EN

018-205/2008 Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o. in Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o.

Številka: 018-205/2008-5
Datum sprejema: 13. 1. 2009

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za izvedbo gradbenih del pri izgradnji, investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega, parovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagateljev Hidrotehnik, d. d., Slovenčeva cesta 97, Ljubljana in Komunalne gradnje, d. o. o., Gasilska cesta 5, Grosuplje, ki ju zastopa Velena Lokar - škerget, odvetnica v Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, Ljubljana in Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 13. 1. 2009 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 10.000 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je 19. 2. 2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila št. PI-03/07 in JN 6 G/07.

Naročnik je objavil obvestilo o naročilu v Uradnem listu RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007, pod številko objave Ob-10548/07 in Uradnem listu Evropske unije z dne 11. 4. 2007, pod številko objave 2007/S 70-086263.

Po izvedenih dveh postopkih revizije, zaključenih s sklepi Državne revizijske komisije št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007 ter 018-094/2008-6 in 018-094/2008-7, oba z dne 4. 8. 2008, in z razveljavitvijo vsakokratnih odločitev o (ne-)priznanju sposobnosti, je naročnik 15. 10. 2008 sprejel odločitev, da sposobnost prizna trem prijaviteljem (dokument "3. odločitev o priznanju sposobnosti" št. JPE: PI-03/07 in št. VO-KA: JN 16G/07). Med njimi ni vlagatelja.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 28. 10. 2008, v katerem zatrjuje popolnost svoje prijave, da bi moral naročnik prijave drugih prijaviteljev izločiti, ker prijavitelji ne izpolnjujejo pogojev iz razpisne dokumentacije (zavarovanja, reference, kadri, registracija za dejavnost), da ga ja naročnik diskriminatorno obravnaval in da je drugim prijaviteljem dajal nedopustno prednost. Vlagatelj zaključuje, da je naročnik kršil 12., 13., 14., 15. in 16. člen Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ZGD-1 in OZ, in primarno predlaga, da se mu prizna sposobnost, podrejeno pa, da se razveljavi odločitev o (ne-)priznanju sposobnosti z dne 15. 10. 2008 in posamičnih obvestil o priznanju sposobnosti za preostale prijavitelje oziroma da se v celoti razveljavi postopek oddaje naročila.

Naročnik je zahtevek za revizijo z dokumentom "Odločitev o zahtevku za revizijo" z dne 12. 11. 2008 zavrgel. Po ugoditvi vlagateljevi pritožbi (sklep Državne revizijske komisije št. 018-176/2008-5 z dne 27. 11. 2008) je naročnik z dokumentom "Odločitev o zahtevku za revizijo" z dne 15. 12. 2008 zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik pojasnjuje, da ni kršil enakopravne obravnave, saj je po razveljavitvi odločitve o priznanju sposobnosti, kot izhaja iz dokumenta "2. odločitev o priznanju sposobnosti" št. JPE: PI-03/07 in št. VO-KA: JN 16G/07 z dne 13. 5. 2008, izločil še eno izmed prijav. Naročnik pojasnjuje, da je bila vlagateljeva prijava izločena kot nepopolna, v spornih prijavah pa ni nepopolnosti, ki jih očita vlagatelj.

Z vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 22. 12. 2008 je vlagatelj obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4001-PI-03/07-557 z dne 23. 12. 2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je 13. 1. 2008 prejela pisno pojasnilo Zavarovalnice Triglav, d. d.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je že presojala skladnost naročnikovih ravnanj v postopku oddaje obravnavanega naročila in sprejela več sklepov. Nazadnje je Državna revizijska komisija odločala, med drugim, tudi o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 21. 5. 2008 in v sklepu št. 018-094/2008-7 z dne 4. 8. 2008 obširno pojasnila, zakaj je naročnik ravnal pravilno, ko vlagatelju ni priznal sposobnosti (oziroma ko je vlagateljevo prijavo izločil, ne da bi upošteval dodatnih vlagateljevih dokazil o izpolnjevanju pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije).

Z vpogledom v "3. odločitev o priznanju sposobnosti" št. JPE: PI-03/07 in št. VO-KA: JN 16G/07 z dne 15. 10. 2008 in posamezni obvestili, obe z dne 22. 10. 2008, Državna revizijska komisija glede na naročnikove argumente ugotavlja, da naročnik vlagatelju znova ni priznal sposobnosti zaradi neizpolnjevanja pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije.

Naročnik je v točki 2.5.1 Skupna prijava (strani 7 in 8 od 56 razpisne dokumentacije) določil:
"Posamezni član skupine pravnih ali/in fizičnih oseb v okviru skupne prijave mora izpolnjevati pogoje na naslednji način:
- vsak sodelujoč v skupni ponudbi: â?? 3.2.6, â??
â??",
v točki 2.5.2 Prijavljeni podizvajalci (stran 8 od 56 razpisne dokumentacije):
"Potencialni kandidat mora izpolnjevati v primeru sodelovanja s podizvajalci na naslednji način:
- kandidat in vsak prijavljeni podizvajalec: â?? 3.2.6, â??
â??",
v točki 3.2.6 Zavarovanje odgovornosti - priloga 10 (stran 16 od 56 razpisne dokumentacije) pa:
"Potencialni kandidat mora imeti ves čas svojega poslovanja urejena naslednja zavarovanja:
- zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam (skladno s 33. členom ZGO-1);
- zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati na objektu, na katerem izvajalec (zavarovanec) gradi oz. dela na njem.
Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora potencialni kandidat predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police."

Rok za predložitev prijav je bil po spremembi prvotnega roka na novo določen do 6. 6. 2007 do 12. ure (objava v Uradnem listu RS, št. 48/2007 z dne 1. 6. 2007, pod št. objave Ob-15803/07 in Uradnem listu Evropske unije z dne 1. 6. 2007, pod številko objave 2007/S 103-126245).

Vlagatelj v tokratnem zahtevku za revizijo navaja argumente, ki jih je navajal že v zahtevku za revizijo z dne 21. 5. 2008, in z njimi ponavlja, zakaj šteje, da bi mu moral naročnik priznati sposobnost oziroma da je nedopustno izločil vlagateljevo prijavo. Državna revizijska komisija tudi tokrat ne more pritrditi vlagatelju in (tako kot v sklepu št. 018-094/2008-7 z dne 4. 8. 2008) pojasnjuje, da ker sta v vlagateljevi prijavi predloženi lastni izjavi (obe z dne 29. 5. 2007) kazali na to, da postavljenega pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije (v vseh njegovih elementih) vlagatelj do roka za predložitev prijav ni izpolnjeval, saj sta se oba člana v skupni prijavi z lastnima izjavama, obe z dne 29. 5. 2007, zavezala urediti "zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati na objektu" šele naknadno (kot sicer pogojno), in sicer "v primeru pridobitve posla", bi to (ob hkratnem dejstvu, da iz drugih dokazil v prijavi ni bil razviden obstoj zahtevanega kritja) moral naročnik upoštevati kot nemožnost za izvedbo postopka dopolnitve vlagateljeve prijave (glede na zahteve razpisne dokumentacije in pozivov z dne 11. 7. 2007) in šteti, da vlagatelj pogoja ne izpolnjuje. Nepopolnosti vlagateljeve prijave v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije, namreč ni mogoče označiti kot formalno pomanjkljivost, ampak jo je treba označiti kot vsebinsko pomanjkljivost. Zato je z vidika ugotavljanja (ne)skladnosti naročnikovega ravnanja s tem, da vlagatelju ni priznal sposobnosti (oziroma da je izločil vlagateljevo prijavo) (odločitev, kot izhaja iz dokumenta "3. odločitev o priznanju sposobnosti" št. JPE: PI-03/07 in št. VO-KA: JN 16G/07 z dne 15. 10. 2008 in posameznih obvestil, obe z dne 22. 10. 2008), neutemeljeno vlagateljevo stališče, da bi moral naročnik upoštevati naknadno predloženi izjavi vlagateljeve zavarovalnice (obe z dne 12. 7. 2007). Če bi ju naročnik upošteval, bi znova nastopili položaji, ki jih ZJNVETPS ne dovoljuje. Naročnik pred izdajo prve odločitve o (ne)priznanju sposobnosti (tj. odločitev z dne 26. 7. 2007) od vlagatelja dodatnih dokazil glede izkazovanja zahtevanega kritja iz druge alinee točke 3.2.6 razpisne dokumentacije ne bi smel zahtevati. Če pa je dodatna dokazila (neskladno sicer z ZJNVETPS) že zahteval, jih ne bi smel upoštevati oziroma jih ne sme upoštevati.

Zaradi nepomembnosti za rešitev konkretne zadeve se Državna revizijska komisija ni spuščala v ugotavljanje utemeljenosti vlagateljevega argumenta, da naj bi izjavi zavarovalnice z dne 12. 7. 2007 potrjevali "obstoj pogoja" (očitno obstoj kritja iz druge alinee točke 3.2.6 razpisne dokumentacije). Vendar Državna revizijska komisija dodaja, da tudi v primeru, če bi bilo dopustno upoštevati predloženi izjavi zavarovalnice z dne 12. 7. 2007, bi slednji še vedno ne dokazovali, da je imel vlagatelj (oziroma da sta imela skupna prijavitelja Hidrotehnik in Komunalne gradnje) kritje iz druge alinee točke 3.2.6 razpisne dokumentacije urejeno na dan za predložitev prijav (tj. že v času do poteka roka za predložitve prijav). Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč nikjer jasno ali izrecno ne zatrjuje, da je imel zahtevano kritje iz druge alinee točke 3.2.6 razpisne dokumentacije urejeno vsaj na dan za predložitev prijav (iz dokazil, predloženih v prijavi, to kritje sicer tudi ni razvidno), prav tako pa ne oporeka vsebini lastnih izjav z dne 29. 5. 2007 (ti dokazili takega kritja ne potrjujeta, ampak ga izključujeta). Tudi iz izjav zavarovalnice z dne 12. 7. 2007 ni razvidno, da je imel vlagatelj kritje iz druge alinee točke 3.2.6 razpisne dokumentacije urejeno vsaj na dan za predložitev prijav. Ker je ti izjavi zavarovalnica podala 12. 7. 2007, bi bilo kot možno sicer šteti, da je vlagatelj imel urejeno kritje iz druge alinee točke 3.2.6 razpisne dokumentacije, vendar ob pomanjkanju drugih dokazil in ob upoštevanju lastnih izjav z dne 29. 5. 2007 bi bilo mogoče šteti, da ga je imel urejenega šele od dneva, ko je tako dejstvo potrdila zavarovalnica. To pa je 12. 7. 2007 in torej datum, ki je nesporno nastopil po dnevu za predložitev prijav. To pa za izpolnitev pogoja ne zadošča oziroma ne bi zadostovalo.

Državna revizijska komisija tako znova ugotavlja, da je vlagatelj izhajal iz napačnih izhodišč in s svojimi argumenti ne more in tudi ne bi mogel utemeljiti, da je naročnik (glede na dejanske okoliščine primera) ravnal neskladno z ZJNVETPS, ko mu ni priznal sposobnosti (oziroma ko je njegovo prijavo izločil). Državna revizijska komisija zato znova zaključuje, da je naročnik ravnal pravilno, ker ni upošteval vlagateljevih dodatnih dokazil in ker vlagatelju ni priznal sposobnosti. Zahtevek za revizijo v tem delu torej ni utemeljen.

Vlagatelj tudi zatrjuje, da je naročnik kršil temeljna načela, med njimi načelo enakopravne obravnave (15. člen ZJNVETPS), saj naj bi nekatera enaka dejanska stanja obravnaval različno ali da je nekaterim prijaviteljem omogočil nedopustne prednosti, kar ZJNVETPS s 15. členom preprečuje. Vlagatelj to navaja določno glede pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala tiste vlagateljeve revizijske navedbe o neenakopravni obravnavi vlagatelja glede na prijavitelje, ki jim je naročnik priznal sposobnost, glede razloga, zaradi katerega naročnik vlagatelju ni priznal sposobnosti (neizpolnjevanje pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije), saj bi v primeru ugotovitve enake neskladnosti tudi v drugih prijavah oziroma pri drugih prijaviteljih moral naročnik do vseh prijaviteljev ravnati enako.

Državna revizijska komisija ni obravnavala vlagateljevih revizijskih navedb v zvezi s tem, da naročnik ni priznal sposobnosti skupnima prijaviteljema Cestno podjetje Ljubljana, d. d., Ljubljana in Komunalna operativa, d. d., Ljubljana, saj iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da vlagatelj z vložitvijo zahtevka za revizijo ščiti svoj položaj in ne tujega.

Državna revizijska komisija je v sklepih št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007 in 018-094/2008-7 z dne 4. 8. 2008 obširno pojasnila, kaj v zvezi z zavarovanji določa zakonodaja in katere produkte ponujajo posamezne zavarovalnice oziroma kaj določajo njihovi splošni pogoji. Ob upoštevanju teh podlag je Državna revizijska komisija v prejšnjih postopkih revizije v mejah zahtevkov za revizijo presojala, ali je naročnik zagotovil enakopravno obravnavo prijaviteljev, ko je v postopku javnega naročanja ugotavljal, ali so prijavitelji izkazali izpolnjevanje pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj navaja, da je naročnik "pri pogoju zavarovanja dokazano napačno in v razmerju do drugih ponudnikov diskriminatorno presojal skupno prijavo PRENOVA - GRADBENIK d.o.o. in NIGRAD d.o.o.", to pa zato, ker naj bi naročnik neupravičeno štel, da prijavitelj Nigrad s predloženimi dokazili izkazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, da v prijavi "[d]okaza o obstoju in začetku zavarovalnega kritja ni".

Državna revizijska komisija je vpogledala v prijavo skupnih prijaviteljev Prenova - gradbenik in Nigrad ter ugotovila, da sta prijavitelja v prijavo glede zavarovanja za prijavitelja Nigrad predložila osnovno polico št. 123972 z dne 11. 1. 2006, obračun premije z dne 10. 1. 2007 in dodatek št. 2 (k polici št. 123972) z dne 30. 1. 2007. Prijavitelj Nigrad je (tako kot vlagatelj) zavarovanec pri Zavarovalnici Triglav, d. d.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelj zmotno navaja, da zavarovanje po (osnovni) polici št. 123972 z dne 11. 1. 2006 (datum 1. 12. 2005 se nanaša na datum dogovora za rešitev začasnega kritja) poteče 1. 1. 2006. Iz te police, ki kot predmet zavarovanja določa "zavarovanje civilne odgovornosti podjetje iz dejavnosti", je razvidno, da zavarovanje poteče 1. 1. 2016, kar glede na navedbo začetka zavarovanja 1. 1. 2006 pomeni, da je prijavitelj Nigrad sklenil zavarovanje za obdobje 10 let.

Državna revizijska komisija pa se z vlagateljem strinja le, da iz dokazil, predloženih v prijavi skupnih prijaviteljev Prenova - gradbenik in Nigrad, ni mogoče ugotoviti, ali ima prijavitelj Nigrad urejeno tudi zahtevano kritje "za škodo, ki bi utegnila nastati na objektu, na katerem izvajalec (zavarovanec) gradi oz. dela na njem". Predhodno navedena predložena dokazila v prijavi torej niso bila zadostna za ugotovitev, ali prijavitelj Nigrad izpolnjuje pogoj iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije v celoti. Zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil naročnik, ker skupna prijavitelja Prenova - gradbenik in Nigrad v prijavo nista predložila vseh potrebnih oziroma zahtevanih dokazil (kar je mogoče označiti kot formalno pomanjkljivost) in nobeno drugo dokazilo ni omogočalo sklepanja, da prijavitelj Nigrad pogoja ne izpolnjuje, upravičen pozvati prijavitelja Nigrad na predložitev manjkajočega dokazila glede kritja iz druge alinee točke 3.2.6 razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik to tudi storil.

Dejansko stanje, ki je bilo naročniku podlaga za poziv prijavitelja Nigrad k predložiti manjkajočega dokazila, je bilo torej drugačno od tistega, ki izhaja iz vlagateljeve prijave. In različno dejansko stanje utemeljuje tudi različno ravnanje naročnika s prijavami.

Z vpogledom v odstopljeno spisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik prijavitelju Nigrad poslal "poziv k pojasnilu vaše prijave" z dne 11. 7. 2007 po telefaksu in na elektronski naslov nigrad@siol.net ter v njem zapisal: "V fazi pregledovanja vaše prijave je komisija naročnika ugotovila, da iz v prijavi priložene zavarovalne police ni razvidno, ali imate urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati na objektu, na katerem izvajalec (zavarovanec) gradi oz. dela na njem (2. alinea pogoja 3.2.6 predmetne razpisne dokumentacije). Prosimo vas, da nam v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do petka 13.07.2007 do 9:00 ure pošljete ustrezno kopijo zavarovalne police in/ali pogodbe, iz katere bo razvidno, da imate urejeno zahtevano zavarovanje skladno s pogojem 3.2.6 predmetne razpisne dokumentacije, v kolikor ste imeli na dan oddaje ponudbe zahtevano zavarovanje seveda urejeno".

Kot izhaja iz odstopljene spisne dokumentacije, naročnik v njej hrani dopis prijavitelja Nigrad z dne 12. 7. 2007 (Na vaš poziv â?? vam pošiljamo izjavo Zavarovalnice Triglav, d.d., â??, da imamo po polici št. 123972, katero smo priložili pri prijavi v postopku â?? zavarovano splošno odgovornost iz dejavnosti, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam, ter odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati na obstoječem objektu na katerem zavarovanec gradi oz. dela na njem. Iz dodatka št. 3 k polici št. 123972 je razvidno, da je bilo to zavarovanje urejeno tudi na dan oddaje ponudb.) skupaj z izjavo Zavarovalnice Triglav, d. d., z dne 11. 7. 2007 (Zavarovalnica Triglav, d. d., â?? izjavljamo, da ima naš zavarovanec Nigrad â?? zavarovano po polici št. 123972 splošno odgovornost iz dejavnosti, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam, ter odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati na obstoječem objektu na katerem zavarovanec gradi oz. dela na njem.) in dodatkom št. 3 (k polici št. 123972; torej dodatek k polici, predloženi v prijavi) z dne 25. 5. 2007, iz katerega med drugim izhaja tudi: "Od dne 25. 5. 2007 dalje velja: enotna zavarovalna vsota za osebe in stvari: xy.xyx,00 EUR, zavarovalna vsota za čiste premoženjske škode y.xyx,00 EUR" (1. točka) in klavzula (2. točka): "Zavarovani so dodatni nevarnostni vir in razširitev kritja odgovornosti za škode na obstoječem objektu." Naročnik je to dopolnitev prejel 12. 7. 2007 osebno (kar je razvidno iz "potrdila o predložitvi ponudbe").

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju ni sporno, da je prijavitelj Nigrad v postopku oddaje naročila predložil osnovno polico, dodatka št. 2 in 3 ter izjavo zavarovalnice z dne 11. 7. 2007. Ta dejstva je potrdil tudi vpogled Državne revizijske komisije v odstopljeno dokumentacijo.

Ker je torej prijavitelj Nigrad na naročnikov poziv predložil dokazilo (dodatek k zavarovalni polici) z vključeno klavzulo "razširitev kritja odgovornosti za škode na obstoječem objektu" (obstoječi objekt je tisti objekt, kot je definiran v drugi alinei pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije), dodatek št. 3 pa je bil sklenjen pred rokom za predložitev prijav (z veljavnostjo zavarovanja od 25. 5. 2007), Državna revizijska komisija ob upoštevanju obsega vlagateljevih revizijskih navedb ni mogla ugotoviti, da je vlagatelj uspel utemeljiti revizijsko navedbo, da bi moral naročnik ugotoviti, da prijavitelj Nigrad nima sklenjenega zavarovanja z vsemi zahtevanimi kritji iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije.

Obstoj kritja iz druge alinee točke 3.2.6 razpisne dokumentacije (vsebina dodatka št. 3 z dne 25. 5. 2007) izjava zavarovalnice z dne 11. 7. 2007 podkrepljuje.

V podkrepitev tem argumentom Državne revizijske komisije in v premislek vlagatelju, ki se sklicuje na klavzule in splošne pogoje PG-odg/07-1 (na katere se sklicujeta ne le dodatka k osnovni polici prijavitelja Nigrad, ampak se nanje sklicujejo tudi dokazila, ki jih je predložil vlagatelj v svojo prijavo), Državna revizijska komisija med drugim dodaja, da je v petem odstavku 926. člena OZ določeno: "Če se kakšno določilo splošnih ali posebnih pogojev in kakšno določilo iz police ne ujemata, velja določilo police; če pa se ne ujema kakšno natisnjeno določilo police in kakšno njeno določilo v rokopisu, velja slednje." Splošni in posebni zavarovalni pogoji so seveda del pogodbene vsebine. Če se v posameznem primeru ne ujemajo s pogodbenimi določili police, se šteje, da sta stranki to določilo izključili, in obvelja določilo v polici. Če vsebuje polica določilo v rokopisu, to pa ni v skladu z natisnjenim določilom, bo odločilno določilo v rokopisu [Ada Polajnar Pavčnik in drugi: Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem, 4. knjiga, Založba GV, Ljubljana 2004, str. 814].

Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti PG-odg/07-1 Zavarovalnice Triglav, d. d. (ki se uporabljajo od 1. 1. 2007), v prvem odstavku 1. člena (Zavarovana nevarnost) določajo (1. člen se nahaja v poglavju A. Za vse nevarnostne vire), da "zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, in ki ima za posledico: 1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb); 2) uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari)". V prvem odstavku 5. člena (Gradbena, montažna in pogodbena dejavnost) teh splošnih pogojev (5. člen se nahaja v poglavju B. Za posamezne nevarnostne vire) je določeno, da je "razen odgovornosti splošnih gradbenih in montažnih podjetij /je/ krita tudi odgovornost podjetij z naslednjo dejavnostjo: globinsko vrtanje, razstreljevanje, posojanje gradbenih in montažnih odrov, posojanje gradbenih strojev, štukaturstvo in gradbeno mavčenje, proizvodnja betonskih izdelkov, izdelovanje umetnega kamna, pridobivanje peska in gramoza, izkoriščanje kamnolomov, tesarstvo, gradnja vodnjakov ipd." V petem odstavku 5. člena teh splošnih pogojev pa je določeno, da je "iz zavarovanja /je/ v skladu z 2. točko (2) odstavka in 1. točko (3) odstavka 3. člena teh pogojev v vsakem primeru izključena odgovornost za škodo na objektu, ki naj ga izdela zavarovanec ali na katerem dela ali je delal". Državna revizijska komisija je, kot je že izpostavila v svojih prejšnjih sklepih, Zavarovalnico Triglav, d. d., zaprosila za pojasnilo, ta pa je navedla, da je v okviru zavarovanja (splošne civilne) odgovornosti mogoče urediti "zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati na objektu, na katerem izvajalec (zavarovanec) gradi oz. dela na njem", in sicer z razširitvijo kritja. Prijavitelj Nigrad pa je, kot že pojasnjeno, predložil dodatek k zavarovalni polici, ki je vključeval razširitev kritja. V razpisni dokumentaciji pa tudi ni bila postavljena zahteva po tem, za kakšna obdobja je dopustno sklepati zavarovalne police in so zato nadaljnje vlagateljeve revizijske navedbe neutemeljene. Nadalje pa je tudi razvidno, da je bil dodatek št. 3 z dne 25. 5. 2007 sklenjen k osnovni polici št. 123972 in je s tem (tudi ob upoštevanju dostavka na dodatku št. 3, da se "za dodatek k osnovni polici â?? uporabljajo tudi tista določila osnovne police, ki niso v nasprotju s tem dodatkom") postal njen del, zato je tudi razumljivo, da se v izjavi z dne 11. 7. 2007 zavarovalnica prijavitelja Nigrad sklicuje na osnovno polico št. 123972. Slednjemu še bolj jasno pritrjuje navedba v osnovni polici z dne 11. 1. 2006, da so "dodatki â?? sestavni del te police".

Ker vlagatelju tudi niso sporna naročnikova ravnanja pri ugotovitvi izpolnjevanja pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije za prijavitelja Prenova - gradbenik, je Državna revizijska komisija ocenila, da vlagatelj ni uspel utemeljiti svojih revizijskih navedb, da je naročnik ravnal neskladno z enakopravno obravnavo prijaviteljev, ko je štel, da skupna prijavitelja Prenova - gradbenik in Nigrad izpolnjujeta pogoj iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj tudi zatrjuje, da je "[n]eobstoj zahtevanega pogoja zavarovanja â?? dokazan tudi pri prijavitelju CESTE MOSTOVI CELJE d.d.", saj je bila izjava zavarovalnice prijavitelja Ceste mostovi Celje, d. d., Celje izdana dan pred sklenitvijo dodatka št. 9 in je zato neverodostojna. Vendar tudi sklenjeni dodatek št. 9 glede na zakonske določbe dokazuje, da prijavitelj Ceste mostovi Celje "na dan oddaje ponudbe" (očitno prijave; op. Državne revizijske komisije) ni imel zahtevanega zavarovanja.

Državna revizijska komisija je vpogledala v prijavo skupnih prijaviteljev širca studio in Ceste mostovi Celje ter ugotovila, da sta prijavitelja v prijavo za prijavitelja Ceste mostovi Celje glede zavarovanja predložila izjavo zavarovalnice z dne 4. 6. 2007, da ima prijavitelj Ceste mostovi Celje "pri Zavarovalnici Triglav â?? sklenjeno Zavarovanje Splošne odgovornosti iz dejavnosti po polici št. 96528 za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam z zavarovalno vsoto 42.000 EUR (skladno z 33. členom ZGO-1). Zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati na objektu, na katerem izvajalec (zavarovanec) gradi oz. dela na njem", dodatek št. 9 (k polici št. 02-96528) z dne 5. 6. 2007, iz katerega med drugim izhaja klavzula, da "za projekt št. javnega naročila PI-03/07 (JN 16 G/07) gradbena dela pri izgradnji, investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega, parovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja krije zavarovanje odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati na objektu, na katerem izvajalec (zavarovanec) gradi oz. dela s kritjem do zavarovalne vsote 42.000 EUR", izjavo zavarovalnice (brez datuma) o zavarovalni vsoti po polici splošnega zavarovanja, polico št. 96528 z dne 9. 5. 1997 in dodatek št. 8 z dne 23. 3. 2005. Kot izhaja iz teh dokazil, je prijavitelj Ceste mostovi Celje (tako kot vlagatelj) zavarovanec pri Zavarovalnici Triglav, d. d.

Ker so bila vsa predhodno navedena dokazila vložena in povezana v prijavo skupnih prijaviteljev širca studio in Ceste mostovi Celje, je ob dejstvu, da je naročnik to prijavo prejel pred potekom roka za predložitev prijav, edino logično mogoče zaključiti, da so bila vsa ta dokazila predložena pred potekom roka za predložitev prijav. Zato je tudi mogoče kot edino logično zaključiti, da so bila vsa ta dokazila pripravljena oziroma izdana pred potekom roka za predložitev prijav. To jasno tudi kažejo datumi, ki jih navajajo ta dokazila. Kot relevantno pa je mogoče tudi ugotoviti, da prijavitelj Ceste mostovi Celje razpolaga z dokazili, iz katerih izhajajo zaveze (izjave) zavarovalnice.

Čeprav je med izjavo zavarovalnice z dne 4. 6. 2007 in dodatkom 9 z dne 5. 6. 2007 neskladje v datumu, pa iz dodatka št. 9 izhaja, da je prijavitelj Ceste mostovi Celje sklenil zavarovanje še pred rokom za predložitev prijav. Smiselno enako ugotavlja tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo, saj navaja, da "[t]a dodatek gramatikalno sicer potrjuje obstoj kritja za točno določen predmetni razpis, vendar ima datum naslednji dan po izjavi zavarovalnice (04.06.2007), in sicer 05.06.2007". Kljub vlagateljevi ugotovitvi, da obstaja razhajanje pri datumih, ta tudi ugotavlja "gramatikalno" potrditev obstoja kritja. Tudi v primeru, da bi bilo treba izjavo z dne 4. 6. 2007 šteti za neverodostojno, kot to zatrjuje vlagatelj, pa vlagatelj zaradi pravila iz prvega odstavka 925. člena OZ po oceni Državne revizijske komisije ne navaja nobenega prepričljivega argumenta, da ne bi bilo mogoče kot relevantnega za ugotovitev formalnega začetka zavarovanja upoštevati niti dodatka št. 9.

Državna revizijska komisija tudi dodaja, da vlagatelju ne more biti sporno, da je tudi datum 4. 6. 2007 (in ne le datum sklenitve dodatka št. 9) nastopil pred rokom za predložitev prijav. To je seveda logično, saj je 4. 6. 2007 po naravi stvari nastopil pred 5. 6. 2007, oba pa pred 6. 6. 2007 (do 12. ure).

Državna revizijska komisija je od Zavarovalnice Triglav, d. d., tudi dobila pojasnilo, da je bilo kritje iz druge alinee točke 3.2.6 razpisne dokumentacije za razpisani projekt pri prijavitelju Ceste mostovi Celje podano od 4. 6. 2007 naprej (gl. izjavo zavarovalnice z dne 4. 6. 2007).

Državna revizijska komisija pa tudi ugotavlja, da dodatek št. 9 z dne 5. 6. 2007 že zaradi naziva (namreč dodatek) in zaporedne številke (št. 9) kaže na to, da ne predstavlja samostojne zavarovalne police. Ta dodatek je odvisen od osnovne police št. 96528 z dne 9. 5. 1997, saj je bil sklenjen kot dodatna pogodba k njej (uvodni stavek v dodatku). V osnovni polici št. 96528 z dne 9. 5. 1997 je zapisan tudi dogovor med strankama, da "Premija dospeva v plačilo vsako leto dne po veljavnih predpisih o plačilu premije. Premija se obračunava vsako leto s posebnim obračunom." Glede na to, da imata stranki dogovor o plačevanju premije urejen na svoj način v polici št. 96528 z dne 9. 5. 1997, vlagatelj pa niti ne zatrjuje, da je bil dogovor med strankama to, da je moral prijavitelj Celje mostovi Celje vplačati premijo že ob sklenitvi dodatka št. 9, Državna revizijska komisija ni nadalje ugotavljala utemeljenosti vlagateljevih revizijskih navedb.

Ker vlagatelju tudi niso sporna naročnikova ravnanja pri ugotovitvi izpolnjevanja pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije za prijavitelja širca studio, je Državna revizijska komisija ocenila, da vlagatelj ni uspel utemeljiti svojih revizijskih navedb, da je naročnik ravnal neskladno z enakopravno obravnavo prijaviteljev, ko je štel, da skupna prijavitelja širca studio in Ceste mostovi Celje izpolnjujeta pogoj iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj nadalje tudi zatrjuje, da je naročnik ravnal neskladno z ZJNVETPS, ker je priznal sposobnost prijavitelju Gratel, ki je za enega izmed prijavljenih podizvajalcev (Lokainvest, d. o. o., škofja Loka) predložil zavarovalno polico, ki se nanaša za zavarovanje projektantske odgovornosti, kar pa ni ustrezno dokazilo glede zahtevanega zavarovanja. Vlagatelj tudi navaja, da je prijavitelj Gratel podizvajalca Lokainvest prijavil za dela nadzornega inženirja, ki že pojmovno niso predmet naročila, saj se naročilo izrecno nanaša na gradbena dela in ne na projektiranje, zato tudi "prijava Gratel d.o.o. v delu, ki se nanaša na predmet razpisa in zahtevane pogoje (vključno s predložitvijo dokazil o obstoju pogoja) ne izpolnjuje nobenega zahtevanega pogoja glede podizvajalca LOKAINVEST d.o.o."

Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo z dne 15. 12. 2008 pritrjuje vlagatelju, da je prijavitelj Gratel za podizvajalca Lokainvest predložil zavarovalno polico, iz katere izhaja, da ima podizvajalec Lokainvest zavarovano projektantsko odgovornost (poleg te ima zavarovano tudi odgovornost iz opravljanja dejavnosti), hkrati pa navaja, da podizvajalec Lokainvest ne bo izvajal gradbenih del, ampak dela, ki niso zajeta v obrazcu predračuna, zaradi česar ni logično, da bi za ta dela moral predložiti zavarovanje glede zahtevanega kritja. Naročnik nadaljuje, da take situacije v razpisni dokumentaciji ni predvidel in da ne more ravnati v škodo prijavitelja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, da je v prijavi prijavitelja Gratel kot podizvajalec prijavljen gospodarski subjekt Lokainvest. Tudi z lastnim vpogledom v prijavo prijavitelja Gratel se je Državna revizijska komisija lahko prepričala, da je prijavitelj Gratel gospodarski subjekt Lokainvest prijavil za podizvajalca (točka 3.2 obrazca Prijava; predložena podizvajalska pogodba z dne 29. 5. 2007 itd.). Državna revizijska komisija pa tudi ugotavlja, da vlagatelj izpostavlja nepovezanost vloge gospodarskega subjekta Lokainvest s tem, kar naročnik razpisuje, saj naj bi bil gospodarski subjekt Lokainvest "prijavljen â?? za dela nadzornega inženirja, ki že pojmovno niso predmet javnega naročila". Vlagatelj podaja tudi teoretične razlage, kako je treba obravnavati vlogo nadzornega inženirja, zatrjuje pa med drugim tudi, da je bil "podizvajalec (tj. gospodarski subjekt Lokainvest; opomba Državne revizijske komisije) prijavljen brez vsake dejanske in pravne podlage v pogojih razpisa".

Iz točke 2.5.2. Prijavljeni podizvajalci (stran 8 razpisne dokumentacije) je razvidno, da je naročnik predpisal način nastopanja s podizvajalci ter da je tudi določil, katere pogoje morajo izpolnjevati tudi podizvajalci (med drugim tudi pogoj glede zavarovanja) in katera dokazila morajo prijavitelji zanje predložiti. Iz vsebine razpisne dokumentacije pa je tudi razvidno, da je bil namen podizvajalstva, da lahko gospodarski subjekt dela, ki so predmet naročila, izvaja tudi s podizvajalci (torej ne nujno sam ali s partnerji). To izhaja iz npr. navedbe, da morajo podizvajalci predložiti izjavo, da "izpolnjujejo vse zakonske zahteve in razpisne pogoje, ki izhajajo iz tega razpisa za izvajanje del, ki jih bodo izvajali po tem razpisu" (druga alinea tretjega odstavka točke 2.5.2. razpisne dokumentacije). Vlagatelju ni sporno, da gre pri tem naročilu za gradbena dela, saj to tudi izrecno zatrjuje v zahtevku za revizijo (npr. "â?? v javnem razpisu, ki se izrecno nanaša le na gradbena dela â??", str. 7). Vlagatelj pa ne zatrjuje, da bo gospodarski subjekt Lokainvest kot prijavljeni podizvajalec opravljal gradbena dela, ki so predmet tega naročila, oziroma da naj bi bil prijavljen (tudi) za opravljanje gradbenih del, ki so predmet tega naročila, kar bi bila relevantna aktivnost, ki bi vzpostavljala potrebo po razpolaganju s kritjem, ki ga je zahtevala razpisna dokumentacija ("za škodo, ki bi utegnila nastati na objektu, na katerem izvajalec (zavarovanec) gradi oz. dela na njem").

Čeprav drži, da je prijavitelj Gratel prijavil gospodarski subjekt Lokainvest kot podizvajalca, pa ob tem, da vlagatelj niti ne zatrjuje, da bo gospodarski subjekt Lokainvest izvajal gradbena dela oziroma da ga je prijavitelj Gratel prijavil za izvajanje teh del, kar naročnik potrdi s tem, da v odločitvi o zahtevku za revizijo z dne 15. 12. 2008 ugotovi, da bo gospodarski subjekt Lokainvest izvajal "dela, ki niso zajeta v obrazcu predračuna" (str. 16), po oceni Državne revizijske komisije lastnosti podizvajalca (gospodarskega subjekta Lokainvest) ni mogoče tolmačiti na način, da gre za subjekt, ki bo izvajal katerega izmed razpisanih del oziroma je bil za izvajanje teh del prijavljen in bi zato moral imeti urejeno kritje, ki ga zahteva naročnik v drugi alinei točke 3.2.6 razpisne dokumentacije. Gospodarski subjekt Lokainvest bi bilo mogoče v razmerju do naročnika najbrž še vedno šteti za podizvajalca (ker je tretja oseba), saj gre za pogodbeno stranko prijavitelja Gratel (ne pa naročnikovo pogodbeno stranko), vendar ne v vsebini, ki jo kot relevantno določa razpisna dokumentacija. Ta primer bi bilo po oceni Državne revizijske komisije mogoče smiselno enako pojasniti kot primer, da bi prijavitelj v prijavi navedel kot podizvajalca gospodarski subjekt, ki bi delavce prevažal na gradbišče ali bi delavcem zagotavljal topli obrok (kuhanje). Čeprav bi šlo za stranko, ki je v pogodbenem razmerju s prijaviteljem, pa njegova vloga ne bi bila pravno relevantna glede na vsebino razpisne dokumentacije oziroma glede na tisto, kar naročnik razpisuje.

Ker po oceni Državne revizijske komisije vlagatelj ni navedel nobenega pravnorelevantnega dejstva, zaradi katerega bi bilo treba šteti, da je gospodarski subjekt Lokainvest podizvajalec v vsebini kot ga določa razpisna dokumentacija, se Državna revizijska komisija pridržuje naročnikovem stališču, da ni logično, da bi moral prijavitelj Gratel za gospodarski subjekt Lokainvest predložiti dokazilo o kritju iz druge alinee točke 3.2.6 razpisne dokumentacije. Je pa iz prijave razvidno, kar tudi vlagatelju ni sporno, da je prijavitelj Gratel za gospodarski subjekt Lokainvest predložil zavarovalno polico (z dne 7. 5. 2007), ki ureja tudi projektantsko odgovornost. To dokazilo, ki je torej fizično prisotno v prijavi prijavitelja Gratel, pa ureja tudi zavarovanja odgovornosti iz opravljanja dejavnosti. Zato vlagateljev argument, da bi dokazilo v tem delu sicer ne moglo dokazovati izpolnjevanja pogoja glede "zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati â?? tretjim osebam (skladno s 33. členom ZGO-1)", ob upoštevanju tega, da 33. člen ZGO-1 zavezuje štiri kategorije subjektov (Projektant, izvajalec, nadzornik in revident â??), po oceni Državne revizijske komisije (v primeru, da je gospodarski subjekt Lokainvest eden izmed subjektov, ki jih zadeva 33. člen ZGO-1) ne more imeti teže.

Ker vlagatelju tudi niso sporna naročnikova ravnanja pri ugotovitvi izpolnjevanja pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije za prijavitelja Gratel in podizvajalca Rešet, d. o. o., Kranj, je Državna revizijska komisija ocenila, da vlagatelj ni uspel utemeljiti svojih revizijskih navedb, da je naročnik ravnal neskladno z enakopravno obravnavo prijaviteljev, ko je štel, da je prijavitelj Gratel v obsegu iz točke 2.5.2. razpisne dokumentacije v svoji prijavi izkazal izpolnjevanje pogoja iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije.

Po oceni Državne revizijske komisije pa vlagatelj ni izkazal niti drugih kršitev, ki jih očita naročniku.

V mejah vlagateljevih revizijskih navedb je Državna revizijska komisija kot neutemeljenega ocenila očitek, da je naročnik ravnal neskladno z ZJNVETPS, ko je sposobnost priznal tudi prijavitelju Gratel, ker je štel, da gospodarski subjekt Lokainvest izpolnjuje pogoje. Ker med strankama niti ni sporno, da je bil gospodarski subjekt Lokainvest prijavljen za izvajanje del nadzornega inženirja, kar ni predmet obravnavanega naročila, golo dejstvo, da ga je prijavitelj Gratel prijavil kot podizvajalca, po oceni Državne revizijske komisije ne more pomeniti, da je zaradi tega vzpostavljena pravnorelevantna posledica po dokazovanju izpolnjevanja pogojev, ki jih morajo izkazati prijavljeni podizvajalci. Kot je Državna revizijska komisija že pojasnila pri obravnavi vlagateljevih revizijskih navedb pri zavarovanju, je razpisno dokumentacijo mogoče razumeti, da morajo te pogoje izkazovati tisti subjekti, ki bodo izvajali razpisana dela. šele taki subjekti bodo podizvajalci v pomenu, kot ga določa razpisna dokumentacija. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj niti ne navaja, da bo gospodarski subjekt Lokainvest razpisana dela izvajal oziroma da je bil prijavljen za izvajnje razpisanih del. Vlagatelj pa nenazadnje, in tudi bistveno, niti ne zatrjuje, da je vloga gospodarskega subjekta Lokainvest pri nastopu v prijavi prijavitelja Gratel kaj več kot le vloga nadzornega inženirja.

Državna revizijska komisija tudi ocenjuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal neskladno z ZJNVETPS, ko je štel, da prijavitelj Gratel izpolnjuje pogoj glede razpolaganja z referencami.

Naročnik je v točki 3.2.3.1. Reference potencialnega kandidata - prilogi 7/1 in 7/2 (stran 15 od 56 razpisne dokumentacije) med drugim določil:
"Potencialni kandidat mora izkazati, da je v letih 2004, 2005 in 2006 izvedel gradbena dela pri gradnji glavnih plinovodov, vročevodov, parovodov, kanalizacije ali vodovodov v skupni dolžini minimalno 10 km omrežja.

Kot dokazilo izpolnjevanja pogoja mora potencialni kandidat predložiti:
- izpolnjen obrazec referenčna lista (priloga 7/1), ki je priložen v poglavju 10 razpisne dokumentacije,
- potrebno število kopij dela gradbenih pogodb, iz katerega bosta- razvidna pogodbeni stranki in referenčni objekt kot predmet pogodbe,
- potrebno število pripadajočih izpolnjenih ter potrjenih obrazcev- ''Potrdilo investitorja referenčnega objekta'' (Priloga 7/2). Obrazec je priložen v poglavju 10 razpisne dokumentacije.

Navedenih referenc brez pripadajočih kopij dela gradbenih pogodb in pisnih potrdil investitorjev referenčnih objektov naročnik ne bo upošteval.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o v prijavi navedenih referencah. Če potrdila investitorjev referenčnih objektov ne izkazujejo resničnega stanja, naročnik navedenih referenc ne bo upošteval.

Potrdila investitorjev referenčnih objektov niso potrebna v primerih, ko sta bila naročnika gradbenih del Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. ali Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o."

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v točko 2.5.2. Prijavljeni podizvajalci (stran 8 od 56 razpisne dokumentacije) in ugotovila, da je naročnik v njej med drugim določil:
"Potencialni kandidat mora izpolnjevati pogoje v primeru sodelovanja s podizvajalci na naslednji način:
- â??
- izključno samo kandidat: â??3.2.3.1 ...
- izključno samo podizvajalec: 3.2.3.2.
- â??"

Državna revizijska komisija je nadalje vpogledala v točko 3.2.3.2 Reference podizvajalca - prilogi 7/3 in 7/4 (stran 15 od 56 razpisne dokumentacije) in ugotovila, da je naročnik določil:
"V kolikor potencialni kandidat nastopa s podizvajalcem, mora prijavljeni podizvajalec imeti v letih 2004, 2005 in 2006 najmanj 3 reference za tista dela, za katera ga potencialni kandidat prijavlja v svoji prijavi.

Kot dokazilo izpolnjevanja pogoja mora potencialni kandidat za podizvajalca predložiti:
- izpolnjen obrazec referenčna lista (priloga 7/3), ki je priložen v poglavju 10 razpisne dokumentacije,
- potrebno število kopij dela gradbenih pogodb, iz katerega bosta- razvidna pogodbeni stranki in referenčni objekt kot predmet pogodbe,
- potrebno število pripadajočih izpolnjenih ter potrjenih obrazcev- ''Potrdilo investitorja referenčnega objekta'' (Priloga 7/4). Obrazec je priložen v poglavju 10 razpisne dokumentacije.

Navedenih referenc brez pripadajočih kopij dela gradbenih pogodb in pisnih potrdil investitorjev referenčnih objektov naročnik ne bo upošteval.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o v prijavi navedenih referencah. Če potrdila investitorjev referenčnih objektov ne izkazujejo resničnega stanja, naročnik navedenih referenc ne bo upošteval.

Potrdila investitorjev referenčnih objektov niso potrebna v primerih, ko sta bila naročnika gradbenih del Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. ali Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o."

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v prijavo prijavitelja Gratel, pri tem pa je ugotovila, da je prijavitelj Gratel predložil:
- izpolnjen in potrjen obrazec referenčna lista (Priloga 7/1), v katerem so vpisani podatki o sedmih referenčnih poslih,
- štiri izpolnjene in potrjene obrazce potrdilo investitorja referenčnega objekta (Priloga 7/2),
- izpolnjen obrazec referenčna lista za podizvajalca (Priloga 7/3), v katerem so vpisani podatki o štirih referenčnih poslih podizvajalca Rešet,
- tri izpolnjene in potrjene obrazce potrdilo investitorja referenčnega objekta (Priloga 7/4), izdane na ime podizvajalca Rešet,
- izpolnjen obrazec referenčna lista za podizvajalca (Priloga 7/3), v katerem so vpisani trije referenčni podatki o treh referenčnih poslih gospodarskega subjekta Lokainvest,
- tri izpolnjene in potrjene obrazce potrdilo investitorja referenčnega objekta (Priloga 7/4), izdane na ime gospodarskega subjekta Lokainvest,
- štiri fotokopirane izvode pogodb, ki naj bi potrjevale tiste reference prijavitelja Gratel, za katere je predložil štiri izpolnjene in potrjene obrazce potrdilo investitorja referenčnega objekta (Priloga 7/2).

Na naročnikov poziv z dne 11. 7. 2007 je prijavitelj Gratel 13. 7. 2007 ob 8.40 (razvidno iz potrjenega "potrdila o predložitvi ponudbe") predložil lastno pojasnilo z dne 12. 7. 2007, tri fotokopirane izvode pogodb, sklenjenih med prijaviteljem Gratel in gospodarskim subjektom Rešet za dela, za katera je prijavitelj Gratel za podizvajalca Rešet v prijavi predložil tri izpolnjene in potrjene obrazce potrdilo investitorja referenčnega objekta (Priloga 7/4), in tri fotokopirane izvode pogodb, sklenjenih med prijaviteljem Gratel in gospodarskim subjektom Lokainvest, za dela, za katera je prijavitelj Gratel za gospodarski subjekt Lokainvest v prijavi predložil tri izpolnjene in potrjene obrazce potrdilo investitorja referenčnega objekta (Priloga 7/4). Ker so torej v prijavi zgolj manjkala dokazila (formalna pomanjkljivost), je bil naročnik upravičen pozvati prijavitelja Gratel na odpravo te pomanjkljivosti. Ker je prijavitelj Gratel dokazila predložil, ne vzdrži vlagateljeva revizijska navedba, da prijavitelj Gratel ni dopolnil prijave. Razmerja med gospodarskimi subjekti Gratel, Rešet in Lokainvest so razvidna iz predloženih fotokopij izvodov podizvajalskih pogodb, predloženih na poziv naročnika.

Iz točk 3.2.3.1. in 3.2.3.2. razpisne dokumentacije izhaja le zahteva, da so razvidni podatki o pogodbenih strankah in referenčnem objektu. Če je prijavitelj predložil dokazila, ki slednje podatke vključujejo, potem je mogoče šteti, da je prijavitelj predložil dokazilo, ki ga zahteva razpisna dokumentacija, pa čeprav v teh delih predloženih pogodb niso navedeni še kakšni drugi podatki. Vlagatelj zatrjuje, da predloženi deli pogodb niso verodostojni, ker iz njih ne izhajajo bistvene sestavine pogodbe, vendar vlagateljevega argumenta, ni mogoče šteti za utemeljenega, saj iz predloženih delov fotokopij pogodb izhajajo tako pogodbene stranke kot referenčni objekt kot predmet pogodbe.

Ker vlagatelj znova izpostavlja, da gospodarski subjekt Lokainvest nima referenc za gradbena dela, se Državna revizijska komisija v izogib ponavljanju svojih predhodnih ugotovitev sklicuje nanje in vlagateljevega argumenta ne sprejema. Vlagatelj namreč ni zatrjeval, da ima gospodarski subjekt Lokainvest vlogo, ki bi bila pravnorelevantna glede na določbe razpisne dokumentacije. Je pa gospodarski subjekt Lokainvest predložil reference za "pripravo del, vodenje in interni nadzor", kar so tiste aktivnosti, ki naj bi jih izvajal tudi pri tem naročilu.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da prijavitelj Gratel ni predložil referenčnih potrdil za dela, za katera je obrazcu referenčna lista (Priloga 7/1) navedel kot pogodbeni stranki Občino Radovljica in Mestno občino Kranj, vendar pa ne more pritrditi vlagatelju tudi v delu, ki se nanaša na nepredložitev referenčnega potrdila, za dela, za katera je v obrazcu referenčna lista (Priloga 7/1) navedel kot pogodbeno stranko Pâ??, d. o. o. Referenčno potrdilo dajalca reference Pâ??, d. o. o., je namreč v ponudbo vloženo in skupaj z drugo dokumentacijo tudi povezano. Ob tem Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da gospodarski subjekt Gratel v pogodbi z dne 4. 7. 2004, kjer kot ena stranka nastopa Pâ??, d. o. o. (kot naročnik), kot druga pa Eâ??, d. o. o. (kot izvajalec), kot "nominirani podizvajalec" in je v taki vlogi to pogodbo tudi sopodpisal.

Vlagatelj navaja, da prijavitelja širca studio in Prenova - gradbenik ter gospodarski subjekt Lokainvest niso registrirani za opravljanje dejavnosti z oznako F/45.240 "gradnja vodnih objektov", ki je ena izmed dejavnosti, za katero je naročnik v točkah 3.3.1 in 3.3.2 razpisne dokumentacije zahteval, da jo morajo imeti kandidati in prijavljeni podizvajalci registrirano.

Državna revizijska komisija je vpogledala v točko 3.3.1 Registracija potencialnega kandidata pri pristojnem sodišču ali drugem organu (oziroma podizvajalca, v kolikor ga bo potencialni kandidat prijavil) (stran 18 od 56 razpisne dokumentacije) in ugotovila, da je naročnik res zahteval tudi izkazovanje registracije za dejavnost z oznako F45.24. Iz točke 3.3.2 Redni izpisek iz registra obrtne ali gospodarske zbornice (stran 18 od 56 razpisne dokumentacije) je nadalje razvidno, da mora potencialni kandidat oziroma podizvajalec, če ga bo potencialni kandidat prijavil) imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, med drugim tudi za dejavnost z oznako F/45.240.

Vendar točk 2.5.1. Skupna prijava (stran 7 od 56 razpisne dokumentacije) in 2.5.2. Prijavljeni podizvajalci (stran 8 od 56 razpisne dokumentacije) po oceni Državne revizijske komisije ni mogoče interpretirati na način, da mora vsak partner in vsak podizvajalec dokazati registracijo za dejavnost z oznako F45.240, ampak da zadostuje, da je za to dejavnost registriran vsaj eden izmed subjektov v skupni prijavi ali prijavi s podizvajalci. V točkah 2.5.1. in 2.5.2. razpisne dokumentacije je zahteva, da morajo gospodarski subjekti izpolnjevati pogoje iz točk 3.3.1 in 3.3.2 razpisne dokumentacije uvrščena v razdelek "kumulativno" oziroma "kandidat skupaj s podizvajalcem kumulativno", kar je mogoče razumeti, da se ne nanaša na "vsak" gospodarski subjekt, ampak na "vse" skupaj. Izmed "vseh" skupaj pa je podana alternativna možnost izpolnitve tega pogoja (vsaj eden izmed partnerjev ali pa vsaj eden izmed podizvajalcev). Naročnik je tudi predvidel razdelka "vsak sodelujoč v skupni ponudbi" in "kandidat in vsak prijavljeni podizvajalec", zato bi bilo nesmiselno tolmačiti razpisno dokumentacijo, da med tema in predhodnima razdelkoma ni nobene razlike.

Vlagatelj izpostavlja, da v vseh treh prijavah le po eden izmed gospodarskih subjektov ne izpolnjuje pogoja glede registracije. Vlagatelj za nobeno prijavo ne zatrjuje, da nihče izmed gospodarskih subjektov ne izpolnjuje tega pogoja. Zato je mogoče zaključiti, da vlagatelju ni sporno, da v vsaki prijavi vsaj po eden izmed gospodarskih subjektov izpolnjuje pogoj glede registracije za dejavnost z oznako F45.240. Zato je ob taki ugotovitvi dejanskega stanja Državna revizijska komisija ocenila, da ni utemeljen očitek naročniku, da je kršil ZJNVETPS.

Vlagatelj zatrjuje, da prijavitelj Gratel ter skupna prijavitelja Prenova - gradbenik in Nigrad ne izpolnjujejo kadrovskega pogoja, to pa zato, ker so predložili le obrazce M2 in M3, na pa z razpisno dokumentacijo zahtevanih obrazcev M1/M2.

Državna revizijska komisija je vpogledala v točko 3.2.5 Kadrovska struktura âˆ" priloga 9 (stran 16 od 56 razpisne dokumentacije) in ugotovila, da določa:
"Potencialni kandidat mora imeti za nedoločen čas zaposlenih najmanj 30 delavcev, od katerih imata najmanj dva visoko ali višjo strokovno izobrazbo gradbene stroke in izpolnjujeta pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu ZGO-1."

Naročnik je v isti točki glede dokazil določil:
"Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora potencialni kandidat predložiti:
- izpolnjen obrazec kadrovska struktura, ki se nahaja pod poglavjem 10. razpisne dokumentacije,
- M-1/M-2 obrazce oziroma v primeru sprememb M-3 obrazce, ki jih predpisuje Ur. list RS, št. 45/2005, kot dokazilo o zaposlitvi delavcev za nedoločen čas;
- za odgovorna vodja del dokazilo o strokovni izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ter odločbo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov."

Kot izhaja iz točke 2.5.1 Skupna prijava (strani 7 in 8 od 56 razpisne dokumentacije), je naročnik med drugim določil, da lahko v primeru skupne prijave pogoj iz točke 3.2.5 razpisne dokumentacije gospodarski subjekti izpolnijo kumulativno (tj. vsi skupaj). Kot tudi izhaja iz točke 2.5.2 Prijavljeni podizvajalci (stran 8 od 56 razpisne dokumentacije), je naročnik med drugim določil, da lahko v primeru sodelovanja s podizvajalci pogoj iz točke 3.2.5 razpisne dokumentacije gospodarski subjekti s podizvajalcem izpolnijo kumulativno (tj. vsi skupaj).

Kot tudi izhaja iz točke 2.12 Oddaja naročila (stran 11 od 56 razpisne dokumentacije), je naročnik med drugim določil:
"Naročnik bo za obdobje štirih let oddal javno naročilo oziroma sklenil okvirni sporazum s potencialnimi kandidati, ki bodo:
- predložili veljavne in ustrezne dokumente in listine iz te razpisne dokumentacije;
- izkazali izpolnjevanje pogojev iz te razpisne dokumentacije;
â??".

Iz točke 3.2.5 razpisne dokumentacije je razvidno, da naj bi gospodarski subjekti z obrazci M1/M2 dokazovali, da imajo zadostno število zaposlenih delavcev za nedoločen čas. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel, da morajo prijavitelji predložiti obrazce (z oznako) M-1/M-2, ki je enaka oznaki, ki jo določa Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/2005 (121/2005 - popr.); v nadaljevanju: Pravilnik). Glede na podatke o objavi v Uradnem listu RS, ki jih je naročnik navedel v točki 3.2.5 razpisne dokumentacije pri dokazilih, je mogoče zaključiti, da se je naročnik skliceval na Pravilnik.

Pravilnik je bil sprejet na podlagi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/2000; v nadaljevanju: ZMEPIZ). Z ZMEPIZ se ureja matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki vsebuje podatke, ki so potrebni za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja (prvi odstavek 1. člena ZMEPIZ). V matični evidenci se vodijo podatki o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugi podatki, potrebni za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja na način, ki je predpisan z ZMEPIZ (drugi odstavek 1. člena ZMEPIZ). Podatki se vnesejo v matično evidenco na podlagi prijav, ki jih vložijo â?? poslovni subjekti â??, ki imajo po ZMEPIZ dolžnost sporočanja podatkov (v nadaljnjem besedilu: dajalci podatkov): gospodarske družbe â?? (v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekti) (prva alinea 7. člena ZMEPIZ). ZMEPIZ v 8. členu določa, katere podatke je treba vnesti v matično evidenco. Skladno z ZMEPIZ se podatki sporočajo na obrazcih (npr. tretji odstavek 45. člena ZMEPIZ). Določitev obrazcev (četrti odstavek 65. člena ZMEPIZ), ne pa vsebine podatkov, ZMEPIZ prepušča podzakonskemu aktu (tj. Pravilniku).

Pravilnik ne določa le obrazcev M-1/M-2, ampak poleg obrazcev M2 in M3 še druge obrazce (2. člen Pravilnika). Obrazci so skladno z 2. členom Pravilnika namenjeni pošiljanju prijav podatkov za obvezna socialna zavarovanja in sporočilo o sklenitvi delovnega razmerja. Gre torej za obrazce, ki jih morajo izpolniti in poslati dajalci podatkov (v tem primeru prijavitelji oziroma podizvajalci kot delodajalci zaposlenih), in sicer prijavno-odjavni službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (tretji odstavek 2. člena ZMEPIZ). Slednja vložniku tudi potrdi vložitev prijave, spremembe oziroma odjave (prvi odstavek 25. člena ZMEPIZ).

Obrazec M-1/M-2 vsebuje 37 oštevilčenih rubrik in dva prostora, namenjena potrditvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Enake rubrike (in enako število rubrik; tj. 37) vsebuje tudi obrazec M-2, s to razliko, da so polja pri nekaterih rubrikah osenčena (1, 6, 8, 24âˆ"37), da osenčena polja vsebujejo tudi mreže, v katere je tudi mogoče vpisati podatke, vsebuje pa tudi dva prostora za potrditev. Obrazec M-1 ima tudi 37 rubrik, vendar v polja rubrik 22 (Vzrok prenehanja) in 23 (Datum prenehanja) ni mogoče vpisati podatkov, ker sta počrnjeni in ne le osenčeni. Obrazec M-1 vsebuje le en prostor za potrditev. Obrazec M-1/M-2 tako predstavlja združitev vseh podatkov iz obrazcev M-1 in M-2.

Državna revizijska komisija je vpogledala v prijavi prijavitelja Gratel ter skupnih prijaviteljev Prenova - gradbenik in Nigrad ter ugotovila, da ti prijavitelji niso predložili z razpisno dokumentacijo zahtevanih obrazcev M-1/M-2, kot utemeljeno navaja vlagatelj, ampak so predložili obrazce M-2 in M-3. Ob tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v vsaki izmed prijav predloženih vsaj 30 obrazcev M-2, pri čemer:
- teh 30 obrazcev vsebuje zgolj eno potrditev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v levem prostoru),
- v teh 30 obrazcih niso izpolnjena polja neosenčenih rubrik 22 in 23,
- so v teh 30 obrazcih izpolnjena za vsakega delavca preostala relevantna polja neosenčenih rubrik,
- so v teh 30 obrazcih izpolnjena za vsakega delavca relevantna polja v osenčenih rubrikah in
- so v teh 30 obrazcih izpolnjena tudi polja rubrike 25 (Delovno razmerje), in sicer s številko 1. Skladno z Navodili za izpolnjevanje obrazcev, ki so sestavni del Pravilnika (4. člen Pravilnika), je v rubriko 25 (pri obrazcih M-1 oziroma M-1/M-2) treba "vpisati â?? ustrezno šifro glede na vrsto delovnega razmerja zaposlene osebe oziroma pripravnika", pri čemer je "šifra 1" predvidena "za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za nedoločen čas".
Iz prijav oziroma predloženih obrazcev je torej mogoče ugotoviti, da ti vsebujejo podatek, ki naj bi ga prijavitelji izkazovali s predložitvijo obrazcev M-1/M-2.

Ob upoštevanju predstavljenega dejanskega stanja je mogoče ugotoviti, da je v teh prijavah podana pomanjkljivost, ki pa jo je mogoče šteti za formalno (in ne vsebinsko) nepopolnost. Namreč, v obeh prijavah prijavitelji zgolj niso predložili zahtevanih dokazil. Kljub navedeni pomanjkljivosti v prijavah pa Državna revizijska komisija ocenjuje, da naročnik ni ravnal v neskladju z ZJNVETPS, ko je štel, da prijavitelji izpolnjujejo kadrovski pogoj. Ker teh 30 predloženih obrazcev M-2 iz vsake izmed spornih prijav vsebuje tudi podatek o zahtevani obliki delovnega razmerja, je v obravnavanem primeru po oceni Državne revizijske komisije mogoče šteti, da je naročnik zahtevano dejstvo lahko sam preveril v smislu drugega stavka prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS, zaradi česar mu ni bilo treba pozivati prijaviteljev na predložitev obrazcev M-1/M-2 (ki bi vsebovali enak podatek od že vpisanega in poslanega Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

Ker po oceni Državne revizijske komisije vlagatelj ni uspel izkazati, da je zahtevek za revizijo utemeljen, ga je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 13. 1. 2009

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, 1001 Ljubljana,
- Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
- odvetnica Velena Lokar - škerget, Rožna dolina, cesta IV/32, 1000 Ljubljana,
- Gratel, d. o. o., Skorba 40, 2251 Ptuj,
- širca studio, d. o. o., Brodarjev trg 13, 1000 Ljubljana,
- Ceste mostovi Celje, d. d., Lava 42, 3000 Celje,
- Prenova - gradbenik, d. o. o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - šentvid,
- Nigrad, d. o. o., Zaloška cesta 165, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran