EN

018-167/2008 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Številka: 018-167/2008-4
Datum sprejema: 7. 11. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža varnostnih elementov ter vzpostavitev funkcionalnosti regionalnega nadzornega centra Dragomelj za neprekinjeno poslovanje", in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil ponudnik Unistar LC d.o.o., Kotnikova ulica 32, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 11.2008

odločila:

Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa z dne 24.10.2008.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil 2.9.2008 pod številko objave JN7468/2008, dne 5.9.2008 pa v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti pod št. objave 2008/S 172-229729. Dodatne informacije o javnem naročilu in popravke je naročnik na Portalu javnih naročil objavil 12.9.2008 (št. objave JN7762/2008), 6.10.2008 (št. objave JN8422/2008) in 8.10.2008 (št. objave JN8557/2008).

Vlagatelj je 14.10.2008 na družbo DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana (v nadaljevanju: DDC d.o.o.) naslovil zahtevek za revizijo, ki pa mu ga je omenjena družba 16.10.2008 vrnila s pojasnilom, da nima statusa naročnika.

Vlagatelj je z dopisom z dne 17.10.2008 zahtevek za revizijo posredoval naročniku z obrazložitvijo, da je zahtevek za revizijo vložil pri družbi DDC d.o.o. kot pooblaščenki naročnika za vodenje postopka, ki mu je zahtevek za revizijo nedopustno vrnila. Ker je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo na naslovu, na katerem bi lahko veljavno oddal tudi ponudbo, gre njegov zahtevek šteti za veljavno vloženega.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom z dne 24.10.2008 zavrgel, ker je ocenil, da je bil glede na določbo drugega odstavka 12. člena ZRPJN vložen prepozno. Naročnik je zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in razpisno dokumentacijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, namreč prejel šele 20.10.2008, torej po roku za oddajo ponudb, ki je bil določen na dan 14.10.2008 ob 10.00 uri. In ker zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb, je naročnik odločil, da je bil zahtevek za revizijo vložen prepozno.

Vlagatelj je pravočasno vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo zoper sklep naročnika o zavrženju njegovega zahtevka za revizijo. Vlagatelj se z ugotovitvijo naročnika, da je bil revizijski zahtevek vložen po izteku roka za oddajo ponudb, ne strinja, in zatrjuje, da je revizijski zahtevek vložil dne 14.10.2008 ob 9.53 uri, torej pred rokom za oddajo ponudb. Vlagatelj pojasnjuje, da je revizijski zahtevek res vložil pri družbi DDC d.o.o. namesto pri naročniku, vendar je do tega prišlo zaradi očitne pomote. Razpisna dokumentacija in tudi obvestilo o javnem naročila sta bila namreč pripravljena na način, da je naročnik pri ponudnikih vzbudil vtis, da je za vodenje postopka pooblaščen DDC d.o.o. Vlagatelj je revizijski zahtevek vložil po pooblaščencu, ki je v revizijskem zahtevku naročnika pravilno opredelil, kuverto pa je na naslov DDC d.o.o. prinesel delavec, zaposlen pri vlagatelju, ki nima pravne izobrazbe. Glede na to, da je bil na naročnika naslovljen zahtevek za revizijo pravočasno vložen pri organu, ki je bil dejansko pooblaščen za izvedbo večine dejanj v razmerju do ponudnikov, je po mnenju vlagatelja potrebno šteti, da je pri vložitvi prišlo do očitne pomote. Vlagatelj navaja, da se v skladu z 112. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007-UPB3, 45/08; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja v revizijskem postopku, vloga, ki je vezana na rok, v primeru, ko je izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnemu sodišču pripisati očitni pomoti vložnika. Glede očitne pomote se vlagatelj sklicuje na stališče dr. Aleša Galiča, da bo utemeljitev, da gre za očitno pomoto, torej lapsus (in ne za neznanje ali neskrbnost) pri odvetniku mogoče npr. tedaj, ko je bilo sodišče v sami vlogi pravilno opredeljeno, napačen naziv pa je bil nato zapisan na pisemski ovojnici. Tudi v primeru, ko administrativno opravilo oddaje poštne pošiljke odvetnik prepusti osebju svoje odvetniške pisarne, je njegova obveznost, da pravilno določi in zapiše naziv sodišča na vlogi - pri zapisu na kuverti pa nato ni izključeno, da pride do očitne pomote. Ker je bil na vlogi - revizijskem zahtevku naveden pravilni naslov pristojnega organa za reševanje revizijskega zahtevka, le-ta pa je na naslov nepristojnega organa DDC d.o.o. prispela pravočasno, pred potekom roka za oddajo ponudb, vlagatelj meni, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo neupravičeno zavrgel kot prepoznega, saj je glede na določbe veljavne zakonodaje treba šteti, da je bil revizijski zahtevek vložen dne 14.10.2008 ob 9.53 uri, torej pravočasno.
Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in sklep št. 34-18/08 z dne 24.10.2008 razveljavi.

Po pozivu Državne revizijske komisije z dne 30.10.2008 je naročnik 5.11.2008 slednji odstopil relevantno dokumentacijo v zvezi s pritožbo.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi utemeljenosti pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, da je pritožba utemeljena, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Po 2. odstavku 12. člena ZRPJN lahko vlagatelj v odprtem postopku (postopek iz 1. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/08 in 34/08; v nadaljevanju ZJN-2)) zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb. Del razpisne dokumentacije predstavljajo tudi spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije v smislu 2. odstavka 71. člena, 72. člena in 83. člena ZJN-2, zato je treba šteti, da 10-dnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo iz 2. odstavka 12. člena ZRPJN v teh primerih prične teči od dneva njihove zadnje objave. Vendar tudi v tem primeru zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb. Po določbi 3. odstavka 12. člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevek za revizijo vložiti pri naročniku, ki o zahtevku za revizijo tudi odloči (16. člen ZRPJN).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je bila zadnja sprememba razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil objavljena 8.10.2008. Takrat je tudi začel teči 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iz 2. odstavka 12. člena ZJN-2. Ker pa je v 22.1 točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe kot rok za oddajo ponudb bil določen 14.10.2008 do 10.00 ure, se je ob upoštevanju omejitve iz 2. odstavka 12. člena ZRPJN (da zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb) 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 14.10.2008 ob 10.00 uri.

Med strankama predmetnega pritožbenega postopka ni sporno, da je vlagatelj po pooblaščencu znotraj tega roka, dne 14.10.2008 ob 9.53 uri, na družbo DDC d.o.o. vložil zahtevek za revizijo, ki je bil pravilno naslovljen na naročnika, na ovojnici pa je bil naslovljen na družbo DDC d.o.o. Ta je vlagatelju zahtevek za revizijo vrnila z obrazložitvijo, da vlagatelj pri njej ne more vložiti zahtevka za revizijo, saj družba DDC d.o.o. nima statusa naročnika Nedvomno je tudi, da družba DDC d.o.o. v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nima statusa naročnika. Prav tako ni sporno, da je vlagatelj po pooblaščencu zahtevek za revizijo naročniku posredoval šele 17.10.2008, torej po 10-dnevnem roku iz 2. odstavka 12. člena ZJN-2. Odprto ostaja le vprašanje, ali gre vlagateljevo napako, ko je zahtevek za revizijo pravilno naslovil na naročnika, na ovojnici pa je bil naslovljen na družbo DDC d.o.o., šteti kot očitno pomoto iz 8. odstavka 112. člena ZPP.

Vprašanje pravočasnosti pošiljanja vlog v revizijskem postopku je namreč treba v skladu s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN presojati z vidika 112. člena ZPP, ki v 1. odstavku določa, da so upoštevne le tiste vloge, vezane na rok, ki so pravočasno (pred iztekom roka) vložene pri pristojnemu sodišču. Zato bi v konkretnem primeru vlagatelj moral zahtevek za revizijo izročiti do 14.10.2008 do 10.00 ure naročniku kot pristojnemu za sprejem (in odločanje o zahtevku za revizijo) zahtevka za revizijo (smiselna uporaba 1. odstavka 112. člena ZPP v povezavi z 3. odstavkom 12. člena in 16. členom ZRPJN), da bi bil zahtevek za revizijo upošteven. Vendar pa zakon določa tudi izjemo. Po 8. odstavku 112. člena ZPP (v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN) se za vlogo, ki je vezana na rok, in je bila izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena ZPP, ali očitni pomoti vložnika (8. odstavek 112. člena ZPP). V obravnavanem primeru je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil po pooblaščencu, zato bi se lahko zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil pri družbi DDC d.o.o., štel za pravočasnega le, če bi se lahko tako ravnanje pripisalo očitni pomoti vložnika.

Zakon torej dopušča možnost, da do očitne pomote pride tudi pri odvetniku, pri čemer očitne pomote vložnika po sodni praksi (tako npr. sklepa II Ips 253/2003 in II Ips 445/2003) ni, kadar je vloga vložena pri nepristojnem sodišču in nanj tudi naslovljena. Utemeljitev, da gre za očitno pomoto, bi bila pri odvetniku mogoča, ko je bilo sodišče v sami vlogi pravilno opredeljeno, napačen naziv pa je bil nato zapisan na pisemski ovojnici (tako obrazloženo tudi v: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 1. knjiga, dr. Lojze Ude et al., Ljubljana, GV Založba, 2005). Ker je v predmetnem postopku pooblaščenec vlagatelja zahtevek za revizijo pravilno naslovil na naročnika in je napačnega naslovnika zapisal samo na ovojnici, je Državna revizijska komisija ocenila, da je takšno napako pooblaščenca mogoče označiti kot očitno pomoto vložnika. Zato je zahtevek za revizijo, ki je bil vložen 14.10.2008 ob 9.53 uri pri nepristojnem organu, mogoče šteti kot pravočasnega na podlagi 8. odstavka 112. člena ZPP (v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN), naročnik pa ga s sklepom z dne 24.10.2008 ne bi smel zavreči.

Ker je vlagateljeva pritožba utemeljena, ji je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alinee 2. odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa z dne 24.10.2008. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 7. 11. 2008

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan,univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Odvetnik Aleš Avbreht, šestova 2, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran