EN

018-155/2008 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-155/2008-6
Datum sprejema: 23. 10. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za ureditev Peruzzijeve ceste, ki ga je vložil vlagatelj CM Celje, d. d., Lava 42, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Stari trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 23. 10. 2008 soglasno

odločila:

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za ureditev Peruzzijeve ceste se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je 10. 9. 2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 430-458/2008-1, obvestilo o naročilu pa je objavil 16. 9. 2008 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7872/2008.

Vlagatelj je 26. 9. 2008 vložil zahtevek za revizijo zoper posamezne določbe razpisne dokumentacije in predlagal njihovo razveljavitev.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil z odločitvijo št. 430-458/2008-13 z dne 10. 10. 2008.

Vlagatelj je z obvestilom z dne 16. 10. 2008 naročnika obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-458/2008-15 z dne 20. 10. 2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo" z dne 21. 10. 2008 umaknil zahtevek za revizijo.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije). V četrti alinei prvega odstavka 23. člena ZRPJN je določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 23. 10. 2008

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mestna občina Ljubljana, Stari trg 1, 1000 Ljubljana,
- CM Celje, d. d., Lava 42, 3000 Celje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran