EN

018-088/2008 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-088/2008-2
Datum sprejema: 8. 7. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup perfuzorjev in infuzijskih črpalk ter odgovarjajočih podaljškov in sistemov ter sistemov in podaljškov za obstoječe perfuzorje in infuzijske črpalke (sklop 1), začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AMS Meding, d. o. o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 8. 7. 2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je 28. 1. 2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila, obvestilo o naročilu pa je 17. 7. 2008 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN 412/07, in Uradnem listu Evropske unije z dne 17. 7. 2007, pod številko objave 2007/S 135-166060. Naročnik je javno naročilo razdelil v 12 sklopov.

Naročnik je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 01-213/10-07 z dne 15. 11. 2007, iz katere med drugim izhaja, da je kot najugodnejšo ponudbo v sklopu 1 izbral ponudbo ponudnika Medis, d. o. o., Brnčičeva cesta 1, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj in izbrani ponudnik sta vsak vložila zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila z dne 23. 11. 2007. Po izdaji dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila vsakemu izmed prosilcev (št. 01-213/15-07 in 01-213/16-07, obe z dne 30. 11. 2007) je naročnik sprejel "Spremembo odločitve o oddaji naročila" (dokument št. 01-213/17-07 z dne 30. 11. 2007), iz katere izhaja, da v sklopu 1 še naprej ostaja najugodnejša ponudba izbranega ponudnika.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 14. 12. 2007, ki mu je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-004/2008-3 z dne 6. 2. 2008 med drugim ugodila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 1.

Naročnik je 14. 2. 2008 sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila v nekaterih sklopih, kot izhaja iz dokumenta "Razveljavitev odločitve o oddaji naročila" št. 01-213/20-07, in sicer iz nje med drugim izhaja, da je kot najugodnejšo ponudbo v sklopu 1 izbral vlagateljevo ponudbo.

Po zaključenem postopku revizije, začetem na podlagi zahtevka za revizijo izbranega ponudnika z dne 13. 3. 2008 zoper odločitev o izbiri vlagateljeve ponudbe (kot izhaja iz dokumenta "Razveljavitev odločitve o oddaji naročila" št. 01-213/20-07 z dne 14. 2. 2008), je naročnik 12. 5. 2008 sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 1, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji naročila za 1. sklop" št. 01-213/36-07, in sicer, da javno naročilo za sklop 1 znova odda izbranemu ponudniku. Naročnik je to odločitev vlagatelju vročil 21. 5. 2008 (razvidno iz poštne povratnice, ki jo naročnik hrani v spisu).

Vlagatelj je z vlogo z dne 22. 5. 2008 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila izdal 30. 5. 2008 in jo vlagatelju vročil 3. 6. 2008 (razvidno iz poštne povratnice, ki jo naročnik hrani v spisu).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 9. 6. 2008, v katerem navaja, da je naročnik neupravičeno izločil vlagateljevo ponudbo za sklop 1, saj ponujeni perfuzor v celoti izpolnjuje zahteve, saj omogoča nastavljanje v zahtevanih korakih. Vlagatelj nadalje navaja, da naročnik ni izvedel testiranja ali pa ga je izvedel nekorektno, čeprav je zahteval perfuzor v testiranje in ga je dobil v testiranje za 20 dni. Vlagatelj tudi ugotavlja, da v predhodnem postopku revizije naročnik Državni revizijski komisiji ni odstopil vse dokumentacije (z dne 14. 12. 2007), ki bi pripomogla k izločitvi ponudbe izbranega ponudnika. Po odpravi kršitev vlagatelj zahteva, da naročnik odda javno naročilo za sklop 1 vlagatelju. Vlagatelj zahteva, da testiranje perfuzorja za sklop 1 izvede izvedenec ustrezne medicinske stroke. Vlagatelj tako zatrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z lastnimi razpisanimi zahtevami in enakopravno obravnavo ponudnikov ter da je ravnal negospodarno z neupravičeno izbiro dražje ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj priglaša povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je 16. 6. 2008 sprejel sklep št. 01-213/40-07, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Naročnik navaja, da je naročnikova strokovna komisija pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila z dne 12. 5. 2008 preverila rezultate lastnega testiranja perfuzorja, ki ga je v sklopu 1 ponudil vlagatelj, pri tem pa je ugotovila, da ne ustreza strokovnim zahtevam, saj ni mogoče nastavljati želene korake. Ker je vlagateljevo ponudbo izločil, navaja naročnik, ni relevantno, da je bila ponudba cenejša. Naročnik tudi opozarja, da bi vlagatelj lahko že v prvem zahtevku za revizijo oporekal naročnikovi ugotovitvi neustreznosti vlagateljeve ponudbe v sklopu 1, česar pa ni storil, zaradi česar naročnik ugotavlja, da je v tem delu vlagatelj prepozen in predlaga Državni revizijski komisiji zavrženje zahtevka za revizijo kot prepoznega. Naročnik tudi navaja, da je Državni revizijski komisiji pravočasno dostavil dokumentacijo, ta pa je tudi vlagatelju delno ugodila v stroškovnem delu, zaradi česar je bilo vlagatelju pravno varstvo zagotovljeno v celoti.

Vlagatelj je odločitev o zahtevku za revizijo prejel 23. 6. 2008 (razvidno iz poštne povratnice, ki jo naročnik hrani v spisu).

Z vlogo "Nadaljevanje revizije" z dne 23. 6. 2008 je vlagatelj naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 01-213/41-07 z dne 26. 6. 2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Kot izhaja iz spisne dokumentacije, je naročnik odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 1 sprejel 15. 11. 2007 (dokument št. 01-213/10-07), nato je 30. 11. 2007 izdal "spremembo odločitve o oddaji naročila" (dokument št. 01-213/17-07). Iz obeh dokumentov je razvidno, da je naročnik javno naročilo oddal izbranemu ponudniku. Po izvedenem postopku revizije, začetem na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 14. 12. 2007 in zaključenim s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-004/2008-3 z dne 6. 2. 2008, s katerim je bila razveljavljena med drugim tudi odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 1, je naročnik 14. 2. 2008 sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 01-213/23-07) in javno naročilo oddal vlagatelju. Naročnik je po izvedbi postopka revizije - začetim z zahtevkom za revizijo, ki ga je izbrani ponudnik vložil 13. 3. 2008 - v katerem je razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila vlagatelju, 12. 5. 2008 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku (dokument št. 01-213/36-07). Iz podanega opisa dogodkov je razvidno, da je v tem postopku revizije možno obravnavati zgolj zadnjo odločitev o oddaji javnega naročila (kot izhaja iz dokumenta št. 01-213/36-07 z dne 12. 5. 2008), saj so bile vse prejšnje odločitve o oddaji javnega naročila že razveljavljene, zaradi česar (ne glede na vprašljivost poteka predhodnega postopka revizije) ne vzdrži naročnikova navedba iz odločitve o zahtevku za revizijo št. 01-213/40-07 z dne 16. 6. 2008, da je zahtevek za revizijo glede nepopolnosti vlagateljeve ponudbe prepozen. Z razveljavitvijo (vsakokratne) odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, torej v fazo, ko naročnik znova pregleda ponudbe, izvede postopek dopolnitve formalno nepopolnih ponudb in ponudbe oceni (78., 79. in 80. člen ZJN-2). Ravnanja naročnika po izvedbi teh opravil v postopku oddaje javnega naročila so torej lahko (znova) predmet postopka revizije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama sporno to, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je vlagateljevo ponudbo v sklopu 1 kot neprimerno, s tem pa nepopolno, izločil. Naročnik navaja, da blago, ki ga je vlagatelj ponudil v sklopu 1, ne izpolnjuje tehnične zahteve iz točke 7 na strani 10 razpisne dokumentacije (nastavitev koraka pretoka), vlagatelj pa nasprotno zatrjuje, da izpolnjuje tudi sporno tehnično zahtevo.

"Neprimerna ponudba" je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Če je ponudnik predložil ponudbo, ki ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah, je táko ponudbo torej mogoče označiti kot neprimerno. Če ponudba ni primerna, je nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa mora po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb po 78. členu ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Pri zahtevi glede dopolnitve ponudb po 78. členu ZJN-2 (dopustne dopolnitve ponudbe) je treba upoštevati tudi drugi odstavek 78. člena ZJN-2, ki ponudnikom ne omogoča spremeniti tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije. Če torej predložena ponudba ne izpolnjuje v celoti naročnikovih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah, ponudnik ponudbe glede na zakonske omejitve ne sme spremeniti. Naročnik táko ponudbo v postopku oddaje javnega naročila torej neposredno izloči.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo (stran 10 od 42), pri tem pa je ugotovila, da je naročnik določil:
"1. SKLOP: PERFUZOR ''A'' - 26 kosov
(s samodejnim izračunom pretoka na osnovi telesne teže bolnika, volumna in koncentracije učinkovine)
â??
7. pretok v razponu od 0.1 do max.. 1200 ml/uro; korak po 0.01 - 1 ml
â??"

Državna revizijska komisija je nadalje vpogledala tudi v naročnikove odgovore na vprašanja gospodarskih subjektov, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik z dopisom št. 01-213/4-07 z dne 16. 8. 2007 med drugim pojasnil:
"â??
3. Sklop 1 - Perfuzor A
Na str. 10 v alineji 7 zahtevate ''pretok v razponu od 0,1 do max 1200 ml/h, korak po 0,01 - 1 ml
Vprašanja:
- Pri koraku nastavitve je verjetno pravilna enota mere ml/h"
Odgovor: Da.

- Katero območje pretoka mora perfuzor obvezno pokriti"
Odgovor: Tako kot kriterij zahteva od 0,1 do max. 1200ml/h.

- Ali bo naša ponudba ustrezna, če perfuzor omogoča najmanjši korak nastavitve po 0,1 ml/h"
Odgovor: Tako kot kriterij zahteva: najmanjši korak mora biti 0,01.
â??"

Državna revizijska komisija je še enkrat vpogledala v razpisno dokumentacijo, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik v obrazcu 1 (strani 17 in 18 od 42) za razdelkom "ponudnik mora v ponudbi priložiti vse zahtevane listine oz. izjave za dokazovanje pogojev od 6 - 11" predvidel točko 6 "da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi", sestavljeno iz več podtočk, med drugim podtočko 6a) "podroben opis vsebine - predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika" in 6b) "za vsak ponujen proizvod mora ponudnik navesti proizvajalca in kataloško številko ter priložiti originalno dokumentacijo". Naročnik je vsebino podtočke 6a) ponovil tudi na strani 26 od 42 razpisne dokumentacije, vsebino točke 6b) pa je zapisal nekoliko drugače "za vsak ponujen proizvod mora ponudnik navesti proizvajalca in kataloško številko ter originalna navodila", oboje pa je uvrstil pod zahtevo "ponudnik mora za to stranjo priložiti naslednje listine zahtevane v obrazcu 1" (stran 26 od 42 razpisne dokumentacije).

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, so morali ponudniki opisno predstaviti blago, ki ga ponujajo naročniku, in svojo ponudbo opremiti z gradivom za ponujeno blago. Kot je nadalje tudi razvidno iz razpisne dokumentacije in podanih pojasnil, ki v skladu z drugim odstavkom 72. člena ZJN-2 štejejo kot del razpisne dokumentacije, je naročnik določil, katere tehnične zahteve mora izpolnjevati ponujeno blago.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo, pri tem pa je ugotovila, da je vlagatelj za potrjeno (podpis in žig) stranjo "ponudnik mora za to stranjo priložiti naslednje listine zahtevane v obrazcu 1" (stran 26 od 42 razpisne dokumentacije) predložil tudi listine, ki jih je zahtevala podtočka 6a). Tako je vlagatelj predložil "Podroben opis opreme" za blago v sklopu 1 - perfuzor A, in sicer je v tem sklopu ponudil perfuzor tip Alaris CC, proizvajalca Cardinal Health. Pri opisu tehnične zahteve pod zaporedno številko 7 je vlagatelj navedel "pretok v razponu od 0.1 do 1200 ml/uro; najmanjši možen korak po 0.1 ml/uro".

Iz tega opisa je mogoče ugotoviti, da je vlagatelj v ponudbi sam zapisal kot najmanjši možen korak "0,1 ml/h", razpisna dokumentacija pa je zahtevala "0,01 ml/h". Iz opisa tehničnih zahtev ponujenega blaga je mogoče ugotoviti, da je vlagatelj zapisal vrednost najmanjšega možnega koraka, ki je 10-krat večja od zahtevane, kar bi pomenilo, da vlagatelj v ponudbi ni uspel izkazati, da njegova ponudba izpolnjuje pogoje, vezane na vsebino predmeta javnega naročila in zato izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.

Neskladnost v vrednosti najmanjšega možnega koraka je ugotovil že naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila (dokument št. 01-213/36-07 z dne 12. 5. 2008), to pa je izpostavil tudi v odločitvi o zahtevku za revizijo (sklep št. 01-213/40-07 z dne 16. 6. 2008).

Vlagatelj izpostavlja, da ponujeno blago ustreza tudi sporni tehnični zahtevi, kar utemeljuje s predloženimi fotografijami, iz katerih naj bi bili razvidni vsi zahtevani koraki nastavitev, izpostavlja, da je ponujeni perfuzor ponudil naročniku v testiranje, in predlaga postavitev izvedenca, ki bi opravil testiranje perfuzorja. V ponudbi je vlagatelj s predložitvijo opisa ponujenega blaga in predložitvijo gradiva prikazal določeno stanje. Kot je Državna revizijska komisija že pojasnila, ZJN-2 v drugem odstavku 78. člena določa posamezne omejitve glede ponudnikovega ravnanja s ponudbo. V danem trenutku bi vlagatelj z izvedbo predlaganih dokazov (zlasti s postavitvijo strokovnjaka), ki bi morebiti pokazale utemeljenost vlagateljeve revizijske navedbe, da ponujeno blago izpolnjuje sporno tehnično zahtevo, dosegel, da bi se v revizijskem postopku ugotovilo stanje v ponudbi, ki bi bilo drugačno od tistega, ki ga je vlagatelj predstavil naročniku v postopku oddaje javnega naročila, kar bi bilo z vidika drugega odstavka 78. člena ZJN-2 nedopustno. Vlagatelj bi s tem postopek revizije uporabil, da bi posegel v tisti del ponudbe, ki se nanaša na tehnične specifikacije, in ga spremenil. Zato Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevim revizijskim navedbam, da je naročnik ravnal neskladno z ZJN-2, ko je izločil vlagateljevo ponudbo kot neprimerno. Ob tem Državna revizijska komisija tudi pripominja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni niti omenil, da bi že iz ponudbe izhajalo, da ponujeno blago izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve. Vlagatelj namreč ni niti navedel, iz katerega dokumenta v ponudbi je že mogoče ugotoviti, da ima "ponujeni perfuzor â?? možnost nastavitve koraka po 0,01 ml/h â?? kot je bilo zahtevano". šele v primeru, da bi iz ponudbe izhajalo še kaj več od tistega, kar je vlagatelj poskusil doseči v postopku revizije, bi bilo mogoče nadaljnje ugotavljanje, ali so vlagateljevi dokazni predlogi utemeljeni.

Državna revizijska komisija tako povzema, da vlagatelj ni uspel izkazati neskladnosti v naročnikovem ravnanju, ko je vlagateljevo ponudbo kot neprimerno, s tem pa nepopolno, izločil.

Glede na predhodno navedeno se Državni revizijski komisiji tudi ni treba spuščati v presojo tistih vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na naročnikovo izvajanje testiranj ponujenih perfuzorjev.

Kot neutemeljene je treba zavrniti tudi vlagateljeve revizijske navedbe, da "naročnik ni pravočasno dostavil DRK dokumentacije vlagatelja ''Dopolnitev zahtevka za revizijo'' z dne 15.12.2007 in je s tem onemogočil pravno varstvo vlagatelja v predhodnem revizijskem postopku". Kot je bilo že predhodno pojasnjeno, je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-004/2008-3 z dne 6. 2. 2008 zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila (med drugim) odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1. S tem se je postopek pred naročnikom vrnil v fazo pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj je bil torej deležen popolnega pravnega varstva (namreč v obsegu kasatoričnih pooblastil Državne revizijske komisije), le obrazložitev odločitve morda ni bila v tistem obsegu, ki bi so jo želel vlagatelj. Vendar je treba tudi izpostaviti, da za dosego razveljavitve odločitve o oddaji javnega naročila zadostuje že en sam razlog, nadaljnji razlogi pa bi bili le utrditev sprejete odločitve. Državna revizijska komisija je naknadno (po prejemu manjkajoče dokumentacije) odločala tudi v stroškovnem delu in vlagatelju deloma ugodila. Državna revizijska komisija je torej (v obsegu pooblastil, ki jih ima po 22. in 23. členu ZRPJN) odločala o vseh vlagateljevih pravovarstvenih zahtevkih. Nazadnje pa Državna revizijska komisija sicer pripominja, da vlagatelj s temi navedbami sploh ne uveljavlja kršitev v postopku javnega naročanja, kar so skladno z 12. členom ZRPJN lahko predmet zahtevka za revizijo.

V zvezi z vlagateljevim predlogom, naj Državna revizijska komisija "sedaj vsebinsko obravnava tudi to dokumentacijo [tj. dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 15. 12. 2007; op. Državne revizijske komisije] in ugotovi neustreznost ponudbe MEDIS d.o.o. za 1. sklop", Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je vlagatelj z revizijskimi navedbami v dopolnitvi zahtevka za revizijo z dne 15. 12. 2007 skušal utemeljiti (z ZRPJN dopustno kasatorično) predlagano ravnanje [razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 1 (dokument št. 01-213/10-07 z dne 15. 11. 2007) in "spremembe odločitve o oddaji naročila" (dokument št. 01-213/17-07 z dne 30. 11. 2007)] in ga tudi dosegel. Obe odločitvi o oddaji javnega naročila v sklopu 1 sta bili namreč razveljavljeni, zato vlagatelj nima več pravovarstvene potrebe po odločanju o tej vlogi. Če pa je treba vlagateljev predlog razumeti kot predlog po upoštevanju revizijskih navedb iz dopolnitve zahtevka za revizijo z dne 15. 12. 2007, pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti kršitve (4. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN) ter dejstva in kršitve, s katerimi se kršitve dokazujejo (5. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Zahtevek za revizijo tako mora skladno z 12. členom ZRPJN vsebovati tudi trditveno podlago za presojo zakonitosti naročnikovih ravnanj (zahtevek za revizijo namreč skladno z ZRPJN predstavlja samostojno vlogo), Državna revizijska komisija pa odloča v mejah zahtevka za revizijo (drugi odstavek 19. člena ZRPJN). Sklicevanje na druge vloge (čeprav gre za zahtevek za revizijo oziroma dopolnitev zahtevka za revizijo iz prejšnjega postopka revizije) tem pogojem ne zadošča, zaradi česar Državna revizijska komisija te vlagateljeve vloge ne more upoštevati. Vlagatelj sicer tudi ne uveljavlja, da bi bila dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 15. 12. 2007 (datumsko sicer niti ne bi mogla biti) dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 9. 6. 2008.

Vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal neskladno z ZJN-2, ko je njegovo ponudbo izločil, prav tako pa ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal neskladno z ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika kot popolno izbral. Tako je mogoče ugotoviti, da vlagatelj zatrjevano kršitev načel iz 6. člena ZJN-2 (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti) in 9. člena ZJN-2 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) veže na dve različni dejanski stanji (ena ponudba je popolna, ena pa nepopolna), to pa kršitve teh dveh načel (ob upoštevanju prvega odstavka 80. člena ZJN-2) ne more utemeljiti. Primerjava ponudbenih cen bi bila lahko utemeljena, če bi bili tako primerjalna kot primerjana ponudba pravilni. Naročnik bi v takem primeru moral enakopravno obravnavati ponudbi in ponudnika (9. člen ZJN-2) ter izmed popolnih ponudb izbrati najugodnejšo (prvi odstavek 41. člena ZJN-2 v povezavi z 48. členom ZJN-2). Pa nenazadnje vlagatelj s tem, ko navaja, da je "naročnik ravnal negospodarno z neupravičeno izbiro bistveno dražje ponudbe MEDIS d.o.o. za sklop 1" (torej, ko uveljavlja kršitev načela iz 6. člena ZJN-2), pravzaprav po vsebini uveljavlja kršitev enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2), ki ni podana, saj je naročnikova dolžnost izločiti ponudbo, ki ni popolna (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija pa tudi pripominja, da je naročnik kot merilo določil ekonomsko najugodnejšo ponudbo (točka a prvega odstavka 48. člena ZJN-2), zaradi česar zgolj (naj)nižja cena (v skladu z razpisno dokumentacijo merilo cena sicer nosi pomemben delež v skupnem seštevku točk - 80 %), ne predstavlja še nujno razloga za izbiro ponudbe, v kateri je ponudbena cena nižja kot v drugih ponudbah.

V povzetku je tako mogoče zaključiti, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je zahtevek za revizijo utemeljen, zaradi česar ga je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2 točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zaradi česar je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju
- četrtega odstavka 22. člena ZRPJN in
- 313. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 101/2007 âˆ" odl. US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 âˆ" odl. US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja [ZPP v 313. členu namreč določa, "[k]adar se v sodbi naloži kakšna dajatev, se določi tudi rok, v katerem se mora izpolniti" (prvi odstavek 313. člena ZPP), "[č]e ni v posebnih predpisih drugače določeno, znaša rok za izpolnitev dajatve petnajst dni â??" (drugi odstavek 313. člena ZPP) in "[r]ok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev" (tretji odstavek 313. člena ZPP)],
odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 8. 7. 2007

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
- AMS Meding, d. o. o., Ljubljanska cesta 6a, 3230 šentjur,
- Medis, d. o. o., Brnčičeva cesta 1, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran