EN

018-092/2008 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Številka: 018-092/2008-9
Datum sprejema: 11. 8. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena in druge alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka, kot predsednika senata, ter člana Državne revizijske komisije Jožefa Kocuvana in članice Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvedba geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki iC consulenten Ziviltechniker GmbH, Kaiserstrasse 45, A-1070 Wien, Avstrija, ELEA iC, d. o. o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, ter IMPREFOND SRL, Via Caboto 39, 34147 Trst, Italija, ki jih po pooblastilu zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 11. avgusta 2008 soglasno

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 11. junija 2008 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15. dni po vročitvi tega sklepa na račun številka 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 5.000,00 EUR.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15. januarja 2008 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA", številka sklepa 4111-45/2008ZP1, za oddajo predmetnega, v uvodu tega sklepa navedenega javnega naročila (zaporedna številka javnega naročila v tekočem letu: "A- 2/08-S", projekt 2423-07-0007) po odprtem postopku. Obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila je bilo objavljeno
- na Portalu javnih naročil, številka objave JN376/2008, dne 21. januarja 2008 (spletna povezava http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp"IzpObrazec=19957),
- v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2008/S 16, z dne 24. januarja 2008, pod številko dokumenta 020406
(v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je vlagatelja po tem, ko je glede predmetnega javnega naročila predložil svojo ponudbo, s "Pozivom za dopolnitev in pojasnitev ponudbe št. 094/08 za JN pod oznako JN 376/08 z dne 21.1.2008", številka 4305-1/2008 ZP 75 6102, izdanim dne 04. aprila 2008 (v nadaljnjem besedilu: poziv za dopolnitev in pojasnitev ponudbe), pozval na dopolnitev ponudbe, vlagatelj pa je svojo ponudbo dopolnil z vlogo "DOPOLNITEV PONUDBE šT. 094/08 ZA JAVNO NAROČILO POD OZNAKO JN 376/08 Z DNE 21.01.2008", z dne 14. aprila 2008 (v nadaljnjem besedilu: dopolnitev ponudbe).

Naročnik je dne 07. maja 2008 izdal "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 4111-45/2008 ZP 5 6102 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da naročnik ni izbral nobenega od dveh (skupnih) ponudnikov, ki sta do razpisanega roka predložila svoji ponudbi (eden od njih je tudi vlagatelj). Navedeno odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 08. maja 2008.

Vlagatelj je dne 12. maja 2008, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, priporočeno na pošto oddal "ZAHTEVO ZA DODATNO OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", z dne 12. maja 2008, naročnik pa je dne 29. maja 2008 izdal "Dodatno obrazložitev oddaje javnega naročila", številka 4111-45/2008 ZP 7 6102 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila).

Vlagatelj je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 03. junija 2008, dne 11. junija 2008 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, priporočeno s povratnico na pošto oddal "REVIZIJSKI ZAHTEVEK" z dne 11. junija 2008 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik ali Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, pa tudi, da se vlagatelju povrnejo vsi stroški revizijskega postopka, kakor so navedeni v priloženem stroškovniku, ter morebitno dodatno nastali stroški v postopku odločanja o vlagateljevem zahtevku za revizijo. Vlagatelj v obrazložitvi zahtevka za revizijo zatrjuje popolnost svoje ponudbe:
- pod rubriko "I) Strokovnjak, ki ni bil naveden v osnovni ponudbi" navaja, da je v dopolnitvi ponudbe, na katero je bil pozvan s strani naročnika, navedel dodatna dokazila za reference strokovnjaka U. S., prav tako pa je priglasil novega strokovnjaka, mag. dr. A. D.-V., univerzitetnega diplomiranega geografa, z univerze Karl-Franzens v Gradcu. Če se namreč ugotovi, da določen kader, naveden v ponudbi, ne izpolnjuje vseh pogojev, ki jih je postavil naročnik, ima (po zatrjevanju vlagatelja) ponudnik pri dopolnjevanju ponudbe pravico, da v dopolnitvi navede drug kader, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika. Ob tem je (po prepričanju vlagatelja) pomembno zgolj dejstvo, da je na novo priglašen kader izpolnjeval vse pogoje naročnika že v fazi oddaje javnega naročila. Naročnik bi moral (po zatrjevanju vlagatelja) takšno zamenjavo sprejeti, na novo imenovanemu strokovnjaku pa priznati sposobnost ter izpolnjevanje vseh pogojev. V posledici navedenega je naročnik (kakor zaključuje vlagatelj) ravnal nepravilno, ko je vlagateljevo ponudbo iz tega razloga zavrnil;
- pod rubriko "II) Laboratorij, ki ni bil naveden v osnovni ponudbi" navaja, da je v dopolnitvi ponudbe, na katero je bil pozvan s strani naročnika, predložil Certifikat SIST EN ISO/IEC 17025 za laboratorij BVFS Bundesversuchs and Forschungsanstalt Salzburg, ki pa je drug laboratorij od tistega, ki ga je vlagatelj navedel v ponudbi. Iz naročnikovega poziva za dopolnitev in pojasnitev ponudbe je namreč izhajalo, še dodaja vlagatelj, da laboratorij, ki ga je vlagatelj navedel v svoji ponudbi, ne ustreza zahtevam naročnika, zaradi česar je vlagatelj ta laboratorij nadomestil z novim, ki (po zatrjevanju vlagatelja) v celoti izpolnjuje vse zahteve naročnika. Vlagatelj ob tem zatrjuje, da s svojim ravnanjem ni spremenil ponudbe v okviru meril in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, obenem pa dodaja, da ima v fazi dopolnjevanja ponudb pravico zamenjati določene podatke iz ponudbe, saj zamenjava predstavlja posebno obliko dopolnjevanja. Dopolnitev v širšem pomenu, še dodaja vlagatelj, omogoča tudi zamenjavo podatkov iz ponudbene dokumentacije. V posledici navedenega je bila (kakor zaključuje vlagatelj) vlagateljeva dopolnitev v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), naročnik pa bi jo moral dovoliti ter novemu laboratoriju priznati ustreznost (le ta je namreč izpolnjeval vse naročnikove zahteve že v času oddaje ponudbe);
- pod rubriko "III) izpolnjevanje drugih pogojev naročnika" navaja, da iz previdnosti pojasnjuje ustreznost svoje ponudbe tudi v ostalih delih, ki se nanašajo na strokovni kader. Vlagatelj v nadaljevanju navedene rubrike zatrjuje, da je bil dr. H. S. s strani naročnika že sprejet kot ustrezen strokovnjak za področje zahtevane stroke, doc. dr. U. S. pa se, kot eden najbolj priznanih slovenskih strokovnjakov s področja raziskovanja krasa, ukvarja s temeljnimi raziskavami na področju krasoslovja in speleologije, prav tako pa je objavil več znanstvenih člankov in člankov s speleološko tematiko. Tudi mag. dr. A. D.-V. po prepričanju vlagatelja ustreza vsem zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Nadalje ekipo strokovnjakov (po navedbah vlagatelja) sestavlja tudi F. Ž., univ. dipl. inž. fizike (v nadaljnjem besedilu: inž. F. Ž.), z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju raziskovanja in preučevanja terena, še posebej krasa. Prav v zadnjem obdobju je tako inž. F. Ž. sodeloval pri šestih različnih projektih na čistilnih napravah na kraških poljih jugozahodne Slovenije, pri katerih je šlo za izdelavo geološko-geomehanskih elaboratov za temeljenje in izgradnjo predvidenih čistilnih naprav. Vlagatelj nadalje navaja tudi mesta, koder so bile preiskave izvedene, prav tako pa dodaja, da je inž. F. Ž. za potrebe Javne agencije za železniški promet sodeloval pri projektih s podobnimi tematikami, ki so predmet konkretnega javnega naročila (projekt trajnega deponiranja viška materiala v opuščenem laporokopu na lokaciji II. tira železniške proge Divača-Koper in na območju trajne deponije šared). V posledici navedenega po prepričanju vlagatelja inž. F. Ž. v celoti izpolnjuje zahtevane pogoje naročnika iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj še zaključuje, da je v skupino vključil tudi dr. S. S., fizika in geofizika z Dunaja, ki ima več kot 30 let izkušenj na področju geofizikalnih preiskav po celem svetu, ter dr. A. L., specialista kemijske stroke.

V nadaljevanju obrazložitve zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje nepopolnost ponudbe konkurenčnega (skupnega) ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, da sprememba, ki jo je v ponudbi napravil konkurenčni (skupni) ponudnik â??"JV Zavod za gradbeništvo Slovenije, (ZAG) Ljubljana, GeoZS, Irgo consulting, Geoinženiring d.o.o., Gradbeni inštitut ZRMK, SAZU in IZRK Ljubljana"â?? (omenjeni (skupni) ponudnik naj bi v ponudbenem predračunu spremenil opis postavke II.10.1. tedenske koordinacije, udeležba, poročanje, priprava poročil in predstavitev in način merjenja le te), predstavlja spremembo ponudbenega predračuna in tehnične specifikacije, zaradi česar gre po prepričanju vlagatelja za spremembo, ki ni dopustna.

Naročnik je vlagatelja s pozivom "Plačilo takse po Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja" številka 4111-45/2008 ZP 9 6102, izdanim dne 13. junija 2008, pozval, da v roku treh dni od prejema poziva svoj zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o plačilu takse. Vlagatelj je navedeni poziv, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 16. junija 2008, dne 18. junija 2008 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, priporočeno s povratnico na pošto oddal "DOPOLNITEV REVIZIJSKEGA ZAHTEVKA S POTRDILOM O PLAČILU TAKSE", v katerem je navedel potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je dne 26. junija 2008 izdal sklep številka 4111-45/2008 ZP 13 6102, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo) na način, da je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Uvodoma naročnik v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo povzema dotedanji potek postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v nadaljevanju pa naročnik
- navaja, da je po ugotovitvi vlagateljeve aktivne legitimacije začel z vsebinskim pregledom dejstev, navedenih v zahtevku za revizijo;
- navaja, da vlagatelj ni dopolnil svoje ponudbe glede kadrov z dokazili za strokovnjaka U. S., temveč je spremenil elemente ponudbene dokumentacije tako, da je predložil dokument za drugega strokovnjaka (mag. dr. A. D.-V), kar je v nasprotju z 78. členom ZJN-2;
- pojasnjuje smisel instituta formalne nepopolnosti ponudb in dodaja, da bi vlagatelj lahko dopolnil svojo ponudbo v smislu formalne nepopolnosti tako, da bi predložil reference v ponudbi že obstoječega kadra in ne da zamenja kader, ki je pogoj iz razpisne dokumentacije. Naročnik dodaja, da bi v primeru, če bi ugotovil, da je na opisani način dopolnjena ponudba vlagatelja popolna, v neenakopraven položaj spravil drugega ponudnika, katerega ponudba ni bila popolna. Naročnik v podkrepitev svojih navedb dodaja, da v primeru, če ponudnik v svoji ponudbi sploh ne bi navedel kadrov, njegova ponudba ne bi bila formalno nepopolna, temveč dejansko nepopolna, saj ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije;
- zaključuje, da so navedbe vlagatelja glede upoštevanja zamenjave kadra pri uporabi instituta formalne nepopolnosti ponudbe neutemeljene;
- smiselno zelo podoben zaključek napravi tudi glede vlagateljevega dopolnjevanja ponudbe v delu, ki se nanaša na laboratorij (po zatrjevanju naročnika je vlagatelj namreč laboratorij, ki je naveden v ponudbi, nadomestil z novim laboratorijem).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 01. julija 2008, dne 04. julija 2008 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, priporočeno s povratnico na pošto oddal dopis "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA REVIZIJE ODDAJE JAVNEGA NAROČILA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" z dne 04. julija 2008, s katerim je naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo in v celoti vztraja pri navedbah iz vloženega zahtevka za revizijo.

Naročnik je z dopisom številka 4111-45/2008 ZP 15 6102, izdanim dne 08. julija 2008, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ki je v njem navedena, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 11. julija 2008 izdala sklep številka 018-092/2008-3 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-092/2008-3), s katerim je vlagateljevemu pooblaščencu naložila, da ji je dolžan v roku petih dni od dne prejema omenjenega sklepa predložiti pooblastila vseh skupnih ponudnikov, s katerim vsak od skupnih ponudnikov (pooblastiteljev) za vložitev zahtevka za revizijo in vsa nadaljnja ravnanja v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila pooblašča odvetnika A. A. iz Ljubljane. Iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice izhaja, da je vlagateljev pooblaščenec sklep številka 018-092/2008-3 prejel dne 14. julija 2008. Državna revizijska komisija je dne 21. julija 2008 prejela vsa pooblastila, na predložitev katerih je pozvala vlagatelja.

Dne 17. julija 2008 je Državna revizijska komisija naročnika na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN pozvala na odstop dokumentacije, katere ji naročnik dotlej še ni odstopil, dne 23. julija 2008 pa je Državna revizijska komisija od naročnika prejela dokumentacijo, na predložitev katere je bil naročnik pozvan.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje predmetnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija, v skladu s četrtim in šestim odstavkom 22. člena in drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom spor glede vprašanja, ali je vlagateljeva ponudba (po izpeljanem postopku dopolnjevanja formalno nepopolne ponudbe) v skladu z določili ZJN-2 oziroma razpisne dokumentacije popolna.

V povezavi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej obravnavala vlagateljeve navedbe, ki jih je v zahtevku za revizijo podal pod rubriko "III) izpolnjevanje drugih pogojev naročnika", v njih pa iz previdnosti pojasnjuje ustreznost svoje ponudbe v delih, ki se nanašajo na strokovni kader (doc. dr. U. S., dr. K. N. ter inž. F. Ž.) in njihove reference.

Skladno z doslej navedenim je Državna revizijska komisija vpogledala v odstopljeno ji dokumentacijo, ki se nanaša na postopek oddaje predmetnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ob tem pa ugotovila, da
- iz (obrazložitve) odločitve o oddaji naročila med ostalim izhaja, da je strokovna komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da je vlagateljeva ponudba â??"formalno nepopolna, saj dva strokovnjaka ne izpolnjujeta pogojev, ki so bili zahtevani v točki 4 E e3 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in razpisnih pogojev. Strokovna komisija je dne 4.4.2008 ponudnika pozvala naj formalno nepopolno ponudbo dopolni. Ponudnik JV iC consulenten Ziviltechniker GmbH, ELEA iC, d.o.o. in IMPREFOND SRL je v predpisanem roku dopolnil svojo ponudbo"â?? â??"Strokovna komisija je ugotovila da ponudnik ni dopolnil svoje ponudbe z dokazili temveč je spremenil elemente ponudbene dokumentacije, kar je v nasprotju z 78. členom ZJN-2. Ponudba ponudnika JV iC consulenten Ziviltechniker GmbH, ELEA iC, d.o.o. in IMPREFOND SRL je nepravilna.";
- iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila med ostalim izhaja, da je strokovna komisija pri pregledu ponudb â??"ugotovila, da je ponudba ponudnika JV iC consulenten Ziviltechniker GmbH, ELEA iC, d.o.o. in IMPREFOND SRL formalno nepopolna saj dva strokovnjaka"â?? (doc. dr. U. S. in inž. F. Ž.) â??"ne izpolnjujeta pogojev, ki so bili zahtevani v točki 4 E e3 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in razpisnih pogojev"â??, to je v podalinei "b.". "V ponudbi navedena strokovnjaka ne izpolnjujeta zahtevanih pogojev, saj za"â?? doc. dr. U. S. â??"ni bilo predloženih referenc,"â?? inž. F. Ž. â??"pa ne razpolaga z referencami s področja raziskovanja krasa.";
- iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila nadalje med ostalim izhaja tudi, da
a) je strokovna komisija â??"ugotovila, da so navedene reference tudi po dopolnitvi, vezane na objekte, ki ne potekajo po krasu. Ponudnik je po pozivu navedel strokovnjaka, ki ni bil naveden v osnovni ponudbi.";
b) â??"ponudba JV iC consulenten Ziviltechniker GmbH, ELEA iC, d.o.o. in IMPREFOND SRL ne izpolnjuje pogojev iz 45. člena ZJN2, saj ponudnik ni predložil vseh dokazil, da izpolnjuje kadrovske in tehnične pogoje - ponudba je nepravilna.".

V posledici citiranih določb Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ob pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je ta formalno nepopolna, saj dva strokovnjaka ne izpolnjujeta pogojev, ki so bili zahtevani v točki "4. Obvezna vsebina ponudbe", podtočki "E) Ekonomska in finančna sposobnost, tehnična in kadrovska sposobnost za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2)", alinei "e.3) Dokazila o ustreznih kadrovskih pogojih:", podalinei "b." Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in razpisnih pogojev. V posledici navedenega je naročnik vlagatelja pozval, da svojo (formalno nepopolno) ponudbo dopolni, vlagatelj pa, po zatrjevanju naročnika, svoje ponudbe ni dopolnil z dokazili, temveč je spremenil elemente ponudbene dokumentacije. Naročnik je iz navedenega razloga vlagateljevo ponudbo opredelil kot nepravilno (posledično pa tudi nepopolno). Na podlagi navedenega je morala Državna revizijska komisija v okviru vlagateljevih navedb, ki jih je v zahtevku za revizijo podal pod rubriko "III) izpolnjevanje drugih pogojev naročnika", v njih pa iz previdnosti pojasnjuje ustreznost svoje ponudbe v delih, ki se nanašajo na strokovni kader (doc. dr. U. S., dr. K. N. ter inž. F. Ž.) in njihove reference, ugotoviti, ali je vlagateljeva ponudba (tudi po njeni dopolnitvi) dejansko nepopolna, ker naj bi dva strokovnjaka (doc. dr. U. S. in inž. F. Ž.) ne izpolnjevala pogojev, ki so bili zahtevani v točki "4. Obvezna vsebina ponudbe", podtočki "E) Ekonomska in finančna sposobnost, tehnična in kadrovska sposobnost za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2)", alinei "e.3) Dokazila o ustreznih kadrovskih pogojih:", podalinei "b." Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in razpisnih pogojev (za doc. dr. U. S. naj ne bi bilo predloženih referenc, inž. F. Ž. pa naj ne bi razpolagal z referencami s področja raziskovanja krasa).

ZJN-2 v prvem odstavku 41. člena "(preverjanje sposobnosti, izbor udeležencev in oddaja naročil)" pod četrtim poglavjem "POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN MERILA ZA IZBOR" med ostalim določa, da mora naročnik javno naročilo oddati na podlagi meril, potem ko preveri sposobnost gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila, ki izpolnjujejo pogoje, vezane na osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti. Preverjanje se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 44. do 47. člena ZJN-2. V povezavi z navedenim prvi odstavek 45. člena "(tehnična in/ali kadrovska sposobnost)" ZJN-2 določa, da "Naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.". Skladno z drugim odstavkom 45. člena ZJN-2 "Gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo gradnje, storitve ali blaga"â?? tudi
- â??"z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, ter v primeru javnih naročil gradenj tistih, od katerih lahko naročnik zahteva, da izvedejo gradnjo;" (alinea b) drugega odstavka 45. člena ZJN-2);
- â??"z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb, odgovornih za vodenje projektov, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje;" (alinea e) drugega odstavka 45. člena ZJN-2).
Naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti, katero dokazilo bo štel kot ustrezno (1. stavek šestega odstavka 45. člena ZJN-2).

Naročnik je v delu razpisne dokumentacije, ki je odločilen za rešitev spora med vlagateljem in naročnikom glede ustreznosti ponujenega strokovnega kadra,
- na strani "10 od 99", točka "4. Obvezna vsebina ponudbe", zapisal: "Da bo ponudba popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil.";
- na strani "12 od 99", točka "E) Ekonomska in finančna sposobnost, tehnična in kadrovska sposobnost za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2)", zapisal: "Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente:";
- na strani "13 od 99", točka e.3), zapisal: "Dokazila o ustreznih kadrovskih pogojih:" "Ponudnik mora zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje določene v ZJN-2, ZGO-1 in ZRud in so potrebni za izvedbo javnega naročila vendar najmanj:" "2 (dva) univerzitetna diplomirana inženirja geologije (od tega en hidrogeolog), 2 (dva) univerzitetna diplomirana geografa in 1 (enega) univerzitetnega diplomiranega fizika; vsi z referencami s področja raziskovanja krasa;" (podalinea "b.");
- na strani "14 od 99" zapisal: "Zahteve za kader v zadnjih 5 letih:" "Vsi zgoraj navedeni strokovnjaki morajo imeti vsaj tri reference s področja zahtevane stroke kot strokovnjaki na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu in kompleksnosti.". "Dokazilo: Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedba njihovih referenc s področja predmeta javnega naročila, prikazana z referenčnim potrdilom naročnika"â?? â??"Ponudnik mora predložiti Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navesti njihove reference s področja predmeta javnega naročila. (Razpisni obrazec št. 8)";
- na strani "18 od 99", drugi odstavek točke "6. Sprememba razpisne dokumentacije:", zapisal: "Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov se bodo štele za nepravilne in bodo izločene.";
- na strani "20 od 99", prvi odstavek točke "11. Pregled ponudb:", zapisal: "Komisija bo po pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovila ali so ponudbe popolne in izločil vse ponudbe, ki niso popolne.".

V posledici citiranih določb razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je moral vsak ponudnik, da bo njegova ponudba v izpostavljenem delu popolna,
- zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje določene v ZJN-2, Zakonu o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo, ZGO-1-UPB1; Uradni list Republike Slovenije, številka 102/2004, 14/2005 - popravek, 92/2005 - ZJC-B, 93/2005 - ZVMS, 111/2005 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 120/2006 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije in 126/2007) ter Zakonu o rudarstvu (uradno prečiščeno besedilo, ZRud-UPB1; Uradni list Republike Slovenije, številka 98/2004 in 68/2008) in so potrebni za izvedbo javnega naročila, vendar najmanj
a) dva univerzitetna diplomirana inženirja geologije (od tega enega hidrogeologa),
b) dva univerzitetna diplomirana geografa in
c) enega univerzitetnega diplomiranega fizika,
vse z referencami s področja raziskovanja krasa;
- zagotoviti ustrezne strokovnjake, navedene v prejšnji alinei, ki morajo imeti vsaj tri reference s področja zahtevane stroke kot strokovnjaki na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti, obsegu in kompleksnosti (zahteve za kader v zadnjih petih letih);
- v ponudbi priložiti vse dokumente (oziroma dokazila) in priloge, to je
a) spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe
b) navedbo njihovih referenc s področja predmeta javnega naročila, prikazana z referenčnim potrdilom naročnika.
Če bo (naročnikova) komisija po pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna (ponudba mora upoštevati celotno razpisno dokumentacijo in vse dodatke), jo bo izločila.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo ugotovila, da je vlagatelj v njej predložil izpolnjen "Razpisni obrazec št. 8", poimenovan "SPISEK STROKOVNJAKOV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI POGODBE" (v nadaljnjem besedilu: spisek strokovnjakov). Iz spiska strokovnjakov izhaja, da bodo v spornem delu pogoja (vlagatelj ga je podrobneje opredelil kot "(kader - tč.e.3)"), v katerem je moral ponudnik zagotoviti najmanj
- "2 (dva) univerzitetna diplomirana geografa"
- "1 (enega) univerzitetnega diplomiranega fizika",
vse â??"z referencami s področja raziskovanja krasa", v predmetnem javnem naročilu sodelovali naslednji strokovnjaki:
- dr. H. S., "Strokovnjak geograf za področje raziskovanja Krasa",
- (doc.) dr. U. S., "Strokovnjak geograf za področje raziskovanja Krasa",
- dr. K. N., "Strokovnjak geograf za področje raziskovanja Krasa",
- inž. F. Ž., "Strokovnjak fizik za področje raziskovanja Krasa".

Prav tako je Državna revizijska komisija ob vpogledu v vlagateljevo (osnovno) ponudbo ugotovila, da vlagatelj v njej ni predložil zahtevanih referenčnih potrdil naročnika, ki bi za doc. dr. U. S. ali K. N. dokazovala izpolnjevanje zahtev za kader v zadnjih petih letih (naročnik je zahteval, da morajo imeti vsi strokovnjaki vsaj tri reference s področja zahtevane stroke kot strokovnjaki na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu in kompleksnosti). Naročnik je namreč kot dokazilo, s katerim se dokazuje izpolnjevanje zahtev za kader v zadnjih petih letih, zahteval spisek strokovnjakov ter navedbo njihovih referenc s področja predmeta javnega naročila, prikazano z referenčnim potrdilom naročnika ("Razpisni obrazec št. 8" in "Razpisni obrazec št. 9" - "Podatki o strokovnjakih in njihove izkušnje oz. reference").

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v dopolnitev vlagateljeve ponudbe, ob vpogledu vanjo pa je ugotovila, da je v delu, ki se nanaša na doc. dr. U. S., vlagatelj v njej predložil oziroma navedel
- priporočilo doc. dr. Dejana Rebernika, predstojnika Oddelka za geografijo na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: priporočilo predstojnika Oddelka za geografijo na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti),
- doktorsko disertacijo doc. dr. U. S. z naslovom "UDORNICE NA SLOVENSKEM KRASU" - povzetek (v nadaljnjem besedilu: doktorska disertacija),
- izvirne znanstvene članke,
- kratke znanstvene prispevke,
- objavljene znanstvene prispevke na konferenci,
- objavljene povzetke znanstvenih prispevkov na konferenci,
- monografije in druga zaključena dela.

Ob pregledu vsakega od dokumentov (referenc), predloženih za strokovnjaka doc. dr. U. S., je Državna revizijska komisija (v nasprotju z navedbo vlagatelja v zahtevku za revizijo, v kateri navaja, da so reference doc. dr. U. S. â??"povsem primerljive razpisanim po vrsti, obsegu in kompleksnosti pri predmetnem javnem naročilu.") ugotovila, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da ima strokovnjak doc. dr. U. S. vsaj tri reference (profesionalne izkušnje v zadnjih petih letih) s področja zahtevane stroke kot strokovnjak na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu in kompleksnosti, prikazana z referenčnim potrdilom naročnika. Razloge za takšno odločitev Državna revizijska komisija pojasnjuje v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija že uvodoma ugotavlja, da nobena od predloženih referenc (doktorska disertacija, izvirni znanstveni članki, kratki znanstveni prispevki, objavljeni znanstveni prispevki na konferenci, objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov na konferenci, monografije in druga zaključena dela), ki se v spornem delu nahaja v vlagateljevi ponudbi, ni â??"prikazana z referenčnim potrdilom naročnika.". Res je sicer, da je priporočilo doc. dr. U. S. podala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Filozofska fakulteta), vendar pa:
- vlagatelj ni z ničemer izkazal relevantne povezave med Filozofsko fakulteto (kot izdajateljem priporočila) in referencami,
- je priporočilo predstojnika Oddelka za geografijo na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, tudi po vsebini šteti (le) za priporočilo in ne referenčno potrdilo (naročnika).
Naročnik je zahteval navedbo referenc, ki bodo prikazane z referenčnim potrdilom naročnika, vlagatelj pa za nobeno od referenc (doktorska disertacija, izvirni znanstveni članki, kratki znanstveni prispevki, objavljeni znanstveni prispevki na konferenci, objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov na konferenci, monografije in druga zaključena dela) ni izkazal, da bi bilo v povezavi z njo Filozofsko fakulteto šteti kot naročnika (in upravičenega izdajatelja referenčnih potrdil). Tako ni izkazano, da
- bi bila Filozofska fakulteta naročnik (projekta priprave) kateregakoli od izvirnih znanstvenih člankov, ki jih je vlagatelj predložil v dopolnitvi ponudbe, za katerega bi lahko izdala referenčno potrdilo (smiselno povsem enak zaključek velja za kratke znanstvene prispevke, objavljene znanstvene prispevke na konferenci, objavljene povzetke znanstvenih prispevkov na konferenci, monografije in druga zaključena dela),
- bi bila Filozofska fakulteta naročnik (projekta priprave) doktorske disertacije, katere povzetek je vlagatelj predložil v dopolnitvi ponudbe, za katero bi lahko izdala referenčno potrdilo. Iz Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list Republike Slovenije, številka 8/2005, 118/2005, 72/2006, 76/2006 - popravek, 59/2007, 81/2007, 82/2007 - popravek, 5/2008, 42/2008 in 62/2008; v nadaljnjem besedilu: Statut Univerze v Ljubljani) tako
a) v 12. členu izhaja, da je Filozofska fakulteta redna članica univerze,
b) v 165. členu izhaja, da je doktorska disertacija pisno delo, ki pomeni samostojen in izviren prispevek k znanstvenem področju, s katerega je tema disertacije,
c) v 166. členu izhaja, da mora kandidat, ki želi pridobiti doktorat znanosti, med ostalim predložiti članici univerze, ki goji področje, na katerem želi pridobiti doktorat znanosti, tudi prijavo z biografskimi podatki predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije (prva točka 166. člena Statuta Univerze v Ljubljani).
Vse navedeno pomeni, da kandidat, ki želi pridobiti doktorat znanosti, članici univerze sam predloži predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije, pri čemer tričlanska komisija oceni ustreznost predlagane teme (pri tem je potrebno upoštevati zlasti 167. in 168. člen Statuta Univerze v Ljubljani). Prav tako ne gre spregledati dejstva, da kandidat, kakor to izhaja iz spletne strani Filozofske fakultete (http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Glavna_stran.htm), plača doktorski študij. Ob upoštevanju navedenega ni izkazano, da bi bila Filozofska fakulteta naročnik (projekta priprave) doktorske disertacije.

Čeprav to, kar bo navedeno v nadaljevanju, na ugotovitev Državne revizijske komisije, izpostavljeno v prejšnjem odstavku obrazložitve tega sklepa, ni vplivalo, pa Državna revizijska komisija glede (vsebine) posameznih predloženih referenc še ugotavlja:

Iz 1. stavka prvega odstavka 12 člena ("Vložitev zahtevka za revizijo") ZRPJN izhaja, da se "Zahtevek za revizijo"â?? â??"lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače.". Državna revizijska komisija ob tem pripominja, da bi vlagatelj moral, če je menil, da sporna zahteva razpisne dokumentacije (pogoj, ki je bil zahtevan v točki "4. Obvezna vsebina ponudbe", podtočki "E) Ekonomska in finančna sposobnost, tehnična in kadrovska sposobnost za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2)", alinei "e.3) Dokazila o ustreznih kadrovskih pogojih:", podalinei "b.") morebiti ni v skladu z določbami ZJN-2, vložiti zahtevek za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb (šesti odstavek 12. člena ZRPJN). "Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se v postopkih iz 1., 2., 3., in 5. točke prvega odstavka 24. člena"â?? ZJN-2 â??"lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb." (drugi odstavek 12. člena ZRPJN). Državna revizijska komisija zgolj iz previdnosti pripominja, da je že v več svojih sklepih zapisala, da je po poteku roka za predložitev (oddajo) ponudb mogoče le (še) preveriti, ali ponudba izpolnjuje zahteve na način, kot ga je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je ob pregledu priporočila predstojnika Oddelka za geografijo na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, ugotovila, da iz njega v prvem odstavku izhaja, da je doc. dr. U. S. â??"diplomiral na Oddelku za geografijo leta 2001 iz področja Geografije krasa z naslovom diplomske naloge Udornice na Postojnskem krasu.". Že iz citiranega besedila izhaja, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma lastno razpisno dokumentacijo v delu "Zahtev za kader v zadnjih 5 letih:", ker navedene reference ni upošteval kot ustrezno izkazane, saj se profesionalne izkušnje (reference) nanašajo na leto 2001 in ne na (obdobje) zadnjih pet let.

Državna revizijska komisija je ob pregledu doktorske disertacije ugotovila, da je doc. dr. U. S. v disertaciji, kakor to izhaja že iz njenega naslova, â??"proučeval značilnosti udornic na slovenskem krasu. Proučevanje je temeljilo na podrobnem geomorfološkem kartiranju udornic, merjenju značilnosti ilovnatih zapolnitev v udornicah, podrobnem merjenju naklonov in oblikovanosti pobočij"â??, prav tako pa je analiziral â??"tudi speleološke značilnosti jam v bližini udornic.". Tako iz doktorske disertacije med ostalim izhaja, da je doc. dr. U. S. v njej navedel število udornic po posameznih področjih Republike Slovenije (â??"vseh 332 udornic v Sloveniji"â??), ob tem pa strnil tudi svoje ugotovitve, ki se nanje nanašajo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da
- gre doktorsko disertacijo po njeni vsebini opredeliti kot referenco (profesionalne izkušnje v zadnjih petih letih) strokovnjaka doc. dr. U. S. s področja zahtevane stroke na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu in kompleksnosti,
- je naročnik kršil ZJN-2 oziroma lastno razpisno dokumentacijo, ker navedene reference (doktorske disertacije) ni upošteval kot ustrezno izkazane.
Kot projekt v konkretnem postopku je potrebno šteti predmet javnega naročila, to je izvedbo geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper (predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v točki "2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:" na strani "3 od 99" naročnikove razpisne dokumentacije). Iz doktorske disertacije (kot je bilo to že navedeno) izhaja, da je doc. dr. U. S. v njej â??"proučeval značilnosti udornic na slovenskem krasu.", analiziral pa je â??"tudi speleološke značilnosti jam v bližini udornic.". Doc. dr. U. S. se je torej v njej osredotočil na proučevanje značilnosti udornic (in jam v bližini udornic), pri čemer pa je, po oceni Državne revizijske komisije, predmet javnega bistveno širši, bolj obsežen in bolj kompleksen od teme doktorske disertacije. Državna revizijska komisija ob tem ocenjuje, da bo v primeru izvedbe geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper potrebno proučevati tudi (nekatere) druge kraške oblike, ki nastajajo na kraškem površju (na primer vrtače, žlebiči, kotliči, uvale, škraplje, škavnice, kraška polja, kraška podolja, suhe doline), pa tudi podzemeljske kraške oblike (na primer kapniki, brezna, kraške jame). Državna revizijska komisija ne dvomi, da je doc. dr. U. S. vrhunski strokovnjak s svojega področja (ki je, kot izhaja iz priporočila predstojnika Oddelka za geografijo na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, â??"Za diplomsko delo"â?? â??"prejel leta 2002 Fakultetno Prešernovo nagrado."), poudarja pa, da
- je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval reference (profesionalne izkušnje v zadnjih petih letih) strokovnjaka s področja zahtevane stroke na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu in kompleksnosti,
- vlagatelj v doktorski disertaciji ni uspel izkazati, da ima doc. dr. U. S. zahtevane reference na tako obsežnem in kompleksnem projektu, kot izhaja iz konkretnega predmeta javnega naročila, v katerem bo potrebno na primer tudi
a) â??"podati pogoje za izvedbo vkopov, nasipov"â??,
b) â??"oceniti vpliv kraških pojavov na gradnjo proge"â??,
c) â??"podati geološko geotehnične karakteristike trase, ki poteka po površju in trase, ki poteka v predoru"â??,
d) â??"definirati pogoje temeljenja premostitvenih objektov"â??
(vsa navedena opravila izhajajo iz točke "2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:" na strani "3 od 99" naročnikove razpisne dokumentacije).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da ima doc. dr. U. S. zahtevano referenco na projektu, ki je po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisanemu. Proučevanje značilnosti udornic na slovenskem krasu je prav gotovo obsežen in zahteven projekt, kljub vsemu pa po obsegu (še vedno) ne more šteti kot projekt, ki je po obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisanemu (javnemu naročilu), v katerem bo potrebno v povezavi z bodočo novo dvotirno progo Divača - Koper (torej sila kompleksno bodočo gradnjo) proučevati tudi vse ostale kraške oblike, ki se bodo pojavile na in v povezavi s traso. Trasa omenjene bodoče proge bo namreč potekala zlasti po nizkem primorskem krasu, (lahko) tudi po nepropustnem površju s podzemeljskim odtokom skozi kraško obrobje. Kot izhaja iz doktorske disertacije, je doc. dr. U. S. res proučeval značilnosti udornic na slovenskem krasu, vendar pa iz doktorske disertacije ni razvidno, da je kras (torej tudi druge kraške oblike) proučeval v povezavi s projektom, ki je po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv konkretnemu in v katerem je potrebno izvesti geološko geomehanske raziskave in raziskave krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (za novo progo). Ne gre namreč spregledati niti dolžine bodoče proge, saj iz drugega odstavka 6. točke I. poglavja dela A Priloge I Odločbe Komisije C(2004), z dne 29. decembra 2004, ki je bila večkrat spremenjena in s katero je Komisija (Evropskih skupnosti) na podlagi UREDBE SVETA (ES) številka 2236/95 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih omrežij, z dne 18. septembra 1995, odobrila dodelitev finančne pomoči â??"projektu skupnega interesa", izhaja, da bo dolžina proge 30 kilometrov . Podobno izhaja tudi iz razpisne dokumentacije (drugi odstavek na strani "29 od 99"), koder je določeno, da "V hidrogeološkem smislu na trasi nove dvotirne proge ločimo tri območja:
â"˘ območje apnencev z vložki fliša na odseku od km 0,0 do km 15,9,
â"˘ območje fliša na odseku od km 15,9 do km 26,3 in
â"˘ območje aluvialnega nanosa Rižane na odseku od km 26,3 do km 28,1.".

V izogib ponavljanja svoje dosedanje utemeljitve Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj iz smiselno enakih razlogov tudi z ostalimi predloženimi dokazili ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da ima doc. dr. U. S. zahtevane reference na projektih, ki so po obsegu in kompleksnosti primerljivi razpisanemu. Tako
- iz kratkega znanstvenega prispevka "IZVOR SEDIMENTOV V UDORNICAH POSTOJNSKEGA KRASA (SLOVENIJA)" izhaja, da se nanaša (le) na udornice na krasu (torej na določeno kraško obliko), zato vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni kratki znanstveni prispevek (kot projekt) po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper;
- iz znanstvenega prispevka na konferenci "BREZSTROPA JAMA PRI BUNKERJU (LAšKI RAVNIK)" izhaja, da se nanaša (le) na določeno jamo (brezstropa jama pri bunkerju) in na določeno območje (Laški ravnik), zato vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni znanstveni prispevek na konferenci (kot projekt) po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper;
- iz znanstvenega prispevka na konferenci "LATE PLEISTOCENE REDIRECTION OF THE CERKNIšČICA RIVER: EFFECT ON THE NEIGHBOURING KARST" izhaja, da se nanaša (le) na določeno strokovno področje oziroma pojav (pozno pleistocensko preusmeritev Cerkniščice: učinek na okoliški kras) in na določeno območje krasa, zato vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni znanstveni prispevek na konferenci (kot projekt) po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper. Prav tako vlagatelj ni izkazal, da gre za prispevek, ki izpolnjuje zahtevo po profesionalnih izkušnjah v zadnjih petih letih, saj iz predložene dokumentacije izhaja "Založba ZRC, 2002"â??;
- iz izvirnega znanstvenega članka "Mladokvartarna dinamika Planinske jame" izhaja, da se nanaša (le) na določeno strokovno področje oziroma pojav (mlajšekvartarno zgodovino in dinamiko Planinske jame) in na določeno območje, zato vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni izvirni znanstveni prispevek (kot projekt) po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper. Prav tako vlagatelj ni izkazal, da gre za prispevek, ki izpolnjuje zahtevo po profesionalnih izkušnjah v zadnjih petih letih, saj iz predložene dokumentacije izhaja "Naše jame, 2002"â??;
- iz izvirnega znanstvenega članka "Tikina jama" izhaja, da se nanaša (le) na speleološke raziskave konkretne jame (torej na določeno kraško obliko) in na določeno območje (jugovzhodni del Matarskega podolja, okoli 2,5 kilometra jugozahodno od Račic med grebenom Stržen in vzpetino Kovačev stržen; regija Slovenska Istra), zato vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni izvirni znanstveni prispevek (kot projekt) po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper;
- iz povzetka znanstvenega prispevka na konferenci "RELIKTNI VRšAJI KONTAKTNEGA KRASA SEVEROZAHODNEGA DELA MATARSKEGA PODOLJA" izhaja, da se nanaša (le) na reliktne vršaje kontaktnega krasa (torej na določen pojav - nanose), zato vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (kot projekt) po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper;
- iz izvirnega znanstvenega članka "ILOVNATE ZAPOLNITVE V UDORNICAH V ZALEDJU IZVIROV LJUBLJANICE" izhaja, da se nanaša (le) na udornice in ilovnate zapolnitve v udornicah (torej na določeno kraško obliko - površinske kraške globeli različnih oblik in velikosti), zato vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni izvirni znanstveni članek (kot projekt) po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper;
- iz izvirnega znanstvenega članka "Morfogenetske značilnosti vrhniških udornic" izhaja, da se nanaša (le) na udornice (depresijske oblike na kraškem površju) in njihove morfogenetske značilnosti (torej na določeno kraško obliko), zato vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni izvirni znanstveni članek (kot projekt) po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper;
- iz objavljenega znanstvenega prispevka na konferenci "The flood loam deposits inside collapse dolines of Postojna Karst (Slovenia)" izhaja, da se nanaša (le) na določen pojav (ilovnate naplavine) na Postojnskem krasu, zato vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (kot projekt) po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper;
- iz objavljenega povzetka znanstvenega prispevka na konferenci "Pleistocene glaciation in high-mountain karst environment of Orjen and LovÄ"en (Montenegro, Bosnia and Hercegovina)" izhaja, da se nanaša (le) na določen pojav (pleistocensko poledenitev na visokogorskem krasu okolja Orjen in LovÄ"en v Bosni in Hercegovini), zato vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (kot projekt) po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper;
- iz učnega gradiva za predmet geografija "Osnove geografije krasa" izhaja, da navedeno učno gradivo sicer zajema osnove geografije krasa, pa tudi praktično vse kraške oblike oziroma pojave, kljub vsemu pa vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da izpostavljeno učno gradivo predstavlja projekt, ki je po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisanemu (javnemu naročilu), pri katerem bo potrebno izvesti geološko geomehanske raziskave in raziskave krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper.

V povezavi z objavljenim znanstvenim prispevkom na konferenci "PromÄ"nlivost koncentrace oxidu uhličitĂ"ho ve ZbrašovskĂ˝ch aragonitovĂ˝ch jeskynĂ­ch a jejĂ­ vyhodnocenĂ­ na základÄ" devĂ­tiletĂ"ho sledovánĂ­" Državna revizijska komisija izpostavlja, da Zakon o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo - ZPP-UPB3; Uradni list Republike Slovenije, številka 73/2007, 101/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 102/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 45/2008 - ZArbit in 45/2008; v nadaljnjem besedilu: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, glede izvajanja dokazov z listinami v prvem in drugem odstavku 226. člena določa: "Stranka mora sama predložiti listino, na katero se sklicuje v dokaz svojih navedb." (prvi odstavek 226. člena ZPP). "Listini, sestavljeni v tujem jeziku, mora biti priložen tudi overjen prevod." (drugi odstavek 226. člena ZPP). Vlagatelj za izpostavljeni objavljeni znanstveni prispevek na konferenci sicer v zahtevku za revizijo ni priložil tudi overjenega prevoda v slovenski jezik (drugi odstavek 226. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 6. člena in prvim odstavkom 104. člena ZPP), vendar pa je Državna revizijska komisija že na podlagi prevoda češkega naslova omenjenega članka v angleški jezik ("Variability of carbon dioxide concentrations in Zbrašov Aragonite Caves and its assessment on the base of nine-year monitoring research") ugotovila, da vlagatelj tudi z njim ni uspel izkazati, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi bil navedeni objavljeni znanstveni prispevek na konferenci po vrsti, obsegu in kompleksnosti primerljiv razpisani izvedbi geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo dvotirno progo Divača - Koper. Prav tako ne gre spregledati niti tega, da že razpisna dokumentacija v prvem odstavku pod točko "2. Izdelava ponudbe" na strani "9 od 99" določa, da "V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi obvezno predloženi uradni prevodi v slovenski jezik, s strani stalnega sodnega prevajalca.".

Ob vsem doslej navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi v primeru, če bi bilo izkazano, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da bi doktorska disertacija, vsi izvirni znanstveni članki, vsi kratki znanstveni prispevki, vsi objavljeni znanstveni prispevki na konferenci, vsi objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov na konferenci, vse monografije in druga zaključena dela skupaj po vsebini šteli (glede na: 1. vsebino pogoja, ki je bil zahtevan v točki "4. Obvezna vsebina ponudbe", podtočki "E) Ekonomska in finančna sposobnost, tehnična in kadrovska sposobnost za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2)", alinei "e.3) Dokazila o ustreznih kadrovskih pogojih:", podalinei "b." razpisne dokumentacije; 2. "Zahteve za kader v zadnjih 5 letih:" in zahtevana dokazila) za eno referenco doc. dr. U. S. na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti, obsegu in kompleksnosti, ne bi bilo zadoščeno zahtevni naročnika, po kateri
- mora biti navedba referenc â??"prikazana z referenčnim potrdilom naročnika." (poudarila in podčrtala Državna revizijska komisija),
- morajo strokovnjaki â??"imeti vsaj tri reference s področja zahtevane stroke kot strokovnjaki na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu in kompleksnosti." (poudarila in podčrtala Državna revizijska komisija).
Državna revizijska komisija ob navedenem ponovno poudarja, da
- ne dvomi, da je doc. dr. U. S., doktor geografskih znanosti, vrhunski strokovnjak s svojega področja, ki je, kot izhaja iz priporočila predstojnika Oddelka za geografijo na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, â??"Za diplomsko delo"â?? â??"prejel leta 2002 Fakultetno Prešernovo nagrado.",
- je brez dvoma eno od najpomembnejših raziskovalnih področij doc. dr. U. S. krasoslovje,
vendar pa vlagatelj ne v ponudbi ne v dopolnitvi ponudbe in ne v zahtevku za revizijo ni izkazal, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da ima doc. dr. U. S. ustrezne reference (profesionalne izkušnje v zadnjih petih letih) strokovnjaka s področja zahtevane stroke na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti, obsegu in kompleksnosti, ki jih je zahteval naročnik. Potrebno je torej jasno ločiti med strokovnostjo doc. dr. U. S. in referencami (â??"na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu in kompleksnosti") v vsebini, ki jih je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik.

Upoštevajoč vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu svojega zahtevka za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje predmetnega javnega naročila oziroma neskladja njegovih ravnanj v tem postopku s predpisi s področja oddaje javnih naročil.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da v konkretnem postopku med strankama ni spora okoli vprašanja, ali vlagateljeva ponudba v delu, v katerem je vlagatelj z namenom izkazovanja pogoja, ki je bil zahtevan v točki "4. Obvezna vsebina ponudbe", podtočki "E) Ekonomska in finančna sposobnost, tehnična in kadrovska sposobnost za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2)", alinei "e.3) Dokazila o ustreznih kadrovskih pogojih:", podalinei "b." razpisne dokumentacije, navedel dr. H. S., "Strokovnjaka geografa za področje raziskovanja Krasa", izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije. Slednji zaključek izhaja tako iz
- odločitve o oddaji naročila in dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (v katerih ni nobenih navedb naročnika v navezavi na dr. H. S.),
- dejstva, da naročnik vlagatelja v tem delu (v navezavi na dr. H. S.) ni pozival na pojasnila (dopustne dopolnitve) ponudbe,
kakor tudi iz vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem navaja, da je bil dr. H. S. â??"s strani naročnika že sprejet kot ustrezen strokovnjak za področje zahtevane stroke.". Ker iz pogoja v spornem delu izhaja, da mora ponudnik â??"zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje določene v ZJN-2, ZGO-1 in ZRud in so potrebni za izvedbo javnega naročila vendar najmanj:" â??"2 (dva) univerzitetna diplomirana geografa"â?? â??"z referencami s področja raziskovanja krasa"â??, pri čemer pa
- vlagatelj v svoji ponudbi navaja tri strokovnjake geografe za področje raziskovanja krasa,
- v konkretnem postopku med strankama ni spora v navezavi na dr. H. S., "Strokovnjaka geografa za področje raziskovanja Krasa",
- vlagatelj ne v ponudbi ne v dopolnitvi ponudbe in ne v zahtevku za revizijo ni izkazal, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila lastne razpisne dokumentacije, ker ni ugotovil, da ima doc. dr. U. S. ustrezne reference (profesionalne izkušnje v zadnjih petih letih) strokovnjaka s področja zahtevane stroke na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti, obsegu in kompleksnosti, ki jih je zahteval naročnik,
- vlagatelj (na podlagi naročnikovega poziva za dopolnitev in pojasnitev ponudbe) v svoji dopolnitvi ponudbe z dne 14. aprila 2008 za dr. K. N., "Strokovnjaka geografa za področje raziskovanja Krasa", ni predložil referenčnih potrdil naročnikov, iz katerih bi bilo razvidno, da ima navedeni strokovnjak ustrezne potrjene reference s področja raziskovanja krasa,
- je vlagatelj v svoji dopolnitvi ponudbe z dne 14. aprila 2008 navedel strokovnjaka geografa za področje raziskovanja krasa, ki ga v svoji (osnovni) ponudbi ni navedel,
je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila tudi k obravnavanju vlagateljevih navedb, ki jih je v zahtevku za revizijo podal pod rubriko "I) Strokovnjak, ki ni bil naveden v osnovni ponudbi". Če bi se namreč ugotovilo, da je naročnik kršil ZJN-2 oziroma določila razpisne dokumentacije, ko ni ugotovil, da tudi novo navedeni strokovnjak (mag. dr. A. D.-V.) izpolnjuje pogoj, ki je bil zahtevan v točki "4. Obvezna vsebina ponudbe", podtočki "E) Ekonomska in finančna sposobnost, tehnična in kadrovska sposobnost za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2)", alinei "e.3) Dokazila o ustreznih kadrovskih pogojih:", podalinei "b." razpisne dokumentacije, bi bilo vlagateljevemu zahtevku za revizijo v spornem delu potrebno ugoditi.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj pod rubriko "I) Strokovnjak, ki ni bil naveden v osnovni ponudbi" sam priznava, da je kader iz (osnovne) ponudbe kasneje, v fazi dopolnjevanja ponudb, zamenjal. Prav tako je vlagatelj prepričan, da ima v primeru, â??"če se ugotovi, da določen kader, naveden v ponudbi, ne izpolnjuje vseh pogojev, ki jih je postavil naročnik,"â?? â??"v dopolnjevanju ponudbe pravico, da v dopolnitvi navede drug kader, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika. Ob tem je pomembno zgolj dejstvo, da je na novo priglašen kader izpolnjeval vse pogoje naročnika že v fazi oddaje javnega naročila.". Vlagatelj še dodaja, da bi moral naročnik â??"takšno zamenjavo sprejeti, na novo imenovanemu strokovnjaku pa priznati sposobnost ter izpolnjevanje vseh pogojev, zaradi česar je naročnik ravnal nepravilno, ko je vlagateljevo ponudbo iz tega razloga zavrnil.".

Med vlagateljem in naročnikom je torej spor glede vprašanja, ali je bila vlagateljeva ponudba v postopku dopolnjevanja formalno nepopolne ponudbe dopolnjena na način, ki je skladen z določili ZJN-2 oziroma razpisne dokumentacije. Stranki se sicer strinjata, da je bila vlagateljeva ponudba v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena "(pomen v zakonu uporabljenih pojmov)" ZJN-2 formalno nepopolna, ne strinjata pa se v vprašanju, ali ima ponudnik (vlagatelj) v primeru, â??"če se ugotovi, da določen kader, naveden v ponudbi, ne izpolnjuje vseh pogojev, ki jih je postavil naročnik,"â?? â??"v dopolnjevanju ponudbe pravico, da v dopolnitvi navede drug kader, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika.".

ZJN-2 v 17. točki prvega odstavka 2. člena "(pomen v zakonu uporabljenih pojmov)" določa, da je formalno nepopolna ponudba â??"tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.", v 16. točki prvega odstavka 2. člena pa, da je popolna tista â??"ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.". ZJN-2 nadalje v 78. členu "(dopustne dopolnitve ponudbe)" določa:
"(1) V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.
(2) Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.".

Naročnik je v drugem in tretjem odstavku točke "12. Dopustni popravki ponudb:" razpisne dokumentacije zapisal: "Če naročnik ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, bo, če določenega dejstva ne more sam preveriti, dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Če ponudnik v roku 5 (pet) dni ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil.". V nadaljevanju navedene zahteve razpisne dokumentacije je naročnik povzel določbo drugega odstavka 78. člena ZJN-2. Iz citiranih določil razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila predvidel (smiselno) enak način dopolnjevanja ponudb, kot je sicer določen v 78. členu ZJN-2.

Poleg tega je naročnik v prvem, tretjem in četrtem odstavku točke "9. Spremembe in umik ponudbe:" razpisne dokumentacije dodal: "Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe pred skrajnim rokom za oddajo ponudb." (prvi odstavek). "Če bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna." (tretji odstavek). "Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti." (četrti odstavek).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je nepopolnost vlagateljeve ponudbe obstajala v delu, ki ni vplivala na razvrstitev glede na merila (â??"merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena." - stran "55 od 99" razpisne dokumentacije). Poleg tega je bila nepopolnost vlagateljeve ponudbe formalna (in ne vsebinska), saj se je nanašala na manjkajoča potrdila (reference) za strokovnjake, ki so bili v (prvotni) ponudbeni dokumentaciji ustrezno navedeni, na podlagi česar je bilo mogoče sklepati, da je ponudnik v trenutku poteka roka za predložitev ponudb vsebinsko izpolnjeval kadrovski pogoj, le da izpolnjevanje ni bilo izkazano na način, določen v razpisni dokumentaciji. Zato je naročnik vlagatelja pravilno pozval k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe.

Že iz gramatikalne razlage pojma formalna nepopolnost je razvidno, da so lahko upoštevne le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oziroma samo prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. O formalni nepopolnosti torej lahko govorimo le v primeru, če ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se ne nanaša na merilo ali tehnične specifikacije oziroma ne vpliva na razvrstitev ponudbe, v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe vsebinsko že izpolnjuje in je to iz ponudbene dokumentacije (vsaj deloma) že razvidno, vendar iz formalnih dokazil, predloženih v ponudbi, tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ker so dokazila nepopolna ali manjkajoča. Ponudnik oziroma ponudba morata torej vsebinsko izpolnjevati pogoje (po naravi stvari ter glede na specifičnost postopka oddaje javnega naročila) že v trenutku poteka roka za predložitev ponudb, sicer bi bila stroga pravila v zvezi s pravočasnostjo ponudb in zavrnitvijo nepravočasnih ponudb (73. člen ZJN-2) popolnoma brezpredmetna. Naknadno dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe se zato lahko ob omejitvah, ki jih ZJN-2 določa v 17. točki prvega odstavka 2. člena in 78. členu, nanaša le na formalne (in ne vsebinske!) nepopolnosti ter le na tiste primere, ko ponudnik določeno zahtevo sicer v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko izpolnjuje, vendar pa iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik, to ni jasno razvidno. Če je, nasprotno, iz ponudbenih dokumentov jasno razvidno, da ponudnik določenega pogoja v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ni izpolnjeval, naknadno dopolnjevanje ponudbe s kasneje nastalimi dejstvi ni dopustno. Tako tudi iz Poročevalca Državnega zbora, številka 92/2006 ("EVA: 2005-1611-0077"), v katerem je bil objavljen Predlog Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (http://www.dz-rs.si/index.php"id=374&o=280&unid=PUB|8C40C93C31546A24C12 571E20035BA7A), na straneh 113 oziroma 114 izhaja, da je namen določbe 78. člena "(dopustne dopolnitve ponudbe)" ZJN-2 doseči tako ravnanje v postopku javnega naročanja, da se iz postopka javnega naročanja ne izločajo ponudbe, katerih izločitev bi pomenila zgolj izločitev iz formalnih razlogov, pri tem pa je izrecno â??"podana prepoved spreminjati vsebinske elemente, ki opredeljujejo izpolnjevanje pogojev"â?? (pa tudi cene in elemente, katerih spreminjanje bi imelo za posledico drugačno oceno v okviru postavljenih meril). Vse navedeno tudi pomeni, da v primeru, če ponudnik v ponudbi navede, da določeno naročnikovo zahtevo izpolnjuje na določen način (z določenim sredstvom, osebo, tehnično rešitvijo in podobno), tega načina kasneje ne more naknadno spreminjati, temveč ga lahko le pojasnjuje in dopolnjuje. V nasprotnem primeru bi pomenilo, da bi lahko vsak ponudnik, za katerega bi naročnik ugotovil, da ne izpolnjuje določenega pogoja oziroma zahteve, v tem delu spremenil ponudbo in naročniku naknadno (po preteku roka za predložitev ponudb) predložil dokumentacijo, ki bi se nanašala na ustrezno spremenjeni način izpolnjevanja pogoja, skladen z določili razpisne dokumentacije. Na ta način bi lahko ponudnik kadarkoli po preteku roka za predložitev ponudbe spremenil svojo ponudbo iz nepopolne v popolno. Navedeno bi bilo v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, zlasti z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, ter bi, kot je bilo že zapisano, popolnoma razvrednotilo stroge določbe v zvezi s pravočasno predložitvijo ponudb.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelja pravilno (na podlagi 78. člena ZJN-2) pozval, da â??"za enega strokovnjaka - univerzitetnega diplomiranega geografa"â??, doc. dr. U. S. ali K. N., â??"in za univerzitetnega diplomiranega fizika"â??, inž. F. Ž., dopolni â??"ponudbo z dokazili, iz katerih bo razvidno, da imajo navedeni strokovnjaki ustrezne potrjene reference s področja, za katero so bili navedeni v"â?? ponudbi. Iz vlagateljeve dopolnitve ponudbe izhaja, da je vlagatelj v njej predložil referenčna dokazila za strokovnjaka doc. dr. U. S. in mag. dr. A. D.-V. (torej strokovnjaka geografa, ki ni bil naveden v (osnovni) ponudbi), ne pa za strokovnjaka K. N. (vlagatelj je ob tem v prvem odstavku dopolnitve ponudbe na strani 3 jasno navedel, da za mag. dr. A. D.-V. dodatno prilaga ustrezna dokazila). Navedeno pomeni, da vlagatelj svoje ponudbe ni dopolnil v delu, kjer je bila ugotovljena formalna nepopolnost, in sicer â??"z dokazili, iz katerih bo razvidno, da imajo navedeni strokovnjaki ustrezne potrjene reference s področja, za katero so bili navedeni v"â?? ponudbi, temveč je spremenil svojo ponudbo na način, ki ni skladen z določbami ZJN-2 in razpisne dokumentacije . V trenutku poteka roka za predložitev ponudbe iz ponudbene dokumentacije vlagatelja (vsaj deloma) tudi ni bilo razvidno, da vlagatelj sporno zahtevo iz razpisne dokumentacije z mag. dr. A. D.-V. vsebinsko že izpolnjuje, prav tako pa iz razpisne dokumentacije (točka "9. Spremembe in umik ponudbe:") jasno izhaja, da sme ponudnik svojo ponudbo dopolniti â??"do poteka roka za predložitev ponudbe"â?? (prvi odstavek navedene točke razpisne dokumentacije). "Če bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna." (tretji odstavek navedene točke razpisne dokumentacije). "Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti." (četrti odstavek navedene točke razpisne dokumentacije). V posledici navedenega naročniku ni mogoče očitati kršitve določb ZJN-2 (oziroma določil razpisne dokumentacije), ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da vlagatelj v zadnjem odstavku zahtevka za revizijo pod rubriko "I) Strokovnjak, ki ni bil naveden v osnovni ponudbi" navaja, da "Naročnik v dodatni obrazložitvi sicer ne pojasnjuje, da reference novo navedenega strokovnjaka ne bi ustrezale naročnikovim zahtevam"â?? Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik, glede na doslej podano obrazložitev tega sklepa, referenc novo navedenega strokovnjaka A. D.-V. niti ni smel upoštevati, saj te nedopustno dopolnjujejo oziroma spreminjajo (prvotno) ponudbo, posledično pa jih naročnik zato tudi ne sme (vsebinsko) pojasnjevati.

Upoštevajoč vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oziroma neskladja njegovih ravnanj v tem postopku s predpisi s področja oddaje javnih naročil (ko je vlagateljevo ponudbo (v končni posledici) označil za nepopolno in jo izločil iz postopka oddaje javnega naročila). ZJN-2 v prvem odstavku 80. člena "(izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb)" namreč izrecno določa, da mora v postopku oddaje javnega naročila â??"naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.".

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

Ker je Državna revizijska komisija že doslej ugotovila, da naročnik v mejah navedb, ki izhajajo iz zahtevka za revizijo, ni kršil določb ZJN-2 oziroma določil razpisne dokumentacije, ko je vlagateljevo ponudbo (v končni posledici) označil za nepopolno in jo po opravljenem pregledu ter dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločil iz postopka oddaje javnega naročila, se v skladu s temeljnimi načeli, ki veljajo v postopku revizije postopkov oddaje javnih naročil, zlasti še z načeloma hitrosti in učinkovitosti (3. člen ("Temeljna načela") ZRPJN), ni spuščala v (meritorno) presojo (utemeljenosti) vseh ostalih vlagateljevih revizijskih navedb v zahtevku za revizijo, posebej še:
- revizijskih navedb pod rubriko "II) Laboratorij, ki ni bil naveden v osnovni ponudbi",
- revizijskih navedb pod rubriko "III) Izpolnjevanje drugih pogojev naročnika", zlasti v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje, da strokovnjak inž. F. Ž. â??"v celoti izpolnjuje zahtevane pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.",
- revizijskih navedb pod rubriko "B) Nepopolnost ponudbe konkurenčnega ponudnika".
Tudi morebitna ugotovitev utemeljenosti katere od citiranih vlagateljevih navedb namreč ne bi mogla v ničemer spremeniti zgornjih ugotovitev, prav tako pa ne bi mogla vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval, da se mu â??"povrnejo vsi stroški revizijskega postopka, kakor so navedeni v priloženem stroškovniku, ter"â?? morebitni dodatno nastali stroški â??"v postopku odločanja o vlagateljevem zahtevku za revizijo.". V stroškovniku je vlagatelj priglasil: "sestava revizijskega zahtevka" "3000 točk po OT", "materialni stroški" "2 %", "taksa za zahtevek za revizijo" "5. 000,00 EUR" in "DDV" "20%".

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da morata stranki v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. O stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija, odločitev Državne revizijske komisije pa je izvršilni naslov (šesti odstavek 22. člena ZRPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov vlagatelju, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

Iz Poročevalca Državnega zbora, številka 33/2007 ("EVA: 2007-1611-0093"), v katerem je bil objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (novela E), na strani 9 izhaja, da "Dopolnjena določba četrtega odstavka 22. člena določa, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vplačati, na isti račun, na kateri se vplača takso, znesek v višini že vplačane takse. Navedeno plačilo je obvezno v tistih primerih, ko o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija in s svojim sklepom zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zaradi česar je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju
- četrtega odstavka 22. člena ZRPJN in
- 313. člena ZPP, ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja (ZPP v 313. členu namreč določa, da se v primeru, "Kadar se v sodbi naloži kakšna dajatev,"â?? â??"določi tudi rok, v katerem se mora izpolniti." (prvi odstavek 313. člena ZPP). "Če ni v posebnih predpisih drugače določeno, znaša rok za izpolnitev dajatve petnajst dni"â?? (del 1. stavka drugega odstavka 313. člena ZPP). "Rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev." (tretji odstavek 313. člena ZPP)),
odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11. avgusta 2008Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor
- odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran