EN

018-094/2008 Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o. in Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o.

Številka: 018-094/2008-10 P O P R A V N I
Datum sprejema: 12. 8. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 101/2007 âˆ" odl. US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 âˆ" odl. US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008 âˆ" ZArbit, 45/2008, 62/2008 âˆ" skl. US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsednici senata mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za izvedbo gradbenih del pri izgradnji, investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega, parovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, v zvezi s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-094/2008-7, 12. 8. 2008

odločila:

Sklep št. 018-094/2008-7 z dne 4. 8. 2008 se v obrazložitvi popravi tako, da se v zadnji povedi petega zaporednega odstavka na strani 3 popravi datum "19. 2. 2008" z datumom "11. 7. 2007".

Po novem se poved, ki vsebuje popravljen datum, glasi: "Kot tudi izhaja iz opisa postopka, Državna revizijska komisija ni razveljavila tudi naročnikovih ravnanj v zvezi s pozivi k dopolnitvi prijav št. 4001-PI-03-07/557, vsi z dne 11. 7. 2007."

Obrazložitev:

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za izvedbo gradbenih del pri izgradnji, investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega, parovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagateljev Hidrotehnik, d. d., Slovenčeva cesta 97, Ljubljana in Komunalne gradnje, d. o. o., Gasilska cesta 5, Grosuplje, ki ju je zastopala Velena Lokar - škerget, odvetnica v Ljubljani, 4. 8. 2008 sprejela sklep št. 018-094/2008-7.

Iz 328. člena ZPP, ki se v postopku revizije smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da lahko predsednik senata kadarkoli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Ker je pri izdaji sklepa št. 018-094/2008-7 z dne 4. 8. 2008 v obrazložitvi (stran 3) pri navedbi datuma naročnikovih dokumentov, izdanih pred sprejemom sklepa št. 018-245/2007-23 z dne 28. 12. 2007, prišlo do očitne pomote, saj je zapisan datum "19. 2. 2008" ne pa datum "11. 7. 2007", Državna revizijska komisija na podlagi ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) in z namenom odprave ugotovljene pomote v sklepu št. 018-094/2008-7 z dne 4. 8. 2008 izdaja ta popravni sklep.

Po novem se poved, ki vsebuje popravljen datum, glasi: "Kot tudi izhaja iz opisa postopka, Državna revizijska komisija ni razveljavila tudi naročnikovih ravnanj v zvezi s pozivi k dopolnitvi prijav št. 4001-PI-03-07/557, vsi z dne 11. 7. 2007."

S tem je odločitev iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 12. 8. 2008

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, 1001 Ljubljana,
- Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
- odvetnica Velena Lokar - škerget, Rožna dolina, cesta IV/32, 1000 Ljubljana,
- Cestno podjetje Ljubljana, d. d., Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Komunalna operativa, d. d., Povšetova ulica 8, 1000 Ljubljana,
- Gratel, d. o. o., Skorba 40, 2251 Ptuj,
- širca studio, d. o. o., Brodarjev trg 13, 1000 Ljubljana,
- Ceste mostovi Celje, d. d., Lava 42, 3000 Celje,
- Prenova - gradbenik, d. o. o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - šentvid,
- Nigrad, d. o. o., Zaloška cesta 165, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran