EN

018-149/2008 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-149/2008-2
Datum sprejema: 27. 10. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije oddaje javnega naročila po odprtem postopku za dobavo medicinsko sanitetno potrošnega materiala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Mojca Veljkovič, Ljubljanska ulica 42, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik) dne 27.10.2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila, z dne 10.09.2008.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5671,98 EUR, v roku 15 dni od prejeme tega sklepa, da ne bo izvršbe. po poteku tega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je na Portalu javnih naročil JN352/2008, z dne 18.01.2008 (s spremembami JN1202/2008, z dne 21.02.2008, JN1233/2008, z dne 22.02.2008, JN1313/2008, z dne 25.02.2008, JN1314/2008, z dne 25.02.2008, JN1315/2008, z dne 25.02.2008 in JN1323/2008, z dne 25.02.2008), objavil javni razpis po odprtem postopku za oddajo javnega naročila za dobavo medicinsko sanitetno potrošnega materiala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala.

Naročnik je z Delno odločitvijo št. 3 o oddaji javnega naročila, z dne 04.09.2008, odločil, da se kot najugodnejši ponudnik za oddajo javnega naročila za artikle pod šiframi 05.02.02, 05.02.03, 05.02.04, 05.02.05, 05.02.06, 05.02.07, 05.02.08, 05.02.09, 05.02.10, 05.02.14, 05.02.15 in 05.02.16 izbere ponudnik Medimaj d.o.o., Slovenske Konjice, za artikle pod šiframi 05.02.11, 05.02.12, 05.02.17, 05.02.18 in 05.02.19 pa ponudnik Medias International d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrana ponudnika). Vlagatelj je predmetno odločitev prejel dne 09.09.2008.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.09.2008, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila za naslednje postavke: 05.02.02, 05.02.03, 05.02.04, 05.02.05, 05.02.06, 05.02.09, 05.02.10, 05.02.11, 05.02.12, 05.02.13, 05.02.14, 05.02.15, 05.02.16 05.02.17, 05.02.18 in 05.02.19. Naročnik mu je zahtevan dokument posredoval dne 11.09.2008. Naročnik je v dodatni obrazložitvi odločitve navedel, da je bilo za artikle pod naštetimi šiframi pri testiranju ugotovljeno, da se težko odpirajo in da plastični del zamaška odstopa od gumijastega, za artikel pod šifro 05.02.18 pa je naročnik ugotovil, da je posredovanim vzorcem pretekel rok uporabe.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.09.2008, pozval naročnika naj odločitev o izbiri najugodnejših ponudnikov spremeni v njegovo korist. Vlagatelj med drugim navaja, da se glede posredovanega vzorca pod šifro 05.02.18 opravičuje zaradi pretečenega roka uporabe in posledično sprejema, da je bil pri tej postavki izbran drug dobavitelj. Vlagatelj še zatrjuje, da glede vseh drugih postavk vztraja, da so ustrezne standardne kakovosti, kar utemeljuje tudi s tem, da ima s slovensko bolnišnico sklenjeno pogodbo o dobavi takšnih epruvet.

Vlagatelj je dne 18.09.2008 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da naročnikova obrazložitev ni skladna z zahtevami zakona in poudarja, da razlogi za izbiro najugodnejših ponudnikov ravno tako niso navedeni v Delni odločitvi št. 3, z dne 04.09.2008. Vlagatelj poudarja, da Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/08 in 34/08; v nadaljevanju ZJN-2) podrobno navaja, da mora biti odločitev naročnika obrazložena, predvsem pa, da mora biti jasno opredeljena razmejitev in obrazloženi razlogi med izbrano ponudbo in ponudbo ponudnika, ki ni bil izbran. Naročnik je torej dolžan, zatrjuje vlagatelj, v obrazložitvi natančno navesti razloge za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki je zahteval dodatno obrazložitev oziroma natančno pojasniti, katerih pogojev iz razpisne dokumentacije ponudnik, ki zahteva dodatno obrazložitev, ni izpolnil ter obrazložiti postopek izbire in vrednotenja ponudb ob upoštevanju pogojev in meril iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj opozarja, da naročnik dodatne obrazložitve ni z ničemer podprl temveč zgolj na kratko obrazložil, da je bilo pri testiranju epruvet ugotovljeno, da se težko odpirajo in da plastični del zamaška odstopa od gumijastega, pri čemer ni znano, kdo in na kakšen način je opravil testiranje, kateri materiali so služili v primerjalne namene, kakor tudi ne, kateri standardi so bili pri tem uporabljeni. Vlagatelj ponovno poudarja, da je naročnik dolžan prispele ponudbe vrednotiti skladno z merili in pogoji, kot jih je opredelil v razpisni dokumentaciji in ugotavlja, da v zvezi z razpisanim blagom ni bila podana nobena dodatna zahteva. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudil blago, ki je skladno z zahtevanimi standardi, zato je toliko bolj pomembno, kakšne standarde je uporabil naročnik, da je lahko ugotovil, da se epruvete težko odpirajo.
Vlagatelj dalje navaja, da iz odločitve ni razvidno, kako je naročnik odločal o izbiri ponudnika pri postavki 05.02.08, kjer je prejel dve ponudbi z enako ceno. V takšnem primeru, nadaljuje vlagatelj, bi moral naročnik ponudnike pozvati k znižanju ponudbene cene po postopku, ki ga je opredelil v 9. členu Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, v primeru ponovne pridobitve ponudb z enako ceno pa izbrati tistega ponudnika, ki je bil kot najugodnejši izbran pri več ostalih postavkah.
Vlagatelj predlaga, da se javno naročilo po postavkah za katere je ponudil najnižjo ceno odda njemu. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev potrebnih revizijskih stroškov po priloženem stroškovniku.

Naročnik je dne 01.10.2008 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. V obrazložitvi svoje odločitve naročnik uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve za artikle 05.02.02, 05.02.03, 05.02.04, 05.02.05, 05.02.06, 05.02.09, 05.02.10, 05.02.11, 05.02.12, 05.02.13, 05.02.14, 05.02.15, 05.02.16. 05.02.17, 05.02.18 in 05.02.19. Naročnik navaja, da je v dodatni obrazložitvi navedel, da je bilo pri testiranju ponujenih epruvet ugotovljeno, da se težko odpirajo in da plastični del zamaška odstopa od gumijastega dela, za artikel 05.02.18 pa je vlagatelja opozoril, da je poslal vzorce s pretečenim rokom uporabe. Naročnik še navaja, da so izbrani artikli pri testiranju dobili pozitivno oceno, saj se ponujene epruvete niso težko odpirale, prav tako pa plastični deli zamaškov pri testiranju niso odstopali. Nasprotno, poudarja naročnik, so se s strani vlagatelja ponujene epruvete težko odpirale, v posameznih primerih je zgornji plastični del pokrovčka odstopil od gumijastega, kar je posledično pomenilo, da ga je bilo potrebno ročno sneti. Naročnik še opozarja, da mora biti zamašek, v skladu s predpisi o varstvu pri delu, oblikovan tako, da so delavci, ki z njim rokujejo, kar najbolj zaščiteni. Naročnik nadalje navaja, da je bilo testiranje opravljeno strokovno in nepristransko ter v skladu z veljavnimi predpisi na Oddelku za laboratorijsko medicino in da so v primerjalne namene služile epruvete, ki so v uporabi in ki ustrezajo vsem predpisanim kriterijem, delavci pa so pri odpiranju epruvet uporabljali enako silo, kot jo uporabljajo za odpiranje ostalih epruvet. V zvezi z vlagateljevim očitkom, da naročnik ni predložil dokazov, da plastični del zamaška odstopa od gumijastega, naročnik navaja, da je vlagatelju posredoval pisno dokazilo o testiranju epruvet in da se porabljene epruvete, zaradi same varnosti, zavržejo. Ob vsem navedenem je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.10.2008, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 13.10.2008, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila ni skladna z zahtevami zakona in zatrjuje, da tudi ni razvidno, kako je naročnik ravnal pri postavki 05.02.08, kjer je prejel dve ponudbi z enako ceno.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se, z izjemo artiklov pod šiframi 05.02.01, 05.02.07 in 05.02.18, zahtevek za revizijo nanaša na vse preostale postavke v obravnavani skupini (skupina 05.02 - Epruvete za vac. odvzem volumni + - 0,5 ml do 1,0 ml). Navedeno izhaja iz zahtevka za revizijo, kjer je vlagatelj izrecno zapisal, da se nanaša na vse postavke, v katerih je ponudil najnižje cene ter na postavko 05.02.08, v kateri je ponudil enako ceno kot eden izmed izbranih ponudnikov (pregled ponudbene dokumentacije pokaže, da vlagatelj v postavki 05.02.01 ni oddal ponudbe, v postavki 05.02.07 ni ponudil najnižje cene, v zvezi z artiklom pod šifro 05.02.18 pa med strankama v tem postopku, kot bo razvidno tudi iz nadaljnje obrazložitve tega sklepa, ni več spora).

Iz določil prvega odstavka 79. člena ZJN-2 izhaja, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora naročnik obrazložiti z ugotovitvami in razlogi zanjo ter o njej pisno obvestiti ponudnike. Poleg tega pa daje ZJN-2 ponudniku, ki ni bil izbran, v tretjem odstavku 79. člena še drugo možnost, in sicer se lahko po prejemu odločitve o oddaji naročila odloči, da ne bo takoj vložil revizijskega zahtevka, temveč bo pred tem od naročnika zahteval (najkasneje v petih dneh od prejema odločitve) še dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Tretji odstavek 79. člena ZJN-2 med drugim določa, da v kolikor odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, lahko neizbrani ponudnik od naročnika zahteva dodatno obrazložitev o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Institut izdaje dodatne obrazložitve odločitve oddaje javnega naročila, ki je predviden tudi z Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (41. člen), je namenjen predvsem zagotavljanju učinkovitega pravnega varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil. Namen predmetnega instituta je torej v tem, da se ponudnik seznani z vsemi okoliščinami, zaradi katerih njegova ponudba ni bila izbrana oziroma, da na podlagi pridobljenih podatkov oceni, ali je bil postopek oddaje javnega naročila izpeljan v skladu s pravili javnega naročanja in razpisno dokumentacijo in se posledično lahko odloči, ali bo (oziroma ne bo) vložil zahtevek za revizijo. Ponudnik lahko namreč, zlasti v primeru, kadar odločitev o oddaji naročila ni v ničemer obrazložena, šele na osnovi prejete dodatne obrazložitve oceni, ali so bile v postopku oddaje javnega naročila kršene njegove pravice ter ali bo za zaščito svojih upravičenih interesov vložil zahtevek za revizijo, ali pa se bo zadovoljil z obrazložitvijo iz prejetega dokumenta. Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila naj bi bila zato vsaj takšna, da je mogoče iz nje razbrati morebitne razloge za nepravilnost, neprimernost oziroma nesprejemljivost ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev, oziroma da je mogoče iz nje razbrati dodelitev točk po merilih oziroma merilu v smislu 51. člena ZJN-2.

V obravnavanem primeru predstavlja predmet javnega naročila v spornem segmentu nakup različnih vrst epruvet. Naročnik je strokovne zahteve v zvezi z razpisanim medicinskim materialom predstavil v točki D (Tehnična in kadrovska sposobnost) 7. člena Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb. Naročnik je v navedeni točki razpisne dokumentacije postavil naslednje strokovne zahteve: "da bo blago ustrezalo deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka in bo v skladu z vsemi predpisi in standardi, ki veljajo za to področje ter v skladu z zahtevami naročnika, podanimi v razpisni dokumentaciji, da bodo materiali dobavljeni v originalni embalaži z navodili in dozirniki, da bo vsebina embalaže skladna z vsebino, ki jo je proizvajalec natisnil na škatli, da bo dobavljeno blago imelo rok uporabe še najmanj dve tretjini deklariranega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec ponujenega blaga, da imajo vsi izdelki oznako CE".
V dokaz izpolnjevanja zgoraj citiranih zahtev je naročnik v razpisno dokumentacijo priložil obrazec OBR-7 z identično vsebino, ki so jo morali ponudniki podpisati in žigosati. Kot dalje izhaja iz razpisne dokumentacije, si je naročnik pridržal tudi pravico, da bo od ponudnikov zahteval zadostno količino vzorcev ponujenega blaga in morebitno dodatno dokumentacijo za ponujene artikle. V ta namen je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec OBR-11, s podpisom katerega so se ponudniki zavezali, da bodo zahtevano količino vzorcev ponujenega blaga (in morebitno dodatno dokumentacijo za ponujene artikle) naročniku posredovali v roku desetih delovnih dni od prejema naročnikovega poziva. Sam tehnični opis posameznih epruvet pa izhaja iz tabele 5 Laboratorijski material, kjer je naročnik zapisal zahteve glede volumna in področja uporabe posamezne epruvete.

Iz odločitve o oddaji naročila (Delna odločitev št. 3 o oddaji javnega naročila, z dne 04.09.2008), niso razvidni niti razlogi za izbiro najugodnejših ponudnikov niti razlogi za zavrnitev posameznih ponudb, pač pa je le-tej priložen zgolj seznam ponudnikov, ki so bili izbrani v posameznih postavkah in seznam tistih postavk, v katerih izbira ni bila opravljena (Seznam artiklov, z dne 03.09.2008). V dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, z dne 10.09.2008, pa je naročnik zapisal: "Po testiranju epruvet je bilo ugotovljeno, da se težko odpirajo in da plastični del zamaška odstopa od gumijastega. Za artikel 05.02.18 Epruvete za plazmo pa ste poslali vzorce s pretečenim rokom uporabe".

šele iz sporne obrazložitve je torej mogoče razbrati, da se vlagateljeva ponudba ni uvrstila v ocenjevanje, ker jo je naročnik že pred tem zavrnil kot neprimerno v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 (ki določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji). Ker je navedena neprimernost zajeta zgolj v kratki ugotovitvi, ki ne izkazuje vlagateljevega (ne)izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, vlagatelj pravilno opozarja, da sporni dokument ni podan v skladu z zgoraj citiranim določilom oziroma, da se ga tozadevno ne da preizkusiti. Iz dodatne obrazložitve odločitve je mogoče razbrati le, da se ugotovljena neprimernost ne nanaša na ponujeno embalažo vzorcev, na oznako CE oziroma (z izrecno izjemo artikla pod šifro 05.02.18) na zahtevani rok uporabe. Iz spornega dokumenta je mogoče tudi ugotoviti, da domnevna neprimernost ravno tako ni povezana niti z zahtevanimi volumni posameznih epruvet niti s podanimi področji uporabe le-teh, temveč se nanaša na samo kvaliteto ponujenega blaga. Slednja pa bi se lahko, ob zgoraj navedenih pogojih iz razpisne dokumentacije, preverila oziroma preizkusila le še znotraj zahtev in pravil, ki jih obsegajo standardi in predpisi, ki veljajo za razpisano blago (oziroma v okviru naročnikove zahteve: "da bo blago v skladu z vsemi predpisi in standardi, ki veljajo za to področje"). Vlagatelj tako upravičeno zatrjuje, da bi moral naročnik v zvezi z domnevno pomanjkljivostjo ponujenega blaga v dodatno obrazložitev odločitve navesti kdo in na kakšen način je opravil testiranje njegovih vzorcev ter kateri standardi so bili uporabljeni, da je naročnik lahko ugotovil odstopanje od postavljenih zahtev iz razpisne dokumentacije. Iz pregleda Obrazcev za ocenitev novega zdravstvenega proizvoda (kot izhaja iz dokumentacije iz spisa, je naročnik takšen obrazec izpolnil pri testiranju vsakega artikla posebej) so sicer razvidni kriteriji za ocenitev posameznega artikla, vendar pa ponudniki z njimi niso bili vnaprej seznanjeni. Obrazci namreč niso bili sestavni del razpisne dokumentacije, iz spisovne dokumentacije pa tudi ne izhaja (kot nasprotno zatrjuje naročnik), da so bili (po ocenitvi vzorcev) vročeni vlagatelju oziroma, da je bil vlagatelj z njihovo vsebino kakorkoli drugače seznanjen. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji niti v zvezi s razpisanimi artikli niti v zvezi s preizkusom le-teh (izven zgoraj predstavljenih) ni podal nobenih dodatnih zahtev, bi se morala dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila gibati izključno v okviru zgoraj citiranih pogojev iz Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb, oziroma kot navaja vlagatelj, je lahko slednja v smislu (ne)izpolnjevanja zahtev le zrcalna slika razpisne dokumentacije.
Dodatna obrazložitev odločitve je podana jasno in nedvoumno zgolj v sklopu 05.02.18, kjer je naročnik ugotovil, da mu je vlagatelj posredoval vzorce s pretečenim rokom uporabe (fotokopija ovojnine iz katere izhaja, da je predmetnemu vzorcu pretekel rok uporabe, je priložena tudi v spisovni dokumentaciji), s takšno naročnikovo obrazložitvijo pa se je vlagatelj (v pisnem opozorilu, ki ga je skladno z drugim odstavku posredoval naročniku dne 12.09.2008) tudi izrecno strinjal.

Utemeljen je tudi vlagateljev očitek, da iz odločitve o oddaji naročila ni razvidno, kako je naročnik ravnal pri postavki 05.02.08, v kateri naj bi vlagatelj in ponudnik Medimaj d.o.o., Slovenske Konjice ponudila identični ceni za ponujene epruvete.
Naročnik je v četrtem odstavku 9. člena Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe namreč zapisal: "V primeru, da imata dva ali več ponudnikov enake cene artiklov oz, če je vrednost skupin artiklov enaka, ju oz. jih bo naročnik dodatno pozval, da znižata (znižajo) ceno artikla oz. skupno vrednost podskupine, izbral pa bo tistega ponudnika, ki bo ponudil nižjo ceno oz. vrednost. Če je cena oz. vrednost tudi v tem primeru enaka, bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši ponudnik pri več artiklih".
Kot izhaja iz predložene spisovne dokumentacije, je naročnik ponudnike s cenami konkurentov seznanil s tabelo "ostale skupine - vsi ponudniki", iz katere v postavki 05.02.08 izhaja, da sta tako vlagatelj kot ponudnik Medimaj d.o.o., Slovenske Konjice ponudila enako ceno, in sicer naj bi za eno enoto razpisanega blaga (za eno epruveto) ponudila ceno v višini 0,17 EUR (z DDV). Pregled ponudb obeh ponudnikov pokaže, da slednjemu sicer ni tako, saj je vlagatelj za epruveto pod predmetno šifro ponudil ceno v višini 0,17232 EUR (z DDV), ponudnik Medimaj d.o.o., Slovenske Konjice pa ceno v višini 0,1666 EUR (z DDV). Na navedeno je najverjetneje vplivalo zaokroževanje ponujene cene navzdol (pri vlagatelju) oziroma navzgor (pri ponudniku Medimaj d.o.o., Slovenske Konjice), pri čemer je potrebno ugotaviti, da tudi iz Obrazca za ocenitev novega zdravstvenega proizvoda za postavko 05.0208 izhaja, da je ponudnik Medimaj d.o.o., Slovenske Konjice v tem sklopu ponudil nižjo ceno (naročnik je v obrazec zapisal: "Medimaj je cenejši"), iz obrazca pa še izhaja, da je vlagateljeva ponudba tudi v tem delu neprimerna iz zgoraj navedenega razloga ("težko odpiranje epruvete, odstopanje plastičnega dela zamaška od gumijastega").

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik bo moral ponovno izdati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila za postavke 05.02.02, 05.02.03, 05.02.04, 05.02.05, 05.02.06, 05.02.08, 05.02.09, 05.02.10, 05.02.11, 05.02.12, 05.02.13, 05.02.14, 05.02.15, 05.02.16. 05.02.17 in 05.02.19. V dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila pa bo moral natančno navesti razloge za svojo odločitev v smislu tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 in ob upoštevanju vseh zahtev, ki jih je v zvezi z razpisanim blagom zapisal v lastni razpisni dokumentaciji. Po prejemu dodatne obrazložitve odločitve pa bo lahko vlagatelj, v kolikor bo ocenil, da postopek oddaje predmetnega javnega naročila ni bil izveden v skladu s pravili javnega naročanja in razpisno dokumentacijo oziroma, da je bila njegova ponudba neupravičeno zavrnjena ponovno vložil revizijski zahtevek.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo, upoštevaje zgoraj navedene ugotovitve, skladno s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v revizijskem zahtevku zahteval tudi povračilo stroškov, in sicer takso v višini 5.000,00 EUR, 100 odvetniških točk za konferenco s stranko, 350 točk za pregled listin in študij zadeve, 2500 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 20 točk za materialne stroške ter 20% DDV. Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003) odločila, da se vlagatelju, ob upoštevanju vrednosti predmeta javnega naročila izbranih ponudnikov v spornih sklopih in ob upoštevanju, da bo javno naročilo oddano za obdobje dveh let, povrnejo naslednji stroški, nastali z revizijo: strošek za plačano takso za revizijo v višini 5.000,00 EUR, stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 1200 odvetniških točk, kar skupaj z 20% DDV znese 660,96 EUR in materialne stroške v priglašeni višini 20 odvetniških točk, kar skupaj z 20% DDV znaša 11,02 EUR. Skupna višina priznanih potrebnih stroškov znaša torej 5671,98 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala stroškov za konferenco s stranko in stroškov za pregled listin, saj so ti stroški vključeni že v nagrado za sestavo zahtevka za revizijo. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila kot neutemeljeno.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5671,98 EUR. v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, da ne bo izvršbe, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrstmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27.10.2008
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje
- odvetnica Mojca Veljkovič, Ljubljanska ulica 42, Maribor
- Medimaj d.o.o., škalce 1f, Slovenske Konjice
- Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran