EN

018-178/2008 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Številka: 018-178/2008-6
Datum sprejema: 27. 11. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Sonji Drozdek-šinko kot predsednici senata, članu Jožefu Kocuvanu in članici Nataši Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Oddaja storitev usposabljanja za učinkovitejši nastop na trgu dela za obdobje 2008-2010" in na podlagi zahtevka za revizijo podjetja "SUN" Gornja Radgona d.o.o., Vrtna 22, Gornja Radgona (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina cesta IX/6, Ljubljana, dne 27. 11. 2008

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 700 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je na svoji spletni strani dne 10.07.2008 objavil javno naročilo po postopku zbiranja ponudb za oddajo javnega naročila "Oddaja storitev usposabljanja za učinkovitejši nastop na trgu dela za obdobje 2008-2010", pod klasifikacijsko številko 961-8/2008.

Dne 20.10.2008 je naročnik posredoval vlagatelju dokument pod številko 542-40/2008-9900-2-0842, v katerem je vlagatelja seznanil z odločitvijo, da ni bil izbran kot najugodnejši ponudnik za sklope predmetnega javnega naročila in sicer za delavnico A1, delavnico A2, delavnico A3, delavnico A4,delavnico A5 in delavnico A6. V obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da je za delavnice A1, A2, A3 in A4 kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika PAPILOT, Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Zakotnikova 3, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Papilot), za delavnici A5 in A6 pa je izbral ponudnika Ljudska Univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje, Slomškova 33, Murska Sobota.


Vlagatelj je dne 03.11.2008 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da so merila za izbor izvajalcev postavljena nekorektno, saj cena prinese najvišje število točk, to je 60 odstotkov. Po mnenju vlagatelja je ta utež prevrednotena saj postavlja profitna podjetja v diskriminatoren položaj do ustanov, ki so jim poslovne objekte in učilnice izgradili ustanovitelji iz proračunskih sredstev, zaradi česar prihaja do večjih razlik pri postavljanju cene. Ostali ponudniki si morajo z najemom zagotoviti prostore, kar oblikuje višjo ceno. Vlagatelj je mnenja, da bi bilo bolj primerno, da bi pri ocenjevanju višjo težo dobile dosedanje izkušnje območnih enot z izvajalci, ki naj bodo naslonjene primarno in predvsem na deklarirano zadovoljstvo udeležencev usposabljanj, pri čemer vlagatelj izpostavlja vzpostavitev dobrih medčloveških vezi, sposobnost velike empatije s strani izvajalcev delavnic in prednost izvajalcev iz lokalnega območje, saj so le-ti dobro seznanjeni z okoljem. Vlagatelj podaja predlog, da bi lahko bili kriteriji ocenjevanja tudi dodatne lokacije, kjer se bodo izvajale delavnice, pri čemer še dodaja, da s strani naročnika ni bilo preverjeno ali so lokacije za delo v okviru območne službe, saj bi v nasprotnem primeru naročnik moral pokrivati stroške prevoza. V zvezi s ponudbo ponudnika Papilot vlagatelj navaja, da je v okviru bonitetnega poročila, ki ga je vlagatelj prejel po pooblastilu Bonitetne hiše I d.o.o. iz Ljubljane mnenje analitikov, da je neto vrednost družbe negativna in da je poslovno stanje slabo ter, da naročnik ni preverjal stanja prijaviteljev na javno povabilo. K zahtevku za revizijo je vlagatelj predložil fotokopijo vplačila takse v višini 2.500 EUR, z dne 30.10.2008.


Naročnik je dne 10.11.2008 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da je predmet storitev umeščen v seznam storitev B, za katerega se ZJN-2 uporablja omejeno. Naročnik ugotavlja, da se vlagateljeve navedbe ne nanašajo na morebitna neskladja v naročnikovem ravnanju zoper opredelitev predmeta javnega naročila oziroma tehnične specifikacije, niti na pravila v zvezi z objavo, zato se skladno z 20. členom ZJN-2 o navedbah vlagatelja ne bo izrekal. Vseeno pa je naročnik v zvezi z vlagateljevo navedbo o pravilnosti rabe merila cena navedel, da je pri tem spoštoval šesti odstavek 48. člena ZJN-2 in zavrača zahtevo vlagatelja po nižjem odstotku vpliva cene na izbiro. Naročnik še navaja, da je glede rizičnosti poslovanja s ponudnikom Papilot ocenil, da je le-to manj rizično od poslovanja z vlagateljem.


Vlagatelj je dne 12.11.2008 pri naročniku vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v kateri navaja, da se pojavlja sum o usklajevanju cen (kar bi bilo potrebno preveriti pri Uradu RS za varstvo konkurence) saj so ponudniki Zavod Jelša, Papilot, Zavod Vitis Ptuj in Zavod Ruj za delavnice A1, A2, A3, A4,A5 in A6 podali enake cene, medtem ko pri ostalih 44 ponudniki ni zaslediti usklajevanja cen.
Naročnik je dne 19.11.2008 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre predmet javnega naročila izvajanje usposabljanja glede na veljavne predpise razvrstiti kot storitev iz Seznama storitev B.
Iz določila 20. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08, v nadaljevanju: ZJN-2), med drugim izhaja, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC, se uporablja nomenklatura CPC. Javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A in Seznama storitev B, se oddajo v skladu s tem zakonom, če je vrednost storitev iz Seznama storitev A, večja od vrednosti storitev iz Seznama storitev B. V drugih primerih se naročila oddajo v skladu z določbami tega zakona, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila.".

Podobna ureditev izhaja tudi iz Direktive 2004/18/ES (polno ime: Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.04.2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil, gradenj, blaga in storitev), ki v 20. členu določa, da se naročila, katerih predmet so storitve v Prilogi II B oddajo v skladu s členom 23 in členom 35 (4). Enako izhaja tudi iz določila 32. in 33. člena Direktive 2004/17/ES (Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.04.2004 o usklajevanju postopkov javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev).

Glede na določilo 20. člena ZJN-2 se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo v skladu z določili ZJN-2, ki urejajo opredelitev predmeta javnega naročila oziroma tehnične specifikacije (37. člen ZJN-2) in skladno s pravili v zvezi z objavo oddaje javnega naročila (58., 62. in 63. člen ZJN-2). Naročnik je tako zavezan postopati le po tistih določilih ZJN-2, ki opredeljujejo opis predmeta/tehničnih specifikacij in objavo oddaje javnega naročila. Posledično to pomeni, da imajo ponudniki v postopku oddaje javnega naročila katerega predmet je umeščen v Seznam storitev B po izrecni določbi zakona zagotovljeno pravno varstvo le zoper domnevne kršitve naročnika pri opredelitvi predmeta/tehničnih specifikacij in oddaji objave oddaje javnega naročila v povezavi s temeljnimi načeli javnega naročanja.

Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list Republike Slovenije, številka 18/2007, v nadaljevanju: Uredba) kot storitve določene v Seznamu storitev B, pod kategorijo številka 24, umešča storitve s področja izobraževanja in poklicnega usposabljanja Tako gre upoštevajoč Uredbo predmet obravnavanega postopka oddaje javnega naročila za storitev usposabljanja za učinkovitejši nastop na trgu dela umestiti pod storitev iz Seznama storitev B.

Kršitve naročnika, kot jih navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo se ne nanašajo na zgoraj predstavljene zakonske določbe. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo zatrjuje nepravilnosti v zvezi s postavljenimi merili in domnevno nepravilnostjo ponudbe ponudnika Papilot, ne pa tudi na domnevne naročnikove kršitve institutov, ki se uporabljajo v postopkih za oddajo javnih naročil, katerih predmet je razvrščen v Seznam storitev B. Upoštevajoč vlagateljeve navedbe ter glede na zgoraj predstavljena določila ZJN-2 ter okvir pravnega varstva, ki mu ga glede na predmet konkretnega javnega naročila dopušča ZJN-2, Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ni mogla slediti vlagateljevim revizijskim navedbam.

Upoštevajoč navedeno naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-2, kakor jih zatrjuje vlagatelj, zato je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil fotokopijo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka zavrnila. Ob navedenem pa Državna revizijska komisija dodaja, da glede na določila ZJN-2, ki urejajo uporabo zakona za primer oddaje javnega naročila katere predmet je umeščen v Seznam storitev B in glede na določilo, ki ureja mejne vrednosti za objavo, naročnik javnega naročila v konkretnem primeru ni bil dolžan objaviti na portalu javnih naročil, kar upoštevajoč določilo 22. člena ZRPJN pomeni, da znaša potrebna taksa za obravnavani revizijski postopek 700 evrov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun Ministrstva za finance vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo. V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27. 11. 2008Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- "SUN" Gornja Radgona d.o.o., Vrtna 22, Gornja Radgona
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina cesta IX/6, Ljubljana
- PAPILOT, Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Zakotnikova 3, Ljubljana
- Ljudska Univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje, Slomškova 33, Murska Sobota
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana

Natisni stran