EN

018-099/2010 Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Številka: 018-099/2010-4
Datum: 17. 5. 2010

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata in mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Gradnja čistilne naprave in kanalizacije Kozina - objekt: Čistilna naprava Kozina" na podlagi pritožbe ponudnika PURGATOR d.o.o, Novi trg 9, Postojna, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, Sežana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.05.2010

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa, št. 337/21.2010, z dne 22.04.2010.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških se pridrži do odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.12.2009 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila in je javni razpis objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 10685/2009, z dne 28.12.2009. V postopku oddaje javnega naročila je naročnik dne 02.03.2010 izdal Obvestilo o oddaji naročila, št. 337/3-2010, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila izbral ponudnika Kraški zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po izdaji dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila (dokument št. JN VV 09/02-G, z dne 30.03.2010) je vlagatelj dne 11.04.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku očital nezakonito ravnanje s tem, ko je ponudbe petih konkurenčnih ponudnikov, ki so se po merilu najnižje cene uvrstili pred ponudbo vlagatelja označil kot popolne in pravilne ponudbe. V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila št. JN/02-VV-09/02 G, z dne 02.03.2010 in priglaša stroške nastale s postopkom revizije.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom, št. 337/21.2010, z dne 22.04.2010, zavrgel zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je zahtevek za revizijo vložil zgolj ponudnik PURGATOR d.o.o., Postojna, ki je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddal skupno ponudbo s partnerjema KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. in ALMER d.o.o., Rijeka. Skladno z določili tretjega odstavka 9- člena ZRPJN v primeru skupne ponudbe lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj. Iz pooblastila Odvetniški pisarni Marovt je razvidno, da ga je pooblastil le ponudnik PURGATOR d.o.o., ne pa tudi ostala dva ponudnika nastopajoča v skupni ponudbi, zato je naročnik zahtevek za revizijo, iz razloga, ker zahtevka za revizijo ni vložila upravičena oseba, zavrgel.

Vlagatelj je dne 03.05.2010 zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, v kateri zavrača ugotovitev naročnika, da je s ponudnikoma KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. in ALMES d.o.o., Rijeka oddal skupno ponudbo, saj je iz Priloge 16 v ponudbi razvidno, da sta omenjena ponudnika podizvajalca. Vlagatelj zatrjuje, da so vse procesne predpostavke za meritorno obravnavanje zahtevka za revizijo izpolnjene, zato predlaga razveljavitev sklepa o zavrženju njegovega zahtevka za revizijo in zahteva povračilo stroškov za sestavo pritožbe. v višini 1400 odvetniških točk z DDV in 24 evrov materialnih stroškov.

Naročnik je dne 12.05.2010 Državni revizijski komisiji dostavil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama sporno, ali je vlagatelj uspel izkazati aktivno legitimacijo, kot jo določa tretji odstavek 9. člena ZRPJN.

Določilo tretjega odstavka 9. člena ZRPJN, določa, da "v primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj." To pravilo se navezuje na določilo prvega odstavka 9. člena ZRPJN, ki zahteva, da mora vlagatelj kumulativno izkazati dva elementa aktivne legitimacije, da bi bilo mogoče zahtevek za revizijo meritorno presojati: 1. interes in 2. izkazana realna stopnja verjetnosti nastanka (ali vsaj možnosti za nastanek) škode, ki jo je mogoče pripisati ravnanju naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika). Aktivno legitimirana oseba iz 1. odstavka 9. člena ZRPJN z vložitvijo zahtevka za revizijo zavaruje svoj pravni položaj, ne more pa uveljavljati objektivnih naročnikovih kršitev pravil javnega naročanja, ki ne vplivajo neposredno na njen pravni položaj oziroma ji ne morejo povzročiti konkretne škode. Zato mora oseba, da bi se ji priznalo upravičenje za vložitev zahtevka za revizijo, poleg interesa za dodelitev naročila (ki se ponavadi kaže v predložitvi ponudbe ali v določenih primerih že v dvigu razpisne dokumentacije oziroma registraciji za določeno dejavnost, ki je predmet naročila) izkazati, da je zatrjevana kršitev vplivala na njen pravni položaj tako, da ji je ali da bi ji lahko zaradi tega nastala škoda
Po pregledu razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v točki 2.7.7.5. Pogoji za priznanje sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati posamezni ponudniki pri skupni ponudbi med drugim zapisano: "Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila." Iz citiranega določila razpisne dokumentacije izhaja, da morajo ponudniki v primeru nastopa s skupno ponudbo priložiti pravni akt, v katerem so natančno opredeljena razmerja med družbami, imenovan pa mora biti tudi nosilec posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Po pregledu ponudbe vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem in družbama KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. in ALMES d.o.o. Rijeka ni bilo sklenjenega pravnega akta o sodelovanju v skupni ponudbi, pač pa je na 322. strani ponudbe vlagatelja izpolnjena Priloga 16, kjer sta kot podizvajalca navedeni omenjeni družbi. Naročnik je v točki 2.6. Podizvajalci med drugim navedel: "Ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci, mora zanje predložiti sledečo dokumentacij:
â"˘ podpisane pogodbe o medsebojnem sodelovanju z navedbo, katera dela in v kakšnem deležu bodo opravljali podizvajalci
â"˘ navedbo vseh podizvajalcev pri predmetnem razpisu ter seznam njihovih odgovornih vodij (priloga 16)
â"˘ vsa dokazila in potrdila, ki se zahtevajo za ponudnika.

Vlagatelj je pri pripravi ponudbe sledil zahtevam razpisne dokumentacije o izkazovanju nastopa s podizvajalci, saj je poleg izpolnjene Priloge 16, na 323 in 324. strani ponudbe predložil pogodbo o medsebojnem sodelovanju z družbo KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o., na 325. in 326. strani ponudbe pa pogodbo o medsebojnem sodelovanju z družbo ALMES d.o.o. Rijeka. Iz pogodb je razvidno, da vlagatelj nastopa kot ponudnik družbi pa pod podizvajalec, v pogodbah pa so opisana dela, ki jih bo opravil podizvajalec ter delež del podizvajalca glede na celotno ponudbo. Ugotoviti gre, da iz ponudbe vlagatelja nesporno izhaja, da je vlagatelj oddal ponudbo s podizvajalcema in ne skupne ponudbe.

Po presoji Državne revizijske komisije je naročnik napačno ocenil, da je vlagatelj oddal skupno ponudbo z družbama KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. in ALMES d.o.o., Rijeka. Vlagatelj je oddal ponudbo s podizvajalcema, za katero pa ZRPJN ne predvideva, da bi bilo potrebno za vložitev pravnega sredstva pridobiti soglasje podizvajalcev. Ker se v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci ne zahteva soglasja podizvajalcev za pričetek revizijskega postopka, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določilom 9. člena ZRPJN, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije zavrgel.

Spričo navedenega je Državna revizijska komisija skladno s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena pritožbi ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa, 337/21.2010, z dne 22.04.2001.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral v obravnavanem revizijskem postopku naročnik ravnati skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da naročnik po preverjanju procesnih predpostavk, odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne. Glede na ugotovljeno dejstvo, da je vlagatelju potrebno priznati aktivno legitimacijo, bi se moral naročnik do vlagateljevih navedb opredeliti in vloženem zahtevku za revizijo meritorno odločati. Naročnik mora tako, skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, meritorno odločiti o vloženem zahtevku za revizijo in vsebinsko odgovoriti na vse njegove navedbe, saj se postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določilo drugega odstavka 16. člena in prvega odstavka 17. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo pritožbenih stroškov.

Državna revizijska komisija je na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se odločitev o priglašenih stroških pritožbenega postopka pridrži do odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku, vloženem pri naročniku dne 11.04.2010.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 17.05.2010Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, Sežana
- Kraški zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran