EN

018-203/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-203/2009-3
Datum: 16. 9. 2009

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "MORS 28/2009-ODP, nakup pomivalnih strojev" v sklopu 1: "Stroj tračni" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Winterhalter Gastronom, d.o.o., Adamičeva cesta 40, Grosuplje, ki ga zastopa odvetniška družba Pirnat - Kovačič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.9.2009 soglasno

odločila:

1. Vlagateljevemu primarnemu revizijskemu zahtevku z dne 14.8.2009 se ugodi, in sicer tako, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "MORS 28/2009-ODP, nakup pomivalnih strojev" v sklopu 1: "Stroj tračni", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 28/2009-ODP za nakup pomivalnih strojev", št. 430-66/2009-13, z dne 21.7.2009.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.504,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 3.2.2009 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Javni razpis, pod opisom "MORS 28/2009-ODP, nakup pomivalnih strojev", je naročnik objavil na Portalu javnih naročil pod številko objave JN 3835/2009 z dne 15.5.2009 ter v Uradnem listu EU pod objavo številka 2009/S 95-136404 z dne 19.5.2009.

Naročnik je dne 21.7.2009 izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 28/2009-ODP za nakup pomivalnih strojev", št. 430-66/2009-13, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 1: "Stroj tračni" odda ponudniku BIRO R, d.o.o., Zaloška cesta 161, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Z vlogo z dne 24.7.2009 je vlagatelj zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranih ponudnikov. Naročnik je vlagatelju vpogled omogočil dne 28.7.2009, o čemer je bi napravljen tudi zapisnik.

Dne 28.7.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, podrejeno pa zahtevek za dodatna pojasnila.

Dne 3.8.2009 je naročnik izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Zahtevo za spremembo odločitve je ob tem zavrnil.

Z vlogo z dne 14.8.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem primarno predlaga, da naročnik svojo prvotno odločitev o oddaji javnega naročila delno spremeni, in sicer naj jo v delu, ki se nanaša na 1. sklop (stroj tračni), spremeni na način, da ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno in neprimerno izloči iz postopka ter javno naročilo v tem sklopu odda vlagatelju. Podredno vlagatelj predlaga, da naročnik delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila, in sicer v delu, ki se nanaša na 1. sklop (stroj tračni), iz razloga kršitve načel zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, načela enakopravne obravnave ponudnikov, nespoštovanja določbe glede tehničnih specifikacij, neupoštevanja obveznosti preveritve ponudbe in neupoštevanja izločitve ponudb.
V obrazložitvi revizijskega zahtevka vlagatelj najprej navaja, da izbrani ponudnik za vse zahtevane alineje iz Priloge št. 10 (za 1. sklop) ni priložil zahtevanih pojasnil z vpisanimi podatki ponujenega artikla, prav tako pa naj ne bi predložil ustreznih dokazil oz. tehnične specifikacije k ponudbi (katalogi/prospekti/dokumentacija), iz katere mora biti razvidno, da ponujeni artikel zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam - vidno in nedvoumno označeno po pozicijah. Tega naj ponudba izbranega ponudnika ne bi vsebovala in je po vlagateljevem mnenju netransparentna, posledično pa naj bi bilo netransparentno tudi ravnanje naročnika, ki takšne ponudbe ni izločil. Vlagatelj meni, da je s tem kršeno načelo transparentnosti javnega naročanja.
Vlagatelj dalje navaja, da naročnik pri svoji odločitvi o oddaji javnega naročila za 1. sklop ni upošteval in spoštoval zahtev, ki bi jih morali izpolnjevati ponudniki in ki jih je sam predpisal v svoji razpisni dokumentaciji. Vlagatelj tako trdi, da ponudba izbranega ponudnika za 1. sklop ne izpolnjuje predpisanih zahtev iz razpisne dokumentacije oziroma ne ustreza tehničnim zahtevam, navedenim v razpisnih pogojih in s tem ni popolna, in sicer iz naslednjih razlogov:
1. temperatura vode za predpranje presega temperaturo predpisano v naročnikovih tehničnih zahtevah,
2. tank v coni predpomivanja nima vgrajenega grelca za vodo za predpomivanje,
3. za predizpiranje ne obstajata 2 roki, in sicer 1 zgoraj in 1 spodaj,
4. dolžina odprtega traku za odvzem ne znaša minimalno 600 mm,
5. kontrola pomika traku nima možnosti povratnega pomika,
6. stroj nima vgrajenega glavnega stikala,
7. stroj nima vgrajenega programa samočiščenja stroja po končani uporabi in
8. stroj ne izpolnjuje standardov in norm CE, EMC, EN ter DIN 10510.
Že iz zgoraj navedenih razlogov bi moral naročnik po vlagateljevem mnenju ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno (ker ni pravilna in primerna), in neprimerno (ker ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji) izločiti iz nadaljnjega obravnavanja in s tem iz samega postopka javnega naročila. Ker naj bi naročnik javno naročilo oddal ponudniku, čigar ponudba je nepopolna in neprimerna, je po vlagateljem mnenju s tem ravnal v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2).
Vlagatelj dalje zatrjuje tudi, da ponudba izbranega ponudnika nima vgrajenega sistema sušenja v sušilnem tunelu s sistemom vpihovanja vročega zraka od spodaj, od zgoraj in od strani, zaradi česar po merilih za ocenjevanje ponudbe ne bi smela prejeti 15 točk, ki ji jih je naročnik podelil za to (neobstoječo) tehnično prednost.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 28.8.2009, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega.
V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je vlagateljeve navedbe analiziral in uvodoma ugotovil, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi v tabelo (Priloga št. 10) vpisal tehnične podatke tam, kjer je naročnik opisal svoje tehnične zahteve z določenimi parametri "od â?? do". Tiste tehnične podatke, ki niso imeli parametrov, pa je ponudnik potrdil z izjavo "DA" ali "IMA". Ponudba izbranega ponudnika je pripravljena pregledno, jasno in v celoti (tudi v delu zahtevanih oziroma ponujenih tehničnih lastnostih) nedvoumno. Naročnik dalje opozarja, da se pomivalni stroji, ki so predmet javnega naročila, sestavijo po posameznih komponentah (conah), ki jih tehnično opredeli naročnik. Tako potencialni ponudnik težko ali pa celo ni sposoben v celoti predložiti kataloga za točno ponujen tip naprave. Le ta je sestavljena iz posameznih tehnično prilagojenih elementov po zahtevah naročnika: posamezna cona za nalaganje, za predpranje, za pranje, za sušenje in cona za odvzem posode. V ponudbi izbranega ponudnika so vsi bistveni in tehnično pomembni elementi podkrepljeni s tehnično dokumentacijo. Naročnik na podlagi navedenega zaključuje, da način vpisovanja oz. potrjevanja tehničnih zahtev z "DA" in "IMA" v tistih točkah, kjer predpisanih parametrov ni, ne more biti zadosten in opravičljiv razlog za izločitev ponudbe kot take in s tem v celoti zavrača vlagateljeve navedbe iz točke 2 zahtevka. Naročnik sprejema posamezne izjave iz tehnične tabele kot verodostojna dejstva o tehničnem stanju stroja, ki so podkrepljena s priloženo tehnično dokumentacijo in, ki se kontrolirajo (zahtevajo) tudi ob kakovostnem in količinskem prevzemu stroja ob dobavi. Navedba vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika netransparentna, je po oceni naročnika neutemeljena in pavšalno ocenjena.
Glede temperature cone za predpranje naročnik navaja, da je iz kataloga, ki je predložen v ponudbi izbranega ponudnika, v temperaturnem grafu nedvoumno in jasno potrjena temperatura v območju 55°C. Temperaturne norme so po standardu DIN 10510 (standard predpisuje kakovost pomivanja, higieno in končne rezultate, v sklopu tega pa tudi posamezne temperature med pomivanjem) celo presežene, kar je sicer prednost vgrajene inovativne tehnologije. V razpisni dokumentaciji je sicer zahtevan temperaturni parameter od 40° do 55°C, ker so stroji na trgu, v času priprave tehnične dokumentacije, delovali v tem temperaturnem območju. Ponujeni stroj pa ponuja najnovejše tehnološke rešitve in izboljšave na tem področju. V primeru, če bi temperatura presegla 55°C, naročnik ne bi imel pravih in utemeljenih razlogov za izločitev ponudbe. Stroj bi v tem primeru v pozitivnem smislu presegal zahtevane parametre, ki so podani po smernicah DIN 10510. Očitek vlagatelja, da je iz grafa razvidno, da temperaturna krivulja v področju cone predpranja presega mejo 55°C, je neutemeljen. Iz predstavljenega grafa je jasno, da je to odstopanje tako minimalno in v tako malem temperaturnem razkoraku, da se težko govori o odstopanju za 1 °C. Slednje ni zadosten razlog za izločitev ponudbe kot tehnično neustrezne. Zaradi navedenega naročnik v celoti zavrača vlagateljeve očitke.
Glede vgrajenega grelca za predpomivanje naročnik navaja, da je stroj priklopljen na hladno vodo, temperatura vode za predizpiranje pa je od 40° do 55°C. lz navedenega je jasno sklepati, da je potrebno vodo dogreti iz vstopne hladne vode na omenjeno temperaturo, kar je tehnično izvedljivo samo z vgrajenim grelcem. To je tem razumljivo in logično dejstvo, ki ga je naročnik samo potrdil.
Glede števila rok za predizpiranje naročnik navaja, da je zahteval minimalno dvojno izpiranje. Izbrani ponudnik je v tem pogledu ponudil več - sistem s trojnim izpiranjem. V sistemu dvojnega izpiranja se posoda izpira s štirimi rokami, v ponujenem vgrajenem sistemu pa s sedmimi, kar je seveda prednost in ne slabost.
Glede dolžine odprtega traku za odvzem naročnik navaja, da je izbrani ponudnik je v tabelo vpisal skupno dolžino cone 800 mm, ob tem je s svojo izjavo v naslednji alineji potrdil dolžino odprtega traku 600 mm. Na koncu cone za odvzem posode je vgrajen izključno sistem za obračanje traku in varnostno stikalo. Vse skupaj ne presega dolžine 200 mm. Glede na naročnikovo strokovno znanje, opravljene fizične oglede strojev na trgu in vpisane izjave izbranega ponudnika je zaključiti, da so vlagateljeve navedbe v tej točki neosnovane in da ponujena cona za odvzem posode tehnično povsem ustreza.
Glede možnosti povratnega pomika transportnega traku naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v tabeli tehničnih zahtev to funkcijo delovanja nedvoumno potrdil. Vlagatelj brez jasne osnove trdi, da ponujeni stroj te opcije delovanja nima, kar je tudi z njegove strani trditev pavšalna. Naročnik je v sklopu svojih tehničnih zahtev opredelil pričakovani nivo kvalitete stroja in posledično kvalitete rezultatov pomivanja. Vsi stroji tega tehnološkega nivoja in cenovnega razreda, ki so na trgu, imajo serijsko vgrajen povratni pomik traku. Naročnik je pri tem vprašanju upošteval tudi že predhodno omenjeno objektivno dejstvo, da se pomivalni stroji, ki so predmet javnega naročila sestavijo po posameznih komponentah (conah) ki jih tehnično opredeli naročnik. Določene funkcije delovanja stroja so samo po sebi umevne in standardno vgrajene v stroj, zato jih proizvajalci v svojih katalogih, opisih in tehničnih skicah posebej ne izpostavljajo, izpostavljajo se novosti, napredek v tehnologiji, ipd., kar je razvidno tudi iz kataloga HOBART. Zaradi navedenega naročnik v celoti zavrača s tem povezane vlagateljeve očitke.
Glede vgrajenega glavnega stikala naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v tej točki potrdil, da ponujeni stroj ima glavno stikalo in v prilogi svoje tehnične specifikacije priložil opis vgrajene kontrolne plošče. V slikovnem prikazu te je jasno vrisano glavno stikalo.
Glede revizijskih navedb o tem, da stroj nima vgrajenega programa samočiščenja stroja po končani uporabi, naročnik navaja, da je izbrani ponudnik s svojo izjavo potrdil, da ima stroj vgrajen program za samočiščenje stroja po končani uporabi. Noben sistem samočiščenja teh strojev, ki so trenutno na svetovnem trgu, ni povsem samostojen, kar pomeni, da je ob čiščenju še vedno potreben fizični poseg delavca v stroj oz. čiščenje le tega. Potrebno je npr. odstraniti filtre, jih očistiti, ipd. Vgrajeni programi samočiščenja v kvalitetnih pomivalnih strojih so s samočistilnim sistemom (programom) samo v pomoč uporabniku, nikakor pa ne opravijo celotnega čiščenja stroja sami. Tako ima ponujeni tip stroja vgrajen sistem šob, ki (samo) očistijo težko dostopne dele konstrukcije in kot tak deluje kot samočistilni program, ki se izvede po končani uporabi. Vgrajeni sistem čiščenja "360DEGREES" povsem izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve.
Glede izpolnjevanja standardov in norm CE, EMC, EN ter DIN 10510 naročnik pojasnjuje, da so standardi CE, EMC in EN osnova za prodajo sredstev na trgu (velja tudi za ponujeni stroj), standard DIN 10510 pa predpisuje zahteve po higieni, kakovosti delovanja oz. kakovosti končnega rezultata in je kot tak za naročnika zelo pomemben. Zahteva po standardu DIN 10510 dalje loči nizkocenovne in kvalitetno slabše pomivalne stroje od sodobnih in kvalitetnih. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi ponudil izredno zmogljiv in visokokvalitetni pomivalni stroj, ki v ocenah strokovnjakov presega standard DIN 10510. Naročnik ob tem izpostavlja, da ponujeni stroj v svojem sistemu izpiranja porabi kar do polovice manj vode, kot trenutno konkurenčni stroji na trgu. Slednje vodi v zmanjševanje porabe detergentov in znižuje stroške energije. Iz navedenega naročnik zaključuje, da vlagatelj v tej točki neupravičeno izpostavlja nedoseganje standardov, saj proizvajalec v EU stroja ne bi mogel dati na tržišče brez CE, EMC in EN standarda. V primeru standarda DIN 10510, ki je za naročnika zelo pomemben, saj posega v končni rezultat in kvaliteto, pa ponujeni stroj le tega po svoji kvaliteti presega.
Glede dodatnega točkovanja ponudbe izbranega ponudnika zaradi vgrajenega sistema sušenja v sušilnem tunelu s sistemom vpihovanja vročega zraka od spodaj, od zgoraj in od strani, naročnik navaja, da je zaradi svojih praktičnih izkušenj izrazil željo po modificiranem in inovativnem tipu sušilnega tunela, kjer se sušenje izvaja preko vpihovanja vročega zraka skozi šobe in poteka neposredno od zgoraj, spodaj in od strani neposredno na posodo. Naročnik v tehničnih zahtevah ni navedel nobenih zahtev po skicah takšnega sistema, na kar se sklicuje vlagatelj. Izbrani ponudnik je v tabeli naročnikovih dodatnih želja navedel, da ponujeni stroj izpolnjuje to tehnično karakteristiko in jo opisal: "Pri klasičnem sušenju topel zrak piha na posodo od zgoraj. Zrak se nenadzorovano odbija od spodaj navzgor. Sušilna naprava HOBART â?? GUIDEAIR usmerja zrak preko kanalov in šob neposredno nad in pod posodo in tako omogoča hitrejše sušenje. V primeru pomivanja daljših kosov posode, je vgrajeno bočno vpihovanje zraka. Sistem za sušenje GUIDEAIR zagotavlja izvrstne rezultate sušenja globoke posode, kot so npr. skodelice, sklede, kozarci". V priloženi tehnični dokumentaciji je izbrani ponudnik v katalogu HOBART za stroj tip Premax FTP v točki 3 posebej označil z napisom "POMEMBNO" opis vgrajene sušilne naprave GUDEAIR. Iz navedenega se zaključuje, da ponujena naprava izpolnjuje naročnikove posebne želje po sušilnem sistemu in da je iz ponudnikove ponudbe (tehnične specifikacije) to jasno razvidno. Zaradi navedenega naročnik v celoti zavrača s tem povezane vlagateljeve očitke.
Naročnik zavrača tudi navedbe o kršitvah temeljnih načel javnega naročanja in o drugih očitanih kršitvah ZJN-2 .

Z vlogo z dne 3.9.2009 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je tudi dodatno predstavil svoja stališča v zadevi.

V prilogi dopisa z dne 7.9.2009 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Ob tem je tudi sam dodatno predstavil svoja stališča v zadevi.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, saj naj ta ne bi izpolnjevala več tehničnih zahtev razpisne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila, bila pa naj bi tudi netransparentna.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila pod točko 4. Tehnični pogoji postavil naslednjo zahtevo:
"4.1 Predložitev dokazil o zagotavljanju tehničnih zahtev

Ponudnik mora za vsak ponujeni sklop (za blago, za vsak posamezni ponujeni artikel) predložiti dokazila o zagotavljanju naročnikovih tehničnih zahtev, ki so specificirane v poglavju V. Naročnikove zahteve, točka 3. naročnikove tehnične zahteve oziroma v ustreznih prilogah.

DOKAZILO:
Ponudbi mora biti priložena:
- tehnična specifikacija (katalogi/prospekti/dokumentacija) za vsak ponujeni sklop, za posamezni ponujen artikel, v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeni artikel zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam - vidno in nedvoumno označeno po pozicijah.

- priloga št. in/ali: od 10, 11a, 14 - naročnikove tehnične zahteve, z vpisanimi tehničnimi podatki ponujenega artiklaâ??".

Enako zahtevo je naročnik ponovil tudi v razdelku V.6 Posebne naročnikove zahteve.

V prilogi št. 10 razpisne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila je naročnik podal tabelo, v kateri so bile navedene njegove "tehnične zahteve" za 1. sklop predmetnega javnega naročila, vanjo pa so morali ponudniki "obvezno vpisati" tudi "tehnične podatke ponujenega artikla". Med naročnikovimi tehničnimi zahtevami je pod točko "1.5.2 Cona za predpranje" med drugim podana naslednja tehnična zahteva: "Temperatura vode za predpranje: 40°-55° C", pod točko "1.5.4 Cona z minimalno dvojim izpiranjem" pa je med drugim podana naslednja zahteva: "Min. število rok za predizpiranje: min. ena (1) zgoraj in ena (1) spodaj".

Z vpogledom v objavo javnega razpisa predmetnega postopka oddaje javnega naročila na Portalu javnih naročil (objava št. JN 3835/2009 z dne 15.5.2009) gre dalje ugotoviti, da je naročnik na vprašanje potencialnega ponudnika, "ali mora imeti tank v coni predpomivanja za zagotavljanje ustreznosti po DIN 10510 vgrajen grelec za vodo za predpomivanje", dne 10.6.2009 podal pritrdilen odgovor.

V zvezi z izpolnjevanjem tehnične zahteve po temperaturi vode za predpranje med 40°-55° C Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je v tabeli, kot je podana v Prilogi št. 10, na za to predvidenem mestu izbrani ponudnik navedel, da znaša temperatura vode za predpranje 55° C. Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da v katalogih, kot jih je k svoji ponudbi priložil izbrani ponudnik, izpolnjevanje na tem mestu obravnavane tehnične zahteve ni "vidno in nedvoumno označeno" oziroma sploh ni označeno. Državna revizijska komisija ne glede na navedeno ugotavlja, da je v okviru enega od predloženih katalogov podan tudi "Temperaturni profil", v katerem posamezne cone pranja posode sicer niso poimenovane, je pa na podlagi grafičnega in slikovnega prikaza delovanja stroja mogoče ugotoviti, da znaša temperatura vode v delu stroja, kjer poteka predpranje, od približno 36° C do približno 57° C, na območju, kjer so nameščene šobe za predpranje, pa od približno 46° C do nekaj več kot 55° C (odstopanje nad 55° C, ki ga v svoji odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku sicer priznava tudi naročnik, je iz grafa nedvomno razvidno, stopnje odstopanja pa ni mogoče jasno ugotoviti). Državna revizijska komisija z izvedbo s strani vlagatelja predlaganega dokaza vpogleda v animacijo delovanja stroja, ki ga ponuja izbrani ponudnik, podano na spletni strani njegovega proizvajalca http://www.premax.de/en/produkte/premax-ftp/animation.php, dalje ugotavlja, da iz te izhaja, da znaša temperatura vode v coni predpranja (na spletni strani poimenovani kot "pre-wash") od približno 37° C do nekaj več kot 60° C.

V zvezi z izpolnjevanjem tehnične zahteve po vgrajenem grelcu za vodo za predpomivanje Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da v katalogih, kot jih je k svoji ponudbi priložil izbrani ponudnik, izpolnjevanje na tem mestu obravnavane tehnične zahteve ni "vidno in nedvoumno označeno" oziroma sploh ni označeno, prav tako pa to tudi sicer ni razvidno iz shem ali opisov stroja, kot so podani v predloženih katalogih.

V zvezi z izpolnjevanjem tehnične zahteve po minimalnem številu rok za predizpiranje Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je v tabeli, kot je podana v Prilogi št. 10, na za to predvidenem mestu izbrani ponudnik navedel "število rok 1 (ena)". Tudi izpolnjevanje na tem mestu obravnavane tehnične zahteve v predloženih katalogih sicer ni "vidno in nedvoumno označeno" oziroma sploh ni označeno, prav tako pa ni razvidno iz shem ali opisov stroja, kot so podani v predloženih katalogih.

V povzetku zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da iz ponudbe izbranega ponudnika, v nasprotju z določili točke 4.1 razpisne dokumentacije, izpolnjevanje zgoraj obravnavnih tehničnih zahtev predmeta javnega naročila ni "vidno in nedvoumno označeno" oziroma sploh ni označeno. Ob zapisanem pa Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da iz ponudbe izbranega ponudnika nedvomno izhaja neizpolnjevanje (vsaj) dveh izmed tehničnih zahtev, ki jih je naročnik določil za predmet javnega naročila, in sicer tehnične zahteve, ki se nanaša na temperaturo vode za predpranje, za katero je bilo v zvezi s ponujenim strojem ugotovljeno, da (mestoma) presega maksimalno dopuščenih 55° C, ter tehnične zahteve v zvezi s številom rok za predizpiranje, glede katerih je bilo v zvezi s ponujenim strojem ugotovljeno, da jih v zahtevanem številu in pozicijah nima. Naročnikova argumentacija, da je izbrani ponudnik ponudil tehnološke rešitve, ki so ustreznejše od zahtevanih, je neupoštevna; naročnik je v razpisni dokumentaciji namreč jasno postavil tehnične zahteve predmeta javnega naročila, od katerih odstopanja ni predvidel ali omogočil. Dopustitev takšnega odstopanja v predmetni fazi postopka oddaje javnega naročila (po poteku roka za oddajo ponudb) bi tako lahko povzročila kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov ter načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, saj bi lahko posamezne ponudnike privilegirala, utegnila pa bi poseči tudi v trg potencialnih ponudnikov za izvedbo predmetnega javnega naročila, ki svojih ponudb morebiti niso oddali ravno zaradi neizpolnjevanja v razpisni dokumentaciji postavljenih tehničnih zahtev.

V povzetku zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj s svojimi revizijskim zahtevkom uspel izkazati, da ponudba izbranega ponudnika v obravnavanem sklopu ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in je zato neprimerna. Ker naročnik ponudbe izbranega ponudnika v obravnavanem sklopu navkljub temu ni izločil, je s tem ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu primarnemu revizijskemu zahtevku z dne 14.8.2009 ugodila, in sicer tako, da je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "MORS 28/2009-ODP, nakup pomivalnih strojev" v sklopu 1: "Stroj tračni", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 28/2009-ODP za nakup pomivalnih strojev", št. 430-66/2009-13, z dne 21.7.2009.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi zgoraj obravnavanih revizijskih navedb ugotovila neprimernost ponudbe izbranega ponudnika, ugodila revizijskemu zahtevku vlagatelja in razveljavila odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, ostalih revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na ostale domnevne pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika in na domnevno neustreznost ocenjevanje te po merilih za izbor najugodnejše ponudbe, ni obravnavala - to namreč ne bi moglo v ničemer vplivati na položaj vlagatelja ali izbranega ponudnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, in sicer v višini 1.400,00 EUR, za odvetniške stroške sestave zahtevka za revizijo, ter materialne stroške v višini 2% EUR, oboje povečano za 20% DDV. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev vplačane takse za revizijski postopek v višini 5.000,00 EUR.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- nagrado za revizijski postopek v višini 400,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 480,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.504,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16.9.2009


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana,
- Odvetniška družba Pirnat - Kovačič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana,
- BIRO R, d.o.o., Zaloška cesta 161, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran