EN

018-096/2008 Slovenske Železnice d.o.o.

Številka: 018-096/2008-6
Datum sprejema: 1. 8. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec in članice mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "Ureditev zavarovanja nivojskega prehoda NPr 4.8 (Levec 4) v km 4+807 regionalne železniške proge št. 31 Celje - Velenje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov d.d., Stegne 21, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Slovenske Železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.08.2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila, št. 1.-966/2008, z dne 16.05.2008.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 6.173,75 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetni javni razpis objavil na Portalu javnih naročil, z dne 26.03.2008, pod št. objave JN 2199/2008.

Naročnik je dne 16.05.2008 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo podjetju PAP Avtomatika, d.o.o., Kolarjeva 47, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 06.05.2008). Vlagatelj zatrjuje, da je z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da slednji nima zahtevanih referenc. V razpisni dokumentaciji, nadaljuje vlagatelj, je bila zahtevano, da je ponudnik izvedel vsaj en objekt zavarovanja nivojskega prehoda v preteklih petih letih, ki deluje na območju EU, po vrsti primerljiv in zahtevnosti enak ali zahtevnejši od razpisanega. Naročnik je v zvezi s tem še zapisal, nadaljuje vlagatelj, da bo referenco priznal, če je bil objekt oz. naprava, ki ga ponudnik navaja, zaključen ali prevzet v času do predložitve ponudbe in katerega vrednost je vsaj 80% (brez DDV) njegove ponudbene vrednosti, ponudnik pa je moral predložiti tudi potrdila naročnikov, da je dela po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
Zahtevano višino, še navaja vlagatelj, je dosegla le ena predložena referenca, in sicer referenca podizvajalca izbranega ponudnika, to je podjetja PAP Mobil d.o.o., Kolarjeva 47, Ljubljana (v nadaljevanju: PAP Mobil), potrjena s strani družbe SŽ - Železniško gradbeno podjetje d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana (v nadaljevanju: SŽ-ŽGP), v višini 190.473,78 EUR. Vlagatelj še navaja, da dela po pogodbi št. 3034/III-7, z dne 12.02.2007, ter aneksu št. 1, z dne 27.07.2007 ne ustrezajo zahtevani referenci, saj se po le-tej ni opravljalo del na objektu zavarovanja nivojskega prehoda Cirkovci, kot izhaja iz predložene reference oz. dela niso dosegla takšne višine.
SŽ-ŽGP, nadaljuje vlagatelj, je pridobil sporno javno naročilo na razpisu Javne agencije za železniški promet za posodobitev železniške proge Pragersko - Ormož - Projekt A - gradbena dela (objavljen v Uradnem listu št. 85/2005, z dne 23.09.2005, pod št. objave Ob-25578/05) in ga je očitno oddal v izvedbo podizvajalcu PAP Mobil. Vendar pa predmet tega javnega razpisa, zatrjuje vlagatelj, ni bil zavarovanje nivojskega prehoda. Vlagatelj v zvezi s tem še navaja, da je tudi iz objave naročila (Uradni list RS, št. 1/08, z dne 05.01.2007, Ob-37142/06) razvidno, da je naročilo oddano SŽ-ŽGP in da naročilo ne bo oddano podizvajalcem, kar postavlja še dodatni dvom o tem, kako je lahko SŽ-ŽGP potrdil referenco družbi PAP Mobil.
Vlagatelj navaja, da je iz novinarskega članka RTV SLO ("Cirkovce bodo dobile zapornice") razvidno, da je dela na prehodu izvajala družba PAP Mobil, vendar je šlo le za izvedbo začasne rešitve. Enako je razvidno iz novinarskega članka v časniku Finance ("Začetek del na prehodu v Cirkovcah"). Iz obeh člankov, zatrjuje vlagatelj, je razvidno, da je končno rešitev zavarovanja nivojskega prehoda v Cirkovcah izvedel Siemens, enako pa izhaja tudi iz Poslovnega poročila Siemens za leto 2007.
Vlagatelj nadalje ugotavlja, da je bilo "zavarovanje nivojskega prehoda Cirkovci" sestavni del javnega naročila Javne agencije za železniški promet, in sicer "modernizacije SV in TK naprav na progi Pragersko-Ormož, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 87/2005, z dne 30.09.2005, pod št. Objave Ob-26094.
Prav tako je nemogoče, še ugotavlja vlagatelj, da bi začasen projekt dosegel vrednost, ki jo je navedel izbrani ponudnik. Za začasen objekt, nadaljuje vlagatelj, je opremo dobavil naročnik, to pa dokazuje, da je PAP Mobil v okviru projekta lahko zaračunal le svoje storitve, kar pa ne dosega vrednosti, ki jo je prikazal izbrani ponudnik. Vlagatelj v zvezi s tem še navaja, da se ob upoštevanju razpisne dokumentacije pri sporni referenci preverja le tista vrednost del, ki se nanašajo na zavarovanje nivojskega prehoda. Ker ima izbrani ponudnik v pogodbi, ki jo je predložil kot referenco še druga dela, zatrjuje vlagatelj, pogodbena vrednost kot celota ne mora biti upoštevana.
Na podlagi vsega navedenega vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da je ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev iz 48. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list, št. 126/2006, 16/08, 34/08; v nadaljevanju: ZJNVETPS) in je kot takšna nepravilna in posledično nepopolna (v smislu 17. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS) in da je izbrani ponudnik s predložitvijo sporne reference naročnika namerno zavajal. Naročnik bi moral, še zatrjuje vlagatelj, ob upoštevanju razpisne dokumentacije in na podlagi drugega odstavka 81. člena ZJNVETPS, izbranega ponudnika izločiti tudi zaradi zavajanja in neresničnih podatkov.
Vlagatelj predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, in sicer 3000 točk za sestavo revizijskega zahtevka, 2% materialnih stroškov, 20% DDV in povrnitev vplačane takse (5000 EUR).

Po pozivu naročnika je vlagatelj dne 17.06.2008, pravočasno dopolnil revizijski zahtevek. Vlagatelj je priglasil še naslednje stroške: 50 točk za sestavo dopolnitve revizijskega zahtevka, 2% materialnih stroškov in 20% DDV.

Naročnik je s sklepom, št. 1.-1213/08, z dne 23.06.2008, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da je njegovemu podizvajalcu, to je podjetju PAP Mobil družba SŽ-ŽGP izdala in potrdila referenco v višini 190.473,78 EUR brez DDV, in sicer za dela na objektu Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 5.8 Cirkovce z avtomatskimi zapornicami, po pogodbi št. 3034/III-7, z dne 12.02.2007 ter aneksu št. 1, z dne 27.07.2007. Naročnik zatrjuje, da je predmetna izjava oz. potrdilo reference podpisana in žigosana s strani naročnika, ki je referenco potrdil, zato ni nikakršnega razloga za dvom v njeno pravilnost, Kljub temu, nadaljuje naročnik, je v izogib dvomom v pravilnost podane referenčne izjave, z dopisom št. 1.4-2671/08-IG, z dne 13.06.2008, zaprosil družbo SŽ-ŽGP za pojasnilo in potrditev, in sicer je v ta namen postavil naslednje vprašanje: "Ali je PAP Mobil izvedel zavarovanje nivojskega prehoda Cirkovce v letu 2007 in ali je vrednost izvedenih del zavarovanja tega nivojskega prehoda znašala 190.473,48 EUR brez DDV ""
Naročnik navaja, da je dne 19.06.2008 prejel odgovor od SŽ-ŽGP, da je podjetje PAP Mobil (kot njihov podizvajalec) izvedlo dela na zavarovanju nivojskega prehoda NPr 5.8 Cirkovce z avtomatskimi zapornicami, vključno s povezavo tega prehoda z NPr Cirkovce-Polje 5.5 in železniško postajo Kidričevo. Dokaz za kvalitetno izvedeno delo, nadaljuje naročnik, je tudi Uporabno dovoljenje št. 3752-23/2007/13-0006756, z dne 07.11.2007 za "Ureditev začasnega zavarovanja nivojskega prehoda lokalne ceste LC 165070 v km 5+810, 10 preko glavne železniške proge št. 40 Pragersko-Središče-d.m,", ki ga izdalo Ministrstvo za promet investitorju Direkciji za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Naročnik še navaja, da je SŽ-ŽGP tudi razčlenil financiranje opravljenih del po posameznih sklopih, ki so:
- izločitev in prevezava SVTK naprav
- dobava in montaža opreme v hiški NPr Cirkovce
- izvedba zavarovanja nivojskega prehoda v km 5+810 v Cirkovcah z avtomatiko tipa KS na ročni vklop, vse skupaj v vrednosti 190.834,50 brez DDV.
Naročnik ugotavlja, da priložena referenca podizvajalca izbranega ponudnika PAP Mobil v celoti ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj gre po vrsti primerljivo (z avtomatskimi zapornicami) in po zahtevnosti enako zavarovanje NPr, ki deluje na območju EU (ima tudi uporabno dovoljenje za obratovanje), ki je bil zaključen v letu 2007 in predstavlja več kot 80% ponudbene vrednosti izbranega ponudnika brez DDV ter iz reference izhaja, da so bila dela opravljena strokovno, v roku in v skladu z določili pogodbe.
Naročnik ugotavlja, da ob upoštevanju navedenega ne drži vlagateljeva navedba, da je končno rešitev zavarovanja nivojskega prehoda Cirkovce izvedel Siemens. Naročnik še poudarja, da je tako imenovana končna rešitev zavarovanja NPr Cirkovce, ki naj bi jo po pogodbi Modernizacija SV in TK naprav na progi Pragersko-Ormož, res izvedla družba Siemens, predvidena v sklopu celotne zamenjave SV in TK naprav na progi Pragersko-Ormož, v skladu s pogodbenim rokom. Do takrat, še ugotavlja naročnik, pa ostaja NPr 5.8 Cirkovce zavarovan z avtomatskimi zapornicami, ki jih je izvedlo podjetje PAP Mobil.
Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, vključno z zahtevano referenco in je hkrati tudi najcenejša.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek, je naročnik dne 16.07.2008 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 21.07.2008, pozvala družbo SŽ-ŽGP, naj ji odstopi vse pogodbe in anekse iz katerih bo razvidno, da je podjetje PAP Mobil izvedlo dela na objektu "Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 5.8 Cirkovce z avtomatskimi zapornicami" in iz katerih izhaja vrednost opravljenih del. Državna revizijska komisija je zahtevano dokumentacijo prejela dne 28.07.2008.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen.

V obravnavanem primeru je med strankama v tem postopku spor v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna in (posledično) popolna v smislu 20. in 17. točke ZJNVETPS oziroma ali izpolnjuje pogoj, ki ga je v zvezi z referenčnimi deli v razpisni dokumentaciji postavil naročnik. Državna revizijska komisija je v obravnavani revizijski zadevi torej presojala utemeljenost vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na (ne)pravilnost in posledično na (ne)popolnost ponudbe izbranega ponudnika oziroma je ugotavljala, ali je naročnik pri presoji ponudbe izbranega ponudnika ravnal v skladu z vsemi zahtevami, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji.

Kot izhaja iz priložene razpisne dokumentacije, je naročnik v le-tej pogoje za ugotavljanje sposobnosti (48. člen ZJNVETPS) razdelil v štiri sklope, in sicer na: 1. pogoje, ki dokazujejo osnovno sposobnost ponudnika, 2. pogoje, ki dokazujejo ponudnikovo sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, 3. pogoje, ki se nanašajo na dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti in 4. pogoje, ki se nanašajo na ponudnikove tehnične in kadrovske zmogljivosti. Med slednje je naročnik, in sicer v 3. točko (Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti) poglavja I.iii (Pogoji za dokazovanje sposobnosti) zapisal:

"a) Reference: Ponudnik je izvedel vsaj 1 (eden) objekt zavarovanja nivojskega prehoda v zadnjih 5 (petih) letih, delujoči na območju EU, po vrsti primerljivi in zahtevnosti enaki ali zahtevnejši od razpisanega. Naročnik bo priznal referenco, če je bil objekt oziroma naprava, ki ga ponudnik navaja, zaključen ali prevzet v času do predložitve ponudbe in katerega vrednost je vsaj 80% (brez DDV) njegove ponudbene vrednosti. Ponudnik mora priložiti potrdila naročnikov, da je dela po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih."

Naročnik je zgoraj citirano zahtevo ponovil v Obrazcu - Reference ponudnika (I.iii), kamor so morali ponudniki (oziroma vsi parterji v skupnem nastopu, vključno s podizvajalci) vpisati naziv objekta, leto zaključka, naročnika (z nazivom in naslovom) in vrednost del (v EUR). Naročnik je na istem obrazcu še opozoril ponudnike, da morajo k ponudbi predložiti referenčne izjave naročnikov. V ta namen je naročnik v razpisno dokumentacijo priložil obrazec Izjava - potrdilo reference. V slednjega so morali ponudniki vpisati naročnika oziroma potrjevalca reference, podjetje, ki je delo opravilo, objekt, na katerem so se dela izvajala, številko in datum pogodbe, vrednost opravljenih del, naziv objekta in obdobje, v katerem so se dela izvajala. S podpisom predmetnega obrazca je odgovorna oseba (potrjevalca reference oziroma naročnika referenčnih del) hkrati potrdila tudi (s strani naročnika vnaprej pripravljen tekst), "da je bila izvedba del opravljena strokovno, v roku in v skladu z določili pogodbe".

Iz zgoraj citiranega naročnikovega pogoja je mogoče razbrati, da je naročnik v zvezi z izkazanim referenčnim delom postavil več zahtev, in sicer: 1. referenčni objekt mora biti iz obdobja zadnjih 5 (petih) let, 2. delujoč mora biti znotraj EU, 3. objekt mora biti po vrsti primerljiv in po zahtevnosti enak ali zahtevnejši od razpisanega, 4. objekt mora biti zaključen ali prevzet v času do predložitve ponudbe in 5. vrednost objekta mora biti vsaj 80% ponudbene cene (brez DDV). Ponudniki so morali kot dokaz, da izpolnjujejo vse naštete zahteve izpolniti obrazec Izjava - potrdilo reference, ki ga je morala podpisati odgovorna oseba naročnika referenčnih del (oziroma potrjevalca referenc).

Med strankama v tem postopku ni spora o tem, da je edina izmed referenc, ki jih je predložil izbrani ponudnik in katera izpolnjuje tudi pogoj glede višine vrednosti opravljenih del (ponujena cena izbranega ponudnika znaša 220.384,60 EUR brez DDV, kar pomeni, da znaša vsaj 80% njegove ponudbene cene 176.307,68 EUR; oziroma, da se upoštevajo le tiste reference, ki dosegajo najmanj takšen znesek), referenca njegovega podizvajalca, to je podjetja PAP Mobil, in sicer za izvedbo del na objektu "Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 5.8 Cirkovce z avtomatskimi zapornicami", ki je podana v višini 190.473,78 EUR (brez DDV). Ravno tako se stranki strinjata v tem, da je sporna referenca podana v skladu z vsemi formalnimi zahtevami, ki jih je postavil naročnik oziroma da je naveden obrazec izpolnjen z vsemi zahtevanimi podatki. Pač pa vlagatelj in naročnik nista edina v tem, ali podana referenca tudi po vsebini izpolnjuje naročnikove zahteve. Medtem ko vlagatelj zatrjuje, da dela po pogodbi št. 3034/III-7, z dne 12.02.2007 ter aneksu št.1, z dne 27.07.2007, ne ustrezajo zahtevani referenci in da dela niso dosegla zahtevane (oziroma v referenci navedene) višine, pa nasprotno naročnik zatrjuje, da predložena referenca (tudi po vsebini) v celoti ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj naj bi šlo po vrsti za primerljivo in po zahtevnosti enako zavarovanje nivojskega prehoda, ki deluje na območju EU, ki je bilo zaključeno v letu 2007 in predstavlja več kot 80% ponudbene vrednosti izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je vpogledala v sporno referenčno potrdilo in ugotovila, da se referenca nanaša na podizvajalca izbranega ponudnika, to je na podjetje PAP Mobil, da je podana v višini 190.473,78 EUR (brez DDV), da je naročnik referenčnih del SŽ-ŽGP, da se dela nanašajo na "Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 5.8 Cirkovce z avtomatskimi zapornicami", da so se dela izvajala po pogodbi št. 3034/III-07, z dne 12.02.2007 in po aneksu št. 1 (k pogodbi št. 3034/III-07), z dne 27.07.2007, da se imenuje objekt, ki je predmet referenčnih del, "NPr Cirkovce" in da so bila dela izvedena leta 2007 oziroma v obdobju od 20.08.2007 do 21.09.2007. Kot že izhaja iz zgornje obrazložitve, je odgovorna oseba naročnika referenčnih del s podpisom slednje hkrati tudi potrdila (naročnikov vnaprej pripravljen tekst na obrazcu), in sicer, da je bila izvedba del opravljena strokovno, v roku in v skladu z določili pogodbe.

Kot izhaja iz naročnikovega sklepa, s katerim je odločil o vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, naročnik tekom pregleda in ocenjevanja ponudb ni podvomil v verodostojnost podanih podatkov iz spornega referenčnega potrdila. Po prejemu zahtevka za revizijo pa je zaprosil naročnika referenčnih del (torej podjetje SŽ-ŽGP ) naj mu pojasni, "ali je PAP Mobil izvedel zavarovanje nivojskega prehoda Cirkovci v letu 2007 in ali je vrednost izvedenih del zavarovanja tega nivojskega prehoda znašala 190.473,48 EUR brez DDV" (dopis naročnika, št. 1.4-2671/08-IG, z dne 13.06.2008).

SŽ-ŽGP je naročnika obvestil, da je PAP Mobil, kot njihov (tedanji) podizvajalec, izvedel dela na zavarovanju nivojskega prehoda NPr Cirkovce z avtomatskimi zapornicami, vključno s povezavo tega prehoda z NPr Cirkovce-Polje 5.5 in železniško postajo Kidričevo in da je kot dokaz, da je bilo delo kvalitetno izvedeno, priloženo uporabno dovoljenje, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet investitorju, to je Direkciji za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. SŽ-ŽGP je še navedel, da je ponovno preveril vrednost vseh v tej fazi opravljenih del in da je bilo financiranje opravljenih del po posameznih sklopih izvedeno na naslednji način:
a) izločitev in prevezava SVTK naprav v vrednosti 15.067,87 EUR brez DDV (po aneksu št.1, z dne 27.07.2007 k pogodbi št. 3034/III-07);
b) dobava in montaža opreme v hiški NPr Cirkovce v vrednosti 104.865,45 EUR brez DDV (po aneksu št. 2, z dne 23.10.2007 k pogodbi št. 3034/III-07);
c) izvedba zavarovanja nivojskega prehoda v km 5+810 v Cirkovcah z avtomatiko tipa KS na ročni vklop v vrednosti 70.899,00 EUR brez DDV po pogodbi št. 18-2007, z dne 16.11.2007 med Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za vodenje investicij v javno železniško infranstrukturo in družbo PAP Mobil ;
Skupna vrednost za izvedbo vseh potrebnih del za izvedbo NPr Cirkovce 5.8, je zaključil SŽ-ŽGP, tako znaša 190.832,50 EUR brez DDV.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da navedeno pojasnilo (v celoti) ne ustreza zgoraj predstavljenim podatkom iz sporne reference, in sicer tako glede naročnika referenčnih del (iz referenčnega potrdila izhaja, da je bil naročnik referenčnih del izključno SŽ-ŽGP, iz pojasnila pa izhaja, da naj bi bil naročnik tretjega sklopa del Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infranstrukturo) kot tudi glede navedenih pogodb in aneksov (iz referenčnega potrdila izhaja naj bi se dela izvajala po pogodbi št. 3034/III-07, z dne 12.02.2007 in aneksu št. 1 (k pogodbi št. 3034/III-07), z dne 27.07.2007, iz pojasnila pa je mogoče razbrati, da so se dela izvajala ne le po navedeni pogodbi in aneksu temveč tudi po aneksu št. 2, z dne 23.10.2007 (k pogodbi 3034/III-07) in po pogodbi št. 18-2007, z dne 16.11.2007, sklenjeni med Direkcijo RS za vodenje investicij v javno železniško infranstrukturo in družbo PAP Mobil) ter glede obdobja v katerem naj bi bila referenčna dela opravljena (iz referenčnega potrdila izhaja, da naj bi se referenčno delo opravilo v obdobju od 20.08.2007 do 21.09.2007, iz pojasnil pa je mogoče razbrati, da je bila pogodba za tretji sklop zgoraj navedenih referenčnih del podpisana šele dne 16.11.2007).

Iz navedenega razloga je Državna revizijska komisija pozvala SŽ-ŽGP, naj ji odstopi vse pogodbe in anekse, iz katerih je razvidno, da je podjetje PAP Mobil izvedlo dela na objektu "Zavarovanje nivojskega prehoda Npr 5.8 Cirkovce z avtomatskimi zapornicami" in iz katerih izhaja vrednost opravljenih del (dopis št. 018-096/2008-2, z dne 21.07.2008). Prejeta dokumentacija dodatno potrjuje zgoraj navedene ugotovitve Državne revizijske komisije. Iz prejete dokumentacije namreč izhaja: 1. da je PAP Mobil po pogodbi št. 3034/III-07, z dne 12.02.2007, sklenjeni s SŽ-ŽGP (predmet pogodbe je posodobitev proge Pragersko - Ormož - Projekt A), med drugim opravil tudi naslednja dela: "Izločitev in prevezava SVTK naprav pred povezavo" (postavka 1.7.2.5 po potrjenem predračunu št. 0053/1") v vrednosti 22.237,11 EUR, 2. da je PAP Mobil po aneksu št. 2, z dne 23.10.2007 (k pogodbi št. 3034/III-07) opravil drugi sklop zgoraj predstavljenih del, in sicer pod oznako 1.9.97 NPr 5,8 Cirkovce v znesku 104.865,45 EUR brez DDV (v ta znesek so zajeti cena za dobavo opreme v hiški NPr, minimalni znesek za dobavo opreme na postaji Pragersko ali Kidričevo in "ostali stroški") in 3. da je PAP Mobil po pogodbi, z dne 16.11.2007, sklenjeni z RS, Ministrstvom za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo opravil tretji sklop zgoraj predstavljenih del - "Zavarovanje nivojskega prehoda v km 5+810 v Cirkovcah z avtomatiko tipa KS na ročni vklop" v znesku 70.899,18 EUR brez DDV.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno zaključiti, da sestavljajo sporno referenčno delo trije med seboj ločeni sklopi del, ki po višini ustrezajo naročnikovi zahtevi (vse tri faze del namreč presegajo 176.307,68 EUR) in da je dela v vseh treh sklopih opravilo podjetje PAP Mobil. Vendar pa je naročnika pri tem potrebno opozoriti, da je očitno spregledal, da je podjetje PAP Mobil za naročnika spornih referenčnih del (torej za družbo SŽ-ŽGP) opravilo le prva dva sklopa del (predmetna sklopa del sta se opravljala v okviru pogodbe št. 3034/III-07, z dne 12.02.2007 in aneksa št. 2, z dne 23.10.2007 k pogodbi št. 3034/III-07 oziroma v okviru del na projektu "Posodobitev proge Pragersko - Ormož, Projekt A). Tretji in za izpolnitev zgoraj citirane zahteve prav tako pomemben sklop (brez le-tega namreč referenca ne bi zadostila niti naročnikovi zahtevi po zahtevani vrednosti del - torej pa vsaj 80% brez DDV ponudbene vrednosti izbranega ponudnika niti naročnikovi zahtevi po primerljivih delih), pa je podjetje PAP Mobil opravilo za Direkcijo Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, torej za naročnika, ki ni identičen "potrjevalcu del" iz spornega referenčnega potrdila.

Kljub ugotovitvi, da je vsa navedena dela, ki naj bi izhajala iz potrjene reference in ki po vrednosti izpolnjujejo naročnikovo zahtevo, opravilo podjetje PAP Mobil, pa ostaja dejstvo, da sporna referenca po svoji vsebini ne izkazuje (vseh) podatkov, ki izhajajo iz spornega obrazca, kar pomeni, da izbrani ponudnik s predmetno referenco ni izpolnil (vseh) pogojev, ki jih je s tem v zvezi postavil naročnik. Navedene ugotovitve ne spremeni niti dejstvo, da je kot dokaz za kvalitetno izvedeno delo, priloženo Uporabno dovoljenje št. 3752-23/2007/13-0006756, z dne 07.11.2007.

Ker ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo in (posledično) kot popolno v smislu 17. in 20. točke 2. člena ZJNVETPS (kot pravilno in popolno bi jo bilo mogoče šteti kvečjemu, če bi bil sporni obrazec izpolnjen z vsemi manjkajočimi podatki in hkrati podpisan tudi s strani Ministrstva za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo), je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj je zahteval 3.000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 50 točk za sestavo dopolnitve zahtevka za revizijo, 2% materialnih stroškov, 20% DDV in 5.000,00 EUR za plačilo revizijske takse.
Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo. Potrebni stroški vlagatelja so v skladu z Odvetniško tarifo in ob upoštevanju vrednosti spornega predmeta: 2.100 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo ter materialni stroški v vrednosti 2% od 1.000 točk in 1% od presežka nad to vrednostjo, povečano za 20% DDV. Potrebni stroški so tudi stroški za plačilo revizijske takse v višini 5.000,00 EUR. Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti 6.173,75 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljene odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 01.08.2008Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
Aleš Avbreht, šestova 2, Ljubljana
Slovenske Železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana
PAP Avtomatika, d.o.o., Kolarjeva 47, Ljubljana
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran