EN

018-263/2010 Ministrstvo za pravosodje

Številka: 018-263/2010-4
Datum: 14. 10. 2010

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Vide Kostanjevec ter članic Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu 1. družbe RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d., Jadranska 21, Ljubljana in 2. družbe GAMA SYSTEMI d.o.o., Pot za Brdom 100, Ljubljana, ki ju zastopa odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelja) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14.10.2010

odločila:

Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 30.9.2010 se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje" objavil dne 14.6.2010 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5007/2010. Do skrajnega roka odpiranja ponudb je naročnik prejel eno pravočasno ponudbo, in sicer ponudbo vlagatelja, katero je zaradi neizpolnjevanja pogoja kadrovske usposobljenosti v nadaljevanju izločil iz postopka ocenjevanja in v zvezi s tem dne 9.8.2010 sprejel sklep o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe.

Zoper naročnikovo odločitev je družba RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d. dne 23.8.2010 vložila zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev št. 430-49/2010/18, katerega je naročnik s sklepom z dne 14.9.2010 zavrgel. Naročnik je v obrazložitvi sklepa pojasnil, da je zahtevek za revizijo sicer pravočasen, ni pa ga vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN, ki določa, da v primeru vložitve zahtevka za revizijo s strani ponudnikov, ki so ali nameravajo vložiti skupno ponudbo, lahko revizijski zahtevek vložijo le vse skupaj. Naročnik ugotavlja, da iz zahtevka za revizijo jasno izhaja, da ga je podpisala in vložila zgolj družba RRC d.d., Ljubljana (vodilni partner), ne pa tudi njegov partner družba GAMA SYSTEM d.o.o., saj je bil kot vlagatelj zahtevka in edini podpisnik naveden le RRC d.d., Ljubljana.
Zoper naročnikovo odločitev sta oba vlagatelja dne 17.9.2010 vložila pritožbo na Državno revizijsko komisijo, v kateri sta zatrjevala, da je naročnik pooblastilno razmerje povsem pravilno razumel, saj je odločitev o revizijskem zahtevku vročil tudi družbi GAMA SYSTEMI d.o.o. in mu s tem priznal položaj stranke v postopku.

Državna revizijska komisija je dne 1.10.2010 s sklepom št. 018-242/2010-7 vlagateljevo pritožbo zavrnila in potrdila naročnikovo ugotovitev in odločitev, da je revizijski zahtevek v nasprotju z določbo 3. odstavka 9. člena ZRPJN revizijski zahtevek vložila le družba RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d., zaradi česar procesne predpostavke za vsebinsko obravnavo spora niso bile izpolnjene.

Vlagatelja sta dne 1.10.2010 na podlagi 2. odstavka 16. člena ZRPJN zaradi molka naročnika na Državno revizijsko komisijo naslovila Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi oba vlagatelja zatrjujeta, da družba RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d. ni prejela naročnikove odločitve o revizijskem zahtevku, zato v celoti vztraja pri revizijskem zahtevku.

Naročnik je dne 5.10.2010 na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, v kateri zatrjuje, da je svojo odločitev o revizijskem zahtevku poslal tudi družbi RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d., ki pa pisanja ni prevzela. Naročnik zatrjuje, da je prejel vrnjeno ZUP pošiljko iz katere je razvidno, da je vročevalec dne 16.9.2010 dokument poskušal vročiti, vendar vročitve ni mogel opraviti, zato je sporočilo o prispelem pismu vročevalec nalepil na vrata, ker omenjena družba nima hišnega predalčnika. Družba RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d. bi lahko dokument prevzela na pošti v 15-dnevnem roku, ki je začel teči od 17.9.2010.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru najprej presojala, ali so izpolnjene predpostavke za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika.

Molk naročnika ureja določba 2. odstavka 16. člena ZRPJN, ki določa, da v primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, zlasti naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka z dne 14.9.2010, v predloženo vročilnico o vročanju naročnikovega sklepa, v pritožbo z dne 17.9.2010, vloženo zoper naročnikovo odločitev s strani obeh vlagateljev. Na podlagi izvedenega dokaznega postopka Državna revizijskega postopka ugotavlja, da procesne predpostavke za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo iz razloga molka naročnika niso izpolnjene.

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vlagatelj družba RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d. s partnerjem GAMA SYSTEMI d.o.o. oddala skupno ponudbo, ki pa je naročnik v okviru odločitve o oddaji ni sprejel kot najugodnejše. Dne 23.8.2010 je družba RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d. zoper naročnikovo odločitev, in sicer št. 430-49/2010/18, z dne 9.8.2010 (kakor to tudi jasno izhaja iz revizijskega zahtevka) vložila revizijski zahtevek, vendar brez ustreznega pooblastila s strani družbe GAMA SYSTEMI d.o.o. Po določbi 3. odstavka 9. člena ZRPJN namreč, ko vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj. Naročnik je zato upoštevaje omenjeno določbo obe družbi pozval na predložitev ustreznega pooblastila, ki pa ga vlagatelja v zahtevanem roku nista predložila, zaradi česar je naročnik tudi sprejel odločitev v obliki sklepa o zavrženju revizijskega zahtevka. Zoper omenjeno odločitev sta oba vlagatelja skupaj pri Državni revizijski komisiji dne 20.9.2010 vložila pritožbo, katero je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-242/2010-7, z dne 1.10.2010 zavrnila in naročnikovim ugotovitvam o neizpolnjevanju procesnih predpostavk pritrdila.
Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo gre ugotoviti, da je bila naročnikova odločitev o zavrženju revizijskega zahtevka odposlana obema vlagateljema, vendar je družba RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d. ni prejela. Namreč iz predložene vročilnice izhaja, da je pismonoša naročnikov sklep družbi RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d. poskušal vročiti in da je dne 16.9.2010 pravilno izpolnjeno obvestilo o prispelem pismu nalepil na vrata vlagatelja, vendar ga družba kljub pozivu v 15 dnevnem roku na pošti ni prevzela, saj je bila vročilnica skupaj s pošiljko dne 4.10.2010 vrnjena naročniku. Pri tem gre sicer ugotoviti, da je naročnik poskušal opraviti vročitev po pravilih Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 z nadaljnjimi spremembami) in ne po pravilih Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZPP), ki se na podlagi 5. odstavka 3. člena v obravnavanem primeru uporablja. Po pravilih 142. člena ZPP se namreč, če vročitev po 140. členu tega zakona ni možna, osebna vročitev fizični osebi opravi tako, da vročevalec pisanje izroči sodišču, ki je vročitev odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa pošti v kraju njegovega stanovanja, v hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih stanovanja pa pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti. Vročitev po prejšnjem odstavku se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik pisanje dvigne. Če naslovnik pisanja ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da je bila vročitev opravljena po poteku tega roka, na kar je treba naslovnika v obvestilu iz prejšnjega odstavka opozoriti. Tudi po pravilih ZUP velja podobno, in sicer vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (4. odstavek 87. člena ZUP). Vendar pa ne glede na navedeno gre ugotoviti, da je vlagatelj dne 17.9.2010 kljub dejstvu, da se sklicuje na molk naročnika, z družbo GAMA SYSTEMI d.o.o. pri Državni revizijski komisiji vložil pritožbo zoper naročnikovo odločitev o zavrženju. Kar pa ne dokazuje samo dejstva, da je bil vlagatelj RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d. z naročnikovo odločitvijo v celoti seznanjen, temveč tudi, da je zoper njo izvršil tudi pravico do pravnega varstva. Poleg tega je naročnikovo odločitev o zavrženju s sklepom št. 018-242/2010-7 z dne 1.10.2010 potrdila tudi Državna revizijska komisija, s čimer je postala naročnikova odločitev za oba vlagatelja z dnem vročitve (to je 4.10.2010) pravnomočna. Glede na dejstvo, da je bil vlagatelj RRC RAČUNALNIšKE STORITVE d.d. z naročnikovo odločitvijo o zavrženju zahtevka v obravnavanem primeru v celoti seznanjen, kakor tudi da je zoper naročnikovo odločitev vložil pritožbo, Državna revizijska komisija meni, da vlagatelj zaradi svojega pasivnega ravnanja (opustitve prevzema naročnikove odločitve) ne more pridobiti več procesnih pravic, kot mu jih procesni zakon oz. ZRPJN daje. Poleg tega je bilo pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev pred Državno revizijsko komisijo v obliki pritožbe že uveljavljeno, zato vlagatelj novega pravnega varstva v obliki Obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka sklicujoč se na molk naročnika po presoji Državne revizijske komisije ne more več uveljaviti. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je naročnikova odločitev o zavrženju za oba vlagatelja postala pravnomočna, kar dodatno potrjuje, da o molku naročnika v obravnavanem primeru ne moremo govoriti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 14.10.2010

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana,,
- Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva Ulica 3, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran