EN

018-313/2010 DARS, d. d.

Številka: 018-313/2010-10
Datum: 13. 12. 2010

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, Miriam Ravnikar šurk in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "[d]obava delovne mehanizacije in drobne opreme" (v sklopu številka 1, poimenovanem "Delovna mehanizacija") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KUHN, d. o. o., Planjava 3, 1236 Trzin (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13. decembra 2010 sprejela

odločila:

Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 05. oktobra 2010 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikovo "OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 000235/2009, z dne 19. oktobra 2010, v sklopu številka 1, poimenovanem "Delovna mehanizacija".

Obrazložitev:

Naročnik je dne 03. avgusta 2010 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "[d]obava delovne mehanizacije in drobne opreme" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN7106/2010) objavljeno dne 04. avgusta 2010, v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 151, pa dne 06. avgusta 2010 (pod številko dokumenta 233110).

Naročnik je dne 19. oktobra 2010 sprejel obvestilo o oddaji javnega naročila, številka 000235/2009 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da se v sklopu številka 1, poimenovanem "Delovna mehanizacija" (v nadaljnjem besedilu: sklop številka 1), zadevno javno naročilo odda ponudniku Teknoxgroup, d. o. o., Pod jelšami 10, 1290 Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša).

Obvestilo o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 21. oktobra 2010, istega dne pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto oddal vlogo, poimenovano "ZAHTEVA ZA OBRAZLOŽENO OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA", z dne 21. oktobra 2010.

Naročnik je dne 26. oktobra 2010 sprejel sklep številka 000235/2010, v katerem je sklenil, da se "[z]ahtevi vlagatelja za dodatno obrazložitev" "ugodi". Omenjeni sklep je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 28. oktobra 2010, dne 05. novembra 2010 pa je na pošto oddal vlogo, poimenovano "ZAHTEVEK ZA REVIZIJO POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA", z dne 05. oktobra 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj med drugim
- zatrjuje, da "[n]akladač - zglobni", ponujen v izbrani ponudbi, ne dosega moči motorja od 60 kW neto do 80 kW neto, kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, obenem pa po vsebini zatrjuje tudi naročnikovo kršitev prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), v povezavi z 20. in 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter 8. in 9. členom ZJN-2, pa tudi naročnikovo kršitev določb razpisne dokumentacije,
- zatrjuje, da "[n]akladač - zglobni", ponujen v izbrani ponudbi, ne dosega zahteve naročnika "[m]asa tovora minimalno 3,9 tone" in "min. masa tovora za zahtevano min. kapaciteto žlice 1,2 m3".

Naročnik je dne 11. novembra 2010 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 000235/2010, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik med drugim
- zatrjuje, da je "[i]zbrani ponudnik" izkazal, da "[n]akladač - zglobni", ponujen v njegovi ponudbi, po standardih ISO 9249 in EEC 80/1269 dosega zahtevano moč motorja 60 kW neto,
- zatrjuje, da "[i]zbrani ponudnik" v svoji ponudbi ponuja nakladalno žlico 1,5 mÂł "po ISO 7546", kar ustreza njegovi zahtevi.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 12. novembra 2010, dne 15. novembra 2010 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno (s povratnico) na pošto oddal vlogo, poimenovano "ZAHTEVEK ZA NADALJEVANJE POSTOPKA : - PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", z dne 15. novembra 2010, v kateri zahteva nadaljevanje "revizije" pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 000235/2010, poimenovanega "Predložitev dokumentacije", z dne 17. novembra 2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 25. novembra 2010 naročnika s pozivom številka 018-313/2010-4 pozvala na odstop dokumentacije, slednjo pa je prejela še istega dne.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s pozivom številka 018-313/2010-7, z dne 26. novembra 2010, pozvala na dopolnitev vlog ter izkaz upravičenja F. P. za opravljanje procesnih dejanj v tem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, dne 06. in dne 07. decembra 2010 pa je s strani vlagatelja prejela ustrezno dokumentacijo.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga v sklopu številka 1, poimenovanem "Delovna mehanizacija" (v nadaljnjem besedilu: sklop številka 1).

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom spor (najprej) v tem, ali iz izbrane ponudbe, predložene za sklop številka 1, izhaja, da "[n]akladač - zglobni", ki ga je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročniku ponudil ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, izpolnjuje tehnično zahtevo glede zahtevane moči motorja. Medtem ko vlagatelj zatrjuje, da model ponujenega nakladalnika v izbrani ponudbi ne izpolnjuje zahteve glede zahtevane moči motorja, naročnik zatrjuje nasprotno.

Iz "RAZPISN[E] DOKUMENTACIJ[E] ZA IZBIRO DOBAVITELJA PO ODPRTEM POSTOPKU" za dobavo "delovne mehanizacije in drobne opreme (Int. ev. št. 000235/2010)" (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) med drugim izhaja, da je podrobnejši opis blaga, vključno z drugimi tehničnimi zahtevami, razviden iz poglavja "V- Tehnične specifikacije" (tretji odstavek točke "I.1. Predmet javnega naročila" razpisne dokumentacije). Ponudba mora vsebovati izpolnjene, žigosane in podpisane obrazce iz VIII. poglavja razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili ter izjavami, razen tistih, ki jih naknadno pridobi naročnik (alineja c) točke "II.3.2. Sestavni deli ponudbe" razpisne dokumentacije). Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika (točka "II.3.3. Oblika ponudbe" razpisne dokumentacije). Iz razpisne dokumentacije nadalje izhaja tudi, da mora biti v ponudbi priložen prospektni ali drug material, iz katerega je razviden proizvajalec in zahtevane tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij (alineja b) točke "II.4.4. Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti (45. člen ZJN-2)" razpisne dokumentacije), ponudbe pa morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije (zadnji odstavek na strani "9 od 44" razpisne dokumentacije).

V točki "V.3. Opis blaga" poglavja "V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE" prvotne razpisne dokumentacije je naročnik med osnovnimi zahtevami za "DM 1 / Nakladač - zglobni" zapisal tudi zahtevo "moč motorja od 60 kW do 80 kW". Iz vprašanja številka 2, pojasnila številka 1, objavljenega na Portalu javnih naročil ("Datum objave: 10.8.2010, 13:50"), izhaja, da je naročnik na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki se je glasilo "[s]klicujoč na JN7106/2010 nas zanima vezano za DM1 Nakladač - zglobni kjer navajate pod osnovne zahteve: moč motorja od 60kW do 80kW" "Vprašanje: Neto ali bruto moč" Obstajata dva merila za moč: neto ali bruto moč motorja. Večinoma vsi večji svetovni proizvajalci tovrstnih strojev v svojem prospektnem gradivu navajajo neto moč motorja, po standardu (SAE J1349 )", odgovoril: "[o]dgovor št. 2: Glej Dodatek št. 1, Dodatek 1-1.". V "DODAT[KU] št. 1 k razpisni dokumentaciji" je naročnik (skladno s svojo napovedjo v citiranem odgovoru) navedeno zahtevo spremenil na način, da se glasi: "moč motorja od 60 kW neto do 80 kW neto" (druga alineja točke "V.3. Opis blaga" razpisne dokumentacije).

Nadalje iz vprašanja številka 2, pojasnila številka 2, objavljenega na Portalu javnih naročil ("Datum objave: 17.8.2010, 09:08"), izhaja, da je naročnik na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki se je glasilo "[z]a JN7106/2010 DM1 Nakladač - zglobni kjer navajate pod osnovne zahteve: Moč motorja od 60kW neto do 80kW neto. Vprašanje: Ali lahko ponudimo stroj z 59 kW neto, ki pa dosega vse ostale zahteve"", odgovoril: "[o]dgovor št. 2: Ne. Naročnik zahteva moč motorja 60kW neto do 80 kW neto".

Iz vprašanja številka 2, pojasnila številka 3, objavljenega na Portalu javnih naročil ("Datum objave: 20.8.2010, 10:41"), izhaja, da je naročnik na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki se je glasilo "[v]ezano na razpis "JN7106/2010" in "Dodatek 1" k razpisu vas sprašujemo ali lahko pod postavko "DM1/Nakladač - zglobni" ponudimo stroj iz naše ponudbe, katerega neto moč je 58kW po ISO 9249 oz. 80/1269/EEC standardih. Glede na različne standarde, ki jih posamezni proizvajalci navajajo, ter poznavanje pogojev in zahtevnosti dela v vaših bazah menimo, da razlika v moči 2kW ne bi smela biti relevantna oz. izključujočega faktorja. Ker naš stroj izpolnjuje vse ostale zahteve, ter v želji, da prejmete čim več transparentnih ponudb, upamo da boste zahtevo spremenili", odgovoril: "[o]dgovor št. 2: Glej Pojasnilo št. 2, odgovor št. 2".

Ob vpogledu v izbrano ponudbo v sklopu številka 1 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, v njej navedel, da naročniku ponuja "NAKLADALEC NA KOLESIH znamke CATERPILLAR tip 908H" z "največjo neto močjo EEC 80/1269 Rating 60kW /80KM (prospekt stran 7.)". Iz prospekta, priloženega v izbrani ponudbi, v relevantnem delu pod rubriko "Net power" izhaja podatek "59 kW", isti podatek pa izhaja tudi pod rubriko "SAE J1349 Rating". Pod rubriko "ISO 9249 Rating" izhaja podatek "60 kW", isti podatek pa izhaja tudi pod rubriko "EEC 80/1269 Rating".

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije in njenih dodatkov naročnik pri osnovni zahtevi za "DM 1 / Nakladač - zglobni", ki se glasi "moč motorja od 60 kW neto do 80 kW neto" (druga alineja točke "V.3. Opis blaga"), ni navedel, da bo izpolnjevanje omenjene zahteve presojal po standardih, niti ni navedel standardov, kot je to na primer storil pri zahtevi za "DM 1 / Nakladač - zglobni", ki se glasi: "nakladalna žlica kapacitete od 1,2 do 1,5 m (po ISO 7546 ali SAE J742)". Res je sicer, da se je do vprašanja presojanja zadevne tehnične zahteve skozi standarde (SAE J1349, ISO 9249 oziroma 80/1269/EEC) naročnik (posredno) opredelil v odgovorih na vprašanja, vendar pa je tako iz odgovora na vprašanje številka 2, pojasnila številka 1, kakor tudi iz odgovora na vprašanje številka 2, pojasnila številka 3, razbrati (le), da naročnik "zahteva moč motorja 60kW neto do 80 kW neto" (ne pa na primer moči motorja 58 kW neto oziroma 59 kW neto). Ker naročnik pri osnovni zahtevi za "DM 1 / Nakladač - zglobni", ki se glasi "moč motorja od 60 kW neto do 80 kW neto" (druga alineja točke "V.3. Opis blaga"), ni navedel, da bo izpolnjevanje omenjene zahteve presojal po standardih (in po katerih standardih), je razpisno dokumentacijo v tem delu razumeti na način, da bo naročnik izpolnjevanje omenjene zahteve presojal po podatku "Net power" (ne pa na primer po standardu "SAE J1349", standardu "ISO 9249" oziroma "ISO 9249 Rating", ali pa po standardu "EEC 80/1269" oziroma "EEC 80/1269 Rating"). V posledici navedenega bi moral naročnik ugotoviti, da je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, v svoji ponudbi, predloženi v sklopu številka 1, naročniku ponudil "NAKLADALEC NA KOLESIH znamke CATERPILLAR tip 908H" z močjo motorja 59 kW neto, ne pa z močjo "motorja od 60 kW neto do 80 kW neto" (druga alineja točke "V.3. Opis blaga"), zahtevano v razpisni dokumentaciji. Iz kataloga, priloženega v izbrani ponudbi, pod rubriko "Net power" namreč jasno izhaja podatek "59 kW" (isti podatek izhaja tudi pod rubriko "SAE J1349 Rating"). Na omenjeni zaključek ne vpliva niti dejstvo, da je v katalogu, predloženem v izbrani ponudbi, navedeno tudi, da se materiali in specifikacije lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ("[m]aterials and specifications are subject to change without notice"), saj je ponudnik, katerega ponudba je bila v sklopu številka 1 izbrana kot najugodnejša, v svoji ponudbi, predloženi v sklopu številka 1, naročniku ponudil natančno določen model nakladalca ("NAKLADALEC NA KOLESIH znamke CATERPILLAR tip 908H") z natančno navedeno močjo motorja 59 kW neto ("Net power" "59 kW").

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo opredelil za primerno, v končni posledici pa za popolno, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi z 20. in 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter 8. in 9. členom ZJN-2, pa tudi določbe lastne razpisne dokumentacije, po kateri morajo biti ponudbe v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije (zadnji odstavek na strani "9 od 44" razpisne dokumentacije). V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom (v konkretnem primeru dopolnitev ponudbe ne bi bila dopustna, saj ponudnik ob upoštevanju drugega odstavka 78. člena ZJN-2 ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila) izločiti vse tiste ponudbe, ki niso popolne. Naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo opredelil za primerno, v končni posledici pa za popolno, ponudnika (tudi) ni izbral po predpisanem postopku, prav tako pa ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.

Ker je Državna revizijska komisija že doslej zaključila, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo uspel izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo opredelil za primerno, v končni posledici pa za popolno, kršil (doslej naštete) določbe ZJN-2, pa tudi (doslej navedene) določbe lastne razpisne dokumentacije, v nadaljevanju ni obravnavala preostale (domnevne) kršitve naročnika, ki jo v povezavi z opredelitvijo izbrane ponudbe za popolno zatrjuje vlagatelj, saj tudi njena obravnava v ničemer ne bi mogla vplivati na položaj vlagatelja v zadevnem revizijskem postopku, niti na zadevno odločitev Državne revizijske komisije.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 05. oktobra 2010 ugodi in se delno razveljavi postopek oddaje zadevnega javnega naročila na način, da se razveljavi naročnikovo "OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 000235/2009, z dne 19. oktobra 2010, v sklopu številka 1, poimenovanem "Delovna mehanizacija".

V povezavi z vlagateljevo navedbo, po kateri verjame, da bo Državna revizijska komisija "naročilo dodelila ponudniku, ki izpolnjuje vse z razpisom zahtevano, skladno z zakonom o ZRPJN", Državna revizijska komisija pripominja, da ima, kot je zapisala že v številnih svojih odločitvah (številka 018-307/2009-10, 018-024/2010-9, 018-054/2010-32, 018-93/2010-3, 018-73/2010-3, 018-120/2010-3, 018-209/2010-14, 018-262/2010-5 in 018-288/2010-2), v reviziji postopkov javnega naročanja pri odločanju o zahtevku za revizijo zgolj kasatorična, ne pa reformatoričnih pooblastil. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da slednjega bodisi zavrže bodisi zavrne ali pa zahtevku za revizijo ugodi tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Revizija postopka javnega naročanja namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro ponudbe ponudnika, medtem ko odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe (to naročnik sprejme v postopku oddaje javnega naročila, ne pa v postopku revizije) še vedno ostaja izključno v rokah naročnika. V posledici navedenega Državna revizijska komisija ne more dodeliti naročila "ponudniku, ki izpolnjuje vse z razpisom zahtevano, skladno z zakonom o ZRPJN".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo, povrnitev stroškov pa je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 22. člena ZRPJN). Ker vlagatelj v postopku revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila ni navedel stroškov, za katere zahteva povračilo, Državna revizijska komisija o njih (smiselno podobno kot naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo) ni odločala.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13. decembra 2010


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- KUHN, d. o. o., Planjava 3, 1236 Trzin
- Teknoxgroup, d. o. o., Pod jelšami 10, 1290 Grosuplje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije

Natisni stran