EN

018-176/2008 Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o. in Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o.

Številka: 018-176/2008-5
Datum sprejema: 27. 11. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za izvedbo gradbenih del pri izgradnji, investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega, parovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagateljev Hidrotehnik, d. d., Slovenčeva cesta 97, Ljubljana in Komunalne gradnje, d. o. o., Gasilska cesta 5, Grosuplje, ki ju zastopa Velena Lokar - škerget, odvetnica v Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, Ljubljana in Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 27. 11. 2008 soglasno

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o zahtevku za revizijo" z dne 12. 11. 2008.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 1.666,17 eurov. Višja stroškovna zahteva za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, se zavrne.

4. Odločanje o stroških, nastalih z vložitvijo zahtevka za revizijo, se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je 19. 2. 2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila št. PI-03/07 in JN 6 G/07.

Naročnik je objavil obvestilo o naročilu v Uradnem listu RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007, pod številko objave Ob-10548/07, kot tudi Uradnem listu Evropske unije z dne 11. 4. 2007, pod številko objave 2007/S 70-086263.

Naročnik je 26. 7. 2007 sprejel odločitev o priznanju sposobnosti št. JPE: PI-03/07 in št. VO-KA: JN 16G/07 ter s posamičnimi obvestili o priznanju sposobnosti, vsi z dne 27. 7. 2007, obvestil sodelujoče gospodarske subjekte, da je sposobnost priznal posameznim prijaviteljem, med drugim tudi vlagatelju.

Zoper naročnikovo odločitev o (ne-)priznanju sposobnosti je pet vlagateljev vložilo zahtevek za revizijo. Naročnik je enemu zahtevku za revizijo ugodil, štiri zahtevke za revizijo pa je zavrnil kot neutemeljene. Trije vlagatelji, katerih zahtevke za revizijo je naročnik zavrnil, so zahtevali nadaljevanje postopka revizijo pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija je 28. 12. 2007 sprejela sklep št. 018-245/2007-23, s katerim je enemu zahtevku za revizijo delno ugodila, dvema zahtevkoma za revizijo pa v celoti. Z odločitvijo Državne revizijske komisije se je postopek oddaje naročila pri naročniku vrnil v fazo pred sprejemom odločitve o (ne-)priznanju sposobnosti.

Naročnik je 13. 5. 2008 sprejel odločitev o priznanju sposobnosti, kot izhaja iz dokumenta "2. odločitev o priznanju sposobnosti", da sposobnost prizna štirim prijaviteljem. Med njimi ni bilo več vlagatelja. Zoper to odločitev je vlagatelj (tako kot še drug gospodarski subjekt) vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrgel. Po ugoditvi vlagateljevi pritožbi (sklep Državne revizijske komisije št. 018-083/2008-7 z dne 20. 6. 2008), je Državna revizijska komisija ugodila tudi vlagateljevemu zahtevku za revizijo (sklep Državne revizijske komisije št. 018-094/2008-7 z dne 4. 8. 2008). Z odločitvijo Državne revizijske komisije se je postopek oddaje naročila pri naročniku vrnil v fazo pred sprejemom nove odločitve o (ne-)priznanju sposobnosti.

Naročnik je 15. 10. 2008 sprejel odločitev o priznanju sposobnosti, kot izhaja iz dokumenta "3. odločitev o priznanju sposobnosti", da sposobnost prizna trem prijaviteljem. Med njimi ni vlagatelja. Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 28. 10. 2008, s katerim zatrjuje popolnost svoje prijave in da bi moral naročnik prijave drugih prijaviteljev izločiti. Vlagatelj tudi zatrjuje, da ga ja naročnik diskriminatorno obravnaval in da je drugim prijaviteljem dajal nedopustno prednost.

Naročnik je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, z dokumentom "Odločitev o zahtevku za revizijo" z dne 12. 11. 2008 zavrgel. Naročnik navaja, da je "po prejemu zahtevka opravil predhodni preizkus vlagateljevega zahtevka za revizijo v skladu s 13. členom ZRPJN-E, in ugotovil, da je zahtevek vložen pravočasno, da ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN-E in s tem je zahtevek popoln", nadaljuje, da je "ponovno pregledal in preveril postopek ter dokumentacijo predmetnega javnega naročila in navedbe vlagatelja ter v skladu s 16. členom ZRPJN" sprejel odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo. Po navedbi vlagateljevih revizijskih navedb naročnik navaja, da je "ponovno v celoti preveril razpisno dokumentacijo, prijavo vlagatelja ter njegove navedbe v zahtevku za revizijo", nato se opredeljuje do očitanih mu kršitev in v obrazložitvi zaključi, da se zahtevek za revizijo in zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrneta. Naročnik ugotavlja, da niso podane očitane mu kršitve. Vlagatelj je odločitev o zahtevku za revizijo prejel 17. 11. 2008 (razvidno iz poštne vročilnice).

Državna revizijska komisija je 19. 11. 2008 prejela vlagateljevo vlogo "Zadeva: 1. Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo in 2. Pritožba zoper odločitev o zahtevku za revizijo z dne 12.11.2008 ( zavrženje zahtevka za revizij in zahtevka za povrnitev stroškov)" z dne 18. 11. 2008, v kateri vlagatelj predlaga, da "Državna revizijska komisija ugodi tej pritožbi zoper odločitev naročnika kot pritožbi zoper sklep o zavrženju in naročniku naloži, da mora odločati o zahtevku za revizijo v skladu z določbo 16.čl.ZRPJN ter pritožnikoma povrniti stroške sestave te pritožbe" oziroma da "Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila zaradi bistvenih kršil pravil postopka oziroma temeljnih načel v vseh fazah postopka in odločanja in naročniku naloži povrnitev stroškov postopka". Vlagatelj med drugim navaja, da je naročnik ugotovil, da je "zahtevek vložen pravočasno in da ga je vložila upravičena oseba iz 9.čl. ZRPJN-E in s tem je zahtevek popoln", vendar ga je zavrgel v skladu s 16. členom ZRPJN. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik tako ravnal že drugič, s takim ravnanjem pa se ne strinja in pojasnjuje, kako bi moral potekati postopek pri odločanju o zahtevku za revizijo. Vlagatelj priglaša tudi stroške revizije in pritožbe. Vlagatelj je to vlogo poslal tudi naročniku.

Državna revizijska komisija je naročnika zaprosila za odstop dokumentacije. Naročnik je dokumentacijo odstopil kot prilogo dopisu št. 4001-PI-03/07-143/ z dne 25. 11. 2008.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj je tako naročniku kot Državni revizijski komisiji poslal vlogo "Zadeva: 1. Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo in 2. Pritožba zoper odločitev o zahtevku za revizijo z dne 12.11.2008 ( zavrženje zahtevka za revizij in zahtevka za povrnitev stroškov)" z dne 18. 11. 2008, ki poleg pritožbe predstavlja tudi obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo po prvem odstavku 17. člena ZRPJN. Ker iz vloge izhaja, da vlagatelj primarno predlaga odločanje o pritožbi, je Državna revizijska komisija obravnavala to vlogo v delu, ki se nanaša na pritožbo.

Državna revizijska komisija uvodoma pojasnjuje, da po vložitvi zahtevka za revizijo (prvi in drugi odstavek 12. člena ZRPJN) naročnik preveri, ali so izpolnjene postopkovne (procesne) predpostavke (12. in 13. člen ZRPJN, ki se sklicujeta na 9. in 12. člen ZRPJN) za njegovo vsebinsko (meritorno) obravnavo (16. člen ZRPJN). V nekaterih primerih je neizpolnjevanje procesnih predpostavk (npr. zahtevek za revizijo je nepopoln, ker ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN) mogoče sanirati (gl. peti odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da procesne predpostavke (ob upoštevanju zakonskega postopka glede dopolnitve zahtevka za revizijo) niso izpolnjene, zahtevek za revizijo zavrže (peti odstavek 12. člena ZRPJN in drugi odstavek 13. člena ZRPJN). Zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vlagatelj v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN oziroma drugim odstavkom 13. člena ZRPJN vloži pritožbo.

Kot izhaja iz spisne dokumentacije, je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 28. 10. 2008, naročnik pa ga je z dokumentom "Odločitev o zahtevku za revizijo" z dne 12. 11. 2008 zavrgel (1. točka izreka). Svojo odločitev je naročnik sprejel "v skladu s 16. členom ZRPJN" po tem, ko je "opravil predhodni preizkus vlagateljevega zahtevka za revizijo v skladu s 13. členom ZRPJN" in ugotovil, da je "zahtevek vložen pravočasno, da ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN-E", zato je štel, da "s tem je zahtevek popoln" (naročnikove navedbe na drugi zaporedni strani izpodbijane odločitve). Naročnik je nato v obrazložitvi (od 14. strani izpodbijane odločitve dalje) ugotovil, da so vlagateljeve revizijske navedbe neutemeljene, saj je vlagatelj sam s svojima izjavama potrdil, da ne izpolnjuje enega izmed pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji, drugi gospodarski subjekti, ki jim je naročnik priznal sposobnost, pa so predložili prijave, skladne z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik je tudi pojasnil, zakaj ne vzdrži vlagateljeva revizijska navedba o kršenju enakopravne obravnave. Kot zadnje je naročnik v obrazložitvi navedel, da se zahtevek za revizijo v celoti zavrne.

Izhajajoč iz naročnikovih navedb v izpodbijani odločitvi je mogoče ugotoviti, da je naročnik svojo odločitev obrazložil nasprotujoče. Naročnik je namreč ugotovil, da je "zahtevek vložen pravočasno, da ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN-E in s tem je zahtevek popoln" (druga stran izpodbijane odločitve), kar že pojmovno ne bi moglo utemeljiti zavrženja zahtevka za revizijo pod pogoji, ki jih določa ZRPJN, saj naročnik ni ugotovil, da ne bi bila izpolnjena katera izmed procesnih predpostavk za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo. Naročnik je v obrazložitvi izpodbijane odločitve celo zaključil, da je treba zahtevek za revizijo zavrniti. Tak zaključek pa je naročnik v obrazložitvi izpodbijane odločitve naredil za tem, ko je ugotovil, da niso podane očitane mu kršitve.

Razlogi, ki jih v bran odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo navaja naročnik, so torej taki, da ne morejo utemeljiti izreka. V obravnavanem primeru bi moral naročnik v primeru, da je ugotovil, da vlagateljeve revizijske navedbe glede očitanih mu kršitev niso utemeljene, zahtevek za revizijo zavrniti (tako kot je ugotovil na koncu obrazložitve izpodbijane odločitve) in ne zavreči (tako kot je ugotovil v izreku izpodbijane odločitve). Določba 16. člena ZRPJN daje naročniku pravno podlago le za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo.

Različen izrek pa utemeljuje tudi različen pouk o pravnem sredstvu. Zato se je mogoče tudi strinjati z vlagateljem, ko navaja, da je naročnik navedel napačen pouk o pravnem sredstvu. Zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je skladno z ZRPJN mogoče vložiti pritožbo, ne pa pisnega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vendar pa Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja, da v obravnavanem primeru napačen pouk o pravnem sredstvu vlagatelju ni šel v škodo. Vlagatelj je namreč pravočasno vložil (tudi) pritožbo.

Upoštevajoč predhodno navedeno je Državna revizijska komisija pritožbi na podlagi tretje alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o zahtevku za revizijo" z dne 12. 11. 2008. Zato je v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval tudi povračilo priglašenih stroškov, in sicer stroškov kot v zahtevku za revizijo, stroškov za sestavo pritožbe v višini 3.750 odvetniških točk, povečanih za 20 % DDV, in materialne stroške v višini 1 %.

Državna revizijska komisija je s tem sklepom odločala o pritožbi, ne pa (še) o zahtevku za revizijo, zaradi česar o stroških, nastalih zaradi vložitve zahtevka za revizijo, v tem trenutku še ni mogoče odločati. O teh stroških je mogoče odločiti ob odločanju o zahtevku za revizijo (22. člen ZRPJN), zaradi česar se odločitev o teh stroških pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je odločila o stroških, nastalih s pritožbo. Vlagatelj je s pritožbo uspel, zato Državna revizijska komisija kot potrebne stroške skladno s 154. členom ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, upoštevajoč Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003 in 70/2003 - popr.) in vrednost odvetniške točke [1 odvetniška točka = 0,459 eurov; preračun skladen z določbami Zakona o uvedbi eura âˆ" Uradni list RS, št. 114/2006 âˆ" ZUE, ki določajo preračunavanje tolarskih zneskov v eure, in tečaj zamenjave tolarja z eurom, določen z Uredbo Sveta (ES) št. 1086/2006] ter izhajajoč iz vrednosti spornega predmeta vlagatelju priznava povračilo stroškov, nastalih z pritožbo, in sicer povračilo stroškov za sestavo pritožbe v višini 3.000 odvetniških točk, povečanih za 20 % DDV, kar preračunano znese 1.652,40 eurov, in priglašene materialne stroške v višini 1 %, kar preračunano (od 3.000 odvetniških točk znaša 30 odvetniških točk) znese 13,77 eurov, torej v skupni višini 1.666,17 eurov.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava povrnitve stroškov, nastalih s pritožbo, priglašenih v obsegu nad priznanimi stroški, saj jih ne ocenjuje kot potrebne v smislu prvega odstavka 155. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN.

Zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 1.666,17 eurov. Višja stroškovna zahteva za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. in 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 27. 11. 2008

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, 1001 Ljubljana,
- Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
- odvetnica Velena Lokar - škerget, Rožna dolina, cesta IV/32, 1000 Ljubljana,
- Gratel, d. o. o., Skorba 40, 2251 Ptuj,
- širca studio, d. o. o., Brodarjev trg 13, 1000 Ljubljana,
- Ceste mostovi Celje, d. d., Lava 42, 3000 Celje,
- Prenova - gradbenik, d. o. o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - šentvid,
- Nigrad, d. o. o., Zaloška cesta 165, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran