Na vsebino
EN

018-113/2008 Mestna občina Slovenj Gradec

Številka: 018-113/2008-2
Datum sprejema: 20. 8. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo opreme v domu starostnikov Slovenj Gradec (sklop 3), začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Soča oprema d.o.o., Linhartova 51, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Slovenj Gradec, šolska ulica 5, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.8.2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikovo Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb za sklop 3, z dne 1.7.2008.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.867,80 evrov, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4.4.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo opreme v domu starostnikov Slovenj Gradec, po odprtem postopku, po sklopih. Razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil na portalu javnih naročil, dne 4.4.2008, pod opravilno št. JN2493/2008, ter v Uradnem glasilu Evropske unije, št. 2008/S 68-092039, z dne 8.4.2008.

Naročnik je dne 19.6.2008 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je za sklop 3 (sanitarna oprema) kot najugodnejšega izbral ponudnika Koval d.o.o., Loka pri Žusmu 9, Loka pri Žusmu.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dopis, z dne 20.6.2008, s katerim je zaprosil za vpogled v ponudbeno dokumentacijo ostalih ponudnikov za sklop 3. Naročnik je vlagatelju vpogled omogočil dne 24.6.2008.

Vlagatelj je dne 24.6.2008 naročniku poslal opozorilo in zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 1.7.2008 izdal Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb za sklop 3. Iz zapisnika o ponovnem pregledu ponudb izhaja, da vlagateljeva ponudba ne ustreza tehničnim zahtevam razpisa, ker naj vlagatelj ne bi predložil ustreznih referenc.

Vlagatelj je zoper navedeno obvestilo vložil zahtevek za revizijo, z dne 11.7.2008. Vlagatelj navaja, da le-to ni sestavljeno v skladu z zahtevami tretjega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) in vseskozi poudarja, da je naročnik očitno preferiral ponudnika Koval d.o.o., njega pa diskriminiral.
Vlagatelj vztraja, da reference iz njegove ponudbe ustrezajo razpisnim zahtevam, vendar dodaja, da četudi ne bi ustrezale, bi šlo za formalno nepopolno ponudbo in bi ga naročnik moral pozvati na odpravo pomanjkljivosti, saj reference niso tehnična specifikacija predmeta pogodbe. Vlagatelj nadalje opozarja, da v razpisni dokumentaciji ni nikjer zahtevano, da morajo biti reference za investicijo in ne za investicijsko vzdrževanje, tako da po njegovem mnenju naročnik zahteva nekaj, kar ni bilo določeno v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj poudarja, da reference Inštituta za rehabilitacijo, Obalnega doma upokojencev in Zdravilišča Laško v celoti ustrezajo zahtevam iz razpisa.
Vlagatelj predlaga, da se naročnikovo Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb za sklop 3 razveljavi, ter zahteva povračilo stroškov, ki jih je imel v zvezi z revizijo, po priloženem stroškovniku.

Naročnik je dne 29.7.2008 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da vlagateljeve predložene reference ne ustrezajo razpisnim zahtevam, pri čemer ne gre zgolj za formalno pomanjkljivost, ki bi se jo dalo odpraviti, temveč za pogoj, ki ga je treba izpolnjevati in tudi dokazati. Naročnik navaja, da je vlagatelj predložil pet referenc; na prvih treh mestih takšne, ki ustrezajo primerljivosti del, vendar pa ne dosegajo zahtevane vrednosti, zadnji dve pa sta takšni, ki ustrezata po vrednosti, vendar gre za investicijsko vzdrževanje in torej ne za primerljiva dela. Naročnik poudarja, da je reference uvrstil med tehnične in kadrovske pogoje, zaradi česar šteje svojo ugotovitev, da vlagateljeva ponudba ne ustreza tehničnim zahtevam razpisne dokumentacije, za pravilno. Naročnik še navaja, da je bila njegova odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objektivna in tudi obrazložena, ter da ne predstavlja diskriminatornega ravnanja do vlagatelja.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 30.7.2008, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, in priglasil še dodatne odvetniške stroške za sestavo vloge. Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 4.8.2008 odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je glede na vlagateljeve navedbe presojala, ali so bile reference, predložene v njegovi ponudbi, v skladu z razpisnimi zahtevami.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, X. poglavju (Ekonomsko-finančna, tehnična in kadrovska sposobnost) med tehničnimi in kadrovskimi pogoji določil: "1) Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi; DOKAZILA: 1.a) Seznam najpomembnejših opravljenih del (reference) v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe: - ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti najmanj 3 primerljiva dela na njih glede na predmet javnega naročila, ki jih je v obdobju zadnjih petih let izvedel in katerih vrednost mora biti najmanj 70% ponudbene vrednosti posameznega sklopa. 1.b) Pisne izjave naročnikov o ponudnikovih referencah iz točke 1.a).".

Iz vlagateljeve ponudbe izhaja, da je na obrazec 6/2 (Seznam najpomembnejših del (reference) v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe) uvrstil naslednje naročnike:
1. Inštitut RS za rehabilitacijo; vrsta storitve: negovalna oprema; čas realizacije: obdobje 2003 - 2007; pogodbeni znesek: 302.447,95 EUR.
2. Dom starejših občanov Novo mesto; vrsta storitve: negovalna oprema; čas realizacije: obdobje 2003 - 2007; pogodbeni znesek: 91.301,85 EUR.
3. Dom starejših "Na fari" Prevalje; vrsta storitve: negovalna oprema; čas realizacije: obdobje 2003 - 2007; pogodbeni znesek: 87.321,38 EUR.
4. Obalni dom upokojencev Koper; vrsta storitve: negovalna oprema; čas realizacije: obdobje 2003 - 2007; pogodbeni znesek:108.743,00 EUR.
5. Zdravilišče Laško; vrsta storitve: negovalna oprema; čas realizacije: obdobje 2003 - 2007; pogodbeni znesek: 104.777,88 EUR.
Vlagateljeve reference so navedeni naročniki potrdili s svojimi pisnimi izjavami (obrazci 6/3).

Iz ponudbe vlagatelja je razvidno, da je za 3. sklop ponudil ceno 146.808,71 EUR z DDV.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikov pogoj iz razpisne dokumentacije (vrednost del najmanj 70% ponudbene vrednosti sklopa, kar znaša 102.766,10 EUR) izpolnjujejo potrjene reference naročnikov del Inštitut RS za rehabilitacijo, Obalni dom upokojencev Koper in Zdravilišče Laško.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagatelj kot vrsto storitve pri vseh ustreznih referencah navedel "negovalna oprema" in čas realizacije "2003-2007", kar ustreza zgoraj navedenim naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije (primerljiva dela v obdobju zadnjih petih let). V zvezi z naročnikovimi navedbami, da gre pri referencah Obalnega doma upokojencev Koper in Zdravilišča Laško za investicijsko vzdrževanje in ne za investicije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da za takšno trditev ni najti dokazil v predloženi dokumentaciji o javnem naročilu. Iz vlagateljeve ponudbe so razvidne zgolj potrjene reference vseh petih naročnikov za storitve "negovalna oprema", po pogodbah, pri čemer te pogodbe niso predložene niti niso bile zahtevane s strani naročnika, da bi iz njih lahko razbral predmet pogodb. Naročnik tudi ni navedel, kaj naj bi bil tisti razlikovalni element, po katerem je ločil, da gre pri prvih treh referencah za investicije, pri zadnjih dveh pa za investicijsko vzdrževanje, niti takega razlikovanja ni predvidel v razpisni dokumentaciji. Ker njegovih trditev pri pregledu celotne spisovne dokumentacije o javnem naročilu ni bilo mogoče preveriti, Državna revizijska komisija naročnikovim razlogom za izločitev vlagateljeve ponudbe ni mogla slediti.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija, brez da bi se spuščala v presojo, ali gre pri investicijah in investicijskem vzdrževanju za primerljiva dela, sledila navedbam vlagatelja, da njegove reference, potrjene s strani naročnikov del Inštitut RS za rehabilitacijo, Obalni dom upokojencev Koper in Zdravilišče Laško, ustrezajo pogojem iz razpisne dokumentacije.

ZJN-2 v tretjem odstavku 80. člena med drugim sicer določa, da naročnik lahko zavrne vse ponudbe, pri čemer mora o tem takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate in navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek ter obvestiti vlado oziroma svoj nadzorni organ. Vendar pa je v konkretnem primeru naročnik svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb sprejel po ponovnem vrednotenju ponudb in na osnovi - kot izhaja iz razlogov iz obrazložitve tega sklepa - neutemeljene izločitve vlagateljeve ponudbe, s čimer je ravnal v nasprotju z določili lastne razpisne dokumentacije in posledično tudi v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem načelom transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2) in načelom enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Zaradi navedenega je potrebno vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugoditi, naročnikovo odločitev pa razveljaviti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je uveljavljal tudi povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer znesek plačane takse v višini 5000 EUR, 1600 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo z materialnimi stroški v višini 2%, povečano za 20% DDV, ter 50 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z materialnimi stroški v višini 5 EUR, povečano za 20% DDV.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom v celoti uspel, zato mu je Državna revizijska komisija, ob upoštevanje Odvetniške tarife in vrednosti spornega predmeta, priznala stroške zastopanja po odvetniku v protivrednosti 1500 točk za sestavo zahtevka za revizijo in 50 točk za sestavo vloge "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", za materialne stroške v višini 2% od skupne vrednosti storitve do 1000 točk in 1% od presežka nad 1000 točk (20 točk in 5,5 točk), kar ob upoštevanju vrednosti ene odvetniške točke (0,459 EUR) znaša 723,15 EUR, povečano za 20% DDV (144,63 EUR), v skupni višini 867,80 EUR, in k temu znesku prištela še 5.000 EUR plačane takse za revizijo, tako da znašajo stroški skupaj 5.867,80 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški odvetniškega zastopanja (in posledično materialnimi stroški), saj za priznanje le-tega glede na vrednost spora (vrednost vlagateljeve ponudbe, ki za 3. sklop znaša 146.808,71 EUR z DDV) ni najti podlage v Odvetniški tarifi.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupni višini 5.867,80 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.




POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 20.8.2008



Predsednica senata:

Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.,
članica Državne revizijske komisije










Vročiti:
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- Mestna občina Slovenj Gradec, šolska ulica 5, Slovenj Gradec
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran