Na vsebino
EN

018-181/2008 Generalni sekretariat Vlade RS

Številka: 018-181/2008-9
Datum sprejema: 17. 12. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Izbiro ponudnika za nakup, namestitev in vzdrževanje opreme za aktivno požarno zaščito vladne palače", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Simens d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Luka Podjed, Puharjeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.12.2008

odločila:

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 24.10.2008, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 2.500,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 1.9.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Naročnik je predmetno naročilo dne 10.9.2008 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN7701/2008, Obvestilo o naročilu "Izbira ponudnika za nakup, namestitev in vzdrževanje opreme za aktivno požarno zaščito vladne palače". Dne 10.10.2008 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje VTZ d.o.o., Koprska 96, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 24.10.2008, vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnik napačno ocenil pravilnost ponudbe izbranega ponudnika in pravilnost ponudbe drugo uvrščenega ponudnika Iskra Sistemi d.d. (v nadaljevanju drugo uvrščeni ponudnik). Vlagatelj ugovarja, da je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika pod sklop I. SISTEM JAVLJANJA POŽARA (pod pozicijo 1.) ugotovil, da iz predloženega prospektnega materiala ni razvidno, da bi ponujena centralna naprava imela možnost povezavo v mrežo central. Poleg tega ponujeni javljalnik SDX-751 (pod pozicijo 4.) nima zahtevanega izolatorja zank. Ponudba tudi ne izpolnjuje obveznega pogoja pod točko c. V. sklopa, saj je veljavnost certifikata za ročni brezžični javljalnik (FDKM2100R) dne 10.2.2006 že potekla. Pri tem vlagatelj še poudarja, da izbrani ponudnik glede centralne naprave za gašenje ni priložil veljavnega certifikata, marveč le izjavo o skladnosti-CE deklaracija. Iz prospektnega materiala prav tako ni razvidno, ali ima centralni nadzorni sistem tehničnega varovanja NET PLUS možnost povezovanja preko BACnet in OPC protokolov. Pri tem prav tako ni razvidno, ali centralno nadzorni sistem vključuje možnost grafičnega prikaza objekta v obliki *dwg grafični podlogi. V nadaljevanju vlagatelj ugovarja, da izbrani ponudnik glede pozicije 14. sklopa II. SISTEM AVTOMATSKEGA GAšENJA ni priložil nobene tehnične dokumentacije, iz katere bi bilo lahko razvidno, katero gasilno sredstvo je v ponudbi in ali je v ponudbi 42 barska tehnologija avtomatskega gašenja. Prav tako pod pozicijo 3. sklopa II. SISTEM AVTOMATSKEGA GAšENJA ponujeni javljalnik SDX-751TEM nima vgrajenega izolatorja zanke. Slednji je analogen z enostavno inteligenco, medtem ko iz razpisne dokumentacije izhaja, da je bil zahtevan nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo, ki vsebuje napredno tehnologijo analiziranja signalov. Poleg tega je izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah ponudil centralo za gašenje proizvajalca ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o., kar je razvidno tudi iz certifikata, ki je bil priložen k ponudbi. Po naročnikovem pozivu pa je izbrani ponudnik ponudil drugo centralo proizvajalca HONEYWELL, kar je tudi razvidno iz certifikata. Izbrani ponudnik je tako zamenjal opremo glede na prvotno ponudbo, saj oprema proizvajalca ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o. ne izpolnjuje standardov in zahtev v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj na podlagi navedenega meni, da je naročnik ravnal nepravilno, saj bi moral ponudbo izbranega ponudnika na podlagi 2. odstavka 78. člena ZJN-2 izločiti.
Glede ponudbe Iskra Sistemi d.d. vlagatelj ugotavlja, da ponujeni javljalnik ni analogen z enostavno inteligenco, kajti iz razpisne dokumentacije izhaja, da je bil zahtevan nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo, ki vsebuje napredno tehnologijo analiziranja signalov.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila v celoti razveljavi in mu povrne nastale stroške postopka.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.11.2008, zaradi naročnikovega molka nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 28.11.2008 Državni revizijski komisiji skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN s strani izbranega ponudnika dne 8.12.2008 in drugo uvrščenega ponudnika dne 5.12.2008 zahtevala dodatna pojasnila v zvezi z vlagateljevimi navedbami.

Po pregledu celotne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in dodatnih pojasnil s strani drugo uvrščenega ponudnika ter izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja in pravilnost izvedbe postopka oddaje javnega naročila v okviru vlagateljevih zatrjevanj.

Tako je naprej preverjala pravilnost ponudbe drugo uvrščenega ponudnika in pri tem ugotovila, da vlagatelju v zvezi s tem ni uspelo dokazati zatrjevane nepravilnosti. Vlagatelj je ugovarjal, da ponudba drugo uvrščenega ponudnika ni pravilna, ker ponujeni javljalnik ne vsebuje v razpisni dokumentaciji zahtevane ASA tehnologije. Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo drugo uvrščenega ponudnika ugotovila ravno nasprotno, in sicer da je drugo uvrščeni ponudnik (pod točko 3. II. sklopa Sistem avtomatskega gašenja) ponudil zahtevani nevronski javljalnik z vgrajeno sporno ASA tehnologijo.
Državna revizijska komisija je s strani drugo uvrščenega ponudnika zahtevala dodatna pojasnila v zvezi s spornim javljalnikom, katerim pa v nadaljevanju ni verjela niti jim ni sledila. Po oceni Državne revizijske komisije so namreč slednja kontradiktorna in neskladna z listinami, predloženimi v ponudbi drugo uvrščenega ponudnika.
Tako je predstavnik drugo uvrščenega ponudnika sprva zatrdil, da njihov (pod 3. točko II. sklopa razpisne dokumentacije) ponujen tip javljalnika FDOOT241-9 vsebuje napredno ASA tehnologijo, s čimer tudi izpolnjuje razpisne zahteve, pozneje pa je svojo trditev zanikal in pojasnil, da z ASA tehnologijo nima izkušenj. Tako naj bi omenjeni javljalnik ponudil zgolj pod točko 4. I. sklopa razpisne dokumentacije, in sicer pod Sistem javljanja požara, medtem ko naj bi pod sporno točko 3. II. sklopa ponudil javljalnik FDO221 serije C-line, ki pa z ASA tehnologijo ne razpolaga.
Državna revizijska komisija je izjave predstavnika drugo uvrščenega ponudnika preverila in ugotovila, da iz prospektnega materiala, ki so ga morali ponudniki predložiti pod prilogo 12. razpisne dokumentacije, jasno izhaja, da je drugo uvrščeni ponudnik pod sporno točko 3. II sklopa razpisne dokumentacije ponudil ravno FDOOT241-9 javljalnik, ki ima sporno ASA tehnologijo že vgrajeno. Navedeno izhaja tudi iz slikovnega gradiva (z naslovom Sinteso Priročnik za načrtovanje-centralne naprave, povezljivost v mrežo in dodatki), kjer je pod javljalnikom FDOOT241-9 zapisano, da slednji predstavlja ASA nevronski javljalnik, ki je bil zahtevan ravno pod 3. točko II. sklopa. Medtem ko iz slikovnega gradiva (z naslovom Priročnik za načrtovanje-adresne zanke FDnet) izhaja, da FDO221 javljalnik predstavlja optični dimni javljalnik, ki je bil zahtevan pod 4. točko I. sklopa razpisne dokumentacije. Navedeno potrjuje tudi predloženi certifikati, kjer je za FDO221 zapisano, da gre za Optical Smoke Detector Scattered-Light Type, kar pomeni, da predstavlja (pod 4. točko I. sklopa zahtevani) optični javljalnik dima.
Ravno zaradi jasnega poimenovanja javljalnikov, ki je razvidna iz predloženega slikovnega materiala in priloženih certifikatov, Državna revizijska komisija razlagi drugo uvrščenega ponudnika ni sledila. Pri tem pa iz slikovnega materiala pod naslovom Sinteso S-line: Fire detectors and accessories for sophisticated applications izhaja, da javljalnik FDOOT241-9 (ki izhaja iz serije S-line) vsebuje sporno ASA tehnologijo, kar sicer priznava tudi drugo uvrščeni ponudnik sam. Na podlagi navedenega gre tako ugotoviti, da je ponudba drugega ponudnika pravilna.

Ker vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel izkazati, da je ponudba drugega ponudnika nepravilna, se njegov položaj ne more več spremeniti in tudi spremembe naročnikove odločitev ne more več doseči. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija nadaljnjih vlagateljev ugovorov ni več presojala in vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN in ugotovljene višine že vplačane takse za revizijo v višini 2.500 EUR odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.12.2008

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- odvetnik Luka Podjed, Puharjeva 3, Ljubljana,
- Generalni sekretariat Vlade RS Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana,
- VTZ d.o.o., Koprska 96, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.

Natisni stran