EN

018-130/2008 Smučarska zveza Slovenije

Številka: 018-130/2008-13
Datum sprejema: 10. 9. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07- v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata in članice mag. Nataše Jeršič ter članice Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku revizije postopka oddaje naročila "Izgradnja kompleksa športno rekreacijskega centra Pokljuka - sklop 1", v zvezi s pritožbo, ki jo je vložilo podjetje Cestno podjetje Kranj, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 10.9.2008

odločila:

1. Vlagateljevi pritožbi, z dne 29.8.2008, se ugodi in se razveljavi sklep naročnika, št. 08/58/5 z dne 29.8.2008, o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku, z dne 18.8.2008, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, vsebinsko odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, z dne 22.8.2008, v višini 1674,43 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14.5.2008 izdal sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je obvestilo o javnem razpisu "Izgradnja kompleksa športno rekreacijskega centra Pokljuka" objavil na portalu javnih naročil dne 19.5.2008, pod št. objave JN3814/2008.

Dne 7.8.2008 je naročnik sprejel sklep št. 08/51, o oddaji predmetnega javnega naročila iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopih 1, 2, 4 in 5, kot najugodnejšemu ponudniku odda podjetju SGP TEHNIK d.d., Stara cesta 2, škofja Loka (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), v sklopu 3 pa podjetju Hora Systemtechnik GMBh.

Z dopisom z dne 11.8.2008, je vlagatelj pri naročniku zahteval, da mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je vlagatelju vpogled omogočil dne 13.8.2008.

Vlagatelj je dne 18.8.2008 naročniku poslal zahtevek za revizijo v katerem predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za sklop 1, vsebovano v sklepu o oddaji javnega naročila, št. 08/51, z dne 7.8.2008, ter da mu naročnik povrne stroške nastale z revizijo, kot so priglašeni, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je z vlogo z dne 20.8.2008, ki jo je poslal pooblaščencu vlagatelja (Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana, v nadaljevanju: pooblaščenec), vlagatelja pozval, da v roku treh dni od prejema predmetnega poziva, dopolni svoj zahtevek za revizijo s potrdilom o plačani taksi v skladu z prvim odstavkom 22. člena ZRPJN. Dne 21.8.2008 pa je naročnik z dopisom, ki ga je poslal neposredno na naslov vlagatelja (Cestno podjetje Kranj, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj), vlagatelja ponovno pozval, k predložitvi potrdila o plačilu takse v skladu z prvim odstavkom 22. člena ZRPJN,v roku treh dni od prejema predmetnega poziva.

Vlagatelj je dne 26.8.2008 z dopisom naročniku poslal potrdilo o plačilu takse v višini 5.000,00 EUR, ki je bila plačana dne 26.8.2008. Dne 28.8.2008 pa je vlagatelj z dopisom naročniku poslal potrdilo o plačilu takse v višini 5.000,00 EUR, ki jo je še naknadno plačal dne 28.8.2008. Naročnik je dopis z dne 28.8.2008 prejel dne 29.8.2008.

Naročnik je dne 29.8.2008 sprejel sklep št. 08/58/5, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 18.8.2008, posledično pa tudi ni ugodil vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov nastalih v zvezi z vloženo zahtevo za revizijo. Naročnik v obrazložitvi svoje odločitve navaja, da je po prejemu vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovil, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni predložil potrdila o plačilu takse, zato je z dopisom z dne 20.8.2008, skladno z petim odstavkom 12. člena vlagatelja pozval, da mu v roku treh dni od prejema poziva predloži potrdilo o plačani taksi iz 1. odstavka 22. člena ZRPJN. Naročnik navaja, da je pooblaščenec vlagatelja poziv z dne 20.8.2008 prejel dne 25.8.2008, naročnik pa je dne 27.8.2008 prejel dopis vlagatelja z dne 26.8.2008, kateremu je bilo priloženo potrdilo o plačilu takse v znesku 5.000,00 EUR. Naročnik v nadaljevanju navaja razloge oz. dejstva na podlagi katerih bi vlagatelj moral vedeti, da je svoj zahtevek za revizijo dolžan dopolniti s potrdilom o plačani taksi v višini 10.000,00 EUR in ne v višini 5.000,00 EUR. Ker vlagatelj ni predložil potrdila o plačani taksi, ki bi ustrezala določbi 22. člena ZRPJN je naročnik skladno z določili petega odstavka 12. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel.

Dne 1.9.2008 je Državna revizijska komisija prejela pritožbo vlagatelja z dne 29.8.2008, zoper sklep naročnika št. 08/58/5, z dne 29.8.2008, s katero predlaga, da se razveljavi sklep o zavrženju zahtevka za revizijo št. 08/58/5, z dne 29.8.2008, ter da se zadeva vrne naročniku v odločanje, prav tako pa da se mu povrnejo priglašeni stroški. Vlagatelj navaja, da je njegov pooblaščenec dne 25.8.2008 prejel poziv naročnika za dopolnitev zahtevka. Vlagatelj je nato z dopisom z dne 26.8.2008 zahtevek za revizijo dopolnil s potrdilom o plačilu takse v znesku 5.000,00 EUR. Naknadno pa je vlagatelj dne 28.8.2008 doplačal še takso v višini 5.000,00 EUR, ter potrdilo še istega dne posredoval priporočeno na naslov naročnika. Tri dnevni rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je potekel 28.8.2008, in v tem roku je vlagatelj tudi dopolnil zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse v višini 10.000,00 EUR, ki ga je s priporočeno pošiljko poslal naročniku. Vlagatelj meni, da je tako pravočasno dopolnil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je dne 2.9.2008 naročnika z dopisom pozvala k odstopu celotne dokumentacije v zvezi z predmetnim javnim naročilom. Dne 8.9.2008 je Državna revizijska komisija od naročnika prejela celotno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.
Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker naj vlagatelj zahtevka ne bi ustrezno dopolnil s predložitvijo potrdila o vplačilu takse v višini 10.000,00 EUR, v tridnevnem roku od prejema naročnikovega poziva.
Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj dne 18.8.2008, po svojem pooblaščencu pri naročniku vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik vlagatelja z dopisom z dne 20.8.2008 pozval, da v roku treh dni od prejema predmetnega dopisa zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo potrdila o vplačilu takse skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN. Naročnik je citirani dopis posredoval vlagateljevemu pooblaščencu. Z dopisom z dne 21.8.2008, ki pa ga je naročnik poslal neposredno na naslov vlagatelja, je naročnik le-tega ponovno pozval k predložitvi potrdila o plačilu takse skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, v roku treh dni od prejema citiranega dopisa. Vlagatelj je dne 26.8.2008 s priporočeno pošto naročniku posredoval potrdilo o plačilu takse v višini 5.000,00 EUR, ki ga je naročnik prejel 27.8.2008, nato pa je dne 28.8.2008, ponovno s priporočeno pošto naročniku poslal še potrdilo o dodatno plačani taksi v višini 5.000,00 EUR, ki ga je naročnik prejel 29.8.2008. Iz predloženih potrdil o plačilu takse je mogoče nedvoumno ugotoviti, da je vlagatelj dejansko plačal takso v višini 10.000,00 EUR skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN.

Iz vročilnic v spisovni dokumentaciji o predmetnem javnem naročilu sledi, da je vlagateljev pooblaščenec naročnikov poziv za dopolnitev zahtevka prejel 25.8.2008. V skladu s pravili o računanju rokov iz drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP- UPB3 (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o plačilu takse, začel teči 26.8.2008, iztekel pa se je 28.8.2008. 111. člen ZPP v drugem odstavku namreč določa: "Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan." V 112. členu ZPP določa, da se za vlogo vezano na rok, šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Če pa se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Državna revizijska komisija je z vpogledom v spisovno dokumentacijo ugotovila, da je vlagatelj obe potrdili o plačilu revizijske takse posredoval naročniku s priporočeno pošto, in sicer dne 26.8.2008 in dne 28.8.2008. Vlagatelj je torej znotraj tridnevnega roka (ki se je iztekel 28.8.008), naročniku posredoval potrdili o plačilu revizijske takse v višini 10.000,00 EUR.

Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da je vlagatelj tako svoj zahtevek za revizijo, na naročnikov poziv ustrezno in pravočasno dopolnil. Naročnik pa posledično v konkretnem primeru ni imel pravne podlage za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo. Glede na vse navedeno, je Državna revizijska komisija vlagateljevi pritožbi z dne 29.8.2008, na temelju 23. člena ZRPJN ugodila, tako da je razveljavila naročnikov sklep št. 08/58/5, z dne 29.8.2008, s katerim je slednji vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 18.8.2008, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, vsebinsko odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN. Državna revizijska komisija hkrati napotuje naročnika, da v skladu z 22. členom ZRPJN odloči tudi o stroških revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 2.9.2008 prejela naročnikov sklep št. 08/58/6, z dne 1.9.2008, s katerim je razveljavil svoj sklep št. 08/58/5, z dne 29.8.2008. Naročnik v sklepu z dne 1.9.2008 navaja, da je po izdaji sklepa z dne 29.8.2008 ugotovil, da je vlagatelj ustrezno in pravočasno dopolnil svoj zahtevek za revizijo, zato je sklep naročnika z dne 29.8.2008 preuranjen in ga je potrebno razveljaviti.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik sklep z dne 1.9.2008 izdal v trenutku, ko je bil pred Državno revizijsko komisijo že v teku postopek reševanja pritožbe, ki jo je vlagatelj vložil zoper sklep naročnika z dne 29.8.2008. Državna revizijska komisija na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN v pritožbenem postopku odloča na podlagi pritožbe vlagatelja. V konkretnem primeru je vlagatelj pritožbo vložil z vlogo z dne 29.8.2008, zato naročnikov sklep izdan dne 1.9.2008 (torej po datumu vložitve pritožbe s strani vlagatelja na Državno revizijsko komisijo), ne more vplivati na odločanje Državne revizijske komisije v predmetnem pritožbenem postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v pritožbeni postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- stroške odvetniških storitev v protivrednosti 3.000 točk za sestavo pritožbe, povečano za 20% DDV;
- stroške plačane takse v višini 10.000,00 EUR;
- 2% materialnih stroškov, povečano za 20% DDV.

Skladno z določili prvega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Državna revizijska komisija na podlagi 22. člena ZRPJN ter 154. in 155. člena ZPP, ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- v protivrednosti 3.000 točk za odvetniške stroške za sestavo pritožbe, kar znaša 1.377,00 EUR, povečano za 20% DDV, kar znaša 1.652,40 EUR,
- materialne stroške v višini 2% od protivrednosti 1.000 točk (kar znaša 9,18 EUR) in 1% od protivrednosti 2000 točk (kar znaša 9,18 EUR), kar skupaj znaša 18,36 EUR, povečano za 20% DDV, znaša 22,03 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala stroškov plačane takse v višini 10.000,00 EUR. V skladu z 22. členom ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, v višini skladni z določbami prvega odstavka 22. člena ZRPJN. Iz navedenega izhaja, da so stroški plačane takse, stroški revizijskega postopka in ne pritožbenega postopka. Zaradi navedenega Državna revizijska komisija, v skladu z 155. členom ZPP, priglašenih stroškov plačane takse vlagatelju ni priznala, kot potrebne stroške v predmetnem postopku reševanja pritožbe. O stroških takse bo mogoče odločiti ob odločanju o zahtevku za revizijo (22. člen ZRPJN), zaradi česar se odločitev o teh stroških pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, z dne 22.8.2008, v višini 1674,43 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 10.9.2008

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, Ljubljana;
- Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana;
- SGP TEHNIK d.d., Stara cesta 2, škofja Loka;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran