EN

018-188/2008 Zavod za turizem Ljubljana

Številka: 018-188/2008-8
Datum sprejema: 24. 12. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Namestitev 11.120 metrov lučnih girland" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Javna razsvetljava, d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.12.2008

odločila:

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 6.11.2008 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Namestitev 11.120 metrov lučnih girland", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" z dne 22.10.2008.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 700,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

3. Naročnikova zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 7.10.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

S povabili k oddaji ponudb z dne 8.10.2008 je naročnik k oddaji ponudbe povabil skupno tri ponudnike.

Dne 22.10.2008 je naročnik izdal odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katere izhaja, da se to odda ponudniku Vrtnarske storitve Skerca, Primož Majcen, s.p., V Murglah 191, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz odločitve izhaja še, da je naročnik do poteka roka za oddajo ponudb prejel tudi vlagateljevo ponudbo, pri čemer pa je bila ponudba izbranega ponudnika cenovno ugodnejša.
Z vlogo z dne 30.10.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil vlagatelju omogočen dne 5.11.2008.

Z vlogo z dne 6.11.2008 (poslano v prilogi dopisa z dne 5.11.2008) je vlagatelj pri naročniku vložil zahtevek za revizijo.

V njem najprej navaja, da izbrani ponudnik pri AJPES-u ni registriran za izvajanje elektroinštalacijskih del in ne more ter ne sme izvajati priklopov ter vzdrževanja naprav za čas trajanja okrasitve, prav tako pa tudi ne pregleda, obešanja lučk ter dvigovanja lučk z dvigalom, za kar je potrebno spoštovanje predpisov o varnost in zdravju pri delu. Vlagatelj dalje izpostavlja, da izbrani ponudnik, v nasprotju z določili 14. člena "Zakona o varnosti in zdravju pri delu", nima izdelane in sprejete izjave o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, nima določenih strokovnih delavcev za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu, ne zagotavlja zdravstvenih pregledov v skladu z omenjenim predpisom in podzakonskimi predpisi, prav tako pa ne zagotavlja izpolnjevanja nobenega od strogih pogojev po veljavnem "Pravilniku o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali". Vlagatelj izpostavlja tudi, da izbrani ponudnik v času oddaje ponudbe ni bil registriran za opravljanje dejavnosti iz tega javnega naročila, prav tako pa pri namestitvi 11.120 metrov lučnih girland tudi nikakor ne gre za posel, ki bi pomenil vsaj posredno opravljanje dejavnosti vrtnarskih storitev izbranega ponudnika. Vlagatelj pojasnjuje še, da je po 6. členu "ZGD-1" pravni posel, ki ga sklene družba s tretjimi osebami in s katerimi prekorači dejavnost, določeno v statutu ali družbeni pogodbi ali sicer dovoljene posle, veljaven, razen če je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za prekoračitev. Ker pogodba o oddaji javnega naročila še ni bila sklenjena, naročnik pa je najkasneje s prejemom tega zahtevka za revizijo obveščen o prekoračitvi dejavnosti izbranega ponudnika, je sklenitev pogodbe o oddaji predmetnega javnega naročila z izbranim ponudnikom ex lege neveljavna, sama izbira izbranega ponudnika pa nična.
Vlagatelj dalje navaja, da je kot lanskoletni izvajalec tega javnega naročila in ponudnik, ki tudi skladišči 11.120 metrov lučnih girland, pripravil ponudbo, ki je za izvedbo tega javnega naročila potrebna. Vlagatelj ob tem opozarja, da ponudbe vlagatelja in izbranega ponudnika po popisu in ponujenih delih ni mogoče primerjati. Izbrani ponudnik v svoji ponudbi tako ponuja zgolj pregled lučk, ne pa tudi njihovega popravila, ki je bilo v namestitvi lučk prejšnja leta vselej vključeno in mora biti v namestitvi lučk vselej vsebovano. Prav tako je izbrani ponudnik v predračunu podal ponudbo za uporabo dvigala po urah, in sicer za 70 ur, pri čemer je strošek za naročnika ob višji porabi ur znatno večji. Uporaba dvigala bi morala biti v pošteni ponudbi vsekakor zajeta v ceni montaže girland na tekoči meter in nikakor ne more biti ločena postavka. Po izkušnjah vlagatelja pa je za montažo lučk girland v predmetnem razpisu potrebnih znatno več kot 70 ur, zato primerjava ponudb vlagatelja in izbranega ponudnika ni mogoča. Vlagatelj posebej opozarja, da je v njegovi ponudbi zajeto tako popravilo girland, kot tudi montaža, priklop na omrežje, vzdrževanje girland za čas okrasitve, demontaža in hramba, prav tako pa je vlagatelj, kot skladiščnik predmeta postavitve, v ponudbi upošteval tudi strošek nabave novih girland za zamenjavo tistih girland, ki jih ni mogoče popraviti. Po vlagateljevem mnenju namreč ni logično, da bo naročnik razpisal novo naročilo za zamenjavo lučk girland po tem, ko bodo te že obešene, obešanje razbitih lučk pa seveda ni smiselno. Vse navedeno, kar predstavlja bistveni strošek pri tem javnem naročilu, v ponudbi izbranega ponudnika ni vključeno, čeprav bi moralo biti, zato je ponudba izbranega ponudnika po mnenju vlagatelja nepravilna. Vlagatelj je pri pripravi ponudbe izhajal iz dosedanjega poznavanja potrebnih ravnanj pri namestitvi lučk girland in na podlagi dejstva, da predmetne lučke sam skladišči in pozna njihovo pokvarjenost in dotrajanost. Glede na navedeno je vlagatelj pripravil ponudbo, ki je potrebna za namestitev navedenih girland luči na drevesa, pri tem pa seveda upošteval, da morajo biti girlande luči delujoče. Kot že omenjeno, se nedelujočih luči po tem, ko so že na drevesih, ne zamenjuje, obešanje razbitih luči pa ni v skladu s projektom avtorice K. K., ki so ga ponudniki pri pripravi ponudbe tudi morali upoštevati Izbrani ponudnik je v svojem predračunu posebej zapisal, da bo ceno menjave posamezne žarnice javil naknadno, takoj ko dobi informacijo, kakšne so obstoječe žarnice na girlandi. Izbrani ponudnik je tako očitno oddal ponudbo, ki ne ustreza vsem zahtevam naročnika, ki izhajajo že iz povabila k oddaji ponudbe, zato je naročnik ravnal v nasprotju s svojim povabilom in poslovno prakso, ko je ponudbo izbranega ponudnika izbral kot najugodnejšo. Ponudba izbranega ponudnika je zaradi upoštevanja navedenega po vlagateljevem mnenju očitno nepopolna, ni poštena in resna, je neobičajno nizka, ne ustreza vsebini naročnikovega naročila in ni skladna s prakso, vzpostavljeno med vlagateljem in naročnikom, ki se v obligacijskih razmerjih gospodarskih subjektov upošteva za presojo potrebnih ravnanj in njihovih učinkov. Takšno ponudbo bi naročnik po vlagateljevem mnenju zato moral izločiti.
Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku oporeka tudi ugotovitvam zapisnika strokovne komisije za izvedbo predmetnega javnega naročila z dne 22.10.2008, iz katere izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba vrednotena po napačni ponudbeni ceni.
Kot slednje vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku tudi v primeru, če bi naročnik menil, da sta ponudbi zgolj neprimerljivi, opozarja na prakso Državne revizijske komisije (sklep št. 018-84/2008), skladno s katero ponudnik zaradi naročnikovih opustitev ne more trpeti škodljivih posledic (priprava razpisne dokumentacije ki bi omogočala enoznačne in nedvoumne razlage, s čimer bi naročnik zagotovil tudi primerljivost ponudb, s tem pa bi se izognil morebitnim očitkom o neenakopravni obravnavi ponudnikov). Glede na to, da so bila naročnikova navodila tudi v tem primeru preveč abstraktna, so tudi ponudniki temu primero predložili ponudbe z različnimi specifikacijami, kar se je odrazilo tudi pri ponudbeni ceni. Takšne ponudbe so posledično medsebojno neprimerljive, s tem pa je kršeno oziroma onemogočeno izvrševanje načela enakopravnega obravnavanja ponudnikov.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila ter da se kot najugodnejšo izbere vlagateljevo ponudbo. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Dne 12.11.2008 je naročnik na podlagi drugega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) sprejel sklep, iz izreka katerega izhaja, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila "ustavi in izbira izvajalca z dne 22.10.2008 razveljavi".

Z dopisom z istega dne, t.j. z dne 12.11.2008, je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi vloženega revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek. Ob tem je vlagatelju posredoval tudi zgoraj opredeljeni sklep o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je naročniku dne 14.11.2008 dostavil potrdilo o plačilu takse za revizijski postopek.

Dne 14.11.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil tudi vlogo "Zahteva, da se odloči o zahtevku za revizijo z dne 6.11.2008 oziroma podrejeno zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo".

Dne 28.11.2008 je naročnik izdal sklep št. ZTL-210/08-BV, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek z dne 6.11.2008 zavrnil kot neutemeljen.
V obrazložitvi sklepa naročnik uvodoma navaja, da je bil glede na ocenjeno vrednost naročila (25.000 EUR) v skladu z ZJN-2 izbran pravilen postopek javnega naročanja, in sicer postopek zbiranja ponudb. Glede na naravo naročila je naročnik iz razumljivih razlogov kot edino merilo za izbor upošteval najnižjo ceno. Ob navedenih predpostavkah je za razumevanje predmetne zadeve in za odgovor na vlagateljeve očitke iz revizije bistveno, kaj je naročnik sploh zahteval oz. kaj je bil predmet naročila in kakšna je bila njegova ocenjena vrednost. Iz sklepa o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila med drugim izhaja, da je bil predmet naročila namestitev 11.120 metrov lučnih girland ter da je ocenjena vrednost naročila brez DDV 25.000 EUR. Vlagatelj je povsem zanemaril naročnikove pogoje in je v svoji ponudbi ponudil tudi storitve, ki sploh niso bile predmet naročila, zaradi razširitve ponudbe pa je znatno presegel ocenjeno vrednost naročila. Iz navedenega izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba za naročnika nesprejemljiva in bi naročnik, če bi jo izbral, ravnal v nasprotju z določili ZJN-2.
Glede posameznih revizijskih navedb vlagatelja naročnik najprej odgovarja, da sicer drži, da izbrani ponudnik ni registriran za izvajanje elektroinštalacijskih del, vendar pa se to glede na predmet naročila - namestitev girland - od ponudnika niti ni zahtevalo. Naročnik je računal s tem, da bo potreben priklop in odklop na omrežje izvršilo za to registrirano podjetje. Kar zadeva očitek, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za delo na višini, pa naročnik pojasnjuje, da urejanje in vzdrževanje zelenih površin vsebuje tudi arboristiko, ta pa vključuje delo na višini (urejanje in obrezovanje dreves). Pri oblikovanju in obrezovanju dreves je potrebno delo z dvigalom, enako pa pri nameščanju lučnih girland.
Naročnik dalje izpostavlja, da je na podlagi naročnikovega naročila vlagatelj lani izvedel okrasitev Moderne galerije in Jakopičevega sprehajališča v Tivoliju ter da se pri njem hranijo girlande, ki so bile v ta namen kupljene. To pa še ne pomeni, da je vlagatelj zaradi tega edini sposoben izvesti naročilo. Vlagateljev poskus, da bi na tej podlagi in z diktiranjem pogojev sebe spravil v privilegiran položaj, je nekorekten in pravno nedopusten. Naročnik je namreč ob pogojih, ki jih določa zakon, prost pri opredelitvi vsebine in vrednosti naročila. V nadaljevanju svoje odločitve naročnik pojasnjuje razloge, zaradi katerih "v svoje naročilo ni vključil ničesar od tega, v kar ga z revizijo prepričuje vlagatelj". Tako navaja, da je za priklop/odklop na omrežje javne razsvetljave po naročnikovem vedenju tako ali tako pristojen vlagatelj, da je naročnik organizator fotografske razstave na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju, ki traja ves december in še v januarju 2009 in ki je varovana, zaradi česar ima naročnik možnost, da mu dežurni varnostni sporoči, če je prišlo do kakšne okvare ali druge pomemben okoliščine v zvezi z okrasitvijo, da bi v primeru okvare naročnik poklical interventno službo in z naročilnico naročil odpravo le-te ter da naročnik ni načrtoval nabave novih lučnih girland.
Naročnik dalje navaja, da njegova strokovna komisija ni upoštevala napačne ponudbene cene vlagatelja, saj je od ponujene cene odštela znesek, ki se nanaša na dobavo novih svetlobnih girland, kar ni bil predmet naročila. Tako je dobila tudi ceno, ki jo je lahko uporabila za primerjavo ponudb. Naročnik ob tem poudarja svoje prepričanje, da je ravnal pravilno in ekonomsko smotrno, ko je izbral ponudbo izbranega ponudnika, ki je bila bistveno nižja od vlagateljeve ponudbe.
Kot slednje naročnik navaja, da se ne strinja z vlagateljevo navedbo, da so bila naročnikova navodila v zvezi s predmetom naročila preveč abstraktna. Po naročnikovem mnenju je bil predmet naročila jasno opredeljen, priložen pa je bil tudi projekt, po katerem je bilo potrebno pripraviti ponudbo. Če pa je bil vlagatelj kadarkoli drugačnega mnenja, bi lahko skladno z določili ZJN-2 od naročnika zahteval dodatna pojasnila. Ker tega ni storil, je sam odgovoren za morebitne negativne posledice opustitve takega ravnanja. Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil kot neutemeljen.

Z vlogo z dne 1.12.2008 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je dodatno pojasnil svoja stališča v zadevi.

Dne 8.12.2008 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku. Istega dne je naročnik Državni revizijski komisiji predložil vlogo, s katero v postopek priglaša stroške v višini 420,00 EUR, in sicer kot stroške pravne pomoči odvetnika pri vodenju postopka revizije javnega naročila. V prilogi vloge, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 10.12.2008, je naročnik slednji predložil še račun odvetnice Bojane Hočevar- Frantar, za opravljene odvetniške storitve, in sicer v višini 420,00 EUR.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb obeh strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je spor glede zakonitosti naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila z dne 22.10.2008, iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo odda izbranemu ponudniku. Kot je bilo v tem sklepu že pojasnjeno, je naročnik dne 12.11.2008 na podlagi drugega odstavka 80. člena ZJN-2 izdal sklep, skladno s katerim se postopek oddaje predmetnega javnega naročila "ustavi in izbira izvajalca z dne 22.10.2008 razveljavi". Ker je navedeno dejstvo nastopilo po vložitvi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 22.10.2008, pa na presojo (dopustnosti, utemeljenostiâ??) slednjega ne more imeti vpliva (podobno Državna revizijska komisija npr. že v odločitvi 018-282/2007).

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku navaja več domnevnih kršitev, do katerih naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Med drugim vlagatelj tako zatrjuje tudi nejasnost oziroma abstraktnost naročnikovih navodil za pripravo ponudbe, ki naj bi povzročila neprimerljivost ponudb. Ker bi v primeru, če bi se s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja izkazale za utemeljene (in bi bilo torej ugotovljeno, da prejetih ponudb zaradi nejasnosti razpisne dokumentacije ni mogoče primerjati), že takšna ugotovitev narekovala razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila oziroma, upoštevajoč meje vlagateljevega zahtevka za revizijo, razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija v okviru revizijskega postopka najprej obravnavala te revizijske navedbe.

Državna revizijska komisija z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila ugotavlja, da je naročnik ponudnike k oddaji ponudbe v predmetnem postopku oddaje javnega naročila povabil z dopisom v naslednji vsebini: "S tem dopisom vam pošiljam povabilo k predložitvi ponudbe za namestitev 11.120 metrov lučnih girland na drevesa na območju Moderne galerije in v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju po lanskem projektu avtorice Karin Košak. Vašo ponudbo pričakujemo do 18.10.2008. Projekt vam prilagamo.". V vabilu, ki je bilo poslano vlagatelju, se naročnik dodatno sklicuje tudi na pogodbo, ki jo je v zvezi z novoletno okrasitvijo istega območja, ki je predmet tokratnega javnega naročila, z vlagateljem sklenil leto poprej. Vabilu v opisani vsebini je naročnik priložil projekt okrasitve, podan v dokumentu "Dopolnitev novoletne osvetlitve in okrasitve Ljubljane", "Tivolska promenada". Omenjeni dokument vsebuje idejno rešitev osvetlitve in okrasitve "Tivolske promenade", z načrtom lokacij, slikovnimi prikazi in opisi izvedbe posameznih predlaganih elementov osvetlitve in okrasitve, navedbo materialov, ki se pri tem lahko uporabijo, ter oceno s tem povezanih stroškov.

Na podlagi tako podanega povabila je naročnik, kot je že bilo navedeno, prejel ponudbi dveh ponudnikov.

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta v njej ponudil pregled, popravilo oziroma zamenjavo in preizkus girland, montažo girland z avtodvigalom, priklop na omrežje javne razsvetljave v decembru 2008, dežurstvo in popravila v času gorenja osvetlitve v decembru 2008 in januarju 2009, odklop in odmontažo girland v januarju 2009 ter skladiščenje girland. Upoštevajoč njegovo ugotovitev, da je vsako leto 20- 25% girland neuporabnih, ukradenih ali pa jih ni mogoče popraviti, je vlagatelj v svoji ponudbi upošteval tudi nabavo in montažo 20% novih girland.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej ponudil pregled lučk in njihovo obešanje ter uporabo dvigala. Iz ponudbe izbranega ponudnika ob tem izhaja tudi naslednji zapis: "Cena pregleda lučk je postavljena ob predpostavki, da so lučne girlande normalno zvite v rolah in niso zavozlane med seboj. Ceno menjave posamezne žarnice vam javimo naknadno (takoj ko dobimo informacijo, kakšne so obstoječe žarnice na girlandi)."

Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj predstavljene vsebine ponudb, ki jih je naročnik prejel v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ugotavlja, da ponudbi med seboj nista primerljivi; vlagatelj je v svojo ponudbo namreč vključil več storitev, ki v ponudbi izbranega ponudnika niso bile ponujene (tako priklop na omrežje javne razsvetljave, dežurstvo in popravila v času gorenja osvetlitve, odklop in odmontažo girland ter skladiščenje girland).

Z vpogledom v naročnikovo odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku gre ugotoviti, da naročnik razloge za zgoraj navedeno pripisuje vlagatelju, ki naj bi v svojo ponudbo vključil "tudi storitve, ki sploh niso bile predmet naročila". Predmet naročila, ki je bil po mnenju naročnika jasno opredeljen, naj bi bila tako le montaža (namestitev) girland, ne pa tudi priklop in odklop teh in ugotavljanje in odprava morebitnih okvar. Naročnik ravno tako poudarja, da ni načrtoval nabave novih lučnih girland.

Državna revizijska komisija uvodoma izpostavlja, da v konkretni fazi postopka oddaje javnega naročila sama vsebina razpisne dokumentacije ne more biti predmet presoje zakonitosti; je pa predmet presoje lahko vrednotenje ponudb na podlagi razpisne dokumentacije - naročnik mora namreč v skladu z 9. členom ZJN-2 zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.

Državna revizijska komisija upoštevajoč zgoraj navedena dejstva in predstavljena stališča strank ugotavlja, da razpisna dokumentacija (vabilo k oddaji ponudbe in priložen projekt) predmetnega postopka oddaje javnega naročila ni sestavljena na način, ki bi omogočal njeno enoznačno razlago, to pa v fazi vrednotenja (pregleda in ocenjevanja) ponudb onemogoča enakopravno obravnavo ponudnikov.

Državna revizijska komisija s tem v zvezi pojasnjuje, da je iz predložene dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila razvidno, da je naročnik v tem postopku potencialne ponudnike povabil k predložitvi ponudbe zgolj za "namestitev 11.120 metrov lučnih girland na drevesa", pri čemer pa tudi takšno, sicer navidezno jasno vabilo, omogoča različne razlage glede dejanske vsebine predmeta javnega naročila, kar nenazadnje potrjujeta tudi prejeti ponudbi.

Državna revizijska komisija v argument zgoraj navedenega najprej izpostavlja, da naročnik v vabilu, ki ga je poslal izbranemu ponudniku in tretjemu potencialnemu ponudniku, ki svoje ponudbe ni oddal, ni nikjer opredelil, ali je predmet naročila namestitev že obstoječih girland, ali pa girland, ki jih je potrebno tudi dobaviti; z dejstvom, da gre za že obstoječe lučne girlande, skladiščene pri vlagatelju, je namreč (formalno) seznanil zgolj slednjega (vabilo k oddaji ponudbe, ki je bilo posredovano vlagatelju, je bilo namreč, kot že pojasnjeno, vsebinsko nekoliko podrobnejše kot vabilo, posredovano ostalima potencialnima ponudnikoma). Dalje gre npr. izpostaviti, da je kljub temu, da je naročnik ponudnike vabil k oddaji ponudbe za namestitev lučnih girland "na drevesa", iz priloženega projekta osvetlitve in okrasitve, ki so ga bili ponudniki dolžni upoštevati, razvidno, da naj bi se "s svetlobnimi kabli in modro svetlobo" osvetlili tudi Moderna galerija in dva podhoda. Izpostaviti pa gre npr. tudi, da priloženi projekt predvideva izvedbo cca. 10.580 metrov osvetljave, medtem ko se predmetno javno naročilo nanaša na namestitev 11.120 metrov girland.

Državna revizijska komisija kot naslednje pritrjuje vlagatelju, ki navaja, da projekt avtorice Karin Košak, skladno s katerim bi izbrani ponudnik moral izvesti "namestitev 11.120 metrov lučnih girland", ne predvideva nameščanja nedelujočih oziroma razbitih lučk, kar samo po sebi lahko implicira, da je del predmeta javnega naročila tudi pregled in zamenjava takšnih lučk (kakršno naj bi bilo tudi razumevanje vlagatelja). Ravno tako gre vlagatelju pritrditi v navedbah, da je glede na vsebino poslanega mu povabila k oddaji ponudbe, ki govori o "ponovni namestitvi" lučnih girland, ki jih je sam nameščal v letu 2007, lahko utemeljeno sklepal, da s tem povezan nabor storitev, ki jih je potrebno izvesti v okviru predmeta javnega naročila, ostaja enak, kot je bil prejšnje leto.

Kot slednje in najpomembnejše pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da potrditev naročnikove interpretacije razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila (vabila k oddaji ponudbe in priloženega projekta), skladno s katerim naj bi bila predmet javnega naročila nedvoumno zgolj namestitev girland, ne izhaja iz nobene od prejetih ponudb. Tudi v ponudbi izbranega ponudnika, ki jo je naročnik označil za skladno z njegovimi zahtevami in jo izbral za najugodnejšo, so, kot že pojasnjeno, namreč ponujene storitve, ki niso del "namestitve girland", kot vsebino te storitve oziroma predmeta javnega naročila interpretira naročnik. Tudi izbrani ponudnik je v svoji ponudbi tako ponudil "pregled lučk", ki upoštevajoč naročnikovo interpretacijo ni del predmeta javnega naročila, ravno tako pa je predvidel tudi, da bo potrebna menjava nekaterih žarnic, pri čemer naj bi ceno menjave posamezne žarnice naročniku sporočil po prejemu informacije o tem, kakšne so obstoječe žarnice na girlandi.

Na podlagi zgoraj predstavljenih argumentov Državna revizijska komisija zaključuje, da razpisna dokumentacija (vabilo k oddaji ponudbe in priložen projekt) predmetnega postopka oddaje javnega naročila ni sestavljena na način, ki bi omogočal njeno enoznačno razlago. Možne različne interpretacije razpisne dokumentacije glede vsebine predmeta javnega naročila so posledično ponudnikom omogočale, da so v svoje ponudbe lahko vključili različne nabore storitev, ki bi jih bilo po njihovem (zaradi nejasne razpisne dokumentacije utemeljenem) prepričanju potrebno izvesti za realizacijo predmetnega javnega naročila. V posledici navedenega sta vlagatelj in izbrani ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddala neprimerljivi ponudbi, razlogov za to (tj. neprimerljivost ponudb) pa ni mogoče pripisati nobenemu od omenjenih ponudnikov.

Ker na podlagi takšne (nejasne) razpisne dokumentacije ponudb torej ni mogoče objektivno primerjati oziroma izvedba primerjave neobhodno postavlja ponudnike v neenakopraven položaj (kar je v nasprotju z načelom enakopravnosti ponudnikov iz 9. člena ZJN-2), je Državna revizijska komisija vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 6.11.2008, upoštevajoč meje zahtevka, ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Namestitev 11.120 metrov lučnih girland", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" z dne 22.10.2008.

Državna revizijska komisija ostalih vlagateljevih revizijskih navedb, s katerimi je slednji utemeljeval postavljen pravovarstveni zahtevek, ki mu je bilo z zgornjo odločitvijo že v celoti ugodeno, ni obravnavala, saj za obravnavo teh navedb vlagatelj ni več izkazoval interesa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v višini 700,00 EUR, kolikor je znašala taksa za vložen revizijski zahtevek, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel, mu je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, priznala tudi priglašene stroške, nastale z revizijo.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 700,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Stroške je v revizijski postopek priglasil tudi naročnik.

Iz določil četrtega odstavka 22. člena ZRPJN med drugim izhaja, da mora v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo.

Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel, je Državna revizijska komisija, na podlago šestega odstavka 22. člena ZRPJN, naročnikovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 24.12.2008


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
- Javna razsvetljava, d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana,
- Vrtnarske storitve Skerca, Primož Majcen, s.p., V Murglah 191, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran