EN

018-170/2008 Dijaški dom Maribor

Številka: 018-170/2008-4
Datum sprejema: 4. 11. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sredstva za pranje perila in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Inter Koop, d. o. o., Ulica heroja šaranoviča 34, Maribor, ki ga zastopa Aleš Avbreht, odvetnik v Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dijaški dom Maribor, Gosposvetska cesta 89, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 4. 11. 2008

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 700,00 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je 11. 8. 2008 sprejel sklep o začetku postopku oddaje javnega naročila za sredstva za pranje perila v ocenjeni vrednosti 4.500 eurov brez DDV in z vabili z dne 12. 8. 2008 tri gospodarske subjekte (med drugim vlagatelja) povabil, da predložijo ponudbo.

Z dokumentom "Obvestilo o oddaji javnega naročila" z dne 23. 9. 2008 je naročnik vlagatelja in ponudnika Ecolab, d. o. o., Vajngerlova ulica 4, Maribor obvestil, da je izbral ponudbo slednjega.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 6. 10. 2008 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, ker naj bi naročnik napačno točkoval vlagateljevo ponudbo pri merilu "plačilni rok" in s tem kršil načelo transparentnosti (8. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2)).

Naročnik je z dokumentom "Odgovor na vložen zahtevek za revizijo postopka JNMV skupine artiklov za pranje perila /JNMV 05-11-08-08/" z dne 23. 10. 2008 vlagatelja "v skladu z določbami Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja" obvestil, da "odločitve o izbiri ponudnika za dobavo skupine artiklov ''sredstva za pranje perila'' ne bo[mo] spreminjal[i], ker meni[mo], da je merilo ''plačilni rok'' ovrednoteno pravilno ter v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije", s čimer je po vsebini treba šteti, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28. 10. 2008 zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 30. 10. 2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo. Na zahtevo Državne revizijske komisije ji je naročnik odstopil še dodatno dokumentacijo, in sicer 4. 11. 2008 po telefaksu.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V petem odstavku 24. člena ZJN-2 je določeno, da se določbe ZJN-2, razen določb 105.a do 107. člena tega zakona, "ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 10.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 20.000 eurov brez DDV za gradnje" in da "naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila".

ZJN-2, z izjemo urejanja vprašanja statistike (ki pa ne morejo vplivati na pravice ali položaj ponudnikov), za javna naročila, katerih vrednost je nižja od vrednostnih pragov, določenih v petem odstavku 24. člena ZJN-2, ne določa posebnih pravil, ki bi naročnikom nalagala posebne obveznosti.

V obravnavanem primeru vrednost javnega naročila znaša manj kot 10.000 eurov brez DDV, zaradi česar domnevnega neskladnega ravnanja, ki ga vlagatelj očita naročniku, ni mogoče označiti kot kršitev ZJN-2. ZJN-2 torej ne daje pravne podlage za presojo (ne)zakonitosti domnevno spornega naročnikovega ravnanja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati neskladja naročnikovega ravnanja z ZJN-2, zato je zahtevek za revizijo skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 4. 11. 2008

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Dijaški dom Maribor, Gosposvetska cesta 89, 2000 Maribor,
- odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Inter Koop, d. o. o., Ulica heroja šaranoviča 34, 2000 Maribor,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran