EN

018-145/2008 Občina Komenda

Številka: številka:018-145/2008-4
Datum sprejema: 9. 10. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB5; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Milena Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Tiskanje in oblikovanje Aplence-glasila Občine Komenda" na podlagi zahtevka za revizijo, vloženega s strani podjetja IR IMAGE d.o.o., Medvedova ulica 25, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar in Rženičnik o.p.d.n.o., Steletova cesta 8a, Kamnik (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.10. 2008

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, z dne 08.092008, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijskim postopkom, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni od prejema tega sklepa, na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 700,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je s Povabilom k oddaji ponudbe, št. JNMV-0012/2008-POG, z dne 11.07.2008, k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti "Tiskanje in oblikovanje Aplence-glasila Občine Komenda" povabil štiri ponudnike. Do roka za oddajo ponudb (dne 04.08.2008) je naročnik prejel ponudbe štirih ponudnikov.

Naročnik je s sklepom o oddaji javnega naročila, z dne 11.08.2008, po merilu najnižje cene kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo podjetja BOLD d.o.o., Mlaška cesta 59, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 20.08.2008 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, na katero mu je naročnik odgovoril dne 26.08.2008. V dodatni obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da je ponudba izbranega ponudnika najcenejša, ter da je bila pri ponudbi vlagatelja upoštevana navedba, da se v primeru 4 barvnih strani v notranjosti cena poviša za 50 EUR in DDV.

Vlagatelj je dne 08.09.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na izbiro najugodnejšega ponudnika ter, da se spremeni odločitev tako, da se ponudbo vlagatelja izbere kot najugodnejšo ponudbo in naj se vlagatelju povrnejo stroški revizijskega postopka, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj navaja, da je naročnik kršil načelo gospodarnosti in načelo enakopravne obravnave ponudnikov, saj je napačno analiziral njegovo ponudbo in izbral ponudbo izbranega ponudnika kot najugodnejšo. Glasilo Občine Komenda-Aplenca je v letu 2007 in letu 2008 od skupno 18 izvodov izšla kar 14 s sredico, ki je imela dve barvni strani in le 4-krat s sredico, ki je imela 4 barvne strani. Naročnik je zahteval za CTP izvedbo glasila Aplenca z naslednjimi barvnimi stranmi "COLOR 4/4 (ovitek in sredica 2-4 strani). Vlagatelj je ponudil osnovne bruto cene za oblikovanje in tisk Aplence v primeru tiska glasila s sredico z dvema barvnima stranema, v primeru da ima glasilo s sredico s 4 barvnimi stranmi pa je ceno povišal za 50 EUR in DDV. Po mnenju vlagatelja je naročnik napačno ugotovil dejansko stanje, da se pri vlagatelju avtomatično povečajo cene za 50 EUR in DDV. V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj podaja izračune cen za 18, 20, 24, 28 in 32 stranski tisk, pri čemer je pri izračunu upošteval cene za 18 izidov (14 izvodov po dve barvni stranici in 4 po štiri barvne stranice). Vlagatelj je tako prišel do izračunov, in sicer za najbolj pogost 24 stranski tisk je cena 1435,42 EUR, kar je nižja cena od izbranega ponudnika, ki je ponudil 1.471,41 EUR. V zahtevku za revizijo vlagatelj podaja tudi povprečno ceno (ponovno ob postavki da od 18 izvodov 14 vsebuje 2 barvni stranici in 4 izvodi 4 barvne stranice) in sicer 1.544,67 EUR, medtem ko je cena izbranega ponudnika 1.553,34 EUR.
Vlagatelj priglaša stroške v višini 100 odvetniških točk za konferenco s stranko, 500 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo povečano za 20% DDV, 2% materialnih stroškov in taksa v višini 700,00 EUR.

Naročnik je dne 17.09.2009 izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel, da so v ponudbeni ceni zajete 4 barvne strani, pri analizi ponudbe vlagatelja, pa je naročnik pri izračunu cene upošteval, da se cena za 4 barvne strani poveča za 50 EUR in DDV. Naročnik nadaljuje, da je bila analiza prispelih ponudb in izbira ponudnika izdelana na podlagi pregleda občinskega glasila v letu 2007 in 2008 z dejstvom, da želi naročnik ohraniti, če ne tudi povečati število barvnih strani v glasilu Aplence. Nadalje naročnik pojasnjuje, da glasilo poleg barvnega ovitka z vsaj 4 barvnimi stranmi v sredini, kar pa ne pomeni v sredici, tako kot to tolmači vlagatelj. Naročnik podaja tudi shemo razmerja (upoštevajoč leti 2007 in 2008) med barvnimi in črnobelimi strani glasila, iz katere je razvidno, da je povprečje barvnih strani v sredini 4,22.


Po prejemu obvestila vlagatelja o nadaljevanju revizijskega postopa pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 24.09.2008) je naročnik dne 30.09.2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi določila druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in določila četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem revizijskem postopku je med strankama spor o tem, ali je naročnik kršil načelo gospodarnosti in načelo enakopravne obravnave ponudnikov, ko je pri izračunu ponudbene cene vlagatelja pri vseh postavkah upošteval dodatnih 60 evrov, kolikor znaša strošek tiska 4 barvnih strani v notranjosti glasila z vključenim DDV.

Iz naročnikovega Povabila k oddaji ponudbe, natančneje iz 2. postavke specifikacije (TISK) med drugimi izhaja zahteva po CTP izvedbi, formatu A4, COLOR 4/4 (ovitek+sredica 2-4 strani), ostale (notranje) strani ČB-4/0, obseg 20, 24, 28, 32 strani. Iz teh zahtev po barvnih straneh torej izhaja, da je naročnik predvidel barvne platnice za 2 ali 4 barvne strani v notranjosti glasila. Na tem mestu Državna revizijska komisija pripominja, da bi morali ponudniki, v kolikor bi se jim zdela naročnikova zahteva po barvnih straneh v notranjosti sporna (preširoko zastavljena, nedoločena,..), skladno z določilom drugega odstavka ZRPJN zahtevek za revizijo vložiti najkasneje v roku 10 dni od dostopnosti razpisne dokumentacije (torej od prejema povabila k oddaji ponudbe).

Po pregledu ponudbe vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbenega cenika izhajajo cene brez DDV in z DDV za oblikovanje in tisk za 1, 20, 24, 28 in 32 stransko glasilo, pri čemer je ob koncu tabelarnega prikaza ponujenih cen vlagatelj zapisal, da "v primeru dveh barvnih strani v notranjosti se cena ne spremeni, v primeru 4 barvnih strani v notranjosti se cena poviša za 50 EUR+DDV". Iz naročnikove analize prispelih ponudb, z dne 10.08.2008 izhaja, da je pri izračunu vlagateljeve ponudbene cene poleg cen podanih za oblikovanje in tisk prištel še dodatnih 60 EUR z DDV za štiri barvne strani v notranjosti glasila.


Eno izmed načel, ki predstavlja temeljno vodilo naročnikom v postopkih ocenjevanja prispelih ponudb je načelo iz 9. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08 v nadaljevanju: ZJN-2). Skladno z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopa javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.
V postopku ocenjevanja ponudb je naročnik (ti izhaja iz analize prispelih ponudb, z dne 10.08.2008) pri izračunu cene izbranega ponudnika upošteval ponudbo, ki vsebuje 4 barvne strani v sredini. Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika št. 080291, Državna revizjiska komisija ugotavlja, da je le-ta ponudil cene za 4 barvne strani v notranjosti, saj je pri postavkah za tisk 20, 24, 28 in 32 stranskega glasila navedel v sredini color priloga 4/1. Pri izračunu ponudbene cene vlagatelja je naročnik tudi upošteval tisk glasila s 4 stranmi v sredini, tako da je prištel še 50 EUR in DDV k posameznim postavkam ponudbenega predračuna. Na podlagi tovrstnega ocenjevanja je naročnik po merilu najnižje cene izbral ponudbo izbranega ponudnika, katerega ponudbene cene so v vseh postavkah nižje od ponujenih cen vlagatelja. Za izvod glasila s 4 barvimi stranmi v notranjosti je izbrani ponudnik za 20 strani ponudil ceno 1.307,97 EUR, za 24 strani 1.471,41 EUR, za 28 strani 1.635,27 EUR in za 32 strani 1.798,71 EUR. Vlagatelj pa je upoštevajoč dodaten znesek 60 EUR za 4 barvne strani v notranjosti ponudil za 20 strani ceno 1.343,59 EUR, za 24 strani ceno 1.482,09 EUR, za 28 strani ceno 1.707,54 EUR in za 32 stransko glasilo ceno 1.832,15 EUR.
Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik pri izračunu ponudbenih cen pri ponudbi vlagatelja, kakor tudi pri ponudbi izbranega ponudnika upošteval ceno za 4 barvne strani v notranjosti glasila. Tako tudi ni mogoče slediti navedbam vlagatelja, da je ponudil nižje cene kot izbrani ponudnik, saj ti izračuni temeljijo na postavki, da od 18 izvodov 14 izvodov vsebuje 2 barvni stranici in 4 izvodi 4 barvne stranice. Prvič, iz zahtev naročnika kot izhajajo iz povabila k oddaji ponudbe ni mogoče razbrati, da bo število barvnih strani v notranjosti sledilo trendom v preteklosti (leto 2007 in 2008), saj naročnik ni podal numeričnega podatka, koliko barvnih strani naj bi vsebovala posamezna izdaja glasila. In drugič, ponudbene cene vlagatelja, kot jih le-ta navaja v zahtevku za revizijo (izračunanih po ključu, da od 18 izvodov 14 izvodov vsebuje 2 barvni strani, 4 izvodi pa 4 barvne strani) niso primerljive s ponudbenimi cenami izbranega ponudnika, ki so vse podane za 4 barvne strani in niso izračunane na enakih izhodiščih.
Upoštevajoč zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pri pri analizi prispelih ponudb, torej izračunu ponudbenih cen izhajal iz skupne postavke za vse ponudbe in za vse izvode upošteval ponudbene cene za 4 barvne strani v notranjosti, zaradi česar naročniku ni mogoče očitati razlikovanja med ponudniki in posledično postopanja v nasprotju z določilom 9. člena ZJN-2.

Spričo navedenega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi navedb, kakor izhajajo iz zahtevka za revizijo ni mogoče ugotoviti, da je vlagatelj podal nižjo ceno kot izbrani ponudnik, vsled česar tudi ni mogoče ugotoviti, da je naročnik z izborom ponudbe izbranega ponudnika kršil načeli gospodarnosti in enakopravne obravnave ponudnikov.
Upoštevajoč vse zapisano Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi zgoraj obravnavanih vlagateljevih navedb ni mogla ugotoviti zatrjevanih kršitev naročnika pri ocenjevanju ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, zato je skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega izreka.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Iz določila četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."
V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN in dejstva, da je vlagatelj v obravnavanem postopku vplačal takso v višini 700,00 eurov, odločiti kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 09.10.2008
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Učakar in Rženičnik o.p.d.n.o., Steletova cesta 8a, Kamnik
- Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda
- BOLD d.o.o., Mlaška cesta 59, Kranj
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran