EN

018-067/2009 REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Številka: 018-67/2009-5
Datum: 7. 5. 2009

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 5. odstavka 3. člena in 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB5 (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZRPJN) ter 5. odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP-UPB3 (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08), v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata in članov mag. Nataše Jeršič in Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v reviziji postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža pohištvene opreme, medicinske opreme, medicinskih aparatov in računalniške opreme za kliniko za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (ORL) Kliničnega centra v Ljubljani, objekt N in delno objekt R", v delu, ki se nanaša na 2. sklop: splošna medicinska oprema, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je v imenu ponudnika MEDICOENGINEERING, d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov, Prevale 1, Trzin vložil Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 7. 5. 2009 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 23. 3. 2009 se zavrže.

2. Zahteva pooblaščenca vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25. 9. 2008, pod št. 4300-81/2008/1, sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "Dobava in montaža pohištvene opreme, medicinske opreme, medicinskih aparatov in računalniške opreme za kliniko za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (ORL) Kliničnega centra v Ljubljani, objekt N in delno objekt R".
Naročnik je naročilo oddal po izvedenem odprtem postopku, s Sklepom o oddaji javnega naročila, z dne 12. 3. 2009, pod št. 4300-81/2008-62, in sicer v 2. sklopu (splošna medicinska oprema) ponudniku Mollier, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane je v imenu vlagatelja z vlogo z dne 23. 3. 2009 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve naročnika o dodelitvi predmetnega javnega naročila v 2. sklopu in dodelitev naročila v navedenem sklopu vlagatelju.

Naročnik je dne 9. 4. 2009, pod št. 4300-81/2008-92 sprejel sklep, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo vlagatelja in zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Odvetnik Stojan Zdolšek je v imenu vlagatelja z vlogo z dne 10. 4. 2009 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo z dne 14. 4. 2009 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenim revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN, ki določa, da se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, najprej opravila predhodni preizkus zahtevka za revizijo, ob smiselni uporabi 274. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP-UPB3 (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08).

Ob tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo pravočasen, vendar pa vložnik zahtevka za revizijo, odvetnik Stojan Zdolšek ni predložil ustreznega pooblastila vlagatelja za zastopanje oz. za vložitev zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je po vpogledu v izvirnik zahtevka za revizijo, datiran dne 23. 3. 2009, ki ga je naročnik odstopil z dokumentacijo z dne 14. 4. 2009, ugotovila, da je kot vlagatelj zahtevka za revizijo naveden: "Medicoengineering, d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov, Prevale 1, 1236 Trzin", kot zakoniti zastopnik: "direktor Igor Zabret", kot pooblaščenec, ki zastopa vlagatelja po pooblastilu pa: "Odvetniki Stojan Zdolšek, Barbka Zdolšek, Irena Jurca, Igor Colnar, Sanda Južnik in mag. Urška Naglič". Zahtevku za revizijo je bil priložen izvirnik pooblastila, datiran pri pooblastitelju dne 17. 3. 2009 in pri pooblaščencu dne 23. 3. 2009. Na pooblastilu je kot pooblastitelj naveden "prokurist: Frantar Zabret Tanja", kot pooblaščenec pa: "Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana".

Iz vpogleda v iPRS - Poslovni register Slovenije pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: iPRS), za subjekt Medicoengineering, d.o.o., Prevale 1, Trzin, z matično št. 5727944000, izhaja, da je vlagatelj gospodarska družba, ki je kot pravna oseba skladno z Zakonom o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08 in 68/08) organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Skladno z 32. členom ZGD-1 družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopniki). Družbo z omejeno odgovornostjo skladno s 515. členom ZGD-1 zastopajo poslovodje (direktorji). Tudi v čistopisu družbene pogodbe vlagatelja, z dne 20. 3. 2009, ki je dostopna in objavljena v iPRS, je v 25. členu določeno, da direktor vodi poslovanje družbe in jo zastopa. Družba pa lahko skladno s 33. členom ZGD-1 podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o ustanovitvi. Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvojitev ali obremenitev nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen. Iz 25. člena družbene pogodbe vlagatelja prav tako izhaja, da ima družba lahko enega ali več prokuristov. Prokurista imenuje skupščina, obseg njegovih pooblastil pa je določen v zakonu. V iPRS je kot direktor vlagatelja vpisan Igor Zabret, kateremu je bilo pooblastilo za zastopanje dano dne 20. 3. 2009, medtem ko je Tanja Frantar Zabret vpisana kot prokurist, s pooblastilom, danim dne 17. 1. 2006. Tudi iz navedb v zahtevku za revizijo izhaja, da je zakoniti zastopnik vlagatelja direktor Igor Zabret, medtem, ko iz priloženega pooblastila k zahtevku za revizijo izhaja, da je Tanja Frantar Zabret prokurist.

V obravnavanem primeru je zahtevek za revizijo vložil v imenu vlagatelja pooblaščenec, odvetnik Stojan Zdolšek (ki je sprejel pooblastilo za zastopanje, kar izhaja iz priloženega pooblastila k zahtevku za revizijo). Ker ZRPJN ne ureja vprašanj, povezanih z vložitvijo zahtevka za revizijo po pooblaščencu, se glede slednjih vprašanj na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe ZPP. Določba 1. odstavka 86. člena ZPP dovoljuje, da smejo stranke opravljati pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu. Skladno s 1. odstavkom 98. člena ZPP mora pooblaščenec predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju. Skladno s 5. odstavkom 98. člena ZPP sodišče ne dovoli odvetniku, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, če vlogi ni predložil pooblastila, ampak tožbo ali pravno sredstvo zavrže.

Pooblaščenec odvetnik Stojan Zdolšek je zahtevku za revizijo priložil pooblastilo za zastopanje, ki mu ga je podelila prokuristka Tanja Frantar Zabret.

Državna revizijska komisija je glede vprašanja, ali lahko prokurist družbe prenese pooblastilo za zastopanje (in za vložitev zahtevka za revizijo) drugemu pooblaščencu (tudi odvetniku) že zavzela stališče (tako npr. v odločitvi št. 018-124/2008), da prokurist razpolaga zgolj z materialnim, ne pa tudi s procesnim pooblastilom. Prokurist ni zakoniti zastopnik, ampak pooblaščenec, kateremu se prokura podeli s posebnim postopkom skladno z aktom o ustanovitvi, zakon pa določa le obseg njegovih pooblastil na materialno-pravnem področju. Prokura je posebna oblika splošnega pooblastila, medtem ko so zakoniti zastopniki osebe, ki so kot takšne določene z zakonom za posamezno obliko družbe in imajo izvirno pooblastilo v zakonu. Ker prokurist ne more zastopati pravne osebe pred sodiščem kot zakoniti zastopnik (ampak le kot pooblaščenec), je logično, da za zastopanje pred sodiščem tudi ne more pooblastiti tretje osebe. Prokurist namreč ne more prenesti več pravic, kot jih ima sam (takšno stališče tudi: dr. Lojze Ude, dr. Aleš Galič: Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, GV Založba, 2005, str. 364 in 365). Zgolj zakoniti zastopnik lahko prenese pooblastilo za zastopanje pravne osebe na drugo osebo (pooblaščenca), medtem, ko bi pooblaščenec (prokurist) lahko eventuelno prenesel pooblastilo za zastopanje na drugega pooblaščenca, vendar le v primeru, ko bi za takšno dejanje imel izrecno pooblastilo zakonitega zastopnika. Namreč, določba 37. člena ZGD-1 izrecno določa, da prokurist ne more prenesti prokure na drugo osebo. Slednje pa izhaja tudi iz splošnih pravil obligacijskega prava, ki določajo, da je pooblastitveno razmerje načeloma zaupne narave, zato pooblaščenec danega pooblastila ne more prenesti na novega pooblaščenca, razen če to dovoljuje zakon ali pogodba (71. člen Obligacijskega zakonika - OZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 97/97).

Iz navedenega je potrebno zaključiti, da v obravnavanem primeru prokuristka Tanja Frantar Zabret kot pooblaščenka ni mogla brez izrecnega pooblastila (ki v predmetnem postopku ni bilo predloženo) zakonitega zastopnika vlagatelja prenesti pooblastila za zastopanje in za vložitev zahtevka za revizijo na drugega pooblaščenca, odvetnika Stojana Zdolška. Takšen zaključek izhaja tudi iz procesnih pravil, saj mora skladno s 96. členom ZPP pooblaščenec, ki ni odvetnik, imeti vselej izrecno pooblastilo za prenos pooblastila na drugega. Vložnik zahtevka za revizijo, odvetnik Stojan Zdolšek tako ni predložil ustreznega pooblastila za zastopanje vlagatelja, t.j. pooblastila zakonitega zastopnika vlagatelja, direktorja Igorja Zabreta oz., ni predložil ustreznega pooblastila s strani prokuristke, iz katerega bi izhajalo upravičenje za zastopanje in prenos pooblastila. Posledično je potrebno šteti, kot da pooblaščenec odvetnik Stojan Zdolšek pooblastila vlagatelja (stranke) ni predložil.

Državna revizijska komisija je ob vsem ugotovljenem na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN, ob uporabi določbe 5. odstavka 98. člena ZPP, ki določa, da sodišče ne dovoli odvetniku, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, če vlogi ni predložil pooblastila, ampak tožbo ali pravno sredstvo zavrže, zahtevek za revizijo, ki ga je vložil odvetnik Stojan Zdolšek z vlogo z dne 23. 3. 2009, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Pooblaščenec je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov vlagatelja, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, 3. odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov vlagatelja, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zahtevo pooblaščenca vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka kot neutemeljeno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7. 5. 2009

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana
- MEDICOENGINEERING, d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov, Prevale 1, Trzin
- MOLLIER, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 3, Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran