EN

018-236/2010 Občina Ljutomer

Številka: 018-236/2010-4
Datum: 27. 9. 2010

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič ter članic Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek-šinko, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila storitev "Svetovalni inženir za pripravo projekta OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SL Consult, projektno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.9.2010

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 evrov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17.5.2010 sprejel sklep o začetku postopka za storitev "Svetovalni inženir za pripravo projekta OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C" in razpis za predmetno javno naročilo dne 20.5.2010 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN4057/2010, ter dne 22.5.2010 v Uradnem glasilu Evropske unije, pod številko 2010/S 99-49996.

Naročnik je dne 22.7.2010 sprejel Sklep o oddaji naročila, na podlagi katerega je kot najugodnejšega izbral ponudnika DDC svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 27.7.2010 pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevo za vpogled v dokumentacijo postopka. Naročnik je vlagatelju dodatno obrazložitev posredoval dne 30.7.2010, vpogled pa mu je omogočil dne 2.8.2010.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 16.8.2010, v katerem predlaga razveljavitev naročnikovega sklepa o oddaji naročila in zahteva povrnitev stroškov, ki jih je imel z revizijo. Vlagatelj naročniku očita nezakonitost ravnanja s tem, ko je javno naročilo dodelil izbranemu ponudniku z nepopolno ponudbo in ker je kot popolno označil drugouvrščeno ponudbo, saj bi moral naročnik, po vlagateljevem mnenju, javno naročilo dodeliti njemu. Glede ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da le-ta ne izpolnjuje pogojev I, J in K iz razpisne dokumentacije.
Glede pogoja I vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja glede ustreznosti referenc v zvezi z izdelavo razpisne dokumentacije, in sicer naj bi referenca izbranega ponudnika za projekt "Strokovno svetovalne in inženirske storitve pri izgradnji AC odseka Slivnica-Draženci" bila časovno neustrezna, saj je bila razpisna dokumentacija za navedeni projekt objavljena 9.3.2007, vlagatelj pa naročnikov časovni okvir 3 koledarska leta od objave šteje od dne 20.5.2010. Za ostali dve referenci izbranega ponudnika pri obravnavanem pogoju vlagatelj navaja, da sta vsebinsko neustrezni, saj naj ne bi vsebovali zahtevanih izkušenj pri izdelavi razpisne dokumentacije.
Glede pogoja J vlagatelj navaja, da so reference vodje projekta A.B. v ponudbi izbranega ponudnika v zvezi z izdelavo razpisne dokumentacije ravno tako časovno neustrezne, saj naj ne bi bile pridobljene v časovnem obdobju od 20.5.2007 do 20.5.2010. Vlagatelj kot časovno neustrezne navaja tudi reference za kader M.M.M. Enak očitek ima vlagatelj tudi v zvezi z referencami za izdelavo investicijske dokumentacije, saj naj bi bila oba projekta - izgradnja AC odseka Slivnica-Draženci in AC odseka MMP Gruškovje - z vidika investicijske dokumentacije zaključena v letu 2006. Kot neustrezne pa vlagatelj označuje tudi ostale predložene reference v zvezi z izkušnjami z investicijsko dokumentacijo.
Glede pogoja K vlagatelj navaja, da referenčni projekt "Izgradnja vodovoda v občini Sveti Jurij ob ščavnici podsistem A in podsistem B, v skupni dolžini 17.200 m" ni vezan na projekt izgradnje sistema za oskrbo s pitno vodo dolžine vodovodnega omrežja 15 km in več, temveč na izgradnjo AC odseka Lenart - Beltinci, pododsek Cogetinci - Vučja vas. Vlagatelj navaja, da utemeljeno sumi, da gre pri vodovodu, ki ga prijavlja izbrani ponudnik, za delne nadomestitve obstoječega vodovoda, pri čemer dolžina povezanega odseka novozgrajenega omrežja ne dosega zahtevane dolžine najmanj 15 km.
Vlagatelj zaključuje, da je naročnik s priznanjem spornih referenc izbranemu ponudniku ravnal v nasprotju z določili 77., 79. in 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2).
Vlagatelj v nadaljevanju očita tudi nepravilnosti oz. nepopolnosti ponudbe drugouvrščenega ponudnika (MEA Inženiring, Metka Pavčič, s.p., Vetrinjska ulica 5, Maribor), in sicer naj ne bi izpolnjeval pogoja J ter pogoja osnovne usposobljenosti glede registracije za opravljanje storitev pravnega svetovanja.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 1.9.2010, zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi naročnik navaja, da je pri izpolnjevanju časovne komponente pogojev I in J upošteval zadnja 3 koledarska leta pred objavo razpisa, pri referencah glede vodje projekta pa je naročnik upošteval, da je le-ta dela opravljal v časovnem obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2009. Glede izpolnjevanja pogoja K naročnik navaja, da je izbrani ponudnik glede zahtevanih del predložil potrjeno ter podpisano potrdilo naročnika reference, medtem ko naj bi vlagatelj navajal le sum, kar naročnik šteje za neutemeljeno z dejstvi in dokazi ter brezpredmetno. Glede vlagateljevih očitkov v zvezi s ponudbo drugouvrščenega ponudnika naročnik poudarja, da njegove ponudbe, skladno z določili ZJN-2B, ni pregledoval in ocenjeval.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 6.9.2010, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, nakar je naročnik le-tej odstopil spisovno dokumentacijo v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej presojala utemeljenost vlagateljevih navedb v zvezi z domnevno nepopolnostjo ponudbe izbranega ponudnika, ki naj bi bila v neizpolnjevanju pogoja I iz razpisne dokumentacije, in sicer naj bi referenca izbranega ponudnika za projekt "Strokovno svetovalne in inženirske storitve pri izgradnji AC odseka Slivnica-Draženci" bila zunaj časovnega okvira "zadnja 3 koledarska leta pred objavo".

Naročnik je v 1. poglavju (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) razpisne dokumentacije, v točki 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik), pod zaporedno črko I določil:
Zap. št.POGOJ

Dokumenti o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki jih mora
vsak ponudnik predložiti v svoji ponudbi: Izpolnjevanje pogojev obvezno s strani

Ponudnik
oziroma
vodilni
ponudnik v
skupini
ponudnikov/
Joint Venture

Ostali
ponudniki v
skupini
ponudnikov/
Joint Venture

Imenovani
podizvajalci


I

da ima ponudnik v zadnjih treh (3) koledarskih letih pred objavo razpisa izkušnje:
â"˘ s strokovnimi storitvami v postopkih od sprejetega prostorskega akta do pridobitve gradbenega dovoljenja za vsaj en (1) projekt primerljiv po naravi in kompleksnosti razpisanemu projektu. Ponudnik mora imeti izkušnje s projektno dokumentacijo, izdelavo razpisne in investicijske dokumentacije, pridobitev potrebnih mnenj, soglasij, gradbenega dovoljenja in sodelovanje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki je potrebna, da se pridobi gradbeno dovoljenje.
â"˘ izkušnje v izdelavi vsaj ene (1) razpisne dokumentacije izdelane v skladu z /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010) in z uporabo določil FIDIC, za dela ki so
bila sofinancirana iz strukturnih skladov EU ali kohezijskega sklada EU in primerljiva predmetu naročila po naravi in kompleksnosti. Za referenčno razpisno dokumentacijo šteje dokumentacija objavljena v javnih glasilih. Kot izkušnje se upošteva izdelava navedene dokumentacije. Ponudnik je bil lahko neposredno udeležen v
izvajanju navedenih storitev, lahko pa je ta dela izvajal kot pogodbeni partner ,po posebni pogodbi ali kot podizvajalec.
Za dela primerljiva po naravi in kompleksnosti se upošteva:
â"˘ sisteme za oskrbo s pitno vodo investicijske vrednosti 4 mio â?? ali več ali
â"˘ kanalizacijski sistemi s čistilno napravo investicijske vrednosti 4 mio â?? ali vec ali
â"˘ centri za ravnanje z odpadki investicijske vrednosti 4 mio â?? ali več ali
â"˘ objekti državne cestne infrastrukture investicijske vrednosti 4 mio â?? ali vec
â"˘ železniške infrastrukture investicijske vrednosti 4 mio â?? ali več.
â"˘ VN daljnovode investicijske vrednosti 4 mio â?? ali več.
Za dokazovanje navedenega pogoja mora ponudnik, ali v primeru skupne ponudbe, samo vodilni ponudnik, izpolniti Obrazec 4.8, ki dokazuje izpolnjevanje vseh pogojev za ključno osebje.

Za odgovornega vodjo projekta izpolni in potrdi:
Obrazec 4.9: Obrazec za življenjepis za ključno osebje

Ponudnik mora k obrazcu za življenjepis priložiti vsaj 1 referenčno potrdilo za vsako opravljeno delo s področja vodenja izvedbe storitve, ki dokazuje, da so opravljena dela vodje projekta primerljiva po naravi in kompleksnosti dela in bila opravljena v dogovorjeni količini in kvaliteti na ločenih projektih. V primeru, da so vse tri zahtevane storitve bile opravljene na enem projektu, je dovolj eno referenčno potrdilo.
Dokazila so lahko kopije dokumenta ali izpolnjen Obrazec 4.12-Vzorec referenčnega potrdila za ključno osebje. Ponudnik lahko
dokazuje izpolnjevanje pogojev tudi z drugimi dokumenti.
Referenčno potrdilo mora biti potrjeno s strani naročnika del ali investitorja del.
Odgovorni za vodenje in koordinacijo postopkov predmeta dela svetovalnega inženirja (pogoj J) se lahko za dokazovanje izkušenj v zvezi z izdelavo investicijske dokumentacije sklicuje
na izkušnje strokovnega sodelavca (ponudnik ali podizvajalec) odgovornega za izdelavo investicijske dokumentacije, ki mora
priložiti ustrezna dokazila. Ponudnik lahko dokazuje
izpolnjevanje pogoja J tudi z dvema osebama.

V primeru, da potrdilo naročnika ne izkazuje zahtevanih pogojev, se
navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala.
V kolikor v času oddaje ponudbe vodja projekta ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora uspešen ponudnik dokazilo o članstvu v IZS predložiti v 15 dneh po podpisu pogodbe.Zadostitev pogojem se ugotavlja s predložitvijo vsaj 1 referenčnega potrdila za vsak pogoj. Zadostitev pogoju se ugotavlja kot
zbir zadostitev pogoja vsakega partnerja v skupnem nastopanju oziroma vodilnega izvajalca in imenovanih podizvajalcev, pri
cemer morajo vsi partnerji oziroma vodilni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%


Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je na obrazcu 4.7 "Reference ponudnika" navedel dela "Strokovno svetovalne in inženirske storitve pri izgradnji AC odseka Slivnica-Draženci" naročnika DARS, s časom izvedbe del od julija 2005 do avgusta 2007.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev edini očitek v zvezi z navedeno referenco domnevna časovna neustreznost, ker vlagatelj meni, da datum objave razpisa, ki je predmet referenčnega dela in ki med strankama ni sporen (t.j. 9.3.2007), ni znotraj zahtevanih 3 koledarskih let pred objavo predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija pri tem opozarja, da tĂ"rmin koledarsko leto pomeni čas od 1.1. do 31.12. danega leta, ter da so potemtakem zadnja 3 koledarska leta pred objavo konkretnega razpisa (z dne 20.5.2010) leta 2009, 2008 in 2007. Vlagateljev očitek, da referenčno delo, ki je povezano z objavo razpisa z dne 9.3.2007, ne ustreza naročnikovim zahtevam, je tako neutemeljen. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni presojala vlagateljevih ostalih navedb v zvezi z referencami pri istem pogoju ("I"), saj je izbrani ponudnik že z zgoraj citirano predloženo referenco izpolnil naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije.

Kot naslednjo je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo navedbo v zvezi z domnevnim neizpolnjevanjem pogoja J razpisne dokumentacije v ponudbi izbranega ponudnika, in sicer iz smiselno enakih razlogov kot pri očitku glede neizpolnjevanja pogoja I.

Naročnik je v 1. poglavju (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) razpisne dokumentacije, v točki 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik), pod zaporedno črko J določil:
Zap. št.POGOJ

Dokumenti o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki jih mora
vsak ponudnik predložiti v svoji ponudbi: Izpolnjevanje pogojev obvezno s strani

Ponudnik
oziroma
vodilni
ponudnik v
skupini
ponudnikov/
Joint Venture

Ostali
ponudniki v
skupini
ponudnikov/
Joint Venture

Imenovani
podizvajalci


J

da ima ponudnik stalno zaposlenega vodjo projekta, ki bo odgovoren za vodenje in koordinacijo postopkov predmeta dela svetovalnega inženirja, in ima v zadnjih treh (3) koledarskih letih pred
objavo razpisa izkušnje z vodenjem izvedbe storitev v postopkih priprave vsaj:
â"˘ ene(1) projektne dokumentacije (do vključno pridobitve gradbenega
dovoljenja) in
â"˘ ene (1) razpisne
dokumentacije (objavljene v javnem glasilu) in
â"˘ ene (1) investicijske dokumentacije.

Izkušnje z vodenjem izvedbe
posamezne storitve so lahko
pridobljenem pri enem ali več projektih primerljivih po naravi in kompleksnosti razpisane v projektu.
Za dela primerljiva po naravi in kompleksnosti se upošteva:
â"˘ sisteme za oskrbo s pitno vodo investicijske vrednosti 4 mio â?? ali več ali
â"˘ kanalizacijski sistemi s čistilno napravo investicijske vrednosti 4 mio â?? ali več ali
â"˘ centri za ravnanje z odpadki
investicijske vrednosti 4 mio â?? ali več ali
â"˘ objekti državne cestne infrastrukture investicijske vrednosti 4 mio â?? ali več
â"˘ železniške infrastrukture investicijske vrednosti 4 mio â?? ali več
â"˘ VN daljnovode investicijske vrednosti 4 mio â?? ali več.
Vodja projekta za zahtevne objekte mora biti univerzitetni diplomiran inženir gradbeništva
vpisan v seznam IZS in imeti vsaj deset (10) let delovnih izkušenj s področja gradbeništva. Za dokazovanje navedenega pogoja mora ponudnik, ali v primeru skupne ponudbe, samo vodilni ponudnik, izpolniti Obrazec 4.8, ki dokazuje izpolnjevanje vseh pogojev za ključno osebje.
Za odgovornega vodjo projekta izpolni in potrdi:
Obrazec 4.9: Obrazec za življenjepis za ključno osebje
Ponudnik mora k obrazcu za življenjepis priložiti vsaj 1 referenčno potrdilo za vsako opravljeno delo s področja vodenja izvedbe storitve
ki dokazuje, da so opravljena dela vodje projekta primerljiva po naravi in kompleksnosti dela in bila opravljena v dogovorjeni količini in kvaliteti na ločenih projektih. V primeru, da so vse tri zahtevane storitve bile opravljene na enem projektu, je dovolj eno referenčno potrdilo.
Dokazila so lahko kopije dokumenta ali izpolnjen Obrazec 4.12- Vzorec referenčnega potrdila za ključno osebje. Ponudnik lahko
dokazuje izpolnjevanje pogojev tudi z drugimi dokumenti.
Referenčno potrdilo mora biti potrjeno s strani naročnika del ali investitorja del.

Odgovorni za vodenje in koordinacijo postopkov predmeta dela svetovalnega inženirja (pogoj J) se lahko za dokazovanje izkušenj v zvezi z izdelavo investicijske dokumentacije sklicuje
na izkušnje strokovnega sodelavca(ponudnik ali podizvajalec) odgovornega za izdelavo investicijske dokumentacije, ki mora
priložiti ustrezna dokazila. Ponudnik lahko dokazuje
izpolnjevanje pogoja J tudi z dvema osebama.

V primeru, da potrdilo naročnika ne izkazuje zahtevanih pogojev, se
navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala.
V kolikor v času oddaje ponudbe vodja projekta ni član Inženirske
zbornice Slovenije, mora uspešen ponudnik dokazilo o članstvu v IZS predložiti v 15 dneh po podpisu pogodbe.Zadostitev pogoju se ugotavlja s predložitvijo vsaj 1 referenčnega potrdila za vsako posamezno vrsto izvedbe storitev ali eno referenčno potrdilo v primeru izvedenih vseh
vrst izvedenih storitev na enem projektu.
Zadostitev pogoju se ugotavlja s predložitvijo vsaj 1 referenčnega potrdila za vsaj enega strokovnega sodelavca.

Državna revizijska komisija je ob pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovila, da je le-ta na obrazcu 4.8 (Ključno osebje, ki bo sodelovalo pri realizaciji pogodbe) kot vodjo projekta navedel A.B., z referenčnim projektom (pod številko 1) "AC Slivnica-Draženci", ter za navedeni kader predložil tudi referenčno potrdilo naročnika DARS za navedeni projekt (obrazec 4.12 - Vzorec referenčnega potrdila za ključno osebje), in sicer za: "Izkušnje pri vodenju strokovno svetovalnih storitev v postopkih priprave projektne dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja (vključno storitve v postopkih od sprejetja prostorskega akta do pridobitve gradbenega dovoljenja v l. 2007, izdelavi investicijske dokumentacije ter tudi izvedbi javnega razpisa za gradnjo v l. 2007) in gradbeni nadzor po ZGO ter v skladu s pravili FIDIC".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se referenčno potrdilo za vodjo projekta nanaša na isto referenčno delo (t.j. AC Slivnica-Draženci) kot pri zgoraj obravnavanem očitku v zvezi z neizpolnjevanjem pogoja I, pri čemer se tudi pri konkretnem pogoju (J) vlagateljev očitek nanaša zgolj na domnevno časovno neustreznost reference. Vlagatelj namreč tudi tu zatrjuje, da je bil javni razpis pri projektu, ki je predmet referenčnega potrdila, zunaj časovnega okvira 3 koledarskih let pred konkretno objavo, ki ga je v razpisni dokumentaciji določil naročnik za reference. Spričo navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe s tem v zvezi - ob hkratni ugotovitvi, da izbrani ponudnik (že) z navedenim referenčnim potrdilom tudi vsebinsko izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije pri pogoju J -, iz smiselno enakih razlogov kot pri obravnavi predhodne navedbe zavrnila kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija je kot neutemeljeno zavrnila tudi vlagateljevo navedbo, ki se nanaša na domnevno neizpolnjevanje razpisnega pogoja K v ponudbi izbranega ponudnika.

Naročnik je v 1. poglavju (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) razpisne dokumentacije, v točki 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik), pod zaporedno črko K določil:
Zap. št.POGOJ

Dokumenti o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki jih mora
vsak ponudnik predložiti v svoji ponudbi: Izpolnjevanje pogojev obvezno s strani

Ponudnik
oziroma
vodilni
ponudnik v
skupini
ponudnikov/
Joint Venture

Ostali
ponudniki v
skupini
ponudnikov/
Joint Venture

Imenovani
podizvajalci


K

da ima ponudnik enega (1) strokovnega sodelavca odgovornega za spremljanje
izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI primarnih, sekundarnih in
transportnih cevovodov ter vodnih virov s pripadajočimi objekti, ki izpolnjuje zahteve
za odgovornega projektanta za zahtevne objekte v skladu s 45. členom ZGO-1 in je v zadnjih treh (3) koledarskih letih bil odgovorni projektant ali nadzornik ali izvajalec najmanj
enega (1) projekta za izgradnjo sistemov za oskrbo s pitno vodo dolžine vodovodnega omrežja 15 km in več.

Strokovni sodelavec mora biti univerzitetni diplomiran inženir gradbeništva vpisan v seznam IZS in imeti vsaj deset (10) let
delovnih izkušenj s področja gradbeništva. Za dokazovanje navedenega pogoja mora ponudnik, ali v primeru skupne ponudbe, samo vodilni ponudnik, izpolniti en skupen Obrazec 4.8, ki dokazuje izpolnjevanje vseh pogojev za ključno osebje.
Za strokovnega sodelavca odgovornega za spremljanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI primarnih, sekundarnih in transportnih cevovodov ter vodnih virov s pripadajočimi objekti izpolni in potrdi:
Obrazec 4.9: Obrazec za življenjepis za ključno osebje
Ponudnik mora k obrazcu za življenjepis priložiti vsaj 1 referenčno potrdilo, ki dokazuje, da so opravljena dela ponudnika primerljiva po naravi in kompleksnosti dela in bila opravljena v dogovorjeni količini
in kvaliteti. Referenčno potrdilo mora biti potrjeno s strani naročnika del ali investitorja del.
V primeru, da potrdilo naročnika ne izkazuje zahtevanih pogojev, se
navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala.
V kolikor v času oddaje ponudbe strokovni sodelavec del ni član
Inženirske zbornice Slovenije, mora uspešen ponudnik dokazilo o
članstvu v IZS predložiti v 15 dneh po podpisu pogodbe.
Dokazila so lahko kopije dokumenta ali izpolnjen Obrazec 4.12-Vzorec referenčnega potrdila za ključno osebje. Ponudnik lahko
dokazuje izpolnjevanje pogojev tudi z drugimi dokumenti.Zadostitev pogoju se ugotavlja s predložitvijo vsaj 1 referenčnega potrdila za vsaj enega strokovnega sodelavca.

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je le-ta na obrazcu 4.8 (Ključno osebje, ki bo sodelovalo pri realizaciji pogodbe) kot strokovnega sodelavca ponudnika, odgovornega za spremljanje izdelave projektne dokumentacije, PGD, PZI primarnih, sekundarnih in transportnih cevovodov ter vodnih virov s pripadajočimi objekti navedel M.M.M., z referenčnimi deli "Izkušnje kot odgovorni nadzornik pri Izgradnji vodovoda v občini Sveti Jurij ob ščavnici, podsistem A in podsistem B, v skupni dolžini 17.200 m". Za navedeni kader je za navedena dela predloženo tudi referenčno potrdilo naročnika DARS (obrazec 4.12 - Vzorec referenčnega potrdila za ključno osebje).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj glede sporne reference zgolj pavšalno navajal, da pri referenčnih delih ne gre za izgradnjo vodovoda ter obenem izrazil sum, da skupna dolžina izgrajenega vodovoda ne dosega zahtevane dolžine 15 km, pri tem pa svojih trditev ni z ničemer konkretiziral, niti ni zanje ponudil nobenih dokazov. Skladno s pravilom o povezanosti trditveno-dokaznega bremena iz 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr.; ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji oddaje javnih naročil, mora namreč tista stranka, ki določeno dejstvo zatrjuje, tega tudi dokazati, oziroma zanj predlagati dokaze. Dejstvo pa mora biti zatrjevano jasno, določno in konkretno, in ne zgolj pavšalno ali v obliki domnev. Državna revizijska komisija je zato zaključila, da vlagatelj spričo svojih nekonkretiziranih trditev ni uspel izkazati, da bi bila sporna referenca izbranega ponudnika neustrezna in je zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljenega.

Državna revizijska komisija ni presojala zatrjevanih kršitev drugega vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno nepopolnost ponudbe drugouvrščenega ponudnika, MEA Inženiring, Metka Pavčič, s.p., Vetrinjska ulica 5, Maribor, saj, kot je to ugotovil tudi naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, v tem delu naročniku (še) ni mogoče očitati kršitev. Kot izhaja iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. V obravnavanem primeru je naročnikovo ravnanje (ob upoštevanju zadnje novele ZJN-2B) v okviru razvrstitve, pregledovanja in ocenjevanja ponudb bilo le v tem, da je naročnik ponudbe razvrstil glede na merilo in presojal le popolnost ponudbe izbranega ponudnika, za katero je ocenil, da je popolna. Zgolj na tej podlagi je temeljila odločitev naročnika o oddaji naročila, ki jo je vlagatelj izpodbijal v revizijskem postopku. Naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (še) ni odločal o popolnosti ostalih ponudb, tako tudi ne o popolnosti ponudbe drugouvrščenega ponudnika, zato glede tega v tem trenutku ni mogoče vložiti zahtevka za revizijo.

Skladno z vsem navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj ni uspel dokazati kršitev naročnika, kot jih je zatrjeval v zahtevku za revizijo, zato je le-tega zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroškov plačane takse ter stroškov v zvezi z odvetniškim zastopanjem. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je bilo potrebno, ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 27.9.2010

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- SL Consult, projektno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana
- Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer
- DDC svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran