EN

018-193/2008 Občina Postojna

Številka: 018-193/2008-6
Datum sprejema: 18. 12. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 62. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu - ZJZP (Uradni list RS, št. 127/06) in 1. odstavka 11a. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata in članov mag. Nataše Jeršič in Jožefa Kocuvana, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva "Izbira izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Postojna", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GVO, Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), v zvezi s predlogom naročnika Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna (v nadaljevanju: naročnik) za sprejem sklepa po 11.a členu ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži sklenitve pogodb v predmetnem postopku, dne18. 12. 2008 soglasno

odločila:

Postopek odločanja o predlogu naročnika z dne 9. 12. 2008 za sprejem sklepa po 1. odstavku 11a. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži sklenitve "Pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij" in "Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij" v postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva za "Izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Postojna", s e u s t a v i.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva objavil na portalu javnih naročil dne 19. 9. 2008, pod št. objave JN7989/2008.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24. 11. 2008 vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 9. 12. 2008 na podlagi 1. odstavka 11a. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji posredoval predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve "Pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij" in "Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij".

Naročnik je še pred izdajo odločitve Državne revizijske komisije o predlogu z vlogo z dne 15. 12. 2008 sporočil, da je s strani Ministrstva za gospodarstvo prejel obvestilo, da je rok za dostavo pogodb (ki je bil ključen razlog za vložitev predloga) iz objektivnih razlogov možno podaljšati. Naročnik je zato navedel, da je predlog za sprejem sklepa po 11.a členu ZRPJN postal brezpredmeten.

Državna revizijska komisija je iz vsebine vloge naročnika z dne 15. 12. 2008 ocenila, da je naročnik izrazil voljo za umik predloga za sprejem sklepa po 11. a členu ZRPJN.

Skladno s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN (v okvir katerih sodi tudi postopek odločanja po 11. a členu ZRPJN), glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek.

Zakon o pravdnem postopku - ZPP-UPB3 (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08) v 2. odstavku 334. člena določa, da "dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko stranka umakne že vloženo pritožbo", v tretjem odstavku 334. člena ZPP pa, da se "odpoved pritožbi in umik pritožbe ne moreta preklicati". V obravnavanem primeru je iz smiselne uporabe 2. odstavka 334. člena ZPP mogoče zaključiti, da lahko naročnik vse do izdaje sklepa, s katerim Državna revizijska komisija odloči o njegovem predlogu za izdajo sklepa po 11. a členu ZRPJN, umakne vloženi predlog, ter, da je umik predloga do tega trenutka mogoče šteti za dovoljen. Prav tako je potrebno upoštevati smiselno uporabo določb ZPP glede preklica predloga, zato velja pravilo, da naročnik umika predloga ne more preklicati.

Ob upoštevanju ugotovljenega je Državna revizijska komisija odločila, da se postopek odločanja o predlogu naročnika z dne 9. 12. 2008 za sprejem sklepa po 1. odstavku 11a. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži sklenitve "Pogodbe o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij" in "Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij" v postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva za "Izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Postojna", ustavi.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 18. 12. 2008


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, Postojna
- GVO, Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova ulica 10, Ljubljana
- VALTEL d.o.o., Boletina 4, Ponikva
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana

Natisni stran