EN

018-107/2008 ZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Tolmin

Številka: 018-107/2008-5
Datum sprejema: 8. 8. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu in ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo blaga: zobozdravstveni stoli (4 kosi), začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Prodent International, d.o.o., Zvezna ulica 2a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov ZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Gradnikove brigade 7, Nova Gorica, in Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova 6a, Tolmin (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.8.2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev, z dne 17.6.2008, da se ponudba vlagatelja izloči kot nepravočasna, ter vsa nadaljnja naročnikova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2500 evrov, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik ZD Tolmin je dne 21.4.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje skupnega javnega naročila za nabavo blaga: zobozdravstveni stoli - 4 kosi (3 kosi za naročnika ZD Nova Gorica in 1 kos za naročnika ZD Tolmin). Razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil na portalu javnih naročil, dne 30.4.2008, pod opravilno št. JN3339/2008.

Naročnik ZD Nova Gorica je dne 17.6.2008 vlagatelju poslal obvestilo, da je bila njegova ponudba kot prepozna izločena iz nadaljnjega postopka. Vlagatelj je zoper navedeno obvestilo podal ugovor, z dne 17.6.2008, ki ga je naročnik ZD Nova Gorica zavrnil z obrazložitvijo, da je prišlo do napake pri izročanju poštnih pošiljk, ter da vlagateljeve ponudbe dne 12.6.2008 ni bilo med izročenimi pošiljkami, temveč jo je pooblaščenka naročnika dvignila na pošti šele naslednji dan, po izteku roka za predložitev ponudb.

Naročnik je dne 3.7.2008 izdal Poročilo o pregledu prispelih ponudb, v katerem je ugotovil, da je bila vlagateljeva ponudba prepozna, ponudbe ostalih ponudnikov pa nepravilne, zaradi česar je odločil, da s slednjimi nadaljuje postopek s pogajanji.

Vlagatelj je dne 3.7.2008 na naročnika ZD Nova Gorica naslovil prošnjo za ponovitev razpisa, spričo novih dejstev, prejetih s strani Pošte Slovenije, ki pričajo, da je bil glede predmetnega spora izvršen inšpekcijski nadzor, in v katerem je bilo ugotovljeno, da je poštna pošiljka z vlagateljevo ponudbo prispela na pošto dne 12.6.2008, ter da jo je pooblaščenka naročnika ob prevzemu poštnih pošiljk dne 12.6.2008 pozabila na poštnem pultu.

Naročnik ZD Nova Gorica je dne 4.7.2008 izdal "Obvestilo o nadaljevanju oddaje skupnega javnega naročila s pogajanji".

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 9.7.2008, v katerem zatrjuje, da je naročniku ponudbo dostavil do roka za predložitev ponudb, to je do 13.6.2008 do 11. ure. Vlagatelj navaja, da je do prepoznega prevzema njegove ponudbe prišlo zaradi napake pri izročanju poštnih pošiljk, saj naj pooblaščenka naročnika dne 12.6.2008 ob prevzemanju pošte v šempetru pri Novi Gorici ne bi fizično prevzela vlagateljeve ponudbe, čeprav je podpisala izdajnico za prevzem le-te. Vlagatelj ugovarja, da za opisan dogodek ni kriv in da mu je bila spričo ravnanja pooblaščenke naročnika povzročena škoda. Vlagatelj predlaga, da naročnik delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila (razveljavi sklep o izločitvi njegove ponudbe, z dne 17.6.2008) in na tej podlagi nadaljuje postopek, kot da je njegova ponudba pravočasna. Vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da s sklepom zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, ki jih je imel v zvezi z zahtevkom za revizijo, in sicer znesek plačane takse v višini 2500 evrov.

Naročnik ZD Nova Gorica je dne 14.7.2008 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je le-tega zavrnil in odločil, da s postopkom oddaje javnega naročila nadaljuje. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je za stanje, po katerem je vlagateljeva ponudba prišla do naročnika prepozno, kriva in odgovorna poštna delavka, ne pa pooblaščenka naročnika. Naročnik vztraja, da je vlagateljevo ponudbo, sicer po krivdi pošte, prejel prepozno, zaradi česar naj bi jo upravičeno izločil iz nadaljnje obravnave.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 17.7.2008, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 24.7.2008 odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Državna revizijska komisija je ob pregledu dokumentacije o javnem naročilu ugotovila, da naj bi se naročnik in vlagatelj dogovarjala o mirni razrešitvi spora, zato je vlagatelja, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, prosila za dodatna pojasnila s tem v zvezi. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji v telefonskem pogovoru, z dne 4.8.2008, pojasnil, da vztraja pri zahtevku za revizijo in nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnikov je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med strankama ni sporno, da je vlagatelj svojo ponudbo pravočasno oddal na pošto in da se je le-ta nahajala v naročnikovem poštnem predalu pred iztekom roka za oddajo ponudb. Spor je v tem, da naročnik vztraja, da vlagateljeve ponudbe fizično ni prejel do roka za predložitev ponudb, in sicer po krivdi pošte, zaradi česar jo je štel za prepozno, vlagatelj pa zatrjuje, da je naročnik v zvezi z njegovo ponudbo ravnal malomarno, da takšno ravnanje ne sme iti njemu v škodo ter da je njegova ponudba pravočasna.

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) vsebuje definicijo pojma "pravočasna ponudba" v 18. točki prvega odstavka 2. člena, ki določa: ""Pravočasna ponudba" je ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega za prejem ponudb."
Nadalje ureja ZJN-2 predložitev ponudbe v 73. členu, kjer je določeno: "(1) Pravočasna predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik naročniku ponudbo predložiti do roka, določenega za prejem ponudb. (2) Naročnik mora določiti datum in uro roka za predložitev ponudbe v objavi in razpisni dokumentaciji. (3) Če ni bila ponudba predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrniti ponudniku, z navedbo, da je prepozna. (4) Ponudnik mora ponudbo predložiti osebno, po pošti, po faxu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način, skladno z zahtevami naročnika. (5) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu.".

Navedeno pomeni, da je v ZJN-2 glede predložitve ponudb uveljavljena prejemna teorija, pri kateri je za pravočasnost ponudbe pomemben trenutek prispetja ponudbe v naročnikovo interesno sfero, morebitne napake v ravnanju znotraj interesne sfere naročnika (založitev predloženih ponudb, interna pravila poslovanja, ipd.) pa ne morejo iti na škodo ponudnika, ki je ponudbo oddal pravočasno.

Iz objave javnega razpisa je razvidno, da je naročnik kot skrajni rok za predložitev ponudb določil 13.6.2008 ob 11h. Iz dokumentacije je tudi razvidno, da je bila vlagateljeva ponudba oddana na pošto priporočeno s povratnico dne 11.6.2008, ter da je pooblaščena oseba naročnika podpisala izdajnico za njen dvig dne 12.6.2008, povratnico pa dne 13.6.2008.
V uradnem pojasnilu Pošte Slovenije na zahtevo vlagatelja (korespondenca z dne 3.7.2008) je navedeno: "â??Na podlagi razgovora z odgovornimi delavci pošte 5290 šempeter pri Gorici vam posredujemo naše ugotovitve v zvezi z vročitvijo priporočenega pisma s povratnico št. 55497/1102, ki ste ga oddali v prenos 11.62008 za naslovnika Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Cesta Goriške fronte 11, 5290 šempeter pri Gorici. Za naslovnika Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Cesta Goriške fronte 11, 5290 šempeter pri Gorici, ki je na pošti 5290 šempeter pri Gorici imetnik poštnega predala št. 89, je dne 12.6.2008 prispelo zadevno priporočeno pismo. Pošta je po pripravi pošiljk za izročitev preko poštnega predala izdajnico z vpisanimi pošiljkami vložila v naslovnikov poštni predal. Pooblaščenka naslovnika je 12.6.2008 v popoldanskem času prevzela prispele pošiljke iz poštnega predala in predala podpisano izdajnico izročilni delavki. Delavka ji je izročila pisma, vpisana v izdajnico. V času izročitve je na okencu opravljalo storitve več uporabnikov, zato delavka pošte ni opazila, da je R AR pismo št. 55497/1102 ostalo na pultu. Zato je v naslovnikov poštni predal vložila obvestilo, da naj se pooblaščenka javi na izročilnem okencu, zaradi prevzema že izročenega pisma in potrditve le-tega še na povratnici. Dne 13.6.2008 se je pooblaščenka naslovnika v popoldanskem času med 15.00 in 16.00 uro zglasila na izročilnem okencu z navedenim obvestilom. Izročilna delavka ji je predala R AR pošiljko št. 55497/1102 s pojasnilom, da je prejšnji dan pošiljko pozabila na pošti in da mora potrditi prevzem še na povratnici. Pooblaščenka je pošiljko prevzela, prevzem na povratnici pa potrdila z datumom 13.6.2008.".

Spričo navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je vlagateljeva ponudba prešla v naročnikovo interesno sfero v trenutku, ko je pooblaščenka naročnika prevzela prispele pošiljke (med katerimi je bila tudi ponudba vlagatelja) iz poštnega predala in predala podpisano izdajnico izročilni delavki, to pa je bilo dne 12.6.2008, torej pred iztekom roka za predložitev ponudb. Ne glede na to, kdo (poštna delavka ali pooblaščenka naročnika) je dejansko odgovoren za to, da pošiljka fizično ni bila izročena / prevzeta, nastala situacija ne more iti na škodo vlagatelja, zaradi česar je potrebno njegovemu zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti naročnikovo odločitev o izločitvi njegove ponudbe zaradi nepravočasnosti.

Državna revizijska komisija izrecno poudarja, da z razveljavitvijo naročnikove odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe, z dne 17.6.2008, razveljavlja tudi vsa nadaljnja ravnanja naročnika z namenom oddaje predmetnega javnega naročila. Med ta ravnanja gre razumeti tudi Poročilo o pregledu prispelih ponudb, z dne 3.7.2008, ter Obvestilo o nadaljevanju oddaje skupnega javnega naročila s pogajanji, z dne 4.7.2008.

Ob navedenem Državna revizijska komisija zgolj opozarja, da je v celoti sledila vlagateljevemu pravovarstvenemu zahtevku po razveljavitvi naročnikove odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe (ter vseh nadaljnjih ravnanj), da pa je ustrezna nadaljnja izpeljava oziroma zaključek postopka za predmetno javno naročilo v izključni pristojnosti naročnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijskem postopku zahteval povračilo stroškov, in sicer znesek plačane takse v višini 2500 evrov.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker je vlagatelj s svojim zahtevkom za revizijo uspel, Državna revizijska komisija vlagatelju kot potreben strošek v predmetnem postopku revizije priznava strošek vplačane takse v višini 2500 evrov. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti strošek plačane takse v višini 2500 evrov, v 15 dneh od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema tega sklepa do plačila, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 8.8.2008
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Prodent International, d.o.o., Zvezna ulica 2a, Ljubljana
- ZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Gradnikove brigade 7, Nova Gorica
- Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova 6a, Tolmin
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran