EN

018-146/2008 INFRA d.o.o.

Številka: 018-146/2008-2
Datum sprejema: 17. 10. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članice Sonje Drozdek-šinko in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sanacijo železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Map-trade d.o.o., špindlerjeva 2c, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa odvetniška pisarna Bojan Makovec, Andrej Doles in Katarina Doles-Toš, Kolodvorska 6, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika INFRA d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.10.2008

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 5.9.2008.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 6.652,40 evrov, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2.6.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za sanacijo železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca, po odprtem postopku. Razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, dne 6.6.2008, pod opravilno št. JN4595/2008.

Naročnik je ponudnike CM Celje d.d., Rafael d.o.o. in vlagatelja z dopisi, z dne 6.8.2008, pozval k dopolnitvi ponudb, in sicer k obrazložitvi dostavljenih referenc za tehnično sposobnost oziroma predložitvi izpolnjenega in podpisanega pooblastila za pridobitev osebnih podatkov.

Naročnik je dne 5.9.2008 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega izbral ponudnika Rafael d.o.o., Savska cesta 24, Sevnica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.9.2008, naročnika zaprosil za vpogled v ponudbe preostalih ponudnikov, kar mu je le-ta omogočil dne 17.9.2008.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 18.9.2008, v katerem kot sporne navaja reference izbranega ponudnika in ponudnika CM Celje d.d. Pri slednjem ponudniku vlagatelj navaja 12 referenc, ki naj ne bi ustrezale bodisi vsebinskim, bodisi vrednostnim ali rokovnim zahtevam naročnika, ter naj bi jih ponudnik samovoljno popravljal brez potrditve naročnikov. Prav tako vlagatelj v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika navaja, da naj bi ta vsebovala reference, ki formalno ne ustrezajo zahtevam naročnika, in sicer našteva 16 referenc, ki naj bi bile neustrezne glede na naziv predmeta izvedbe del, glede roka izvedbe in ki naj ne bi vsebovale razdelitve glede na vrednost izvedbe vrste posameznih del. Vlagatelj predlaga, da se izbere njega kot najugodnejšega in edinega ponudnika s popolno ponudbo, izločitev obeh navedenih ponudnikov iz postopka izbire ter povrnitev stroškov postopka revizije, oziroma podredno, razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 29.9.2008 izdal odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik glede ponudbe ponudnika CM Celje d.d. ugotavlja, da le-ta vsebuje reference, ki popolnoma ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije in so predložene in potrjene s strani naročnikov, medtem ko naj bi ponudnik s svojimi pripisi, potrjenimi s podpisom in žigom, zgolj razčlenil oz. dodatno pojasnil pogodbeni predmet referenc. Glede ponudbe izbranega ponudnika pa naročnik ugotavlja, da so vse nejasnosti glede opisa del, vsebine in vrednosti referenc, ki jih kot sporne navaja vlagatelj, odpravljene v dopolnitvi ponudbe, kjer je izbrani ponudnik predložene reference dodatno razčlenil in pojasnil.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 30.9.2008, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 1.10.2008 odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je glede na vlagateljeve navedbe presojala, ali so bile reference, predložene v ponudbah izbranega ponudnika ter ponudnika CM Celje d.d., v skladu z razpisnimi zahtevami.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, poglavju 2.5.5. "Ocenitev usposobljenosti ponudnikov", podpoglavju D. "Tehnična in kadrovska sposobnost", pod točko 8 zahteval, da morajo ponudniki izkazati, da so kvalitetno in pravočasno izvedli:
- najmanj deset sanacij prepustov, zaključenih v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, vsako v znesku nad 20.000 eur, brez DDV. Dokazilo - Obrazec 2.6.13. in
- najmanj deset regulacij potokov, zaključenih v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, vsako v znesku nad 15.000 eur, brez DDV. Dokazilo - Obrazec 2.6.13.
Iz vzorca Obrazca 2.6.13. "Izjava - potrdilo reference" izhaja, da le-ta vsebuje naslednje podatke: "Izjavljamo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je podjetje: â??â?? izvedlo â??â?? dela na objektu (lokaciji) â??â??â?? po pogodbi št. â??â??â??, z dne â??â??â??, v višini â??â?? EUR brez DDV v obdobju od â??â??â?? (mesec) â??â?? (leto) do â??â??â?? (mesec) â??â?? (leto). Dela so bila opravljena po predpisih stroke, pravočasno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Kraj in datum,
Žig potrjevalca reference,
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference."

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo ponudnika CM Celje d.d. ugotovila, da predložene reference, ki sicer terminsko in zneskovno ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, vsebujejo lastnoročne pripise ponudnika glede vrednosti posameznih sanacij oz. regulacij v okviru vrste del, ki jih je kot celoto potrdil dajalec reference. Na primer, pri potrjeni referenci naročnika Direkcija RS za ceste za vrsto del "Nadomestni most čez Gračnico v Dežnem, na cesti Jurklošter-Dežno R3-680, odsek 1224, v km 4,878" v skupni vrednosti 299.352,62 in letu končanja 2004, je ponudnik sam pripisal, da naj bi šlo za sanacijo v vrednosti 48.248,22 EUR in regulacijo v vrednosti 36.610,96 EUR, kar je naročnik upošteval kot ustrezno in skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Iz ponudbe izbranega ponudnika ter spisovne dokumentacije pa je razvidno, da je le-ta, po pozivu naročnika na dopolnitev ponudbe, že predložene reference razčlenil in obrazložil na način, da je v okviru posamezne vrste del navedel vrednost sanacije oz. regulacije, kar je naročnik ravno tako upošteval kot skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila očitno prišlo do predložitve nepopolnih referenc zaradi razkoraka med naročnikovo ozko zastavljeno zahtevo razpisne dokumentacije glede vsebine reference (t.j. sanacija prepustov v vrednosti nad 20.000 EUR brez DDV in regulacija potokov v vrednosti nad 15.000 EUR brez DDV; točka 8 poglavja 2.5.5. razpisne dokumentacije) ter širšo formulacijo Obrazca 2.6.13., kjer je bila zahtevana navedba del (celotnega projekta, iz katerega ni povsod moč razbrati, ali je šlo znotraj te vrste del tudi za sanacijo prepustov oz. regulacijo potokov) po konkretni pogodbi in pa vrednost celotnega posla.

Ob navedenem Državna revizijska komisija opozarja, da je namen zahteve po predložitvi referenc kot sestavine ponudbe ta, da naročnik pridobi objektivno oceno oz. potrdilo o kvaliteti in zanesljivosti ponudbe ponudnika s strani drugega naročnika, to je tretje osebe, ki ni ponudnik sam. Dopolnjevanje, pojasnjevanje ali kakršnokoli drugačno modificiranje potrjenih referenc s strani ponudnika je torej že po naravi stvari neskladno s samim namenom referenc in v postopku oddaje javnega naročanja ne more biti dopustno.

Državna revizijska komisija nadalje opozarja, da bi v konkretnem primeru moral naročnik (skladno z določilom prvega odstavka 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2), ki med drugim določa, da naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti) vrednosti posameznih vrst del (t.j. sanacij in regulacij) znotraj celotnih del po pogodbah preveriti sam neposredno pri potrjevalcih referenc.

Ker je šlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila za očitno nepravilno postopanje naročnika, je morala Državna revizijska komisija, brez da bi se spuščala v konkretno presojo ustreznosti posameznih predloženih referenc kateregakoli izmed ponudnikov z zahtevami razpisne dokumentacije ter pravilnosti spornih ponudb, ugoditi vlagateljevemu zahtevku za revizijo ter razveljaviti odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 5.9.2008.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je uveljavljal tudi povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer znesek plačane takse v višini 5000 EUR ter 3000 odvetniških točk z 20% DDV za sestavo zahtevka za revizijo.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu je Državna revizijska komisija, ob upoštevanje Odvetniške tarife in vrednosti spornega predmeta, priznala stroške zastopanja po odvetniku v protivrednosti 3000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, kar ob upoštevanju vrednosti ene odvetniške točke (0,459 EUR) skupaj z 20% DDV znaša 1.652,40 EUR, in k temu znesku prištela še 5.000 EUR plačane takse za revizijo, tako da znašajo stroški skupaj 6.652,40 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupni višini 6.652,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 17.10.2008

Predsednica senata:

mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Bojan Makovec, Andrej Doles in Katarina Doles-Toš, Kolodvorska 6, Domžale
- INFRA d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica
- Rafael d.o.o., Savska cesta 24, Sevnica
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran