EN

018-125/2008 Zdravstveni dom Ljubljana

Številka: 018-125/2008-4
Datum sprejema: 5. 9. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in 53/07 v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata in članice mag. Nataše Jeršič ter predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila " JR 17/2008 Pohištvena oprema prenovljenih prostorov zobozdravstva v ZD Ljubljana - šiška", v zvezi s pritožbo, ki jo je vložilo podjetje UMT d.o.o., Prušnikova 95, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 30, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 5.9.2008

odločila:

1. Vlagateljevi pritožbi, z dne 22.8.2008, se ugodi in se razveljavi sklep naročnika, št. JR-17/2008 z dne 18.8.2008, o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku, z dne 7.8.2008, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, vsebinsko odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, z dne 22.8.2008, v višini 784,34 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 6.6.2008 sprejel sklep št. JR 17/2008 o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Oddajo javnega naročila po odprtem postopku je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 6.6.2008, pod številko objave JN4608/2008.

Dne 24.7.2008 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. JR-17/2008, iz katere izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik izbere podjetje LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je odločitev naročnika prejel dne 28.7.2008.

Vlagatelj je dne 7.8.2008 naročniku poslal zahtevek za revizijo v katerem predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi postopek oddaje javnega naročila ter vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka kot so priglašeni, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve dalje do plačila.

Z vlogo z dne 8.8.2008 je vlagatelj naročniku posredoval pooblastilo za zastopanje.

Naročnik je z dopisom št. JR-17/2008, z dne 8.8.2008, vlagatelja pozval, da v roku treh dni od prejema citiranega dopisa zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo potrdila o vplačilu takse v višini 2.500,00 EUR in s predložitvijo pooblastila za zastopanje. Naročnik je citirani dopis posredoval tako vlagatelju, kot tudi Odvetniški družbi Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 30, Ljubljana.

Naročnik je s sklepom, št. JR-17/2008, z dne 18.8.2008, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel ter posledično zavrnil zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa pojasnjuje, da je vlagatelj naročnikov poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo poziv prejel 11.8.2008, rok za predložitev dopolnitev zahtevka za revizijo je bil tako 14.8.2008. Naročnik navaja, da je dne 11.8.2008 prejel vlagateljevo vlogo z dne 8.8.2008, s katero je slednji dopolnil zahtevek za revizijo s predložitvijo pooblastila za zastopanje. Nadalje naročnik pojasnjuje, da vlagatelj dokazila o plačilu takse ni predložil v roku treh dni(t.j. do 14.8.2008), zaradi česar je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je dne 20.8.2008 s priporočeno pošiljko naročniku posredoval dokazilo o plačilu takse v višini 2.500,00 EUR, ki je bila plačana dne 20.8.2008, skupaj s kopijo vloge z dne 8.8.2008 s katero je naročniku posredoval pooblastilo za zastopanje.

Dne 21.8.2008 je vlagatelj naročniku posredoval vlogo, kateri je priložil vse predhodne dopolnitve skupaj s prilogami (pooblastilo za zastopanje, potrdilo o plačilu takse). V predmetni prilogi je vlagatelj priglasil dodatne stroške nastale s to vlogo.

Vlagatelj je dne 22.8.2008 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, v kateri Državni revizijski komisiji predlaga, da pritožbi ugodi ter razveljavi izpodbijani sklep naročnika, naročniku pa naloži plačilo stroškov priglašenih s to pritožbo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izdaje odločbe Državne revizijske komisije o tej pritožbi dalje. Vlagatelj navaja, da je dne 7.8.2008 vložil zahtevek za revizijo pri naročniku. Ker zahtevku za revizijo pomotoma ni bilo priloženo pooblastilo za zastopanje, je vlagatelj naslednji dan (dne 8.8.2008) naročniku poslal vlogo, kateri je priložil pooblastilo za zastopanje. Dne 18.8.2008 je pooblaščenec vlagatelja prejel poziv naročnika naj zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o plačilu takse in pooblastilom za zastopanje (ki pa je bilo med tem že predloženo). Vlagatelj je v zakonskem tridnevnem roku plačal predpisano takso ter potrdilo o plačilu takse naročniku dostavil kot prilogo vloge (DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO - PREDLOŽITEV POTRDILA O PLAČLU TAKSE ) z dne 20.8.2008. Vlagatelj meni, da je tako svoj zahtevek za revizijo nedvomno dopolnil v zakonskem tridnevnem roku od prejema poziva (dne 18.8.2008), saj je pooblastilo za zastopanje predložil naročniku že z vlogo z dne 8.8.2008, takso v višini 2.500,00 EUR, pa z vlogo z dne 20.8.2008, ter nato oboje še enkrat z vlogo z dne 21.8.2008. Vlagatelj navaja, da je trditev naročnika, da je vlagatelj naročnikov poziv prejel že 11.8.2008 povsem neresnična, kar je razvidno iz vročilnic in morebitne preverbe pri Pošti Slovenije.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom št. 018-125/2008-2, z dne 27.8.2008, pozvala, da ji skladno z 21. členom ZRPJN posreduje vso dokumentacijo o predmetnem postopku javnega naročila. Državna revizijska komisija je zahtevano dokumentacijo prejela dne 29.8.2008.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija v tej fazi revizijskega postopka presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker naj ga le-ta ne bi pravočasno dopolnil s predložitvijo potrdila o vplačilu takse.

Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj dne 7.8.2008 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da je vložen po Odvetniški družbi Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 30, Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec). Prav tako je iz spisovne dokumentacije razvidno, da je vlagatelj z vlogo z dne 8.8.2008, naročniku predložil tudi pooblastilo, z dne 7.8.2008, pooblaščencu za zastopanje. Glede na navedeno iz zahtevka za revizijo torej nesporno izhaja, da ima vlagatelj v predmetnem revizijskem postopku pooblaščenca.

Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik vlagatelja z dopisom, št. JR-17/2008, z dne 8.8.2008, pozval, da v roku treh dni od prejema citiranega dopisa zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo potrdila o vplačilu takse skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, v višini 2.500,00 EUR in pooblastilom za zastopanje vlagatelja. Naročnik je citirani dopis posredoval tako neposredno na naslov vlagatelja (UMT Trgovina in storitve d.o.o., Prušnikova 95, Ljubljana), kot tudi na naslov pooblaščenca (Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 30, Ljubljana). Nadalje iz vročilnic v spisovni dokumentaciji o predmetnem javnem naročilu sledi, da je bil poziv vlagatelju (neposredno) vročen 11.8.2008, njegovemu pooblaščencu pa 18.8.2008.

Poudariti gre, da ZRPJN nima določb, ki bi urejale vročanje pisanj. ZRPJN v petem odstavku 3. člena določa, da se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. Prvi odstavek 137. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP- UPB3 (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08; v nadaljevanju: ZPP) določa, da se, kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno. Kot je Državna revizijska komisije predhodno v tem sklepu že ugotovila, ima vlagatelj v konkretnem revizijskem postopku nesporno pooblaščenca, zato je v tem primeru, kot pravno veljavna mogoče šteti samo vročanja vlagateljevemu pooblaščencu.

Naročnik je dopis št. JR-17/2008, z dne 8.8.2008, s katerim je vlagatelja pozval, da v roku treh dni od prejema citiranega dopisa zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN in pooblastilom za zastopanje, posredoval vlagatelju in pooblaščencu. Iz predloženih povratnic izhaja, da je bil predmetni dopis pooblaščencu vročen dne 18.8.2008. Vlagatelju je tako, ob upoštevanju določbe prvega odstavka 137. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, pričel teči tridnevni rok za dopolnitev zahtevka za revizijo šele z dnem vročitve citiranega dopisa pooblaščencu vlagatelja, to je dne 18.8.2008, in ne z dnem vročitve citiranega dopisa vlagatelju neposredno. V nadaljevanju je potrebno na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu ugotoviti, da je vlagatelj zahtevano potrdilo o vplačilu revizijske takse posredoval naročniku v prilogi dopisa, z dne 20.8.2008 (oddano na pošto 20.8.2008- razvidno iz ovojnice), ki ga je naročnik prejel 21.8.2008. Vlagatelj je naročniku torej posredoval zahtevano potrdilo o plačilu revizijske takse znotraj tridnevnega roka, šteto od dne prejema naročnikovega poziva k dopolnitvi zahtevka za revizijo s strani vlagateljevega pooblaščenca. Naročnik torej v konkretnem primeru ni imel pravne podlage za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo. Vsled vsega zapisanega je naročnik ravnal v nasprotju s petimim odstavkom 12. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev.

Glede na vse navedeno v zvezi s pravočasnostjo vlagateljeve dopolnitve zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu revizijske takse, je Državna revizijska komisija vlagateljevi pritožbi, z dne 22.8.2008, na temelju 23. člena ZRPJN ugodila, tako da je razveljavila naročnikov sklep, št. JR-17/2008 z dne 18.8.2008, s katerim je slednji vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Državna revizijska komisija namreč zaključuje, da je vlagatelj zahtevek za revizijo pravočasno dopolnil s potrdilom o plačilu revizijske takse.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 7.8.2008, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, vsebinsko odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN. Državna revizijska komisija hkrati napotuje naročnika, da v skladu z 22. členom ZRPJN odloči tudi o stroških revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbeni postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- stroške odvetniških storitev v protivrednosti 2.000 točk za sestavo pritožbe, povečano za 20% DDV,
- 2% materialnih stroškov, povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija na podlagi 22. člena ZRPJN in ob upoštevanju 154. in 155. člena ZPP, ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- v protivrednosti 1.400 točk za odvetniške stroške za sestavo pritožbe, kar znaša 642,60 EUR, povečano za 20% DDV, kar znaša 771,12 EUR,
- materialne stroške v višini 2% od protivrednosti 1.000 točk in 1% od protivrednosti 400 točk, kar znaša 11,02 EUR, povečano za 20% DDV, kar znaša 13,22 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, z dne 22.8.2008, v višini 784,34 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, dne 5.9.2008
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana;
- Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 30, Ljubljana;
- LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Ljubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran