EN

018-120/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod RS za zaposlovanje

Številka: 018-120/2008-4
Datum sprejema: 26. 8. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter predsednika Sama Červeka in članice Sonje Drozdek šinko kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za izdelavo serije 64-ih. 25 minutnih, vsebinsko povezanih televizijskih oddaj (v obliki nanizanke) za promocijo deficitarnih in drugih perspektivnih poklicev ter distribucija oddaj v okviru programske sheme nacionalne televizije Slovenije in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika DOGODEK, marketing in storitve, d.o.o., Češenik 2, Dob (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 26.8.2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, datiran 4.8.2008 in vložen 7.8.2008, se zavrže kot prepozen.

2. Zahtevek za revizijo z dne 16.8.2008 se zavrže kot prepozen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.5.2008 izdal povabilo k oddaji ponudb za predmetno javno naročilo ter dne 30.6.2008 izvedel javno odpiranje ponudb. Iz obvestila o oddaji javnega naročila št. 961-15/2008-12-1988 z dne 11.7.2008 je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje S.TV.A d.o.o., Pražakova 8, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je dne 11.7.2008 opravil vpogled v del dokumentacije postopka oddaje javnega naročila, z vlogo z dne 18.7.2008 pa je na podlagi drugega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08; v nadaljevanju: ZJN-2) vložil pisno opozorilo in naročniku predlagal spremembo odločitve o oddaji javnega naročila. Dne 23.7.2008 je vlagatelj vpogledal še v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je dne 28.7.2008 vlagatelju posredoval dokument "ODGOVOR NAROČNIKA NA PISNO OPOZORILO PONUDNIKA skladno z 79/II členom ZJN-2", v katerem mu je sporočil, da svoje odločitve o oddaji naročila ne bo spreminjal.

Vlagatelj je z vlogo, ki je bila datirana dne 4.8.2008 in vložena dne 7.8.2008, vložil zahtevek za revizijo. V njem naročniku očita več kršitev zakonskih določil. Po mnenju vlagatelja naročnik v postopek ne bi smel povabiti Javnega zavoda RTV Slovenija. V zvezi s ponudbo izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da v njej ni bilo opredeljeno, kateri vsebinski del naročila bodo prevzeli podizvajalci, zato ni mogoče preizkusiti sposobnosti posameznega podizvajalca. Naročnik tudi ni preveril obstoj in vsebine podatkov iz izbrane ponudbe, poleg tega je izbral ponudbo s prenizko ceno, ki meji na nelojalno konkurenco. Podizvajalec izbranega ponudnika je v preteklosti že realiziral podoben projekt, zdaj pa izbrani ponudnik zatrjuje, da bo v 20 krat krajšem času realiziral 4 krat večjo količino zahtevnejših oddaj za skoraj enaka sredstva, navaja vlagatelj, in dodaja, da gre za zavajanje. Po mnenju vlagatelja je bila tudi strokovna komisija sestavljena napačno, saj v njej ni bilo predstavnikov stroke. Ker je bila vrvica, ki je povezovala ponudbo izbranega ponudnika, pretrgana, vlagatelj meni, da ni šlo le za nestrokovno ravnanje, temveč celo za kaznivo dejanje, saj je bila ponudba lahko naknadno dopolnjena ali spremenjena. Vlagatelj zaključuje, da on ni imel možnosti dopolnjevanja ponudbe, naravnanost razpisne dokumentacije, da je odločilnega pomena cena, pa je v tem primeru popolnoma neprimerna, saj je treba pri takih projektih upoštevati predvsem izvedbeno-vsebinske in kvalitativne parametre.

Naročnik je dne 12.8.2008 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da je predmetni postopek vodil na podlagi 20. člena ZJN-2 in da storitve, ki jih naroča, spadajo v seznam storitev B, kategorija 26. Naročnik navaja, da vlagatelj ni izpodbijal njegove odločitve, da postopek vodi na podlagi 20. člena ZJN-2 in da gre za storitev iz seznama B. V konkretnem primeru zato ZJN-2 naročnika zavezuje, vendar v obsegu, ki je ožji od tistega, ki sicer velja za oddajo drugih javnih naročil. Odločanje o zahtevku za revizijo se zato omeji le na ugotavljanje skladnosti tistih naročnikovih ravnanj, ki so za naročnika zavezujoča na podlagi predpisov o javnih naročilih. Naročnik ugotavlja, da se vlagateljeve navedbe ne nanašajo na opredelitev predmeta oz. tehnične specifikacije in tudi ne na pravila glede objav obvestil o oddaji naročila. Vlagatelj se tudi ni spustil v pravilno uporabo meril, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, temveč je navedel le trditve o nespoštovanju ZJN-2, za kar pa ni predložil nobenega dokaza. Naročnik tako ugotavlja, da se vlagateljeve revizijske navedbe ne nanašajo na domnevne kršitve tistih določb, ki so za naročnika zavezujoče v primeru oddaje storitev iz seznama B, zaradi česar se naročnik o njih ne izreka.

Vlagatelj je z vlogo z dne 16.8.2008 pri naročniku vložil dokument, ki je v zadevi označen kot "zahtevek za revizijo". Vlagatelj v tej vlogi ponavlja revizijske navedbe iz zahtevka za revizijo, ki je bil datiran dne 4.8.2008 in vložen dne 7.8.2008, ter dodaja, da je naročnikova odločitev, da je javno naročilo oddal kot storitev iz seznama B, napačna. Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik že izvaja aktivnosti praktične narave, seveda brez podpisane pogodbe.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo, ki je bil datiran dne 4.8.2008 in vložen dne 7.8.2008, prepozen, in da je v delu, ki ga je mogoče šteti za nov zahtevek za revizijo, prepozna tudi vlagateljeva vloga z dne 16.8.2008.

Prvi odstavek 12. člena ZRPJN določa, da se lahko zahtevek za revizijo "vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen". Prvi odstavek 12. člena ZRPJN torej določa, da je po sprejemu odločitve o dodelitvi naročila rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve. Gre za prekluzivni procesni rok, kar pomeni, da ponudnik po izteku tega roka izgubi pravico uveljavljati pravno varstvo v revizijskem postopku. V skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN mora namreč naročnik v primeru, če ugotovi, da je bil zahtevek za revizijo vložen prepozno, le-tega s sklepom zavreči. Če tega ne stori že naročnik, zahtevek za revizijo na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrže Državna revizijska komisija.

Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je razvidno, da je naročnik odločitev o dodelitvi naročila sprejel dne 11.7.2008 ter da je vlagatelj le-to prejel dne 14.7.2008. To ob upoštevanju določil 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), ki se v revizijskem postopku smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, pomeni, da se je v predmetnem revizijskem postopku rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 24.7.2008. Vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil z vlogo, ki je datirana na dan 4.8.2008, pri čemer je iz poštne ovojnice razvidno, da je bila vloga oddana na pošto dne 7.8.2008. Navedeno pomeni, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil po izteku prekluzivnega roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, zaradi česar ga je treba na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavreči kot prepoznega.

Na dejstvo, da je bil zahtevek za revizijo z dne 4.8.2008 oz. 7.8.2008 vložen prepozno, ne more vplivati ravnanje vlagatelja, ki je na podlagi drugega odstavka 79. člena ZJN-2 z vlogo z dne 18.7.2008 od naročnika s pisnim opozorilom zahteval spremembo odločitve o oddaji javnega naročila ter vpogled v dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila in ponudbo izbranega ponudnika. Ne da bi se Državna revizijska komisija opredeljevala do vprašanja, ali se v postopkih oddaje javnih naročil, katerih predmet so storitve iz seznama storitev B, drugi odstavek 79. člena ZJN-2 glede na drugi odstavek 20. člena ZJN-2 sploh uporablja, gre ugotoviti, da pisno opozorilo vpliva na potek roka za vložitev zahtevka za revizijo le v primeru, če naročnik na njegovi podlagi razveljavi prvotno odločitev o oddaji javnega naročila in sprejme novo. Le v tem primeru teče nov rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema nove (spremenjene) odločitve o oddaji naročila. V primeru, če naročnik svoje odločitve ne spremeni, teče desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema (prvotne) odločitve o oddaji naročila, ne pa od prejema morebitnega obvestila naročnika, da svoje odločitve ne bo spreminjal. Ob tem gre opozoriti, da ima drugačne posledice na potek roka za vložitev zahtevka za revizijo vložena zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, vendar slednja (kot je razvidno iz predložene dokumentacije) v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni bila vložena. Vlagateljeve zahteve za vpogled v dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila in ponudbo izbranega ponudnika namreč ni mogoče obravnavati kot zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, saj temelji vpogled v dokumentacijo in ponudbe na šestem odstavku 22. člena ZJN-2, medtem ko mora biti zahteva za dodatno obrazložitev izrecno izražena in mora vsebovati vse elemente, kot jih zahteva tretji odstavek 79. člena ZJN-2.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Naročnik je v pravnem pouku sklepa z dne 12.8.2008, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo z dne 4.8.2008 oz. 7.8.2008, vlagatelja pravilno obvestil, da mu mora v primeru, če se s sklepom ne strinja, v roku treh dni od prejema sklepa pisno sporočiti, ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Navedeni pravni pouk temelji na prvem odstavku 17. člena ZRPJN, ki določa, da mora naročnik svoji odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelja v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je vlagatelj po prejemu odločitve o oddaji naročila naročniku posredoval vlogo z dne 16.8.2008, ki je označena kot "zahtevek za revizijo postopka", v kateri je ponovil revizijske navedbe iz zahtevka za revizijo z dne 4.8.2008 oz. 7.8.2008 ter dodal navedbe o novih kršitvah. Čeprav je iz te vloge razvidno, da se vlagatelj ne strinja s sklepom naročnika z dne 12.8.2008, zaradi česar jo je mogoče obravnavati kot obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka, ki je bil začet z zahtevkom za revizijo z dne 4.8.2008 oz. 7.8.2008 (le-ta pa je bil, kot je zgoraj ugotovila Državna revizijska komisija, vložen prepozno in zato zavržen), pa jo je mogoče zaradi izrecnega poimenovanja in njene vsebine obravnavati tudi kot nov zahtevek za revizijo.

V delu, v katerem je mogoče vlagateljevo vlogo z dne 16.8.2008 obravnavati tudi kot nov zahtevek za revizijo, je treba ugotoviti, da je, zaradi enakih razlogov kot prvi zahtevek za revizijo, prepozen. Kot je bilo že zapisano, je naročnik odločitev o dodelitvi naročila sprejel dne 11.7.2008, vlagatelj pa jo je prejel dne 14.7.2008, kar pomeni, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 24.7.2008. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo z dne 16.8.2008 vložil po izteku prekluzivnega roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, je treba tudi tega na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavreči kot prepoznega.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.8.2008
predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1000 Ljubljana
- DOGODEK, marketing in storitve, d.o.o., Češenik 2, 1233 Dob
- S.TV.A d.o.o., Pražakova 8, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran