Na vsebino
EN

018-197/2008 KOMUNALA KRANJ

Številka: 018-197/2008-7
Datum sprejema: 19. 1. 2009

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22 in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članov Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter članov Jožefa Kocuvana in mag. Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje vodomerov, vodenega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ERPO SISTEMI d.o.o., Britof 94, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Hočevar - Mokorel o.p., Nazorjeva ulica 1, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.1.2009 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.
2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo dne 10.11.2008 objavil na portalu javnih naročil pod številko JN9559/2008.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20.11.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je ugovarjal zoper vsebino razpisne dokumentacije. Po mnenju vlagatelja je naročnik tehnične zahteve v zvezi s sistemom daljinskega radijskega odčitavanja vodomerov oblikoval na način, ki favorizira tehnično rešitev enega ponudnika in izključuje možnost ponujanja drugih enakovrednih ali boljših tehničnih rešitev. Prav tako je naročnik po mnenju vlagatelja kršil pravila javnega naročanja z določitvijo referenc, saj bi lahko zahtevano referenco predložila le dva potencialna ponudnika, s čimer je bila omejena konkurenca. Zato je vlagatelj naročniku predlagal, da razveljavi razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije in reference, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer 5.000,00 EUR za takso ter 3.000 odvetniških točk skupaj z 20% DDV.

Ker vlagatelj ni prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, je Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN posredoval vlogo, s katero je zahteval nadaljevanje postopka revizije zaradi molka naročnika.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom št. 018-197/2008-6 z dne 8.1.2009 pozvala, naj v roku petih dni od prejema sklepa predloži potrdilo o plačilu takse.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Prvi odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2500 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 5000 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 1400 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevku za revizijo med drugim predložiti tudi potrdilo o plačilu takse, s katerim izkazuje, da je bila vplačana taksa v višini, kot jo določa prvi odstavek 22. člena ZRPJN. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih podatkov iz 12. člena ZRPJN, med drugim torej tudi potrdila o plačilu takse, v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN pozove vlagatelja, da ga dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je pet dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj zahtevka za revizijo ne dopolni v zakonsko določenem petdnevnem roku, ga Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrže.

Ob pregledu zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj le-temu ni priložil potrdila o plačilu takse. Zato ga je na podlagi prvega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala, naj v roku pet dni od prejema sklepa zahtevek za revizijo z dne 20.11.2008 dopolni s predložitvijo dokazila o plačilu takse za revizijo v višini, skladni s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, t.j. 5.000,00 EUR. Iz poštne povratnice je razvidno, da je vlagatelj navedeni sklep prejel dne 9.1.2009, kar pomeni, da se je zakonski petdnevni rok za dopolnitev vloge iztekel dne 14.1.2009. Ker vlagatelj v tem roku ni predložil potrdila o plačilu takse, je Državna revizijska komisija njegov zahtevek za revizijo v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroškov za odvetniško zastopanje ter stroškov v zvezi s plačilom takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 19.1.2009

predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav,
članica Državne revizijske komisije





Vročiti:
- KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
- Odvetniška družba Hočevar - Mokorel o.p., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran