EN

018-135/2008 Občina Mozirje

Številka: številka:018-135/2008-8
Datum sprejema: 24. 9. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB5; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec in članice Sonje Drozdek-šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milena Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila v postopku za "Rekonstrukcijo lokalne ceste Mozirje-šmihel-Planinska ravna, odsek 1870, JN 3543/2008", začetega na podlagi pritožbe podjetja Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, Spittal an der Drau, Avstrija, Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Mozirje, šmihelska cesta 2, Mozirje (v nadaljevanju: naročnik), 24. 9. 2008 soglasno

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 430-0003/2008-RZ/II-3, z dne 10.09.2008.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku, z dne 22.08.2008 in dopolnitvi revizijskega zahteveka, z dne 25.08.2008, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11.04.2008 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 09.05. 2008 objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 3543/2008.

Naročnik je dne 12.08.2008 sprejel Obvestilo o prekinitvi postopka, št. 430-0008/2008-RD/Z-1/PP.

Vlagatelj je dne 18.08.2008 zahteval dodatno obrazložitev naročnikove odločitve o prekinitvi postopka. Naročnik je dne 20.08.2008 zahtevo za dodatno obrazložitev iz razloga, da v zakonu ni obveze, da naročnik odločitev o prekinitvi postopka obrazloži, zavrgel s sklepom št. 430-0008/2008-Z/do.

Zoper naročnikovo odločitev o prekinitvi postopka je vlagatelj dne 22.08.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da se v praksi prekine postopek dokler naročnik še ne prejme ponudb. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila pa je do naročnikove prekinitve postopka prišlo že po prejemu ponudb, zaradi česar ima pravico naročnik ponudbe zavrniti, ne pa prekiniti postopek. Vlagatelj navaja, da je naročnik skladno z 80. členom ZJN-2 zavezan, da mora o zavrnitvi vseh ponudb pisno obvestiti vse ponudnike in navesti razloge o svoji odločitvi, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, ter obvestiti vlado oz. nadzorni organ, da bo začel postopek. Z obrazložitvijo razlogov za zavrnitev vseh ponudb, nadaljuje vlagatelj, se prepreči diskriminatorno ravnanje do ponudnikov, ki so ponudbe oddali. Obrazloženi objektivno preverljivi razlogi za zavrnitev ponudb pa ponudnikom omogočajo učinkovito pravno varstvo. Vlagatelj tako povzema, da naročnik ni sledil normi iz 80. člena ZJN-2 in bi glede na dejansko stanje moral izbrati ponudnika, ki je pravilna ponudba in je po merilih najugodnejši (ponudbo vlagatelja) ali zavrniti vse ponudbe, nikakor pa ni pravilno, da v prekine postopek v tej fazi oddaje javnega naročila. Vlagatelj je mnenja, da je naročnik tako postopal zgolj iz razloga, ker v predmetnem postopku ne želi izbrati njegove ponudbe. Takšna razlaga je tudi logična, saj za odločitev o zavrnitvi vseh ponudb nima razloga, ker za isto naročilo vodi drug postopek, v katerem je izbral najugodnejšega ponudnika, ki je bil v tem postopku izločen, ker ni izpolnjeval pogojev. Glede na dejansko stanje za vlagatelja situacija, v kateri je naročnik prekinil postopek predstavlja zlorabo položaja, v katerem se nahaja vlagatelj, saj ima pravilno ponudbo in je po merilih najugodnejši. Naročnik je s tem ravnanjem kršil načelo enakopravnosti, saj je vlagatelja postavil v neenakopraven položaj.
Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija naročnikovo odločitev o prekinitvi postopka razveljavi in zadevo vrne naročniku, v kolikor je naročnik ne bo že sam razveljavil.

Kršenje načela enakopravnosti zaradi dejstva, da je naročnik v drugem postopku izbral ponudnika, ki ga je v tem postopku vlagatelj že izločil, je vlagatelj ponovno poudaril v pravočasni dopolnitvi zahtevka za revizijo, z dne 25.08.2008.

Vlagatelj je po pozivu naročnika po dopolnitvi zahtevka za revizijo (dopis z dne 26.08.2008) pravočasno, dne 27.08.2008, posredoval dokumentacijo o vplačani taksi v višini 5000,00 EUR.

S sklepom, št. 430-0003/2008-RZ/II-3, z dne 10.09.2008, je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, zahtevo za povrnitev stroškov pa zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v skladu z napotili Državne revizijske komisije izdal sklep št. 430-0003/2008-RZ-II, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v celoti ugodil, nato dne 14.08.2008 sprejel Obvestilo o prekinitvi postopka št. 430-0008/2008-RD/Z-1/PP in nato še sklep o zavrženju zahteve po dodatni obrazložitvi. Naročnik navaja, da je postopek končal v skladu s 80. členom ZJN-2, ki nedvoumno določa, da lahko postopek kadarkoli prekine, naročniku pa ne nalaga, da bi moral svojo odločitev obrazložiti. Naročnik je tako mnenja, da zoper takšno odločite naročnika ni mogoče vlagati revizijskega zahtevka.
Naročnik navaja, da zaradi razlogov, ki jih ni bilo mogoče sanirati (ni bilo navedenega predpisanega organa upravljanja, operativnega organa in razvojne prioritete, max. višine sofinanciranja, sklep o oddaji ni vseboval glave organa, ki operacijo sofinancira,..) prekinil postopek oddaje javnega naročila in s svojim ravnanjem ni ustvarjal diskriminacije med ponudniki, saj je navedel nov razpis z novimi popisi del. Naročnik navaja, da v kolikor ne bi prekinil postopka, bi zaradi nadzornega organa SVLR in spremenjenih okoliščin v smislu več del utrpel neposredno gospodarsko škodo. Zato je prekinil postopek oddaje javnega naročila, obvestilo o prekinitvi javno objavil in pripravil novo razpisno dokumentacijo.Zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj dne 11.09.2008 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, v kateri v celoti prereka naročnikovo odločitev o zavrženju njegovega zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik brez obrazložitve prekinil postopek oddaje javnega naročila, svojo odločitev pa je subsumiral pod 80. člen ZJN-2. Naročnik bi moral odločitev o prekinitvi obrazložiti in meritorno presoditi ali so podani revizijski razlogi in o tem odločiti. Vlagatelj v pritožbi nadaljuje, da je naročnik šele v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo navedel nekatere razloge za prekinitev postopka oddaje javnega naročila, kar pa v tej fazi postopka s pritožbo ni mogoče, saj vlagatelj nima možnosti, da bi meritorno prerekal naročnikove vsebinske navedbe. Postopek prekinitve postopka še ni pravnomočen, naročnik je podal napačen pravni pouk in način, kako naročnik vodi postopek, po mnenju vlagatelja kaže na očitno diskriminacijo vlagatelja. Iz previdnosti pa vlagatelj prereka vse razloge, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo. Vlagatelj predlaga, da se v celoti razveljavi naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo št. 430-0003/2008-RZ-II-3, z dne 10.09.2008.

Po pozivu Državne revizijske komisije (dopis z dne 16.09.2008) je naročnik 18.09.2008 odstopil celotno dokumentacijo v predmetni zadevi.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V konkretnem pritožbenem postopku je spor med strankama glede vprašanja, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je iz razloga prekinitve postopka oddaje javnega naročila zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo.

Pred presojo o tem, ali so bili podani pogoji za zavrženje zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 23. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnega naročila zagotovljeno v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, v kolikor ZJN-2 ali ZRPJN ne določata drugače (12. člen ZRPJN). Torej to velja tudi glede odločitve naročnika o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila, saj ZJN-2 ali ZRPJN ne določata, da zoper tovrstno odločitev ni mogoče vložiti pravnega sredstva. Za učinkovito uveljavljanje pravice do pravnega varstva, ki je eden izmed temeljev vsake pravne državje potrebno, da se ponudniki/kandidati seznanijo z razlogi, ki so pogojevali naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. Potrebnost zagotovitve pravnega varstva ponudnikov v primeru ko se javno naročilo ne podeli nikomur izhaja tudi iz sodb sodišča Evropskih skupnosti. Po analogiji je tako potrebno izpostaviti sodbo Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi C 92/00, Hospital Ingenierure Krankenhaustechnik Planungs-GmbH v. Stadt Wien, z dne 18.06.2002, v kateri je sodišče odločilo, da mora država v enaki meri zagotoviti pravno varstvo tudi zoper odločitve o tem, da se javno naročilo ne podeli, med drugim tudi tako, da lahko organ pravnega varstva takšno odločitev razveljavi. Državna revizijska komisija poudarja, da morajo imeti ponudniki, tudi v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila pravico zahtevati pravno varstvo zoper očitane domnevne kršitve naročnika.


V postopku s pritožbo vlagatelj navaja, da je naročnik postopal nezakonito, ko je zavrgel zahtevek za revizijo. Za presojo o tem, ali je bila odločitev naročnika, kakor izhaja iz sklepa o zavženju zahtevka za revizijo, z dne 10.09.2008, zakonita, je potrebno preveriti ali so nastopili pogoji za zavrženje zahtevka za revizijo.

Iz določila prve alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN izhaja, da se zahtevek za revizijo lahko zavrže v primeru, ko je zahtevek za revizijo oziroma obvestilo o nadaljevanju pred Državno revizjisko komisijo vloženo nepravočasno, če ga je vložila oseba, ki ne more izkazati aktivne legitimacije, ali če vlagatelj zahtevka ni dopolnil v roku oziroma v skladu z zahtevo za dopolnitev iz prvega odstavka 21. člena ZRPJN.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik dne 14.08.2008 sprejel Obvestilo o prekinitvi postopka, št. 430-0008/2008-RD/Z-1. Kakor je razvidno iz poštne povratnice, je vlagatelj naročnikovo odločitev o prekinitvi postopka oddaje javnega naročila prejel dne 18.08.2008. Upoštevajoč določilo prvega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa, da je možno vložiti zahtevek za revizijo v vseh stopnjah postopka zoper vsako naročnikovo odločitev v roku desetih (10) dni od prejema naročnikove odločitve (v konkretnem primeru je to odločitev naročnika o prekinitvi postopka) gre ugotoviti, da je vlagatelj dne 22.08.20008 pravočasno vložil zahtevek za revizijo in tudi dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 25.08.2008.
Nadalje je potrebno vlagatelju priznati tudi aktivno legitimacijo, kot jo opredeljuje določilo 9. člena ZRPJN; zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Potreba po priznanju aktivne legitimacije vlagatelju izhaja iz dejstva, da je vlagatelj oddal svojo ponudbo, ki bi bila v primeru, da naročnik ne bi prekinil postopka oddaje javnega naročila izbrana kot najugodnejša ponudba (to izhaja iz sklepa naročnika št. 430-0003/2008-RZ-1, z dne 08.08.2008, s katerim je razveljavil odločitev o izbiri vsebovano v Sklepu o oddaji javnega naročila št. 430-0003/2008, z dne 02.07.2007, v kateri je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo ponudnika Emil Grobelnik, s. p., Pernovo 17a, Žalec, ponudbo vlagatelja, ki je po merilu najnižje cene na drugem mestu glede na ponujeno ceno pa je naročnik ocenil kot pravočasno, popolno in pravilno).
Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da je naročnik vlagatelja dne 26.08.2008 pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo, vlagatelj pa je pravočasno dne 27.08.2008 dopolnil zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu takse v višini 5.000,00 EUR.
Na podlagi zgoraj ugotovljenih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni imel pravne podlage za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo, kakor je to storil s sklepom št. št. 430-0003/2008-RZ/II-3, z dne 10.09.2008.

Ob navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, tudi vsebinsko obravnaval nekatere od revizijskih navedb, ki jih je v zahtevku za revizijo izpostavil vlagatelj. Tako je naročnik v obrazložitvi sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 10.09.2008, navedel nekatere izmed razlogov, ki naj bi pogojevali odločitev o prekinitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Vprašanje utemeljenosti vlagateljevih argumentov je stvar meritorne presoje zahtevka za revizijo, ne pa procesnega ravnanja, zato bi moral naročnik ob ugotovitvi, da so vlagateljevi argumenti neutemeljeni, zahtevek za revizijo v tem delu le zavrniti (16. člen ZRPJN), in ne zavreči.

Upoštevajoč zapisano, Državna revizijska komisija zaključuje, da bi moral v obravnavanem revizijskem postopku naročnik ravnati skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da naročnik po preverjanju procesnih predpostavk, odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne. Naročnik bi se moral opredeliti do vseh vlagateljevih navedb v zahtevku za revizijo in o vloženem zahtevku za revizijo meritorno odločati. Naročnik mora tako, skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, meritorno odločiti o vloženem zahtevku za revizijo in vsebinsko odgovoriti na vse njegove navedbe, saj se postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določilo drugega odstavka 16. člena in prvega odstavka 17. člena ZRPJN.

V posledici navedenega, je Državna revizijska komisija na podlagi določila 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, kot izhaja iz sklepa št. 430-0003/2008-RZ/II-3, z dne 10.09.2008.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
V Ljubljani, dne 24. 9. 2008
Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.oec.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Mozirje, šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
- Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran