EN

018-151/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-151/2008-6
Datum sprejema: 29. 10. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Preplastitev ceste R1-219, odsek 1239 Mestinje-Golobinjek" na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo Splošno gradbeno podjetje Slovenije ceste Tehnika Obnova d.d. (skrajšana firma SCT d.d.), Slovenska 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 10. 2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 37166-33/2008, z dne 11.09.2008.
2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20.08.2008 sprejel sklep o začetku postopka za oddajo predmetnega javnega naročila in sicer po postopku z zbiranjem ponudb po predhodni objavi. Javni razpis pod opisom "Preplastitev ceste R1-219, odsek 1239 Mestinje-Golobinjek" je naročnik objavil na portalu e-naročanje pod oznako JN7062/2008, z dnem 20.08.2008.
Naročnik je dne 11.09.2008 sprejel dokument št. 37166-33/2008 z nazivom "Odločitev o oddaji javnega naročila", s katerim je predmetno javno naročilo oddal ponudniku AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, Laško ( nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila je naročnik navedel, da je ponudba izbranega ponudnika izmed prejetih popolnih ponudb po merilih iz razpisne dokumentacije najugodnejša.
Vlagatelj je dne 19.09.2008 podal zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je z dokumentom št. 37166/2008 dne 24.09.2008 odgovoril na zahtevo po dodatni obrazložitvi in navedel, da skladno z 79. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju obrazložitve ni dolžan podati. Naročnik je navedel, da so iz odločitve o oddaji javnega naročila jasno razvidne prednosti sprejete ponudbe in s tem tudi razlogi za zavrnitev ponudbe vlagatelja.
Dne 23.09.2008 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da le-ta ni zadostil razpisanem pogoju pod tč. 3.1.3., stran 8 navodil razpisne dokumentacije. V razpisni dokumentaciji je zahtevano, da preddela zajemajo vsa geodetska dela in je v popisu del pod šifro 12 361, 12 371, 12 372 in 12 373 navedeno, da se opravijo dela rezkanja in odvoz asfaltne zmesi oz. krovne mase. Izbrani ponudnik v ponudbi ni navedel razkalca, brez katerega del navedenih pod šiframi ni mogoče opraviti, zato je vlagatelj mnenja, da je potrebno ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno. Ker je naročnik oddal javno naročilo izbranemu ponudniku, kljub njeni nepopolnosti, je naročnik kršil določila razpisne dokumentacije in določila ZJN-2, vlagatelj pa je tudi na stališču, da je ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev iz 45. člena ZJN-2. Izbrani ponudnik ni predložil zahtevanih dokazil, zato je bil naročnik dolžan njegovo ponudbo izločiti. Vlagatelj pa je tudi mnenja, da se reference izbranega ponudnika za rekonstrukcijo LC Spodnja Rečica-Slivno-šmohor, ureditev ceste Opekarna-Nasipi in odvodavanje, rekonstrukcija križišča cest pri Riklovem mostu ter rušenje Riklovega mostu. Modernizacija RT 933 odsek 1193 Breg-Jurklošter od km 10.291 do km 12.370, rekonstrukcija lokalne ceste št. 342030 Jagnjevica-Svibno-Sela in rekonstrukcija LC 122010 Hrastnik-Radeče od km 2.515 do km 3005 ne nanašajo na preplasitev ceste, zato ne ustrezajo razpisnim zahtevam. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 11.09.2008 in se odda predmetno javno naročilo vlagatelju in priglaša povračilo stroškov v višini 5.000,00 evrov.
Naročnik je s sklepom, št. 37166-33/2008, z dne 03.10.2008, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da izbrani ponudnik v prilogi ponudbe Podatki o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila ni navedel rezkalca kot samostojni stroj, vendar to v razpisni dokumentaciji ni bilo eksplicitno navedeno. Naročnik je mnenja, da je rezkanje vozišča možno izvesti tudi z ustreznim priključkom na rovokopač, ki pa je naveden v prilogi ponudbe izbranega ponudnika. Nadalje naročnik pojasnjuje, da je v Navodil za pripravo ponudbe v točki 3.5.1. Reference navedel, da je moral gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi v zadnjih petih letih pred objavo naročila uspešno izvesti najmanj en istovrsten in vsaj 70% toliko vreden posel, kot ga prevzema v svoji ponudbi, kot dokazilo pa je zahteval podatke o referenčnem delu. Izbrani ponudbik je predložil referenci za "Izgradnjo cest in ureditev Nova Steklarna-OIC Podkraj" in "Rekonstrukcija lokalne ceste št. 342030 Jagnjenica-Svibno-Sela" za istovrstna posla, saj je šlo pri obeh za zgornji ustroj ceste, s čimer je izbrani ponudnik zadostil zahtevam po referencah.
Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek z dne 09.10. 2008 je naročnik dne 16.10.2008 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo. Naročnik je celotno dokumentacijo Državni revizijski komisiji odstopil dne 23.10.2008 in dne 28.10.2008.
Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem revizijskem postopku med strankama poteka spor o tem, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje zahteve v zvezi s tehnično usposobljenostjo ter, ali reference podane v ponudbi izbranega ponudnika ustrezajo razpisnim zahtevam.
Uvodoma je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo navedbo, da izbrani ponudnik med tehnično opremo ni navedel rezkalnika brez katerega ni mogoče opraviti rezkanja asfaltnih plasti, ki so navedena v preddelih, s čimer ni izkazal tehnične usposobljenosti.
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) med pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov umešča tudi tehnično in kadrovsko usposobljenost. Iz določila h. točke drugega odstavka 45. člena ZJN-2 izhaja, da gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabnost gradnje, storitve ali blaga z izjavo o orodjih, obratni ali tehnični ali drugi opremi, ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila.
Na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe (poglavje Pogoji za priznanje sposobnosti) v točki 3.1.3 Tehnične zmogljivosti zapisal, da mora ponudnik zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (sodobno gradbeno mehanizacijo in opremo), ki omogočajo kvalitetno izvedbo celotnega naročila, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. Kot dokazilo za izpolnjevanje tehničnih pogojev pa je naročnik v točki 4.1.3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti med drugimi navedel, da mora ponudnik predložiti dokazila o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih. V ta namen je naročnik predvidel obrazec: Podatki o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, kjer je predvidel tabelo, v katero ponudnik vnese vrsto mehanizacije/opreme, ki jo bo uporabil za izvedbo javnega naročila, število kosov posamezne opreme ter tip in starost opreme. Ob tabeli je navedeno, da ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da za izvedbo naročila zagotovlja navedene tehnične zmogljivosti ter, da bo ponudnik na podlagi poziva naročnika v določenem roku predložil zahtevana dokazila (pogodbo o najemu, dokazilo o lastništvu ali drug ustrezen dokument) o zagotovitvi navedenih tehničnih zmogljivosti.
Ponudniki, ki so oddali ponudbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila so torej kot sestavni del svoje ponudbe morali podati izjavo o tehnični opremi, ki jo imajo na voljo za izvedbo naročila.

V prilogi Navodil ponudnikom (Popis del) je naročnik v točki 1.0. Preddela pod šifro 12 361 predvidel rezkanje in obvoz asfaltne zmesi na klančini v debelini od 0 do 4 cm v deponijo, pri preddelih pod šiframi 12 371, 12 372 in 12 373 pa je zahteval rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti do 10 cm v deponijo po izboru izvajalca z vsemi potrebnimi deli. Predmet javnega naročila je preplastitev ceste za katero je predhodno potrebno rezkanje obstoječe asfaltne plasti.
Na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta v ponudbi predložil podpisani in ožigosani obrazec Podatki o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila. Izbrani ponudnik je navedel sledečo tehnično opremo, ki jo bo uporabljal pri izvedbi dela; rovokopač JCB (2 kom), bager (6 kom), valjar (4 kom), tovorno vozilo MB (5 kom), greder Caterpillar (1 kom), finišer Vogele (1 kmo), pnevmatsko kladivo za bager Montabert (1 kom), hidravlično kladivo Italdem (2), opaž 500 m2 in ostalo orodje, stroji, prometna signalizacija.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je za izvedbo preplastitve ceste potrebno prvenstveno izvesti rezkanje obstoječega asfalta, kar je predvidel tudi naročnik v specifikaciji naročila, v opisu preddel pod šiframi 12 361, 12 371, 12 372 in 12 373. Za izvajanje rezkanja asfalta se potrebuje rezkalnik kot samostojen gradbeni stroj, mogoče pa je rezkanje asfalta opraviti s priključkom za rezkanje, ki se lahklo pritrdi na rovokopač ali bager.
Iz, v ponudbi izbranega ponudnika, izpolnjenega obrazca Podatki o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, ni razvidno, da bi le-ta izvedbo preddel-rezkanje asfaltnih plasti razpolagal z rezkalnikom kot samostojnim gradbenim strojem, v tabelo pa tudi ni zapisal, da razpolaga s priključkom za rezkanje asfalta, ki bi ga pritrdil na rovokopač JCB. Nastavke, ki opravljajo rezkanje asfalta in jih je mogoče pritrditi na rovokopač ali bager izdelujejo različni prozivajalci in sicer JCB, Simex. Ditch-Witch in drugi.
Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v ponudbe ostalih ponudnikov, ki so oddali ponudbe za predmetno javno naročilo še ugotovila, da so ostali trije ponudniki med tehnično opremo, s katero bodo razpolagali pri izvedbi javnega naročila navedli rezkalnik kot samostojni gradbeni stroj.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo sicer navaja, da je izbrani ponudnik v tabeli navedel, da razpolaga z ustreznim priključkom za rovokopač. Po vpogledu v spisovno dokumentacijo in na podlagi dopisa naročnika, z dne 23.10.2008, je Državna revizijska komisija ugotavila, da naročnik izbranega ponudnika ni pozval k predložitvi dokazil o morebitnem razpolaganju z nastavkom za rezkanje, ki ga je mogoče priključiti na rovokopač, vsled česar ne more slediti naročnikovi navedbi, da iz opisa tehnične opreme izhaja, da je izbrani ponudnik izkazal tehnično usposobljenost.
Ob zapisanem je potrebno še dodati, da je izbrani ponudnik v prilogi o tehnični opremi navedel, da razpolaga z "ostalimi stroji". Državna revizijska komisija opozarja, da je namen zahteve naročnika po navedbi tehnične opreme v razpisni dokumentaciji (in priloženega obrazca o zagotovljeni tehnični opremi) ter določila h. točke drugega odstavka 45. člena ZJN-2 v tem, da ponudniki v seznam natančno navedejo katero tehnično opremo bodo uporabili za izvedbo predmeta javnega naročila in na podlagi poziva naročnika za navedeno tehnično opremo zgolj predložijo dokazila. To pomeni, da je potrebno specificirati vso tehnično opremo-stroje, ki se bodo uporabili pri izvajanju predmeta javnega naročila, vsled česar Državna revizijska komisija zavrača vsakršno tolmačenje, da je v opisu "ostali stroji" zajet rezkalnik, kot samostojni gradbeni stroj ali priključek za rezkanje, ki se pritrdi na rovokopač ali bager.

Skladno z določilom 80. člena ZJN-2 je naročnik v postopku ocenjevanja ponudb po opravljenem pregledu dolžan izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Za ugotovitev popolnosti ponudbe je potrebno ugotoviti tudi njeno pravilnost. Določilo 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 kot nepravilno ponudbo opredeljuje ponudbo, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2. V revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo je bilo ugotovljeno, da izbrani ponudnik ni navedel, da razpolaga s potrebno tehnično opremo za izvedbo predmeta javnega naročila, vsled česar mu ni mogoče priznati tehnične sposobnosti, kot jo predvideva določilo 45. člena ZJN-2.
Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo in navedenim določilom ZJN-2, zato je Državna revizijska komisija sledila obravnavani revizijski navedbi vlagatelja in jo priznala kot utemeljeno.


V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila navedbo vlagatelja, da reference izbranega ponudnika (rekonstrukcija LC Spodnja Rečica-Slivno-šmohor, ureditev ceste Opekarna-Nasipi in odvodavanje na območju nasipov, rekonstrukcija križišča cest pri Riklovem mostu ter rušenje Riklovega mostu, modernizacija RT 933 odsek 1193 Breg-Jurklošter od km 10.291 do km 12.370, rekonstrukcija lokalne ceste št. 342030 Jagnjevica-Svibno-Sela in rekonstrukcija LC 122010 Hrastnik-Radeče od km 2.515 do km 3005) ne ustrezajo razpisnim zahtevam.

Naročnik je kot pogoj za priznanje sposobnosti v točki 3.1.5 Reference zapisal, da mora gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi. Istovrsten posel pomeni tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV. Ponudniki so morali reference navesti v ta namen predviden obrazec Podatki o referenčnem delu.
To določilo razpisne dokumentacije od ponudnikov torej zahteva, da izkažejo, da so v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega naročila opravili najmanj en posel, ki ustreza opisu del, kot se zahtevajo za predmet javnega naročila in katerega vrednost dosega vsaj 70% vrednosti ponudbene cene posameznega ponudnika.
Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta v ponudbi kot reference navedel 6 del, ki jih je opravil v zadnjih petih letih od objave razpisa. Iz potrjene reference "Rekonstrukcija lokalne ceste št. 342030 Jagnjenica-Svibno-Sela", ki jo je izbrani ponudnik opravil za naročnika Občina Radeče (leto 2007-2008) v višini 616.717,43 EUR iz opisa del izhaja, da so bila opravljena zemeljska dela, zgornji in spodnji ustroj ceste, odvodnjavanje in oprema ceste, oporni zidovi in montažna dela. Državna revizijska komisija ugotavlja, da del opisa opravljenih del za obravnavano referenco ustreza popisu del za predmetno javno naročilo, kot izhaja iz razpisne dokumentacije (preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in oprema ceste) ter, da vrednost referenčnega posla v znesku 616.717,43 EUR presega ponujeno ceno za predmet javnega naročila (ponudbena cena izbranega ponudnika z vključenim DDV znaša 147.761,19 EUR). S predložitvijo ene ustrezne reference je izbrani ponudnik zadostil zahtevam naročnika po izkazovanju opravljenih referenčnih del.
Na podlagi ugotovitve o ustreznosti reference za "Rekonstrukcija lokalne ceste št. 342030 Jagnjenica-Svibno-Sela" Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik izpolnjuje naročnikovo zahtevo glede dokazovanja referenc, zato nadaljne presojanje pravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika podanih potrditev referenc ni potrebno.


Upoštevajoč predhodno ugotovljeno, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika, kljub nepopolnemu seznamu tehnične opreme potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila, označil kot popolno ponudbo in s tem ravnal v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo in določili ZJN-2, je Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu, da se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, ugodila.
Državna revizijska komisija je, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 37166-33/2008, z dne 11.09.2008, razveljavila.

V zvezi z vlagateljevim predlogom, kot izhaja iz zahtevka za revizijo, da se predmetno javno naročilo odda vlagatelju pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ima skladno s pristojnostmi po ZRPJN zgolj kasatorična pooblastila (ne pa tudi reformatoričnih), zato s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o nadaljnjem postopku oddaje javnega naročila oziroma sprejeti druge odločitve namesto naročnika.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo stroškov vplačane revizijske takse v višini 5.000,00 EUR. Povrnitev stroškov revizijskega postopka je vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priglašeni stroški, v celoti priznajo.
Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 29. 10. 2008Predsednica senata: Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, Laško
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran