrjevale resničnost navedenih referenc; zaradi takšne pomanjkljivosti pa je mogoče ponudbo opredeliti zgolj kot formalno nepopolno. Vlagatelj pa izpodbija tudi naročnikovo ugotovitev o neustreznosti predloženih referenc. S tem v zvezi pojasnjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval referenco za projekt zadrževalnikov (množina) in ne za projekt zadrževalnika ali zadrževalnikov, v katerem je vsaj en zadrževalnik določenega volumna. V kolikor bi naročnik želel pridobiti reference za drugačne posle, bi moral to jasno zapisati. Glede na zahteve razpisne dokumentacije je mogoče besedilo pogoja razumeti tudi tako, da gre za projekt več zadrževalnikov, katerih naloga je, da zdržijo visoke vode volumna več kot 200.000 m3. Ob takšni interpretaciji pa je predložena referenca ustrezna tudi v tem delu in bi jo moral naročnik priznati kot ustrezno. Naročnik pa v obrazložitvi odločitve ne navaja razlogov, zaradi katerih bi bila dela za referenčnega naročnika Občino Tabor neustrezna kot referenca s področja regulacije vodotokov z b>5, v dolžini min. 500 m, zaradi česar vlagatelj šteje, da je omenjena referenca tudi v tem delu ustrezna. Vlagatelj iz navedenih razlogov predlaga, da se odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila razveljavi in da se mu povrnejo stroški, nastali z revizijo.

Na naročnikov poziv je vlagatelj svoj revizijski zahtevek dne 1.12.2010 dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s Sklepom z dne 8.12.2010, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik glede tehnične usposobljenosti odgovornega nosilca naloge navaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi s tem v zvezi predložil le obrazec O-2 Prijava, ki pa je nežigosan in nepodpisan s strani kateregakoli naročnika. Vlagatelj ravno tako ni predložil morebitnih referenčnih izjav naročnika, iz katerih bi nedvoumno izhajalo, da je referenčni posel kot odgovorni nosilec naloge opravil g. Matija Bogdan Marinček. Vlagatelj je predložil referenčne izjave le za pravno osebo; zgolj iz razloga, ker gre za samostojnega podjetnika, pa ni mogoče šteti, da se te nanašajo tudi na fizično osebo. Samostojni podjetnik namreč lahko zaposli neomejeno število oseb oziroma delavcev, tako pa bi lahko referenčne posle izdelal kateri od sodelavcev oziroma tudi zunanji izvajalec. Iz danih referenčnih izjav tako ni mogoče ugotoviti in potrditi, da je referenčne posle izdelala prav nominirana oseba, vlagatelj pa tako po naročnikovem mnenju ne izkazuje tehnične usposobljenosti odgovornega nosilca naloge. Glede neizkazovanja zahtevane tehnične usposobljenosti v zvezi s projektno skupino naročnik navaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil le obrazec O-2 Prijava, ki pa je nežigosan in nepodpisan s strani kateregakoli naročnika. Vlagatelj ravno tako ni predložil morebitnih referenčnih izjav naročnika, iz katerih bi nedvoumno izhajalo, da sta pri prijavljenem referenčnem poslu sodelovala Z.F. in J.J. Naročnik ob tem izraža tudi prepričanje, da se kot ustrezni nikakor ne morejo šteti referenčni posli, ki jih potrdi sam ponudnik, kot je vlagatelj to storil pri članih projektne skupine. Tudi v tem delu tehnične usposobljenosti vlagatelj po naročnikovem mnenju posledično ne izkazuje. Kot slednje naročnik v zvezi z referencami navaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi navedel tri reference. Ker so bile te nejasne, je naročnik pristopil k njihovi preveritvi. Ob tem je ugotovil, da je vlagatelj za Primata inženiring, d.o.o., izdelal hidravlično študijo, ki pa kot referenčni posel ni bila zahtevana, zato ta referenca ni upoštevna. V zvezi z referenco Občine Tabor naročnik ugotavlja, da je max. volumen enega od variantnih zadrževalnikov cca. 58.500 m3, kar ne zadosti enemu od zahtevanih pogojev, ki je, da je moral biti izdelan en projekt zadrževalnikov visokih voda volumna več kot 200.000 m3. S to referenco je sicer zadoščen pogoj izdelave projekta s področja protipoplavnih nasipov. Ob zapisanem pa naročnik ugotavlja, da je vlagatelj ne glede na to, da podane referenčne izjave niso v celoti priznane, zadostil vsem zahtevanim pogojem že z referenčno izjavo firme PUH, d.d. Naročnik iz navedenega razloga ni dodatno navajal, da je referenca Občine Tabor priznana tudi kot referenca regulacije vodotokov z b>5, v dolžini min. 500 m. Naročnik kot slednje izraža še prepričanje, da se izpolnjevanje pogojev tehnične in/ali kadrovske sposobnosti v predloženi ponudbi ne sme spreminjati oziroma dopolnjevati, saj bi bilo to v neskladju z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2).

Vlagatelj je z vlogo z dne 16.12.2010 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi vlagateljevih pritožbenih navedb je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede popolnosti vlagateljeve ponudbe, in sicer v zvezi z izpolnjevanjem pogojev tehnične usposobljenosti za odgovornega nosilca naloge in projektno skupino ter v zvezi z ustreznostjo v vlagateljevi ponudbi navedenih referenc.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe pod točko "9.1 Pogoji" med drugim (pod točko 4) določil naslednji pogoj:

"Odgovorni nosilec naloge/odgovorni vodja projekta je že bil odgovorni nosilec naloge/odgovorni vodja projekta na vsaj 3 nalogah za izdelavo Idejnih projektov/Idejna zasnova ali PGD/PZI za vodnogospodarske ureditve, od tega:
- 1 projekt s področja protipoplavnih nasipov, v skupni dolžini min. 500 m,
- 1 projekt zadrževalnikov visokih voda volumna več kot 200.000 m3,
- 1 projekta s področja regulacije vodotokov z b>5 m, v dolžini min. 500 m.

Odgovorni vodja projekta mora biti univ. dipl. inž. grad., smer hidrotehnika, in mora imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj ter biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku.

Odgovorni nosilec naloge/odgovorni vodja projekta je vpisan v register pooblaščenih inženirjev pri pristojni inženirski zbornici.

Reference za različno fazo (PGD/PZI ali IP/IdZ) se ne smejo nanašati na isti objekt - v nasprotnem primeru se štejejo take reference za eno referenco. Reference ne smejo biti starejše od 01. 01. 2006. Za datum reference se šteje dan, ko je posel zaključen."

Med listinami, predvidenimi za dokazovanje izpolnjevanja pogojev (točka 9.2), je naročnik v zvezi z zgornjim pogojem določil:

"Razvidno iz obrazca O-2 "Prijava" in potrdila vpisa v register pooblaščenih inženirjev pri pristojni inženirski zbornici ter potrdila naročnika/investitorja o izvedenih referenčnih poslih (lahko žig in podpis naročnika posla na obrazcu O-2 "Prijava" poleg navedbe reference ali podpisana in žigosana izjava naročnika posla za ta kader)."

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v tej na obrazcu O-2 "Prijava" kot odgovornega nosilca naloge/odgovornega vodjo projekta nominiral g. Matijo Bogdana Marinčka. Na istem obrazcu je vlagatelj za navedeno osebo navedel tri reference, in sicer referenco svojega partnerja v skupni ponudbi, družbe Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Ljubljana, referenco Občine Tabor in referenco družbe Primata Inženiring, d.o.o. Obrazcu je vlagatelj priložil tudi referenčne izjave omenjenih naročnikov, iz katerih pa izhaja potrditev izvajanja del za izvajalca "Svetovanje, projektiranje, posredništvo in študije Matija Bogdan Marinček s.p."

Naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila in dodatni obrazložitvi v zvezi z zgornjim pogojem ugotavlja nepopolnost vlagateljeve ponudbe, in sicer iz razloga, ker naj tej ne bi bile predložene referenčne izjave naročnikov, iz katerih bi nedvoumno izhajalo, da je referenčni posel opravil prav g. Matija Bogdan Marinček.

Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku v njegovi ugotovitvi, da iz referenčnih potrdil, kot so bila predložena v vlagateljevi ponudbi, ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ali je referenčna dela, na katera se sklicuje vlagatelj, nedvomno izvajal prav v ponudbi nominirani odgovorni nosilec naloge/odgovorni vodja projekta g. Matija Bogdan Marinček. Četudi naročnik napačno meni, da gre pri samostojnem podjetniku za pravno osebo (samostojni podjetnik je, v skladu z določili šestega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.) in sprem.), namreč fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja), je temu potrebno pritrditi v njegovih navajanjih, da tudi samostojni podjetnik lahko zaposluje delavce ter sklepa podjemne in druge pogodbe, tako pa tudi, da potrditev referenčnega posla samostojnemu podjetniku ne dokazuje nujno, da je te posle dejansko opravila fizična oseba, ki je nosilec dejavnosti (utegnila jih je torej opraviti tudi kaka druga, pri njem zaposlena ali z njim drugače sodelujoča oseba).

Ob zapisanem pa Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da zgoraj predstavljena nejasnost vlagateljeve ponudbe ne predstavlja razloga za njeno izločitev. Takšno nejasnost oziroma nepopolnost bi naročnik namreč smel in moral razjasniti s pridobitvijo potrebnih pojasnil oziroma jo odpraviti z uporabo instituta dopustnih dopolnitev ponudbe, kot ga predvideva prvi odstavek 78. člena ZJN-2. To namreč, v nasprotju z drugačnim prepričanjem naročnika, ne bi pomenilo ravnanja v neskladju z določili drugega odstavka 78. člena ZJN-2.

S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja so utemeljene.


Državna revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo postopka dalje ugotavlja, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe pod točko "9.1 Pogoji" med drugim (pod točko 5) določil naslednji pogoj:

"V projektni skupini mora biti poleg vodje projekta še najmanj toliko sodelavcev/članov projektne skupine, da vsi pokrivajo vsa zahtevana področja, pri čemer mora imeti sodelavec/član projektne skupine najmanj 5 let delovnih izkušenj. Ponudnik mora v projektni skupini zagotoviti:
- Izdelovalec hidrotehničnih ureditev (smer: hidrotehnik): univ. dipl. inž. grad.
- vodja izdelave geološko-geotehničnega elaborata: univ. dipl. inž. geol. ali univ. dipl. inž. rud.

Zahtevane reference za vsakega posameznega sodelavca/člana projektne skupine so, da je bil:
- sodelavec ali revident pri izdelavi vsaj 2 projektov na ureditvi vodne infrastrukture na projektih avtoceste, glavne in regionalne ceste ali
- sodelavec pri izdelavi vsaj 2 hidravličnih izračunov za določitev vodnega režima za objekte javne gospodarske infrastrukture.

Za vodjo izdelave geološko-geotehničnega elaborata pa mora predložiti dokazila, da je bil vodja izdelave Geološko-geotehničnih raziskav na vsaj 2 projektih javne gospodarske infrastrukture (avtoceste, glavne in regionalne ceste, vodonogospodarske ureditveâ??)

Reference ne smejo biti starejše od 01.01.2006. Za datum reference se šteje dan, ko je posel zaključen."

Med listinami, predvidenimi za dokazovanje izpolnjevanja pogojev (točka 9.2), je naročnik v zvezi z zgornjim pogojem določil:

"Razvidno iz obrazca O-2 "Prijava" in potrdila naročnika/investitorja o izvedenih referenčnih poslih (lahko žig in podpis naročnika posla na obrazcu O-2 "Prijava" poleg navedbe reference ali podpisana in žigosana izjava naročnika posla za ta kader)."

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre dalje ugotoviti, da je vlagatelj v tej na obrazcu O-2 "Prijava" kot člana projektne skupine - sodelavca za hidrotehnične ureditve navedel osebo F.S. Na istem obrazcu je vlagatelj za omenjeno osebo navedel štiri reference, in sicer dve referenci DARS, d.d., Celje, referenco družbe Vistrol, d.o.o., Dol pri Ljubljani, ter referenco družbe Dolenjgrad, d.o.o. Nobena od navedenih referenc ni bila potrjena s strani referenčnih naročnikov na samem obrazcu, prav tako vlagatelj v svoji ponudbi zanje ni predložil ločenih referenčnih potrdil.

Kot člana projektne skupine - vodjo izdelave geološko-geotehničnega elaborata je vlagatelj na obrazcu O-2 "Prijava" navedel osebo J.J. Na istem obrazcu je vlagatelj za omenjeno osebo navedel dve referenci, in sicer referenco K.A.B., d.o.o., Novo mesto ter Proniz, d.o.o., Ljubljana. Nobena od navedenih referenc ni bila potrjena s strani referenčnih naročnikov na samem obrazcu, prav tako vlagatelj v svoji ponudbi zanje ni predložil ločenih referenčnih potrdil.

Državna revizijska komisija v zvezi z zgornjim pritrjuje naročniku v njegovi ugotovitvi o tem, da je vlagateljeva ponudba zaradi dejstva, da v njej navedene reference oseb F.S. in J.J. niso potrjene niti na obrazcu O-2 "Prijava" niti zanje niso bile predložena ločena referenčna potrdila referenčnih naročnikov, nepopolna. Ob zapisanem pa Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da ugotovljena nepopolnost predstavlja zgolj formalno pomanjkljivost vlagateljeve ponudbe, katere odpravo bi naročnik moral omogočiti z uporabo instituta dopustnih dopolnitev ponudbe, kot ga predvideva prvi odstavek 78. člena ZJN-2. Vlagatelj je v svoji ponudbi namreč navedel reference, katerih ustreznosti naročnik ne oporeka, le da za te niso bila predložena zahtevana potrdila. Omogočitev naknadne predložitve oziroma naknadna predložitev takšnih potrdil (v okviru referenc, kot so že bile navedene v vlagateljevi ponudbi) pa ne predstavlja ravnanja v neskladju določili drugega odstavka 78. člena ZJN-2.

Tudi s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja so utemeljene.


Kot slednje Državna revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo postopka ugotavlja, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe pod točko "9.1 Pogoji" med drugim (pod točko 6) določil naslednji pogoj:

"Ponudnik izkaže, da je kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu izdelal vsaj 3 naloge za izdelavo Idejnih projektov/Idejna zasnova ali PGD/PZI za vodnogospodarske ureditve, od tega:
- 1 projekt s področja protipoplavnih nasipov, v skupni dolžini min. 500 m,
- 1 projekt zadrževalnikov visokih voda volumna več kot 200.000 m3,
- 1 projekt s področja regulacije vodotokov z b>5 m, v dolžini min. 500 m.

Reference za različno fazo (PGD/PZI ali IP/IdZ) se ne smejo nanašati na isti objekt - v nasprotnem primeru se štejejo take reference za eno referenco. Reference ne smejo biti starejše od 01. 01. 2006. Za datum reference se šteje dan, ko je posel zaključen."

Med listinami, predvidenimi za dokazovanje izpolnjevanja pogojev (točka 9.2), je naročnik v zvezi z zgornjim pogojem določil:

"Razvidno iz obrazca O-2 "Prijava""

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v tej na obrazcu O-2 "Prijava" navedel zgoraj že omenjene reference družb Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Ljubljana (t.j. partnerja v skupni ponudbi vlagatelja), referenco Občine Tabor in referenco družbe Primata Inženiring, d.o.o. Obrazcu je vlagatelj priložil tudi referenčne izjave omenjenih naročnikov.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in v svoji odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku navaja, da "ne glede na to, da podane referenčne izjave niso v celoti priznane, pa ponudnik oziroma prijavitelj zadosti vsem zahtevanim pogojem že z referenčno izjavo firme PUH d.d., Ljubljana".

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgornje navedbe naročnika ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom glede vlagateljevega izpolnjevanja zgoraj obravnavanega pogoja ni (več) spora in da je vlagateljeva ponudba v tem delu nesporno popolna.

Ne glede na zapisano Državna revizijska komisija (zaradi nadaljnjega vodenja predmetnega postopka oddaje javnega naročila) pritrjuje vlagateljevim revizijskim navedbam, ki se nanašajo na interpretacijo zahteve razpisne dokumentacije, skladno s katero mora ponudnik izkazati "1 projekt zadrževalnikov visokih voda volumna več kot 200.000 m3".

Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da nejasnih določil razpisne dokumentacije ni dopustno interpretirati v škodo ponudnikov, v fazi pregledovanja ponudb pa je tako potrebno kot ustrezno šteti vsako ponudbo, ki izpolnjuje naročnikove nejasne zahteve po katerikoli od njihovih možnih razlag (prim. npr. odločitve Državne revizijske komisije v zadevah 018-143/03, 018-316/2006, 018-043/2008).

Državna revizijska komisija s tem v zvezi pritrjuje vlagatelju v njegovem stališču, da je mogoče zgoraj opredeljeno zahtevo razpisne dokumentacije interpretirati tudi na način, skladno s katerim lahko zahtevano kapaciteto zadrževalnikov ponudnik izkaže tudi s kumuliranjem več zadrževalnikov manjšega volumna. Naročnik, kot pravilno izpostavlja vlagatelj, v razpisni dokumentaciji namreč ni zahteval "projekta zadrževalnika" ali projekt zadrževalnikov, v katerem je vsaj en zadrževalnik določenega volumna, temveč je v obravnavanem pogoju zapisal, naj se referenca nanaša na projekt (več) zadrževalnikov. Tako je neupoštevno tudi stališče naročnika, izraženo v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, da "pri pogoju, ki se nanaša na izdelavo projekta zadrževalnikov visokih voda, ne gre za seštevek volumna vseh zadrževalnikov (verigo zadrževalnikov), ki so obdelani v projektu, temveč na volumen 1 (enega) zadrževalnika)" - za takšno stališče naročnika podlage v razpisni dokumentaciji namreč ni najti, upoštevanje tega stališča pa bi tako pomenilo tudi nedopustno postavljanje dodatnih pogojev (spreminjanje razpisne dokumentacije) po poteku roka za oddajo ponudb (tretji odstavek 71. člena ZJN-2).


Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagateljeva ponudba, kot je bila predložena v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, nepopolna, pri čemer pa imajo vse pomanjkljivosti, kot jih je v zvezi z njo ugotovil naročnik (in so bile ugotovljene tudi v predmetnem sklepu), naravo nejasnosti oziroma formalnih pomanjkljivosti ponudbe. Odpravo takšnih pomanjkljivosti pa je bil naročnik, skladno z določili prvega odstavka 78. člena ZJN-2, dolžan dopustiti in omogočiti.

Ker naročnik vlagatelju ni omogočil odprave nejasnosti oziroma formalnih pomanjkljivosti njegove ponudbe, temveč je to izločil kot nepopolno, je s tem ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa so utemeljene.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku brez datuma, ki ga je naročnik prejel dne 29.11.2010, ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Analiza razmer na širšem območju Gomilskega in Trnave", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o izidu javnega naročila" št. 4112-10/2010 z dne 21.10.2010.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, in sicer v višini 1.400,00 EUR, povečano za DDV, za sestavo revizijskega zahtevka, v višini 20,00 EUR, povečano za DDV, za materialne stroške, ter v višini 5.000,00 EUR, kolikor je znašala taksa za revizijski postopek.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 7.2.2011


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana,
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana,
- Hidrosvet, d.o.o. Kidričeva ulica 25, Celje,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana.

Natisni stran