EN

018-134/2008 Mestna občina Celje

Številka: številka:018-134/2008-4
Datum sprejema: 24. 9. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB5; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec in članice Sonje Drozdek-šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milena Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila v postopku za "Adaptacija in rekonstrukcija obsoječega objekta Osrednje knjižnice Celje", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: naročnik), 24. 9. 2008 soglasno

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo "Adaptacija in rekonstrukcija obstoječega objekta Osrednje knjižnice Celje-II. faza" objavil na Portalu javnih naročil, z dne 18.06.2008, pod št. objave JN 4988/2008.


Vlagatelj je pred rokom določenim za oddajo ponudb dne 27.06.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila in priglaša povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj je mnenja, da je pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik-vsaj šest referenčnih objektov, ki presegajo vrednost 600.000,00 EUR, s tem da sta vsaj dva v posameznem letu in sicer v letu 2005, 2006 in 2007, diskriminatoren in omogoča neenakopravno obravnavo ponudnikov. Taka časovna omejitev in zahteva po tolikšnem številu "majhnih" objektov, ki niso primerljivi s predmetov javnega naročila je po vlagateljevem mnenju objektivno neopravičljiva in v nasprotju z načelom enakosti in zagotavljanja konkurence med ponudniki. Takšen pogoj izključuje najsposobnejše ponudnike iz kroga ponudnikov, če imajo ti reference za velike oz. primerljive ali še večje objekte od predmetnega, pa ti niso izvedeni v tako velikem številu v takšnih časovnih intervalih, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji, po drugi strani pa je hkrati določil, da zadostuje en objekt nad 3.000.000,00 EUR.

Po pozivu naročnik, z dne 02.07.2008, je vlagatelj pravočasno posredoval dokazilo o vplačilu takse v višini 5000,00 EUR z dne 07.07.2008.

Naročnik je dne 22.07.2008 sprejel dokument, iz katerega izhaja, da vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrača. Naročnik navaja, da je po temeljiti presoji in pregledu razpisne dokumentacije odločil, da ne bo spreminjal razpisnih pogojev glede izvedbe referenčnih objektov, katere mora v prijavni dokumentaciji predložiti vsak ponudnik. Naročnik navaja, da je iz razloga, ker se objekt nahaja v starem mestnem jedru, kjer so poudarjeni kulturno varstveni pogoji zahteval, da ponudnik predloži več referenčnih objektov v zadnjih treh letih nad določeno vrednostjo, ki dokazujejo sposobnost izvajalca izvesti v roku zahtevnejša dela.

Vlagatelj je dne 23. 07.2008 podal obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je vso relevantno dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila Državni revizijski komisiji odstopil dne 16.09.2008.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Uvodoma Državna revizijska komisija, na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo, natančneje v Zapisnik o javnem odpiranju ponudb št. JN-004/2008-G/DD-DV, z dne 28.07.2008, ugotavlja, da je vlagatelj po vložitvi obvestila o nadaljevanju predmetnega revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo dne 28.07.2008 oddal svojo ponudbo. Zaradi tega dejstva, je potrebno preveriti, ali vlagatelj izpolnjuje domnevno sporne zahteve naročnika v zvezi z referencami in v kolikor jih izpolnjuje, ali vlagatelj še izkazuje pravni interes za nadaljnje vodenje revizijskega postopka.

Vlagatelj je skladno z drugim odstavkom 12. člena ZRPJN vložil zahtevek za revizijo, v katerem je prerekal pogoj iz 3.11. točke, ki se nanaša na reference in sicer je naročnik zahteval, da je potrebno navesti najmanj šest (6) referenčnih objektov, vsaj po dva (2) za vsako referenčno leto (l. 2005, 2006 in 2007), dela na vsakem pa morajo presegati vrednost 600.000,00 EUR. Vrednost vsaj enega referenčnega objekta pa mora presegati 3.000.000,00 EUR. Skupna vrednost opravljenih del na navedenih in potrjenih referenčnih objektih v zadnjih treh letih pa mora presegati 8.000.000,00 EUR.
Ugotovljeno je bilo, da je vlagatelj na rok (dne 28.07.2008), določen za oddajo ponudb oddal svojo ponudbo. Iz ponudbe vlagatelja izhaja, da je le-ta zadostil v zahtevku za revizijo izpodbijanem pogoju in predložil 6 potrjenih referenc v znesku višjem kot 600.000,00 EUR od katerih vse (ne le ena referenca, kakor je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji) presegajo zahtevani znesek 3.000.000,00 EUR.

Skladno z določilom 9. člena ZRPJN lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Iz citirane določbe ZRPJN izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka kumulativno izpolnjena naslednja dva pogoja: (1.) interes za dodelitev naročila in (2.) realna stopnja verjetnosti nastanka (ali vsaj možnosti nastanka) škode, katero je posledično mogoče pripisati ravnanju naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev. Za slednji pogoj je tako potrebno izkazati obstoj vzročne zveze med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika.
Izpolnjevanje prvega pogoja- izkazovanje interesa za dodelitev naročila je vlagatelj izkazal s tem, ko je kot podjetje registrirano za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa, zahtevek za revizijo vložil pred rokom za odpiranje ponudb. Vlagatelj pa je po vloženem zahtevku za revizijo oddal svojo ponudbo, s čimer je izkazal izpolnjevanje samega pogoja v zvezi z referencami. Zaradi tega dejstva v predmetnem revizijskem postopku ni mogoče najti vzročne zveze zaradi v zahtevku za revizijo izpodbijanega pogoja in posledično morebitnega nastanka škode vlagatelju. Namreč vlagatelj je s tem, ko je oddal ponudbo, ki izpolnjuje domnevno sporni pogoj, izničil kakršnokoli možnost ugotovitve, da bi mu zaradi kršitve naročnika, kot jo je navajal v zahtevku za revizijo, lahko nastala škoda.


V posledici zgoraj zapisanega, Državna revizijska komisija zaključuje, da v predmetnem revizijskem postopku ni mogoče najti opravičljivega pravnega interesa za nadaljnje odločanje o vlagateljevem zahtevku za revizijo. Ker je vlagatelj oddal ponudbo, v kateri je predložil 6 potrjenih referenc, ki so presegale višino zahtevane vrednosti iz razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju v zvezi s spornim pogojem (kot ga je določil naročnik v razpisni dokumentaciji) ne bi mogla nastati škoda, zato vlagatelj ne more biti in ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo.
Vlagatelju zaradi opisanih razlogov ne more nastati pravno relevantna škoda v smislu prvega odstavka 9. člena ZRPJN, zato je Državna revizijska komisija na podlagi določila 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 24. 9. 2008
Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
- Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Celje
- Gradia d.o.o., Obrtna cesta 34/a, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran