EN

018-156/2008 Občina Mozirje

Številka: 018-156/2008-15
Datum sprejema: 17. 12. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo lokalne ceste Mozirje-šmihel-Planinska ravna, odsek 1870, začetega na podlagi zahtevkov za revizijo, ki ju je naročnik prejel 25. 8. 2008 (v nadaljevanju: prvi zahtevek za revizijo) in 2. 9. 2008 (v nadaljevanju: drugi zahtevek za revizijo), vlagatelja Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, Spittal an der Drau, Avstrija, Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Mozirje, šmihelska cesta 2, Mozirje (v nadaljevanju: naročnik), 17. 12. 2008 soglasno

odločila:

1. Prvemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila, kot izhaja iz "Obvestila o prekinitvi postopka" št. JN 430-0008/2008-RD/Z-1/PP z dne 12. 8. 2008.

2. Drugi zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na razveljavitev naročnikove odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe, zavrne kot neutemeljen.

V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrže.

3. Prvi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000 eurov, v 15 dneh po prejemu tega sklepa, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči dan po izteku paricijskega roka dalje do plačila.

4. Druga zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je 11. 4. 2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, 9. 5. 2008 pa je objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, pod št. objave JN3543/2008.

Naročnik je 2. 7. 2008 sprejel odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz sklepa o oddaji naročila št. 430-0003/2008, da kot najugodnejšo izbere ponudbo ponudnika Emil Grobelnik, s. p., Pernovo 17a, Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 16. 7. 2008. Postopek revizije, ki se je nadaljeval tudi pred Državno revizijsko komisijo, se je zaključil z razveljavitvijo te odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je 22. 7. 2008 sprejel nov sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, 23. 7. 2008 pa je objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, pod št. objave JN6243/2008.

Naročnik je 23. 7. 2008 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN6232/2008, objavil obvestilo o nedokončanem postopku. Naročnik je z dokumentom "Obvestilo o prekinitvi postopka" št. JN 430-0008/2008-RD/Z-1/PP z dne 12. 8. 2008 ponudnike, ki so predložili ponudbo, obvestil, da v skladu z drugim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) "prekinja postopek oddaje predmetnega javnega naročila", z dokumentom "Obvestilo o prekinitvi postopka" št. JN 430-0008/2008-RD/Z-1 z dne 14. 8. 2008 pa, da "prekinja postopek oddaje javnega naročila". Vlagatelj je ta dokumenta prejel 13. in 18. 8. 2008.

Zahtevo za dodatno obrazložitev z dne 18. 8. 2008, s katero je vlagatelj želel obrazložitev odločitve o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila, je naročnik s sklepom št. JN 430-0003/2008-RD/Z-1 z dne 20. 8. 2008 zavrgel.

Naročnik je 18. 8. 2008 sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila (kot izhaja iz "obvestila o izbiri ponudnika" št. JN 430-0008/2008-Ob). Naročnik je tudi tokrat izbral ponudbo ponudnika Emil Grobelnik, s. p., Pernovo 17a, Žalec. Odločitev o oddaji javnega naročila je naročnik vlagatelju vročil 20. 8. 2008.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 22. 8. 2007 (očitno 22. 8. 2008; op. Državne revizijske komisije), v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila ter uveljavlja vrnitev takse. Vlagatelj utemeljuje, da bi moral naročnik sporno odločitev obrazložiti in opraviti druga predvidena ravnanja, ki jih določa tretji odstavek 80. člena ZJN-2. Vlagatelj ugotavlja, da naročnik ni ne izbral ponudnika (očitno izbral ponudbe; op. Državne revizijske komisije), ne zavrnil vseh ponudb, ne izpolnil dolžnosti obveščanja. Naročnik, ugotavlja vlagatelj, vodi drugi postopek oddaje javnega naročila, v katerem je izbral drugega ponudnika. Vlagatelj ob tem tudi meni, da bi moral naročnik uporabiti institut zavrnitve vseh ponudb, ne pa prekinitve postopka, s takim ravnanjem pa je naročnik kršil enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2).

Vlagatelj je z vlogo z dne 25. 8. 2007 (očitno 25. 8. 2008; op. Državne revizijske komisije) dopolnil zahtevek za revizijo z očitkom, da je iz naročnikovega ravnanja, ko je v vzporednem postopku izbral ponudbo izbranega ponudnika kršil načelo enakopravne obravnave, kot je zapisano v Pogodbi o ustanovitvi Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: PES), in 9. členu ZJN-2, saj bi moral izbrati vlagateljevo ponudbo.

Naročnik je s sklepom št. JN 430-0003/2008-RZ/II-3 z dne 10. 9. 2008 zahtevek za revizijo zavrgel. Po vloženi pritožbi z dne 11. 9. 2008 je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-135/2008-8 z dne 24. 9. 2008 pritožbi ugodila, razveljavila sporno naročnikovo odločitev in naročnika napotila, da o zahtevku za revizijo meritorno odloči.

Zahtevo za dodatno obrazložitev z dne 25. 8. 2008, s katero je vlagatelj želel obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, je naročnik s sklepom št. JN 430-0008/2008-DO z dne 28. 8. 2008 zavrgel.

Zoper novo odločitev o oddaji javnega naročila je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel 2. 9. 2008. Vlagatelj predlaga, da se nova odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi in mu povrnejo stroški takse. Vlagatelj oporeka izločitvi svoje ponudbe kot nesprejemljive in zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna v delu, ki se nanaša na registracijo dejavnosti tako izbranega ponudnika kot njegovega podizvajalca ter tehnično in kadrovsko sposobnost.

Naročnik je s sklepom št. JN 430-0003/2008-RZ/III z dne 9. 9. 2008 zahtevek za revizijo zavrgel. Po vloženi pritožbi z dne 11. 9. 2008 je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-135/2008-8 z dne 24. 9. 2008 pritožbi ugodila, razveljavila sporno naročnikovo odločitev in naročnika napotila, da o zahtevku za revizijo meritorno odloči.

Naročnik je 11. 9. 2008 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7720/2008, objavil obvestilo o nedokončanem postopku, pri čemer se je skliceval na že objavljeni preklic z dne 23. 7. 2008.

Naročnik je s sklepom št. JN 430-0003/2008-RZ/IV z dne 30. 9. 2008 zahtevek za revizijo, s katerim je vlagatelj izpodbijal novo odločitev o oddaji javnega naročila, zavrnil. Naročnik navaja, da je skladno z 79. členom ZJN-2 v odločitvi navedel razloge za neizbiro vlagateljeve ponudbe, da vlagatelj podatkov o zagotovljenih sredstvih pri vpogledu v dokumentacijo ni zahteval, da je naročnik vlagatelju s sklepom JN 430-0008/2008-DO z dne 28. 8. 2008 posredoval podatek o sredstvih in da vlagateljeva ponudba ni sprejemljiva. Naročnik tudi pojasnjuje, zakaj meni, da je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Vlagatelj je z dopisom z dne 1. 10. 2008 zaradi njemu neugodne odločitve v sklepu št. JN 430-0003/2008-RZ/IV z dne 30. 9. 2008 zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je tudi zahtevek za revizijo, s katerim je vlagatelj izpodbijal odločitev o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila, zavrnil, in sicer s sklepom št. JN 430-0003/2008-RZ/II-3/4 z dne 14. 10. 2008. Naročnik navaja, da je postopek oddaje javnega naročila zaključil v skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 in po prekinitvi postopka izvedel nov postopek oddaje javnega naročila, pri čemer je odpravil napake v dokumentih in dopolnil pomanjkljive popise del za več kot 30 %. Naročnik tudi oporeka kršitvam temeljnih načel in opisuje, da ni zavezan oddati javnega naročila, poleg tega pa navaja, da vlagateljeva ponudba ne bi mogla biti najugodnejša, popolna in ustrezna, saj v popise pomotoma ni zajel vseh del.

Vlagatelj je z dopisom z dne 17. 10. 2008 zaradi njemu neugodne odločitve v sklepu št. JN 430-0003/2008-RZ/II-3/4 z dne 14. 10. 2008 zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 22. 10. 2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo. Na zaprosilo Državne revizijske komisije ji je naročnik 4. 11. 2008, 1. 12. 2008 in 3. 12. 2008 odstopil še dodatno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je z dopisom št. 018-156/2008-9 z dne 18. 11. 2008 udeležence skladno z 20. členom ZRPJN obvestila o podaljšanju roka za sprejem odločitve.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj vložil dva zahtevka za revizijo, in sicer zoper naročnikovo odločitev o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na portalu javnih naročil pod št. objave JN3543/2008, in zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na portalu javnih naročil pod št. objave JN6243/2008.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala zahtevek za revizijo, s katerim vlagatelj izpodbija odločitev o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se naročnikova dokumenta "Obvestilo o prekinitvi postopka" (prvi št. JN 430-0008/2008-RD/Z-1/PP z dne 12. 8. 2008 in drugi št. JN 430-0008/2008-RD/Z-1 z dne 14. 8. 2008) po vsebini ne razlikujeta in z njima je naročnik obvestil ponudnike, da prekinja postopek oddaje javnega naročila, ki ga je objavil na portalu javnih naročil pod št. objave JN3543/2008. Ker je naročnik o svoji odločitvi o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila ponudnike obvestil že z dokumentom z dne 12. 8. 2008, dokumentu z dne 14. 8. 2008 ni mogoče pripisati samostojne narave in deli usodo dokumenta z dne 12. 8. 2008. Podobno stališče je po oceni Državne revizijske komisije mogoče zavzeti glede objave na portalu javnih naročil pod št. JN7720/2008, saj se ta sklicuje na objavo na portalu javnih naročil pod št. JN6232/2008 in kaže na to, da ne predstavlja samostojne objave. Objava pod št. JN7720/2008 na portalu javnih naročil zato deli usodo objave pod št. JN6232/2008.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je odločil prekiniti postopek oddaje javnega naročila po tem, ko je že prejel ponudbe, jih pregledal in ocenil ter izdal odločitev o oddaji javnega naročila, ki je bila nato razveljavljena v postopku revizije, začetem na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 16. 7. 2008. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da med strankama ni sporno, da je naročnik svojo odločitev utemeljil z uporabo drugega odstavka 80. člena ZJN-2 in da je v posameznih dopisih, ki ju je poslal vlagatelju, slednjemu navedel zgolj to, da prekinja postopek oddaje javnega naročila, s čimer je vlagatelja obvestil o svoji odločitvi.

Tako prekinitev postopka (drugi odstavek 80. člena ZJN-2) kot zavrnitev vseh ponudb (tretji odstavek 80. člena ZJN-2) naročniku omogočata, da javnega naročila ne odda (torej sta si glede posledice enaka). Drugi odstavek 80. člena ZJN-2 določa, da naročnik lahko kadarkoli prekine postopek oddaje javnega naročila, pri čemer mu ta določba ZJN-2 izrecno ne nalaga kakšnih obveznosti. Vendar zaključek, da naročnik nima nobenih obveznosti, ne bi bil utemeljen, saj mora skladno s 5. členom ZJN-2 izvajanje javnega naročanja temeljiti na temeljnih načelih, med drugim (poleg načel, ki izvirajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 27/2004) načelih transparentnosti (6. člen ZJN-2) in enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), v postopku revizije pa sta med drugim poudarjeni tudi načeli dostopnosti (3. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN) in učinkovitosti (4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN).

Načelo transparentnosti v najširšem smislu zahteva polno preglednost vodenja postopkov oddaje javnih naročil, kar tudi vključuje zahtevo po tem, da morajo biti sodelujoči ponudniki na enak način seznanjeni z vsemi pomembnimi dejstvi, dejanji in/ali odločitvami naročnika v konkretnem postopku. Skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN je zahtevek za revizijo, razen v primeru zakonskih izjem, možno vložiti "zoper vsako ravnanje naročnika", kar je mogoče razumeti, da ga je mogoče vložiti tudi zoper odločitev o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila, saj je tudi odločitev o prekinitvi postopka eno izmed naročnikovih ravnanj v smislu ZRPJN oziroma ena izmed naročnikovih odločitev. Čeprav ZJN-2 naročniku omogoča prekiniti postopek oddaje javnega naročila, pa ga nesporno (gl. 5. člen ZJN-2) ne odvezuje od zagotavljanja enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) in ravnanja na transparenten način (6. člen ZJN-2), hkrati pa ponudnikom tudi ne omejuje možnosti uveljavljanja pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo, ki ima v primeru spora pooblastila opraviti nadzor nad naročnikovimi ravnanji v postopku oddaje javnega naročila (4. člen ZRPJN). Vsaj iz teh izhodišč je zato mogoče zagovarjati stališče, da mora naročnik ponudnikom navesti razloge za tako odločitev. Tak zaključek je po oceni Državne revizijske komisije mogoče narediti tudi ob upoštevanju Predloga Zakona o javnem naročanju (Poročevalec, EVA: 2005-1611-0077, šifra: 00712-11/2006/53, 11. 8. 2006), ki je namen ureditve instituta prekinitve postopka v pojasnilu "k 79. in 80. členu" (str. 113) obrazložil: "Naročniku mora biti tudi omogočeno, da kadarkoli v postopku ta postopek prekine, če obstajajo za to razlogi". Razlogi za prekinitev postopka (pojem, ki je uporabljen tudi v Predlogu ZJN-2) so nedvoumno eno izmed pomembnih dejstev v postopku oddaje javnega naročila, s katerim bi morali biti ponudniki seznanjeni.

V spornem primeru bi šele obveščanje ponudnikov z navedbo razlogov za odločitev o prekinitvi postopka (zagotavljanje transparentnosti) ponudnikom (v primeru nadaljevanja postopka revizije pa Državni revizijski komisiji) omogočilo ugotavljanje, ali je naročnik kršil načelo enakopravne obravnave. Med strankama ni sporno, da naročnik razlogov za svojo odločitev v izpodbijani odločitvi ni navedel, čeprav bi jih po presoji Državne revizijske komisije glede na podane ugotovitve v obrazložitvi tega sklepa moral. Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo razloge za svojo odločitev o prekinitvi postopka navajal, vendar naročnik razlogov ni navajal že v izpodbijani odločitvi, zaradi česar tega naročnikovega ravnanja, ki se je zgodilo šele v fazi revizije (in ne že v postopku oddaje javnega naročila), ni mogoče šteti za takega, da je naročnik izpolnil zahtevo po transparentnosti postopka. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila in skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZJN-2 razveljavila naročnikovo odločitev, kot izhaja iz "Obvestila o prekinitvi postopka" št. JN 430-0008/2008-RD/Z-1/PP z dne 12. 8. 2008.

Ker je obvestilo o nedokončanem postopku, ki ga je naročnik objavil na portalu javnih naročil pod št. JN6232/2008, akcesorno razveljavljeni odločitvi o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila, je treba šteti, da je bila z razveljavitvijo odločitve o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila razveljavljena tudi objava na portalu javnih naročil.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija je nadalje obravnavala drugi zahtevek za revizijo, in sicer tistega, ki ga je vlagatelj vložil zoper odločitev o oddaji javnega naročila po objavi na portalu javnih naročil, pod št. objave JN6243/2008.

Vlagateljevim revizijskim navedbam, da je naročnik neskladno z ZJN-2 njegovo ponudbo izločil kot nesprejemljivo, po oceni Državne revizijske komisije ni mogoče slediti.

V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Sprejemljivost ponudbe je sestavina popolnosti ponudbe (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), nesprejemljiva ponudba pa je skladno s prvim odstavkom 21. člena ZJN-2 tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, ali ponudba, katere cena je višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.

Med strankama ni sporno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nesprejemljivo, ker ta (tako kot ponudbe drugih ponudnikov, razen ponudbe izbranega ponudnika) "presega[jo] zagotovljena finančna sredstva naročnika" (gl. "Obvestilo o izbiri ponudnika" št. JN 430-0008/2008-Ob z dne 18. 8. 2008). Naročnik je torej navedel prvega izmed primerov, ko naj bi bilo po ZJN-2 mogoče ponudbo označiti za nesprejemljivo.

Naročnik je v izpodbijani odločitvi ugotovil, da vlagateljeva ponudbena cena znaša 912.600 eurov z DDV. Tako vrednost je ugotovila tudi Državna revizijska komisija z vpogledom v vlagateljevo ponudbo: npr. Predračun (OBR-15), Rekapitulacija v Projektantskem popisu del in 5. člen osnutka gradbene pogodbe.

Vlagatelj z navedbami, da naročnik v izpodbijani odločitvi le pavšalno navaja, da vlagateljeva cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, vendar naročnik svojih navedb z ničimer ne podkrepi in ne dokaže, zaradi česar taka odločitev nima razlogov, ki bi jih bilo mogoče preveriti in se šele potem odločiti, ali vložiti zahtevek za revizijo ali ne, smiselno zatrjuje kršitev prvega odstavka 79. člena ZJN-2, vendar je treba opozoriti, da je skladno s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2 ponudnikom omogočeno zahtevati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki jo je vlagatelj tudi zahteval ("Zahteva za dodatno obrazložitev obvestila št. 430-0008/2008-Ob, z dne 18.08.2008" z dne 25. 8. 2008). Vlagatelj je s to vlogo naročnika zaprosil, naj mu, ker je "navedba, da ostale ponudbe (tj. razen ponudbe izbranega ponudnika; op. Državne revizijske komisije) presegajo naročnikova zagotovljena finančna sredstva [je] pavšalna in je ni mogoče objektivno preveriti", sporoči "višino zagotovljenih finančnih sredstev za predmetno javno naročilo ter postavko, na kateri so ta sredstva zagotovljena", vendar jo je naročnik s sklepom št. JN 430-0008/2008-DO z dne 28. 8. 2008 zavrgel. Kljub temu naročnikovem ravnanju vlagatelj v zahtevku za revizijo ne uveljavlja, da bi bilo to naročnikovo ravnanje neskladno z ZJN-2. Vendar je naročnik v istem sklepu "za razjasnitev zadeve" vlagatelju podal "informacijo javnega značaja", da so "[z]agotovljena sredstva v proračunu Občine Mozirje [so] na postavki PP13029011, kjer je za gradnjo in opremo predmetnega razpisa namenjen znesek v višini 898.760,00 z DDV. V sklepu o začetku postopka, št. JN 430-0008/2008-S z dne 22.07.2008 je zapisana ocenjena vrednost 748.966,00 EUR brez DDV-ja.", s čimer pa je vlagatelju dejansko podal zahtevane podatke v smislu zahtevane dodatne obrazložitve po tretjem odstavku 79. člena ZJN-2. Tako je mogoče šteti, da je naročnik v postopku javnega naročanja vlagatelju obrazložil, zakaj je vlagateljeva ponudba nesprejemljiva. Po oceni Državne revizijske komisije ni utemeljen vlagateljev očitek, da ni mogel preveriti naročnikove odločitve, saj celota podatkov, ki jih je vlagatelj pridobil od naročnika, in primerjava številčnih podatkov, ki jih je podal naročnik (postavka PP13029011 - 898.760,00 [eurov] z DDV), kaže, da vlagateljeva ponudbena vrednost (912.600 eurov z DDV) presega naročnikova sredstva.

Kot neutemeljene je treba zavrniti vlagateljeve revizijske navedbe, s katerimi zatrjuje kršitev načela gospodarnosti. Predpisi o javnih naročilih naročniku ne nalagajo dolžnosti, da "mora kot dober gospodar pred objavo razpisa raziskati trg", kakšne so ponudbene cene, pa je poslovna odločitev posameznih ponudnikov. Slednje dejstvo je torej izven naročnikove volje.

Tudi vlagateljevo revizijsko navedbo, da je naročnik kršil načelo enakopravnosti, ker je vlagateljevo ponudbo izločil kot nesprejemljivo, je Državna revizijska komisija po vpogledu v spisno dokumentacijo ocenila za neutemeljeno, saj iz celote naročnikovih dokumentov izhaja, da vlagateljeva ponudben cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.

Državna revizijska komisija je vpogledala v Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 124/2007; v nadaljevanju: Odlok 2007) in Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: Odlok 2008). V posebnem delu proračuna za leto 2008, ki je sestavni del proračuna (2. člen Odloka 2007 in 1. člen Odloka 2008), je na postavki 13029011 LC 267040 Mozirje-šmihel določenih 436.786 eurov. V načrtu razvojnih programov (za obdobje 2007-2010), ki je tudi sestavni del proračuna (2. člen Odloka 2007 in 1. člen Odloka 2008), je na postavki OB032-07-0006 LC - šmihel vrednost projekta, kot izhaja iz dokumentacije projekta (opomba h geslu), navedeno 933.260 eurov. Začetek financiranja tega projekta je določen s 1. 6. 2008, konec njegovega financiranja pa s 1. 12. 2010, pri čemer znašajo sredstva v letu 2008 436.786 eurov (od tega: transfer iz državnega proračuna 309.390 eurov, lastna proračunska sredstva 127.396 eurov), v letu 2009 355.296 eurov (od tega: transfer iz državnega proračuna 251.668 eurov, lastna proračunska sredstva 103.628 eurov) in v letu 2010 141.178 eurov (od tega: transfer iz državnega proračuna 100.001 eurov, lastna proračunska sredstva 41.177 eurov). Seštevek transferjev iz državnega proračuna za referenčno obdobje znaša 661.059 eurov [ta znesek se sklada z zneskom, določenim v "Seznamu operacij, ki se prijavljajo na tretji javni razpis", ki ga je svet Savinjske razvojne regije potrdil na seji 8. 5. 2008, in v "Pogodbi o sofinanciranju operacije Rekonstrukcija lokalne ceste Mozirje - šmihel - Planinska ravna" št. C1536-08S330131, sklenjene 8. 9. 2008 med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter naročnikom], lastnih proračunskih sredstev pa 272.201 euro. Vrednost projekta, kot izhaja iz načrta razvojnih programov (za obdobje 2007-2010), je res večja od vlagateljeve ponudbene vrednosti, vendar pa iz "Dokumentacije identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija lokalne ceste Mozirje - šmihel - Planinska ravna, Skrajšan naziv projekta: Cesta Golte" iz aprila 2008 izhaja, da znesek 933.260 eurov (skupaj z DDV) ni namenjen le pokrivanju stroškov rekonstrukcije ceste, ampak tudi pokrivanju stroškov drugih storitev pri izvedbi projekta (str. 19): za izdelavo investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta), strokovni nadzor gradnje ter informiranje in obveščanje javnosti o operaciji. Za pokrivanje stroškov drugih storitev pri tem projektu je skupno namenjenih 34.500 eurov z DDV. Za izvedbo gradenj, rušitev, priprav za gradnjo ter izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je namenjenih 797.056,48 eurov z DDV (postavka 1), za nakup, dobavo in vgradnjo opreme pa 101.703,52 eurov z DDV (postavka 5), kar skupaj za pokrivanje stroškov rekonstrukcije ceste znese 898.760 eurov z DDV (preračunano bi to zneslo cca 748.966 eurov brez DDV), to pa je manj od vlagateljeve ponudbene cene. Slednji podatek o višini sredstev pa je tudi podatek, ki ga je naročnik podal v sklepu št. JN 430-0008/2008-DO z dne 28. 8. 2008.

Izvedbo dokaza z izvedencem glede časa nastanka sklepa o začetku postopka je Državna revizijska komisija kot nepotrebnega zavrnila, ker ne bi prispeval k ugotavljanju nobenega pravnorelevantnega dejstva. Je pa Državna revizijska komisija z vpogledom v sklep o začetku postopka št. JN 430-0008/2008-S ugotovila, da ga je naročnik sprejel 22. 7. 2008, da je v njem navedel kot ocenjeno vrednost 748.966 eurov brez DDV in da je med drugim zapisal, da operacijo (tj. celoten projekt) delno, vendar največ do 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, financira Evropska unija, pri čemer pridobi naročnik 661.059 eurov sofinanciranja. Razlika do 100 % vrednosti operacije in upoštevanje stopnje DDV 20 % zaokroženo na vrednost brez centov da vrednost 933.260 eurov. To pa je toliko, kolikor izhaja iz načrta razvojnih programov (za obdobje 2007-2011).

Ker vlagatelj po oceni Državne revizijske komisije ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal v neskladju z ZJN-2, ko je njegovo ponudbo izločil, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na razveljavitev naročnikove odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe, na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija pa se nadalje ni spuščala v presojo utemeljenosti tudi drugih vlagateljevih revizijskih navedb (revizijske navedbe, ki se nanašajo na neskladnosti pri izbiri ponudbe izbranega ponudnika), saj bi se tudi v primeru ugotovitve njihove utemeljenosti vlagateljev položaj v postopku oddaje javnega naročila ne mogel izboljšati, saj bi zaradi izločitve ponudbe ta ne mogla biti izbrana. Vlagatelj zato skladno s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN ne izkazuje enega izmed kumulativno določenih elementov, ki tvorijo aktivno legitimacijo (v tem primeru se ta element nanaša na škodo oziroma možnost škode), zaradi česar je Državna revizijska komisija v preostalem delu zahtevek za revizijo na podlagi prve alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v obeh zahtevkih za revizijo uveljavljal povrnitev vplačane takse v višini 5.000 eurov.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je utemeljen le prvi zahtevek za revizijo, je vlagatelju priznala upravičenost do povrnitve stroškov, nastalih z revizijo, zgolj v višini ene vplačane takse v višini 5.000 eurov. Drugo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. in 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 17. 12. 2008

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Mozirje, šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
- Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, Spittal an der Drau, Avstrija, Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
- Emil Grobelnik, s. p., Pernovo 17a, 3310 Žalec,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran