EN

018-077/2009 Občina Krško

Številka: 018-77/2009-4
Datum: 14. 5. 2009

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izdelava in dobava prometne signalizacije" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kanja Brege, d.o.o., Brege 68, Leskovec, ki ga zastopa odvetnik doc. dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14, Krško (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.5.2009

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 25.3.2009 se ugodi, in sicer tako, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Izdelava in dobava prometne signalizacije", kot izhaja iz naročnikovih dokumentov "Sklep o oddaji naročila" in "Obvestilo o oddaji naročila", oba pod št. 371-2/2009 O603 z dne 18.2.2009.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 1.084,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 19.1.2009 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "Izdelava in dobava prometne signalizacije". Naročilo naročnik oddaja po postopku zbiranja ponudb.

Dne 18.2.2009 je naročnik izdal dokumenta "Sklep o oddaji naročila" in "Obvestilo o oddaji naročila", oba pod št. 371-2/2009 O603, iz katerih izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku ZMAS.SI, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta "Obvestilo o oddaji naročila" ob tem izhaja še, da je naročnik kot popolne označil vse (štiri) prejete ponudbe, med njimi tudi vlagateljevo, pa tudi, da je naročnik "naročilo zmanjšal za vrednost montaže, kar pa ne vpliva na razvrstitev ponudnikov ter tudi ne vpliva na izbiro najugodnejšega ponudnika".

Z vlogo datirano z datumom 9.2.2009, ki jo je naročnik prejel dne 25.2.2009, je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ter vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Z dopisom z dne 9.3.2009 je naročnik vlagatelja obvestil o možnem terminu vpogleda v ponudbeno dokumentacijo.

Z vlogo z dne 9.3.2009 je vlagatelj pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, s katerim je uveljavljal pravno varstvo zaradi neizdaje dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila in neomogočitve vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je vlagatelju vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil dne 12.3.2009, o čemer je bil napravljen tudi zapisnik.

Istega dne, t.j. dne 12.3.2009, je naročnik vlagatelju izdal tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Z vlogo z dne 16.3.2009 je vlagatelj od naročnika zahteval še omogočitev vpogleda v ponudbo ponudnika Meblo a+a, d.o.o.

Naročnik je vlagatelju vpogled v omenjeno ponudbo omogočil dne 23.3.2009, o čemer je bil napravljen tudi zapisnik.

Z vlogo z dne 25.3.2009, odposlano po pošti dne 26.3.2009, je vlagatelj vložil nov zahtevek za revizijo.
V njem navaja, da iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila izhajajo drugačne ponudbene cene izbranega ponudnika in ponudnika Meblo a+a, d.o.o., kot jih je vlagatelj ugotovil z vpogledom v ponudbi omenjenih ponudnikov. Vlagatelj ugotovitev načina, kako je prišlo do spremembe cen, prepušča pristojnim organom, ne glede na način in razlog pa izpostavlja, da Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) v drugem odstavku 78. člena takšno postopanje izrecno prepoveduje - naročnik je namreč očitno dopustil, da so se v postopku javnega naročanja cene spreminjale, navedeno pa je neposredno vplivalo na razvrstitev najugodnejše in druge najugodnejše ponudbe glede na ostale ponudbe. Izbira ponudbe izbranega ponudnika in ponudnika Meblo a+a, d.o.o., je bila opravljena tudi v direktnem nasprotju s povabilom k oddaji ponudbe, kjer je naročnik določil, da ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Iz obvestila o oddaji naročila izhaja, da je naročnik "naročilo zmanjšal za vrednost montaže, kar pa ne vpliva na razvrstitev ponudnikov ter tudi ne vpliva na izbiro najugodnejšega ponudnika". Vlagatelj je ravno zato v svoji zahtevi za dodatno obrazložitev posebej zahteval obrazložitev razlogov za zavrnitev njegove ponudbe ter navedbo prednosti sprejete ponudbe v razmerju do vlagateljeve. Naročnik pa je glede tega zapisal zgolj, da je uporabil merilo najnižja cena v skladu s povabilom k oddaji ponudb in pri tem izbral ponudbo izbranega ponudnika, saj naj bi ponudil najnižjo ceno. Vlagatelj ugotavlja, da naročnik v obvestilu o oddaji naročila in v dodatni obrazložitvi tega obvestila ni upošteval cen v ponudbah ob njeni oddaji. V kolikor bi naročnik to upošteval, bi moral izbrati ponudbo vlagatelja kot najugodnejšo, saj je ob oddaji ponudb podal najnižjo ceno. Tako tudi ne drži, da navedeno ravnanje naročnika ni vplivalo na razvrstitev ponudb. Ob tem vlagatelj dodaja, da tudi v kolikor bi bilo "zmanjšanje naročila za vrednost montaže" po roku za oddajo ponudb pravno dopustno (kar po prepričanju vlagatelja ni), je naročnik ob kršitvi načela enakopravnosti iz 8. člena ZJN-2, kršil tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov iz 9. člena ZJN-2, saj "zmanjšanja" vrednosti ponudb ni upošteval tudi pri vlagatelju.
Vlagatelj posledično predlaga, da se razveljavita "Obvestilo o oddaji naročila" z dne 18.2.2009 in "Dodatna obrazložitev odločitve" z dne 12.3.2009. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka po priloženem stroškovniku.

Naročnik je z dopisom z dne 30.3.2009 vlagatelja pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Vlagatelj je svoj revizijski zahtevek dopolnil z vlogo z dne 2.4.2009.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil z dokumentom (Odločitvijo) z dne 20.4.2009, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek in njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil.
V obrazložitvi naročnik navaja, da je naknadno ugotovil, da je bila pri pripravi razpisne dokumentacije storjena napaka, saj so bile v popis za predmetno javno naročilo pomotoma vnesene tudi postavke za montažo, ki pa je že sestavni del popisa za javno naročilo "Popravilo obstoječe in montaža nove prometne signalizacije", ki ga je naročnik vodil istočasno s predmetnim postopkom. Naročnik dalje pojasnjuje, da je zaradi napake v popisu pred sprejetjem odločitve (zaradi načela spoštovanja načela enakopravne obravnave ponudnikov) ponudbe vseh ponudnikov postavil na isti imenovalec, in sicer tako, da je ponudnikom od ponudbene cene odštel ceno, ki so jo ponudili za izvedbo montaže, ki je predmet drugega postopka. Vlagatelj ni v celoti izpolnil popisa del in je v del tega, kjer bi moral vpisati ceno montaže, prečrtal. V kolikor bi naročnik vlagateljevo ponudbo označil kot neprimerno, v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila "Popravilo obstoječe in montaža nove prometne signalizacije" in v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbral ponudbo najugodnejšega ponudnika, bi bil zanj strošek višji, kot v primeru, ko je v postopku oddaje javnega naročila "Popravilo obstoječe in montaža nove prometne signalizacije" izbral vlagateljevo ponudbo (ki je bila najcenejša), v predmetnem postopku pa ponudbo, ki je bila najcenejša po opisanem zmanjšanju obsega del. Ravnanje naročnika je bilo smotrno in skladno z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Naročnik izpostavlja tudi, da je vlagatelj vseskozi vedel za naročnikovo napako v popisih del, pa je kljub temu v sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila "Popravilo obstoječe in montaža nove prometne signalizacije", po podpisu omenjene pogodbe pa je pričel izkoriščati vse pravne možnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Naročnik ponovno poudarja, da je bilo osnovno vodilo sodelujočih v postopku gospodarna oddaja javnega naročila. Sodelujoči v postopku so po najboljših močeh, zmožnostih in znanju poskušali sanirati napako v popisih del in so to tudi uspešno storili, ob spoštovanju vseh temeljnih načel javnega naročanja. Naročnik opozarja tudi, da je vlagateljeva ponudba pravzaprav neprimerna, saj vlagatelj ni izpolnil celotnega popisa del, kot so pravilno storili ostali ponudniki, obenem pa (glede na skupen predviden obseg izdelave in dobave prometne signalizacije) tudi precej presega ceno, ki jo je za identičen obseg ponudil izbrani ponudnik. Tudi v primeru seštevka cen po obeh razpisih je vlagateljeva ponudba dražja.
Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Dne 24.4.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Obvestilo o nadaljevanju pred Državno revizijsko komisijo in pripravljalna vloga". Z vlogo je naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, v njej pa je obenem ponovno predstavil svoja stališča v zadevi ter priglasil nadaljnje stroške, nastale z revizijo.

Naročnik je v prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 4.5.2009, tej odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija v zadevi uvodoma pojasnjuje, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila po poteku roka za oddajo ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Navedena zahteva izrecno izhaja iz 81. člena ZJN-2, obvezo njenega spoštovanja tudi v postopkih zbiranja ponudb pa je mogoče izpeljati iz temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Ob upoštevanju te zahteve naročnik v fazi postopka oddaje javnega naročila po poteku roka za oddajo ponudb tako tudi ne more več spreminjati svojih zahtev glede predmeta javnega naročila oziroma njegovega obsega, saj bi bilo s tem omogočeno prilagajanje tega posameznim ponudnikom oziroma njihovim ponudbam in posledično diskriminiranje ostalih ponudnikov. V fazi po poteku roka za oddajo ponudb so torej ponudniki dolžni (in upravičeni) predložiti ponudbe v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije (povabila k oddaji ponudbe), naročnik pa je v tej fazi postopka upravičen preverjati zgolj skladnost ponudb z v razpisni dokumentaciji vnaprej postavljenimi zahtevami.

Državna revizijska komisija dalje pojasnjuje, da mora pri ocenjevanju ponudb naročnik uporabiti le tista merila, ki so bila navedena razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena. Navedena zahteva izrecno izhaja iz četrtega odstavka 48. člena ZJN-2, obvezo njenega spoštovanja tudi v postopkih zbiranja ponudb pa je ponovno mogoče izpeljati iz temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Ob upoštevanju te zahteve naročnik prispelih ponudb ne sme ocenjevati na podlagi naknadno določenih meril, pri uporabi obstoječih meril pa mora elemente ponudbe, za katere je bilo vnaprej določeno da bodo vrednoteni, ocenjevati v skladu z vnaprej določeno vsebino meril.

Z vpogledom v povabila k oddaji ponudbe, ki jih je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila poslal štirim potencialnim ponudnikom, gre ugotoviti, da je naročnik v okviru predmeta javnega naročila predvidel tudi postavko "MONTAŽA", ki obsega dela "Izdelava, dobava in montaža temelja z izkopom", "Montaža znaka (2 objemki)" ter "Montaža droga v temelj", vse navedeno za skupno 100 prometnih znakov. Z vpogledom v isti dokument gre ugotoviti tudi, da je naročnik v njem predvidel, da bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila "najnižja cena", pri čemer je iz obrazca "Ponudba" razvidno, da je z vidika ocenjevanja ponudb po tem merilu relevantna skupna ponudbena cena celotnega javnega naročila.

Z vpogledom v prispele ponudbe (ki jih je naročnik vse označil za popolne) gre ugotoviti tudi, da je najnižjo skupno ponudbeno ceno v svoji ponudbi ponudil vlagatelj.

V predmetni zadevi je med strankama nesporno, da naročnik pri ocenjevanju ponudb ni izhajal iz končnih ponudbenih cen, kot so bile podane v prejetih ponudbah, temveč je kot relevantne (za ocenjevanje ponudb) upošteval ponudbene cene, z njegove strani znižane za ceno postavke "MONTAŽA", kot je bila prikazana v vsaki od ponudb. Navedeno dejstvo potrjuje vpogled v prejete ponudbe, v odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (dokumenta "Sklep o oddaji naročila" in "Obvestilo o oddaji naročila", oba pod št. 371-2/2009 O603 z dne 18.2.2009) ter v dodatno obrazložitev te odločitve (dokument "Dodatna obrazložitev odločitve št. JNMV-0001/2009-POG- Izdelava in dobava prometne signalizacije", št. 371-2/2009 O603 z dne 12.3.2009). Ob upoštevanju navedenega je naročnik kot najugodnejšo izbral ponudbo izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija upoštevajoč zgornje ugotavlja, da je naročnik pri ocenjevanju prispelih ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ravnal v neskladju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov iz 9. člena ZJN-2. Ker naročnik ni upošteval končnih ponudbenih cen iz prispelih ponudb in tako merila za izbor najugodnejše ponudbe, določenega v povabilu k oddaji ponudbe, ni uporabil na način, kot je bilo to v povabilu opisano, je s tem vlagatelja, katerega ponudba bi bila ob uporabi tega merila na način, določen v povabilu k oddaji ponudbe, najugodnejša, postavil v slabši položaj napram ostalim ponudnikom in ga obravnaval diskriminatorno. Državna revizijska komisija pojasnjuje tudi, da takšnega ravnanja naročnika ni mogoče upravičiti s sklicevanjem na načelo gospodarnosti postopka oddaje javnega naročila - pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila mora naročnik namreč (med drugim) zagotoviti spoštovanje vseh temeljnih načel javnega naročanja, nespoštovanja posameznih načel pa zgolj s sklicevanjem na spoštovanje drugih ni mogoče sanirati. V primeru načel gospodarnosti in enakopravne obravnave ponudnikov bi to namreč pomenilo vzpostavitev sistema določanja še sprejemljive "cene" (oz. razlike v ceni) za neenakopravno obravnavanje ponudnikov, kar pa ne bi bilo skladno s ureditvijo sistema javnega naročanja v veljavnih predpisih.

Ob upoštevanju zgornje ugotovitve je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 25.3.2009 ugodila, in sicer tako, da je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Izdelava in dobava prometne signalizacije", kot izhaja iz naročnikovih dokumentov "Sklep o oddaji naročila" in "Obvestilo o oddaji naročila", oba pod št. 371-2/2009 O603 z dne 18.2.2009.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, kakor sledi:
- nagrado v višini 544,70 EUR, povečano za 20% DDV, za zahtevek za revizijo,
- izdatke v zvezi z zahtevkom za revizijo v višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV,
- takso v višini 700,00 EUR,
- nagrado v višini 544,70 EUR, povečano za 20% DDV, za vlogo "Obvestilo o nadaljevanju pred Državno revizijsko komisijo in pripravljalna vloga", ter
- izdatke v zvezi z vlogo pod prejšnjo alinejo v višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 6. dela Tarife, ki je priloga Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008), vlagatelju kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- za zastopanje vlagatelja v revizijskem postopku - nagrado v višini 300,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 360,00 EUR,
- izdatke v višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR,
- za takso za revizijski zahtevek - stroške v višini 700,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 1.084,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14. maja 2009mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14, Krško,
- Odvetnik doc. dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana,
- ZMAS.SI, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran