EN

018-162/2008 Aerodrom Ljubljana, d. d.

Številka: 018-162/2008-8 P O P R A V N I
Datum sprejema: 20. 11. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 101/2007 âˆ" odl. US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 âˆ" odl. US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008 âˆ" ZArbit, 45/2008, 62/2008 âˆ" skl. US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsednici senata mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka javnega naročanja za razširitev in tehnološko preureditev glavne letališke ploščadi na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, v zvezi s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-062/2008-7, 20. 11. 2008

odločila:

Sklep št. 018-162/2008-7 z dne 18. 11. 2008 se v obrazložitvi popravi tako, da se zadnja poved v zadnjem odstavku na strani 2 obrazložitve pravilno glasi "Takšno nastopanje v postopku oddaje naročila je treba šteti za nastop s skupno ponudbo (tretji odstavek 4. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008)).".

Obrazložitev:

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka javnega naročanja za razširitev in tehnološko preureditev glavne letališke ploščadi na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v zvezi s pritožbo vlagatelja GH Holding, d. d., Tivolska cesta 30, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Dušan Golovrški, Ljubljana zoper ravnanje naročnika Aerodrom Ljubljana, d. d., Zgornji Brnik 130a, Brnik - aerodrom sprejela sklep št. 018-162/2008-7.

Iz 328. člena ZPP, ki se v postopku revizije smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da lahko predsednik senata kadarkoli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Ker je pri izdaji sklepa št. 018-162/2008-7 v obrazložitvi v zadnji povedi v zadnjem odstavku na strani 2 prišlo do očitne pomote pri zapisu reference za definicijo nastopa s skupno ponudbo, Državna revizijska komisija na podlagi ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) in z namenom odprave ugotovljene pomote v sklepu št. 018-162/2008-7 izdaja ta popravni sklep.

Po novem se zadnja poved v zadnjem odstavku na strani 2 obrazložitve pravilno glasi "Takšno nastopanje v postopku oddaje naročila je treba šteti za nastop s skupno ponudbo (tretji odstavek 4. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008)).".

S tem je odločitev iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 20. 11. 2008

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Aerodrom Ljubljana, d. d., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik - aerodrom,
- Odvetniška pisarna Dušan Golovrški, Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana,
- SCT, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran