EN

018-129/2008 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Številka: 018-129/2008-13
Datum sprejema: 25. 9. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) ter na podlagi 165. člena Zakona o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo - ZPP-UPB3; Uradni list Republike Slovenije, številka 73/2007, 101/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 102/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 45/2008 - ZArbit in 45/2008; v nadaljnjem besedilu: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, v senatu članice Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter članice Državne revizijske komisije mag. Nataše Jeršič in članice Državne revizijske komisije Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila gradnje "Vodovod Grčevje" in na podlagi pritožbe, ki sta jo vložila skupna ponudnika PROADRIA, d. o. o., Ljubljana, Vrhovci, Cesta XXVI 14, 1000 Ljubljana, ter TELEG-M, d. o. o., Ljubljana, Cesta v Pečale 36, 1231 Ljubljana-Črnuče, ki ju po pooblastilu zastopa odvetniška družba Križaj & Trpin, o. p., d. n. o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 25. septembra 2008 soglasno

odločila:

1. Vlagateljevi pritožbi z dne 27. avgusta 2008, znak vlagatelja 02/LT, se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep številka 354-61/2008, izdan dne 18. avgusta 2008, s katerim je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 07. avgusta 2008, znak vlagatelja 02/LT, kot prepoznega zavrgel, vlagateljev zahtevek za povračilo stroškov, nastalih z revizijo, pa zavrnil kot neutemeljen.

2. Naročnik mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 07. avgusta 2008, znak vlagatelja 02/LT, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, vsebinsko odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, se delno ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 839,97 eurov (EUR) in sicer v roku 15. dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 19. maja 2008 sprejel "s k l e n i l a: o začetku postopka javnega naročanja", številka 354-61/2008-1806-1, gradnje "Vodovod Grčevje", obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, številka objave JN4035/2008, dne 23. maja 2008, spletna povezava http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp"IzpObrazec=35666 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 18. julija 2008 izdal "OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 354-61/2008 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da â??"se sprejme ponudba ponudnika" "MALKOM NOVO MESTO d.o.o., Košenice 86, 8000 Novo mesto, skupaj s soponudnikom CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto.".

Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 19. julija 2008, dne 23. julija 2008 pa je, kakor to izhaja iz naročnikove prejemne štampiljke, naročnik prejel vlagateljevo "Opozorilo ponudnika v skladu z določbo 2. odstavka 79.čl. ZJN-2 podrejeno Zahteva za dodatno obrazložitev odločitve v skladu z določbo 3. odstv. 79.čl. ZJN-2", z dne 22. julija 2008 (v nadaljnjem besedilu: pisno opozorilo oziroma zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila). Naročnik je dne 06. avgusta 2008 izdal "Odgovor na dopis z dne 05. avgust 2008", številka 354-61/2008 (v nadaljnjem besedilu: odgovor na dopis z dne 05. avgusta 2008), ki je bil vlagatelju vročen, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, dne 08. avgusta 2008.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz poštne kuverte in poštne povratnice, dne 07. avgusta 2008 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz vlagatelju vrnjene poštne povratnice, prejel dan kasneje (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga zaradi kršitve pravil glede popolnosti in primernosti predloženih ponudb ponudnikov, zmotne uporabe materialnega prava in kršitve pravil postopka javnega naročanja, obenem pa predlaga, da naročnik zahtevku vlagatelja ugodi in
- v skladu z določbo 16. člena ZRPJN postopek oddaje predmetnega javnega naročila delno razveljavi v delu, ki se nanaša na odločitev o popolnosti predloženih ponudb in oddaji javnega naročila,
- odločitev glede popolnosti ponudbe vlagatelja spremeni tako, da ponudbo vlagatelja sprejme kot popolno in pravilno, ponudbo izbranega ponudnika pa izloči kot nepopolno in nepravilno ter opravi ponovno izbiro glede na postavljeno merilo.
Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov postopka revizije postopka z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje odločitve dalje.

Naročnik je vlagatelja s pozivom "Zahtevek za revizijo postopka javnega naročila - poziv za dopolnitev zahtevka" številka 354-61/2008, izdanim dne 08. avgusta 2008, pozval k predložitvi potrdila o plačilu takse v višini 5.000,00 eurov. Vlagatelj je navedeni naročnikov poziv, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 11. avgusta 2008, dne 14. avgusta 2008 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, priporočeno s povratnico na pošto oddal "Z A H T E V E K Z A R E V I Z I J O"â??, v katerem naročniku:
- pošilja â??"dokazilo o plačilu takse za revizijo v zneski EUR 5.000,00.",
- predlaga, da odgovor na dopis z dne 05. avgusta 2008 šteje kot brezpredmeten, ker njegova vsebina ne odraža dejanskega stanja, ni resnična in ni v skladu s pravno ureditvijo na področju javnega naročanja niti s pravnim poukom, ki ga je dal naročnik sam.

Naročnik je dne 18. avgusta 2008 izdal sklep številka 354-61/2008, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo (kot prepoznega) zavrgel, vlagateljev zahtevek za povračilo stroškov, nastalih z revizijo, pa je zavrnil kot neutemeljen (v nadaljnjem besedilu: odločitev glede zahtevka za revizijo). V obrazložitvi odločitve glede zahtevka za revizijo naročnik (v strnjenem povzetku):
- uvodoma povzema dotedanji potek postopka revizije in postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter povzema vlagateljev pravovarstveni zahtevek v zahtevku za revizijo;
- meni, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil po izteku 10-dnevnega zakonskega roka, zato ga je dolžan zavreči, posledično pa zavrniti tudi povračilo priglašenih stroškov;
- poudarja, da Zakon o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) nikjer ne določa niti obveze naročnika k odgovoru na opozorilo (ne glede na to, da lahko pasivnost naročnika privede do ponudnikove prekluzije uveljavljanja pravnega varstva) niti roka, v katerem naj bi naročnik odgovoril na opozorilo. Po prepričanju naročnika se naročnik na opozorilo lahko odzove ali pa ne, na neizbranem ponudniku pa sloni odločitev o tem, ali bo uporabil svoje pravno sredstvo (kot zatrjuje naročnik ZJN-2 nikjer ne določa, da bi opozorilo imelo suspenzivni učinek). Naročnik še dodaja, da bi v primeru, če bi na opozorilo odgovoril po pravnomočnosti sklepa o izbiri, to pomenilo, da ruši svojo lastno odločitev in bistvo pravnomočnosti kot take;
- izpostavlja, da se z zahtevo in obrazložitvijo (po tretjem odstavku 79. člena ZJN-2) individualizirajo razlogi za sprejetje odločitve o oddaji naročila v razmerju do določenega neizbranega ponudnika. Naročnik še nadaljuje, da dodatna obrazložitev (odločitve o oddaji naročila) ni nujna v vseh primerih, temveč je pogojena z izpolnitvijo določenih predpostavk, ki jih naročnik v odločitvi glede zahtevka za revizijo tudi navede. Ker je v predmetnem javnem naročilu, kot zatrjuje naročnik, odločitev o oddaji naročila vsebovala obrazložitev v smislu 79. člena ZJN-2, bi bil lahko zahtevek za revizijo vložen v 10-dnevnem roku od prejema navedene odločitve. Naročnik je prepričan, da je njegova odločitev o oddaji naročila postala pravnomočna dne 29. julija 2008, vlagatelj pa je vložil zahtevek za revizijo 9 dni po njeni pravnomočnosti (to je dne 07. avgusta 2008),
- izpostavlja, da se lahko in se mora sklicevati zgolj na zakon in druge zakonite predpise, pri tem pa so mu lahko v oporo kvečjemu pravna stališča Državne revizijske komisije. Slednja naj bi, kot poudarja naročnik, v svoji odločitvi številka 018-228/2007-6, z dne 07. septembra 2007, ob pravno in dejansko bistveno identičnem položaju potrdila stališče, na katerega se opira naročnik.

Odločitev glede zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 26. avgusta 2008, dne 28. avgusta 2008 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, priporočeno s povratnico na pošto oddal "P R I T O Ž B O ZOPER

Natisni stran