EN

018-080/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-080/2008-8
Datum sprejema: 26. 6. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 22. člena ter druge alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka, kot predsednika senata, ter članice Državne revizijske komisije mag. Nataše Jeršič in članice Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža splošne, pohištvene in medicinske opreme ter medicinskih aparatov za opremljanje objekta Nevrološke klinike Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana z nakupom sklopov od 1 do 4 na leasing za obdobje sedem (7) let" (glede sklopa številka 2: "MEDICINSKA OPREMA") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil konzorcij gospodarskih družb UNICREDIT LEASING, d. o. o., šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, GORENJE GTI, d. o. o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, ter MOLLIER, d. o. o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 26. junija 2008 soglasno

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21. maja 2008 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun številka 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 5.000,00 EUR.

Obrazložitev:

Naročnik je
- dne 11. decembra 2007 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA" številka 3511 - 1/2006-547, katerega predmet je "Dobava in montaža splošne, pohištvene in medicinske opreme ter medicinskih aparatov za opremljanje objekta Nevrološke klinike Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana z nakupom sklopov od 1 do 4 na leasing za obdobje sedem (7) let." (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo),
- dne 11. januarja 2008 sprejel "SKLEP O USKLADITVI SKLEPA O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA" številka 4300-8/2008-1,
- dne 18. januarja 2008 sprejel "SKLEP o dopolnitvi in spremembi sklepa št. 3511-1/2006-547 dne 11.12.2007"â?? številka 4300-8/2008-11,
- dne 31. januarja 2008 sprejel "SKLEP o dopolnitvi sklepa št. 3511-1/2006-547 z dne 11.12.2007"â?? številka 4300-8/2008-10,
- dne 21. februarja 2008 pa je sprejel še "SKLEP o spremembi sklepa št. 3511-1/2006-547 dne 11.12.2007"â?? številka 4300-8/2008-18.
Obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila je bilo objavljeno
- na Portalu javnih naročil, številka objave JN214/2008, datum objave 11. januar 2008 (spletna povezava http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp"IzpObrazec=19235),
- v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, to je v Uradnem listu Evropske unije, številka 2008/S 9, z dne 15. januarja 2008, pod številko dokumenta 009921.

Iz "ZAPISNIKA O JAVNEM ODPIRANJU PONUDB", z dne 07. marca 2008, izhaja, da so na predmetno javno naročilo prispele štiri pravočasne ponudbe, med njimi tudi ponudba vlagatelja.

Naročnik je dne 24. aprila 2008 sprejel "SKLEP O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" številka 4300-8/2008/35 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da se javno naročilo, sicer razdeljeno na štiri sklope, v sklopu 1, 3 in 4 odda vlagatelju, javno naročilo za sklop 2 ("MEDICINSKA OPREMA") pa se ne odda in â??"se ponudbe vseh ponudnikov zavrnejo kot neprimerne.".

Naročnik je o svoji odločitvi o oddaji naročila pisno obvestil tudi vlagatelja, odločitev o oddaji naročila pa je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 28. aprila 2008. Vlagatelj je dne 05. maja 2008 (torej po prvomajskih praznikih) priporočeno na pošto oddal "Zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 4300-8/2008/35 z dne 24.04.2008"â?? (v nadaljnjem besedilu: zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila), zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila pa je naročnik, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, prejel dne 06. maja 2008.

Naročnik je dne 11. maja 2008 sprejel "DODATNO OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" številka 4300-8/2008/41 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 14. maja 2008.

Vlagatelj je dne 22. maja 2008, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo (s prilogami), ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel dan kasneje (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila (v sklopu 2 v celoti), pa tudi, da naročnik v nadaljevanju ugotovi, da je vlagateljeva ponudba v sklopu 2 pravilna in javno naročilo kot najugodnejšemu ponudniku za sklopa 2 odda vlagatelju. Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo navaja, da so ugotovitve naročnika, ki jih je navedel v odločitvi o oddaji naročila v povezavi s sklopom 2, nepravilne, naročnik pa je svojo odločitev sprejel na osnovi napačno ugotovljenega dejanskega stanja. Iz navedenega razloga je, kot zatrjuje vlagatelj, njegovo ponudbo brez utemeljenega razloga opredelil kot nepopolno in s tem nepravilno. Vlagatelj ob tem:
- v točki III. svojega zahtevka za revizijo opozarja, da Zakon o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) v četrtem oziroma petem odstavku 37. člena jasno navaja, da naročnik ne sme zavrniti ponudbe z obrazložitvijo, da ponudba ni v skladu s specifikacijo, če ponudnik v svoji ponudbi z ustreznimi sredstvi ter na način, ki ga je naročnik opredelil kot sprejemljivega v razpisni dokumentaciji dokaže, da rešitev, ki jo predlaga, na enak način izpolnjuje zahteve določene v tehnični specifikaciji, kar je vlagatelj, kot zatrjuje sam, dokazal;
- v točki IV. svojega zahtevka za revizijo navaja, da se ne strinja z ugotovitvami naročnika iz odločitve o oddaji naročila (v povezavi s sklopom 2) in dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila pod točkami 3.8.2. (centralni monitor), 4.2.24 (aspirator na tirnici) ter 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih), po kateri naj bi bila vlagateljeva ponudba nepravilna:
a) glede točke ("zap. št.") 3.8.2. (centralni monitor) vlagatelj nasprotuje ugotovitvi naročnika, da je vlagateljeva ponudba nepopolna, ker si izjava in priložena prospektna dokumentacija nasprotujeta oziroma je prospektna dokumentacija nejasna in se tudi po dodatnih pojasnilih ponudnika naročnik ni mogel prepričati, ali je ponudnik ponudil dodatni monitor "slave monitor" oziroma ali je ponujena funkcija ponujenega Dual display enaka funkciji dodatnega monitorja "slave monitor". Po prepričanju vlagatelja je navedeni zaključek naročnika neupravičen, saj je vlagatelj, kot zatrjuje sam, v svojem pojasnilu naročniku nedvomno potrdil oziroma pojasnil, da je "slave monitor" zajet v njegovi ponudbi, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, prav tako pa je s prospektom LCD monitorja 190X6FB naročniku jasno izkazal, kakšen "slave monitor" je v ponudbo vključen. Vlagatelj ob tem še dodaja, da Dual display â??"ni enaka funkcija kot dodatni monitor "slave monitor""â??, v nadaljevanju zahtevka za revizijo pa z navedbami in slikami ponovno obrazlaga in dokazuje, da je njegova ponudba pravilna in v celoti izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije;
b) glede točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici) vlagatelj nasprotuje ugotovitvi naročnika, da je vlagateljeva ponudba nepopolna, ker vlagatelj ni ponudil nosilca, v katerega bi postavili zbirne posode (2 posodi), temveč je ponudil le nosilec za pritrditev na zidno letev (koda številka 077.0521 iz prospekta), pri čemer manjka nosilec zbirnih posod (za 2 posodi), ki se pritrdi na ta nosilec. Vlagatelj zatrjuje, da je pripomba naročnika o manjkajoči opremi za pritrditev aspiracijskih posod neupravičena in zavajajoča, saj je za vsako posodo predviden nosilec s kodo številka 077.0521, kar je vlagatelj, kot zatrjuje sam, naročniku na njegovo zahtevo tudi pojasnil, sami ejektorji pa imajo že integriran nosilec za tirnico;
c) glede točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih) vlagatelj nasprotuje ugotovitvi naročnika, da je vlagateljeva ponudba nepopolna, ker ponudnik ni ponudil nosilca, v katerega bi postavili zbirne posode (2 posodi), temveč je ponudil le nosilec za pritrditev na zidno letev (koda številka 077.0521 iz prospekta), pri čemer manjka nosilec zbirnih posod (za 2 posodi), ki se pritrdi na ta nosilec. Vlagatelj zatrjuje, da je pripomba naročnika o manjkajoči opremi za pritrditev aspiracijskih posod neupravičena in zavajajoča, saj je za vsako posodo predviden nosilec s kodo številka 077.0521, kar je vlagatelj, kot zatrjuje sam, naročniku na njegovo zahtevo tudi pojasnil, sami ejektorji pa imajo že integriran nosilec za tirnico;
- v točki V. svojega zahtevka za revizijo vlagatelj (ponovno) poudarja, da je predložil vso dokumentacijo, zahtevano z razpisno dokumentacijo, s tem pa je več kot zadostil naročnikovim zahtevam. V posledici navedenega, še zaključuje vlagatelj, je naročnikova zavrnitev vlagateljeve ponudbe v sklopu 2 kot neprimerne neupravičena;
- v točki VI. svojega zahtevka za revizijo vlagatelj uveljavlja povračilo stroškov, ki jih je imel z vložitvijo zahtevka za revizijo, v višini 5.000,00 eurov (EUR) in sicer iz naslova vplačane takse.

Naročnik je dne 02. junija 2008 izdal sklep številka 4300-8/2008/56, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). Naročnik v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo uvodoma povzema dotedanji postopek oddaje predmetnega javnega naročila in revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v nadaljevanju pa naročnik:
- v 1. točki obrazložitve ugotavlja, da je zahtevek za revizijo pravočasen, prav tako pa je po oceni naročnika vlagatelju potrebno priznati aktivno legitimacijo v smislu prvega odstavka 9. člena ZRPJN. Naročnik tudi ugotavlja, da so zahtevek za revizijo vložile vse osebe, ki so skupaj predložile ponudbo za sklop 2;
- v 2. točki obrazložitve povzema navedbe vlagatelja v zahtevku za revizijo;
- v 3. točki obrazložitve
a) glede točke ("zap. št.") 3.8.2. (centralni monitor) navaja, da se je na podlagi pojasnil, dodatnih dokazil oziroma skice, ki pojasnjuje vključitev "slave monitorja" v sistem, prepričal, da je vlagatelj v svoji ponudbi dejansko ponudil "slave monitor", kot je bilo to zahtevano. Tudi na podlagi ogleda referenčne postavitve podobnega sistema, kot ga ponuja vlagatelj, je bilo ugotovljeno, da je vlagateljeva ponudba v delu, ki se nanaša na "slave monitor", primerna in v vsem ustreza zahtevam razpisa, v posledici česar naročnik zaključuje, da je v izpostavljenem delu vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen;
b) glede točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici) navaja, da je na podlagi ponovne preveritve vlagateljeve ponudbe v spornem delu ugotovil, da so vlagateljeve navedbe izpostavljenem delu zahtevka za revizijo neutemeljene. Naročnik poudarja, da je v razpisni dokumentaciji, ki je v spornem delu jasna, zahteval nosilec za dve posodi, pri čemer vlagatelj v zahtevku za revizijo sam priznava, da je ponudil 94 nosilcev za eno posodo (skupaj torej za 94 posod), čeprav bi moral ponuditi 47 nosilcev za 94 posod. Slednje po zatrjevanju naročnika izhaja tudi iz predloženih dokazov (slikovne obrazložitve ponujene opreme), zato ni izvedel predlaganega dokaza z vpogledom ponujenih izdelkov proizvajalca pri drugih uporabnikih v Republiki Sloveniji (ogled po prepričanju naročnika ne bi mogel prinesti drugačne odločitve). Naročnik še dodaja, da nosilci za eno posodo nimajo iste funkcionalnosti kot nosilci za dve posodi, saj jih ni mogoče uporabiti na isti način, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da bi bila funkcionalnost nosilcev za eno posodo enaka funkcionalnosti zahtevanih nosilcev za dve posodi.
Tudi vlagateljev ugovor, da bi naročnik ne smel zavrniti vlagateljeve ponudbe v skladu z določbami četrtega in petega odstavka 37. člena ZJN-2, je po prepričanju naročnika povsem neutemeljen. Vlagatelj namreč, kakor zatrjuje naročnik, po eni strani v zahtevku za revizijo (niti kdaj prej) ni zatrjeval, da imajo ponujeni nosilci isto funkcionalnost, kot jo zahteva naročnik, po drugi strani pa bi bilo sklicevanje na določbe četrtega in petega odstavka 37. člena ZJN-2 utemeljeno zgolj v primeru, da bi naročnik izkoristil možnost sklicevanja na specifikacije iz točke a) tretjega odstavka 37. člena ZJN-2 (česar pa naročnik ni storil). Naročnik se torej ni skliceval na določene standarde oziroma specifikacije, niti ni opredeljeval funkcionalnosti svojih zahtev. Če je vlagatelj mnenja, da je naročnik neupravičeno zahteval nosilce za dve posodi, ne da bi utemeljil funkcionalnost predmeta naročila v tem delu, še zaključuje naročnik, pa bi moral zahtevek za revizijo vložiti zoper določbe razpisne dokumentacije. Ker tega ni storil, je po prepričanju naročnika iz tega razloga tudi prekludiran;
c) glede točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih) podaja po obsegu in vsebini smiselno zelo podobne navedbe in zaključke kot glede točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici). Naročnik poudarja, da je v razpisni dokumentaciji, ki je v spornem delu jasna, zahteval nosilec za dve posodi, pri čemer vlagatelj v zahtevku za revizijo sam priznava, da je ponudil 20 nosilcev za eno posodo na kolesih in ne, kot vlagatelj napačno navaja, za namestitev na zidno letev (skupaj torej za 20 posod), čeprav bi moral ponuditi 10 nosilcev za 20 posod. Slednje po zatrjevanju naročnika izhaja tudi iz predloženih dokazov (slikovne obrazložitve ponujene opreme);
- zaključuje, da je treba ne glede na njegovo ugotovitev, da so v delu, ki se nanaša na "slave monitor", vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo utemeljene, vlagateljev zahtevek za revizijo kljub temu v celoti zavrniti kot neutemeljen, saj vlagatelju ni mogoče ugoditi v ostalih dveh točkah zahtevka za revizijo (glede nosilca posod za aspirator na tirnici ter aspirator na kolesih). Ker je vlagatelj zahteval, da se razveljavi odločitev iz sklepa o oddaji naročila za sklop 2, bi naročnik lahko, kakor navaja sam, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil le v primeru, da bi bil vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen v vseh točkah zahtevka (če bi torej vlagatelj dokazal, da je njegova ponudba v celoti popolna - tega pa po prepričanju naročnika ni dokazal). Na podlagi navedenega je naročnik v celoti zavrnil tudi zahtevek za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Vlagatelj je odločitev o zahtevku za revizijo, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 05. junija 2008, dne 06. junija 2008 pa je, kakor to izhaja iz poštne kuverte v spisu, na pošto priporočeno s povratnico oddal "PISNO SPOROČILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO." (v nadaljnjem besedilu: sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). V sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj podaja svoja stališča glede naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo, prav tako pa (z navedbami in slikovnim gradivom) dodatno pojasnjuje in dopolnjuje svoja stališča, ki jih je podal v zahtevku za revizijo.

Naročnik je z dopisom številka 4300-8/2008-64, izdanim dne 10. junija 2008, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ki je specificirana v "Seznamu dokumentov predloženih Državni revizijski komisiji dne 10.6.2008"â??, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Ker naročnik po prejemu obvestila, da bo vlagatelj nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, Državni revizijski komisiji v zakonitem roku treh dni ni odstopil vse dokumentacije, je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN naročnika s "Pozivom na odstop manjkajoče dokumentacije" številka 018-080/2008-3, izdanim dne 12. junija 2008, pozvala na odstop dotlej še neodstopljene dokumentacije (zlasti odločitve o oddaji naročila, vlagateljevega zahtevka za revizijo in vlagateljevega sporočila (obvestila) o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). Državna revizijska komisija je manjkajočo dokumentacijo (na podlagi spremnega dopisa številka 4300-8/2008-68 z dne 17. junija 2008) s strani naročnika prejela dne 17. junija 2008.

Državna revizijska komisija je dne 19. junija 2008 izdala sklep številka 018-080/2008-5, s katerim je vlagatelju naložila, da ji je dolžan v roku petih dni od dne prejema omenjenega sklepa predložiti pooblastila vseh preostalih skupnih ponudnikov, s katerimi za vložitev zahtevka za revizijo in vsa nadaljnja ravnanja v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila pooblaščajo gospodarsko družbo UNICREDIT LEASING, d. o. o., šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, oziroma drug dokument, ki izrecno, nedvoumno in ustrezno izkazuje konsenz vseh preostalih skupnih ponudnikov za vložitev zahtevka za revizijo in vsa nadaljnja ravnanja v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila (uveljavljanje pravnega varstva). Iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice izhaja, da je vlagatelj sklep številka 018-080/2008-5, izdan dne 19. junija 2008, prejel dne 20. junija 2008. Državna revizijska komisija je dne 24. junija 2008 prejela pooblastila, na predložitev katerih je pozvala vlagatelja.

Državna revizijska komisija je dne 24. junija 2008 naročnika s pozivom številka 018-080/2008-7, izdanim istega dne, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala na pojasnilo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom in drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz zahtevka za revizijo na več mestih izhaja, da vlagatelj pravovarstveni zahtevek izrecno naslavlja na naročnika ("Vlagatelj naročniku predlaga, da"â?? razveljavi odločitev o oddaji naročila v sklopu 2 â??"in da naročnik v nadaljevanju ugotovi, da"â?? - 2. stran zahtevka za revizijo; â??"vlagatelj predmetne zahteve za revizijo naročniku predlaga, da"â?? razveljavi odločitev o oddaji naročila v sklopu 2 - 14. stran zahtevka za revizijo) in ne (tudi) na Državno revizijsko komisijo. Glede na dejstvo, da je vlagatelj v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila vložil sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v katerem Državni revizijski komisiji predlaga, da sprejme odločitev, ki bo sledila (nedvoumnemu) predlogu vlagatelja, je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj pravovarstveni predlog v istem obsegu in v isti vsebini naslavlja tudi na Državno revizijsko komisijo.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo navajal tudi nekatera nova dejstva in domnevne kršitve, ki jih v zahtevku za revizijo ni navajal (oziroma jih ni navajal v takšni vsebini ter obsegu) in jih ne gre šteti za odziv vlagatelja na navedbe naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (na primer: "Od naročnika pa vsekakor zahtevamo in pričakujemo, da bo vse to pretehtal, ocenil in pri svoji odločitvi v celoti upošteval 6. člen ZJN-2 (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti)"). Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim vlagatelja opozarja, da je že v več svojih odločitvah, zlasti še
- sklepu številka 018-011/2008-3, izdanem dne 04. februarja 2008 (prvi odstavek na strani 4),
- sklepu številka 018-291/2007-8, izdanem dne 11. januarja 2008 (peti odstavek na strani 3),
- sklepu številka 018-289/2007-8, izdanem dne 07. januarja 2008 (drugi odstavek na strani 4),
pa tudi številnih drugih odločitvah (sklepih) zapisala, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahtevka za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljevega zahtevka za revizijo. Naročnik torej odloči o zahtevku za revizijo ex nunc, v kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika pa lahko (skladno z določbo 17. člena ZRPJN) zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pri tem ne more navajati novih dejstev ali kršitev, predlagati novih dokazov in postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi, kršitvami, dokazi in zahtevki naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, ni bil seznanjen in o njih zato tudi ni mogel odločati. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja, to je načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka za revizijo kot tudi za njegovo morebitno dopolnitev. Ob nasprotnem tolmačenju bi bila zaobidena določba 16. člena ZRPJN o odločanju naročnika o zahtevku za revizijo pred odločanjem Državne revizijske komisije o njem.

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija novih dejstev oziroma domnevnih kršitev, ki jih vlagatelj navaja v sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, pa jih ni navajal že v zahtevku za revizijo (oziroma jih ni navajal v takšni vsebini ter obsegu), obenem pa jih ne gre šteti za odziv vlagatelja na navedbe naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, pri odločanju v predmetni zadevi ni upoštevala, do njih pa se tudi ni meritorno opredeljevala. Smiselno enak zaključek velja za nove dokaze, ki jih vlagatelj podaja v sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila le v sklopu številka 2: "MEDICINSKA OPREMA", ne pa v ostalih treh sklopih. Ker Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo (drugi odstavek 19. člena ("Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo") ZRPJN), je naročnikovo odločitev o oddaji naročila (naročnikova obvezna ravnanja) presojala le v delu, ki se nanaša na sklop številka 2: "MEDICINSKA OPREMA" in v mejah vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje naročnikove kršitve točke ("zap. št.") 3.8.2. (centralni monitor) tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije, utemeljen. Takšen zaključek izhaja iz
- zadnjega stavka drugega odstavka 3. točke na 3. strani odločitve o zahtevku za revizijo, koder je naročnik zapisal: â??"je vlagatelj v svoji ponudbi dejansko ponudil slave monitor, kot je bilo zahtevano v postavki 3.8.2 popisa iz razpisne dokumentacije.". "Ker je naročnik ugotovil, da je v tem delu revizijski zahtevek utemeljen"â??;
- drugega odstavka na 4. strani odločitve o zahtevku za revizijo, koder je naročnik zapisal: â??"je naročnik ugotovil, da so v delu, ki se nanaša na slave monitor, vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo utemeljene"â??;
- prvega odstavka na 2. strani sporočila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, koder je vlagatelj zapisal: "Naročnik je v omenjenem sklepu"â?? (to je odločitvi o zahtevku za revizijo; smiselno dodala Državna revizijska komisija) â??"vlagatelju ponovno ugodil v eni točki zahtevka za revizijo"â??
V posledici navedenega Državna revizijska komisija o navedbah (kršitvah), ki jih je vlagatelj podal v točki IV. zahtevka za revizijo in se nanašajo na naročnikove kršitve točke ("zap. št.") 3.8.2. (centralni monitor) tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije, ni odločala.

V nadaljevanju je tako Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljeve navedbe, v katerih zatrjuje domnevne naročnikove kršitve točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici) tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v naročnikovo razpisno dokumentacijo (oziroma tehnične specifikacije) ugotovila, da iz nje izhaja sledeča tabela:

zap. št. koda iz načrta KOREKCIJE JANUAR 2008 kos
4.2.24 bt 15 1 aspirator na tirnici 47
- 94 zbirnih posod, velikosti 2000 ml in graduirane od 50 ml, in vsi deli, ki pridejo v stik z aspiratom morajo biti iz materialov odpornih na termodezinfekcijo in sterilizicijo
nosilec za zbirne posode (dve posodi) za namestitev na zidno letev
- pogon na centralni razvod zraka ali kisika z ejektorjem
- regulator je opremljen z vakuumetrom
- možnost kontrole vakuuma med delom
- priključna cev za vakuum
- nosilec za zbirne posode mora biti kompatibilen z vrečkami za aspirat za enkratno uporabo vel. 1-2 litra
- zanesljiv sistem za pritrjevanje na zidno letev ali obposteljne stative

Med vlagateljem in naročnikom ni spora o vsebini izpostavljene tabele, niti o tem, da je vlagatelj v svoji ponudbi naročniku ponudil 94 nosilcev za zbirne posode za namestitev na zidno letev. Navedeno nesporno izhaja iz
- zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj v prvem odstavku pod tabelo na 8. strani sam navaja: "Iz ponudbe je razvidno, da je vlagatelj zahtevka ponudil 94 nosilcev (2x47).";
- odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je naročnik v drugem odstavku 4. točke na 4. strani zapisal: "Vlagatelj pa v revizijskem zahtevku sam priznava, da je ponudil 94 nosilcev za eno posodo (skupaj torej za 94 posod)"â??;
- sporočila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v katerem je vlagatelj v prvem odstavku na 5. strani zapisal: "Vlagatelj zahtevka tako še enkrat poudarja, da je ponudil 94 zbirnih posod"â?? â??"s 94 nosilci za na zidno letev"â??
Enako dejansko stanje izhaja tudi iz vpogleda v vlagateljevo ponudbo in njeno dopolnitev, saj je vlagatelj v njej v tabeli "zap.št." "4.2.24":
a) v stolpcu pod rubriko "opis" v zadnji vrstici tabele navedel "nosilec za tirnico",
b) v stolpcu pod rubriko "kosov" v zadnji vrstici tabele navedel "94",
c) v stolpcu pod rubriko "kat.št." v zadnji vrstici tabele navedel "077.0521".
Tudi iz kataloga družbe Medela ("medela healthcare"), "page 32 of 72", ki ga je vlagatelj predložil v svoji ponudbi z namenom izkazovanja tehničnih zahtev točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici), izhaja, da vlagatelj glede tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici) ponuja nosilec za vsako zbirno posodo za namestitev na zidno letev posebej (torej nosilec za eno zbirno posodo in ne dve zbirni posodi).

Bistvo spora med vlagateljem in naročnikom je razumevanje zahteve "nosilec za zbirne posode (dve posodi) za namestitev na zidno letev", posledično pa tudi, ali je vlagatelj (v ponudbi) izkazal izpolnjevanje citirane tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici). V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tehnična zahteva točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici) dejansko deloma zapisana v množini (in ne v dvojini), vendar pa navedeno dejstvo po oceni Državne revizijske komisije (v ničemer) ne vpliva na razumevanje vsebine same zahteve. Na tovrstni zaključek Državno revizijsko komisijo napeljuje več dejstev, med katerimi je prav gotovo prvo dejstvo besedilo v oklepaju, â??"(dve posodi)"â??, ki sledi besedni zvezi "nosilec za zbirne posode"â?? Besedilo v oklepaju â??"(dve posodi)"â?? je gotovo razumeti kot besedilo, ki smiselno pojasnjuje predhodno besedno zvezo "nosilec za zbirne posode"â?? oziroma dopolnjuje njeno razumevanje, saj v nasprotnem primeru sploh ne bi imelo pomena, pri čemer jo pojasnjuje (oziroma dopolnjuje njeno razumevanje) prav v delu, ki se nanaša na zbirne posode (njihovo število). Do razumevanja oziroma zaključka, ki ga utemeljuje vlagatelj in po katerem je naročnikova zahteva â??"nosilec za zbirne posode za namestitev na zidno letev in ne nosilec za zbirni posodi"â?? (prvi odstavek pod tabelo na 8. strani zahtevka za revizijo), bi lahko prišli edinole na način, da bi v zahtevi "nosilec za zbirne posode (dve posodi) za namestitev na zidno letev" izpustili besedilo â??"(dve posodi)"â?? (torej besedilo v oklepaju), za kar pa ni najti ustrezne (pravne) podlage. V kolikor bi bilo namreč potrebno besedilo â??"(dve posodi)"â?? (torej besedilo v oklepaju) pri razumevanju zahteve iz nje enostavno izpustiti, ga tam prav gotovo niti ne bi bilo niti tam ne bi bilo potrebno. Povedano drugače: besedilo â??"(dve posodi)"â?? (torej besedilo v oklepaju) je v zahtevi naročnika z razlogom, zato je potrebno zahtevo naročnika razumeti na način, kot ga razume naročnik ("nosilec za zbirne posode (dve posodi) za namestitev na zidno letev" oziroma nosilec za dve zbirni posodi za namestitev na zidno letev), ne pa na način, kot ga razume vlagatelj ("nosilec za zbirne posode za namestitev na zidno letev"). Navedeni zaključek je mogoče napraviti tako na podlagi besedne, kakor tudi na podlagi sistemske in namenske (teleološke) razlage citirane sporne tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici), spremeniti pa ga ne more niti besedna zveza "nosilec za zbirne posode"â??, zapisana v množini (in ne v dvojini). Ustrezno razumevanje besedne zveze "nosilec za zbirne posode"â?? namreč nesporno pojasnjuje oziroma dopolnjuje njeno razumevanje besedilo â??"(dve posodi)"â?? (torej besedilo v oklepaju), zapisano tik za njim. Na noben način pa citirane sporne tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici) ni mogoče prebrati v ednini, to je na način, da je potrebno ponuditi za vsako zbirno posodo (po) en nosilec, saj bi se sicer zahteva na primer glasila: "nosilec za zbirno posodo"â?? (94 kosov).

Državna revizijska komisija v posledici navedenega zaključuje, da je razpisna dokumentacija v delu tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici) jasna in bi tudi vlagatelju vsaj morala biti jasna, saj gre v njenem besedilu zgolj za očitno napako v sklonu tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici). Prav tako se od povprečno skrbnega ponudnika lahko pričakuje, da bo, v kolikor se mu je kljub vsemu (katerakoli) zahteva razpisne dokumentacije zdela nerazumljiva, naročniku zastavil vprašanje, česar pa vlagatelj ni storil. Vlagatelja ob tem velja opozoriti tudi na prvi odstavek 12. člena ZRPJN ("Vložitev zahtevka za revizijo"), ki določa, da se zahtevek za revizijo â??"lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.". Pri tem je potrebno upoštevati omejitvi vložitve zahtevka za revizijo iz drugega oziroma šestega odstavka 12. člena ZRPJN.

Da gre zgolj za očitno napako v sklonu tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici), priznava tudi sam vlagatelj, ki v sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo navaja, da
- â??"jo je"â?? (vlagatelju sporno tehnično zahtevo; smiselno navezala Državna revizijska komisija) â??"naročnik napisal na nespreten način"â?? (prvi odstavek pod tabelo na 2. strani sporočila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo),
- â??"je naročnik slovnično nepravilno zapisal zahtevo "nosilec za zbirne posode (dve posodi) za namestitev na zidno letev"" (zadnji odstavek na 2. strani sporočila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo).
Že citirani navedbi vlagatelja (domnevno) kažeta na to, da se vlagatelj zaveda dejstva, da je zahteva naročnika "nosilec za zbirne posode (dve posodi) za namestitev na zidno letev" zgolj napisana na nespreten način oziroma slovnično nepravilno, kar pa seveda samo po sebi še ne pomeni, da ni jasna ali je ni bilo mogoče razumeti na nedvoumen način.

Državna revizijska komisija še nadalje ugotavlja, da iz (zadnjega stolpca) tabele glede tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici) jasno izhaja število kosov, ki jih je naročnik želel (stolpec "kos" "47"), ponudniki pa jih morajo ponuditi.

Državna revizijska komisija sicer povsem razume vlagatelja, da je priprava kakovostne in popolne ponudbe pogosto (kot v konkretnem postopku oddaje javnega naročila) zelo odgovoren in obsežen projekt, vendar pa sme sprejeti razumno odločitev, kakor to pravilno predlaga že vlagatelj (v sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, â??"da sprejme razumno odločitev, ki bo skladna z zakoni"â??), zgolj na podlagi ZJN-2 in ostale pozitivne zakonodaje (ob upoštevanju načela zakonitosti). Če je tako vlagatelj menil, da je tehnična zahteva, ki mu je sporna, iz kateregakoli razloga v nasprotju z ZJN-2 ali ostalo pozitivno zakonodajo, bi moral zahtevek za revizijo vložiti pred rokom za oddajo ponudb. ZRPJN namreč
- v drugem odstavku 12. člena določa, da se "Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo,"â?? â??"v postopkih iz 1., 2., 3., in 5. točke prvega odstavka 24. člena"â?? ZJN-2 â??"lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.",
- v šestem odstavku 12. člena pa, da "Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.".
Vlagatelj je prav tako imel možnost, v kolikor se mu je kljub vsemu (katerakoli) zahteva razpisne dokumentacije zdela nerazumljiva, naročniku zastaviti vprašanje, česar pa ni storil. Državna revizijska komisija v posledici navedenega lahko iz razloga, ker je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, v tej fazi postopka (kot je to zapisala že v več svojih odločitvah) zgolj (še) preveri, ali so zahteve naročnika izpolnjene na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Kot je Državna revizijska komisija že ugotovila v tem sklepu, pa je potrebno naročnikovo tehnično zahtevo točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici) razumeti na način, kot je zapisana, to je, da naročnik zahteva nosilec za dve zbirni posodi za namestitev na zidno letev, vlagatelj pa izpolnjevanja navedene tehnične zahteve v svoji ponudbi oziroma njeni dopolnitvi ni izkazal. Skladno z doslej navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljev zahtevek za revizijo v izpostavljenem delu ni utemeljen.

Državna revizijska komisija, v nasprotju z odločanjem naročnika (naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo v zadnjem odstavku 4. točke na 4. strani pojasnjuje, da â??"ni izvedel predlaganega dokaza z vpogledom ponujenih izdelkov proizvajalca pri drugih uporabnikih v Sloveniji"â??), ugotavlja, da vlagateljeve navedbe "Kljub temu, da so ponujeni izdelki proizvajalca Medela že znani tako NAROČNIKU, kot številnim uporabnikom po Sloveniji (Ministrstvo za zdravje je enake aspiratorje že kupilo za Onkološki inštitut Ljubljana, uporabljajo pa jih med drugim tudi na Očesnem in ORL oddelku SB Maribor ter SB Celje) vlagatelj dodatno prilaga slikovno obrazložitev ponujene opreme k vlagateljevemu Zahtevku za revizijo." (po vsebini) ni mogoče označiti za dokazni predlog vlagatelja â??"z vpogledom ponujenih izdelkov proizvajalca pri drugih uporabnikih v Sloveniji"â??, temveč zgolj kot navedbo oziroma pojasnilo. Tudi v primeru, če bi bilo citirano vlagateljevo navedbo razumeti kot dokazni predlog, pa bi bilo potrebno v konkretnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila izvedbo takšnega dokaznega predloga (kot pravilno ugotavlja že naročnik) zavrniti, saj za ugotovitev ali za razjasnitev posameznih dejstev oziroma sprejem te odločitve ni potrebna in v ničemer ne bi vplivala oziroma ne bi mogla vplivati na predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

Kot naslednje je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve navedbe, v katerih zatrjuje domnevne naročnikove kršitve točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih) tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v naročnikovo razpisno dokumentacijo (oziroma tehnične specifikacije) ugotovila, da iz nje izhaja sledeča tabela:

zap. št. koda iz načrta KOREKCIJE JANUAR 2008 kos
4.2.25 bt 15 3 aspirator (direkten vklop) na kolesih 10
enak opis kot bt 15 1 sprememba samo ;
nosilec (voziček )za zbirne posode (za 2 posodi) na kolesih
20 zbirnih posod

Med vlagateljem in naročnikom ni spora o vsebini izpostavljene tabele, niti o tem, da je vlagatelj v svoji ponudbi naročniku ponudil 20 nosilcev za zbirne posode na kolesih. Navedeno nesporno izhaja iz
- zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj v prvem odstavku pod tabelo na 11. strani sam navaja: "Iz ponudbe je razvidno, da je vlagatelj zahtevka ponudil 20 nosilcev (2x10).";
- odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je naročnik v tretjem odstavku 5. točke na 6. strani zapisal: "Vlagatelj pa v revizijskem zahtevku sam priznava, da je ponudil 20 nosilcev za eno posodo na kolesih"â??, â??"(skupaj torej za 20 posod)"â??
Enako dejansko stanje izhaja tudi iz vpogleda v vlagateljevo ponudbo in njeno dopolnitev, saj je vlagatelj v njej v tabeli "zap.št." "4.2.25":
d) v stolpcu pod rubriko "opis" v zadnji vrstici tabele navedel "nosilec za tirnico",
e) v stolpcu pod rubriko "kosov" v zadnji vrstici tabele navedel "20",
f) v stolpcu pod rubriko "kat.št." v zadnji vrstici tabele navedel "077.0521".
Tudi iz kataloga družbe Medela ("medela healthcare"), "page 32 of 72", ki ga je vlagatelj predložil v svoji ponudbi z namenom izkazovanja tehničnih zahtev točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih), izhaja, da vlagatelj glede tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih) ponuja nosilec za vsako zbirno posodo na kolesih posebej (torej nosilec za eno zbirno posodo in ne dve zbirni posodi).

Bistvo spora med vlagateljem in naročnikom je razumevanje zahteve "nosilec (voziček )za zbirne posode (za 2 posodi) na kolesih", posledično pa tudi, ali je vlagatelj (v ponudbi) izkazal izpolnjevanje citirane tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih). V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tehnična zahteva točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih) dejansko deloma zapisana v množini (in ne v dvojini), vendar pa navedeno dejstvo po oceni Državne revizijske komisije (v ničemer) ne vpliva na razumevanje vsebine same zahteve. Na tovrstni zaključek Državno revizijsko komisijo napeljuje več dejstev, med katerimi je prav gotovo prvo dejstvo besedilo v oklepaju, â??"(dve posodi)"â??, ki sledi besedni zvezi "nosilec"â?? â??"za zbirne posode"â?? Besedilo v oklepaju â??"(dve posodi)"â?? je gotovo razumeti kot besedilo, ki smiselno pojasnjuje predhodno besedno zvezo "nosilec"â?? â??"za zbirne posode"â?? oziroma dopolnjuje njeno razumevanje, saj v nasprotnem primeru sploh ne bi imelo pomena, pri čemer jo pojasnjuje (oziroma dopolnjuje njeno razumevanje) prav v delu, ki se nanaša na zbirne posode (njihovo število). Do razumevanja oziroma zaključka, ki ga utemeljuje vlagatelj in po katerem je naročnikova zahteva â??"nosilec za zbirne posode"â?? â??"in ne nosilec za zbirni posodi"â?? (prvi odstavek pod tabelo na 11. strani zahtevka za revizijo), bi lahko prišli edinole na način, da bi v zahtevi "nosilec (voziček )za zbirne posode (za 2 posodi) na kolesih" izpustili besedilo â??"(dve posodi)"â?? (torej besedilo v oklepaju), za kar pa ni najti ustrezne (pravne) podlage. V kolikor bi bilo namreč potrebno besedilo â??"(dve posodi)"â?? (torej besedilo v oklepaju) pri razumevanju zahteve iz nje enostavno izpustiti, ga tam prav gotovo niti ne bi bilo niti tam ne bi bilo potrebno. Povedano drugače: besedilo â??"(dve posodi)"â?? (torej besedilo v oklepaju) je v zahtevi naročnika z razlogom, zato je potrebno zahtevo naročnika razumeti na način, kot ga razume naročnik ("nosilec (voziček )za zbirne posode (za 2 posodi) na kolesih" oziroma nosilec za dve zbirni posodi na kolesih), ne pa na način, kot ga razume vlagatelj ("nosilec za zbirne posode"â?? na kolesih). Navedeni zaključek je mogoče napraviti tako na podlagi besedne, kakor tudi na podlagi sistemske in namenske (teleološke) razlage citirane sporne tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih), spremeniti pa ga ne more niti besedna zveza "nosilec"â?? â??"za zbirne posode"â??, zapisana v množini (in ne v dvojini). Ustrezno razumevanje besedne zveze "nosilec"â?? â??"za zbirne posode"â?? namreč nesporno pojasnjuje oziroma dopolnjuje njeno razumevanje besedilo â??"(dve posodi)"â?? (torej besedilo v oklepaju), zapisano tik za njim. Na noben način pa citirane sporne tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih) ni mogoče prebrati v ednini, to je na način, da je potrebno ponuditi za vsako zbirno posodo (po) en nosilec, saj bi se sicer zahteva na primer glasila: "nosilec"â?? â??"za zbirno posodo"â?? (20 kosov).

Državna revizijska komisija v posledici navedenega zaključuje, da je razpisna dokumentacija v delu tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih) jasna in bi tudi vlagatelju vsaj morala biti jasna, saj gre v njenem besedilu zgolj za očitno napako v sklonu tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih). Prav tako se od povprečno skrbnega ponudnika lahko pričakuje, da bo, v kolikor se mu je kljub vsemu (katerakoli) zahteva razpisne dokumentacije zdela nerazumljiva, naročniku zastavil vprašanje, česar pa vlagatelj ni storil. Vlagatelja ob tem ponovno velja opozoriti tudi na prvi odstavek 12. člena ZRPJN ("Vložitev zahtevka za revizijo"), ki določa, da se zahtevek za revizijo â??"lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.". Pri tem je potrebno upoštevati omejitvi vložitve zahtevka za revizijo iz drugega oziroma šestega odstavka 12. člena ZRPJN.

Da gre zgolj za očitno napako v sklonu tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih), priznava tudi sam vlagatelj, ki v sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo navaja, da
- â??"ga je"â?? (izdelek proizvajalca Medicop, d. o. o.; smiselno navezala Državna revizijska komisija) â??"najverjetneje naročnik "nespretno" zahteval"â?? (prvi odstavek pod fotografijo na 6. strani sporočila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo),
- â??"jih je"â?? (izdelke proizvajalca Medicop, d. o. o.; smiselno navezala Državna revizijska komisija) â??"naročnik "nespretno" želel imeti"â?? (četrti odstavek pod fotografijo na 6. strani sporočila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo),
- â??"je naročnik slovnično nepravilno zapisal zahtevo "nosilec (voziček) za zbirne posode (za 2 posodi) na kolesih"" (prvi odstavek pod tabelo na 5. strani sporočila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo).
Že citirane navedbe vlagatelja (domnevno) kažejo na to, da se vlagatelj zaveda dejstva, da je zahteva naročnika "nosilec (voziček )za zbirne posode (za 2 posodi) na kolesih" zgolj napisana na nespreten način oziroma slovnično nepravilno, kar pa seveda samo po sebi še ne pomeni, da ni jasna ali je ni bilo mogoče razumeti na nedvoumen način.

Državna revizijska komisija še nadalje ugotavlja, da iz (zadnjega stolpca) tabele glede tehnične zahteve točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih) jasno izhaja število kosov, ki jih je naročnik želel (stolpec "kos" "10"), ponudniki pa jih morajo ponuditi.

Državna revizijska komisija ponovno poudarja, da sicer povsem razume vlagatelja, da je priprava kakovostne in popolne ponudbe pogosto (kot v konkretnem postopku oddaje javnega naročila) zelo odgovoren in obsežen projekt, vendar pa sme sprejeti razumno odločitev, kakor to pravilno predlaga že vlagatelj (v sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, â??"da sprejme razumno odločitev, ki bo skladna z zakoni"â??), zgolj na podlagi ZJN-2 in ostale pozitivne zakonodaje (ob upoštevanju načela zakonitosti). Če je tako vlagatelj menil, da je tehnična zahteva, ki mu je sporna, iz kateregakoli razloga v nasprotju z ZJN-2 ali ostalo pozitivno zakonodajo, bi moral zahtevek za revizijo vložiti pred rokom za oddajo ponudb. ZRPJN namreč
- v drugem odstavku 12. člena določa, da se "Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo,"â?? â??"v postopkih iz 1., 2., 3., in 5. točke prvega odstavka 24. člena"â?? ZJN-2 â??"lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.",
- v šestem odstavku 12. člena pa, da "Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.".
Vlagatelj je prav tako imel možnost, v kolikor se mu je kljub vsemu (katerakoli) zahteva razpisne dokumentacije zdela nerazumljiva, naročniku zastaviti vprašanje, česar pa ni storil. Državna revizijska komisija v posledici navedenega lahko iz razloga, ker je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, v tej fazi postopka (kot je to zapisala že v več svojih odločitvah) zgolj (še) preveri, ali so zahteve naročnika izpolnjene na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Kot je Državna revizijska komisija že ugotovila v tem sklepu, pa je potrebno naročnikovo tehnično zahtevo točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih) razumeti na način, kot je zapisana, to je, da naročnik zahteva nosilec za dve zbirni posodi na kolesih, vlagatelj pa izpolnjevanja navedene tehnične zahteve v svoji ponudbi oziroma njeni dopolnitvi ni izkazal. Skladno z doslej navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljev zahtevek za revizijo tudi v izpostavljenem delu ni utemeljen.

Državna revizijska komisija, v nasprotju z odločanjem naročnika (naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo v tretjem odstavku na 6. strani pojasnjuje, da â??"ni izvedel predlaganega dokaza z vpogledom ponujenih izdelkov proizvajalca pri drugih uporabnikih v Sloveniji"â??), ugotavlja, da vlagateljeve navedbe "Kljub temu, da so ponujeni izdelki proizvajalca Medela že znani tako NAROČNIKU, kot številnim uporabnikom po Sloveniji (Ministrstvo za zdravje je enake aspiratorje že kupilo za Onkološki inštitut Ljubljana, uporabljajo pa jih med drugim tudi na Očesnem in ORL oddelku SB Maribor ter SB Celje) vlagatelj dodatno prilaga slikovno obrazložitev ponujene opreme k vlagateljevemu Zahtevku za revizijo." (po vsebini) ni mogoče označiti za dokazni predlog vlagatelja â??"z vpogledom ponujenih izdelkov proizvajalca pri drugih uporabnikih v Sloveniji"â??, temveč zgolj kot navedbo oziroma pojasnilo. Tudi v primeru, če bi bilo citirano vlagateljevo navedbo razumeti kot dokazni predlog, pa bi bilo potrebno v konkretnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila izvedbo takšnega dokaznega predloga (kot pravilno ugotavlja že naročnik) zavrniti, saj za ugotovitev ali za razjasnitev posameznih dejstev oziroma sprejem te odločitve ni potrebna in v ničemer ne bi vplivala oziroma ne bi mogla vplivati na predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve navedbe, v katerih vlagatelj opozarja, da ZJN-2 v četrtem oziroma petem odstavku 37. člena jasno navaja, da naročnik ne sme zavrniti ponudbe z obrazložitvijo, da ponudba ni v skladu s specifikacijo, če ponudnik v svoji ponudbi z ustreznimi sredstvi ter na način, ki ga je naročnik opredelil kot sprejemljivega v razpisni dokumentaciji dokaže, da rešitev, ki jo predlaga, na enak način izpolnjuje zahteve določene v tehnični specifikaciji, kar je vlagatelj, kot zatrjuje sam, dokazal. V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu svojega zahtevka za revizijo le deloma povzema vsebino določb pravne podlage, na katero se sklicuje, poleg tega pa prilaga fotografije, skozi katere pojasnjuje posamezne korake (šest korakov), na podlagi katerih se proizvod, ponujen pod tehnično zahtevo točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici), oziroma proizvod, ponujen pod tehnično zahtevo točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih), spravita v potreben želeni položaj za funkcijo. Iz priloženih fotografij torej izhajajo zgolj koraki (šest korakov), na podlagi katerih se proizvod, ponujen pod tehnično zahtevo točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici), oziroma proizvod, ponujen pod tehnično zahtevo točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih), spravita v potreben želeni položaj za funkcijo, ne izhaja pa, da rešitev, ki jo predlaga vlagatelj, na enak način izpolnjuje zahteve, določene v tehnični specifikaciji. Zapisano drugače: vlagatelj ni navedel ne dejstev in ne dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče nedvoumno zaključiti, da rešitev, ki jo pod spornima tehničnima zahtevama predlaga vlagatelj (en nosilec za eno zbirno posodo), na enak način izpolnjuje zahteve, določene v tehnični specifikaciji (en nosilec za dve zbirni posodi).

Ob doslej zapisanem ne gre spregledati niti določbe desetega odstavka 37. člena ZJN-2, ki določa, da je v primeru, "Če so funkcionalne zahteve iz tehničnih specifikacij opredeljene kot pogoj,"â?? â??"dokazno breme za njihovo izpolnitev na strani ponudnika.". Zgolj pojasnjevanje posameznih (šestih) korakov, na podlagi katerih se proizvod, ponujen pod tehnično zahtevo točke ("zap. št.") 4.2.24 (aspirator na tirnici), oziroma proizvod, ponujen pod tehnično zahtevo točke ("zap. št.") 4.2.25 (aspirator (direkten vklop) na kolesih), spravita v potreben želeni položaj za funkcijo, torej samo po sebi (niti v povezavi z ostalimi navedbami vlagatelja, podanimi v zahtevku za revizijo) še ne izkazuje in dokazuje, da rešitev, ki jo pod spornima tehničnima zahtevama predlaga vlagatelj (en nosilec za eno zbirno posodo), na enak način izpolnjuje zahteve, določene v tehnični specifikaciji (en nosilec za dve zbirni posodi). V tem delu je torej smiselno pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo navaja, da je â??"v razpisni dokumentaciji izrecno zahteval nosilce za dve posodi, poleg tega pa tudi nosilci za eno posodo nimajo iste funkcionalnosti, kot nosilci za dve posodi, saj jih ni mogoče uporabiti na isti način.", z naslednjo dopolnitvijo: ne le, da nosilci za eno zbirno posodo (že v osnovi) nimajo iste funkcionalnosti kot nosilci za dve zbirni posodi (ker jih ne bi bilo mogoče uporabiti na isti način), pač pa vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi ni uspel izkazati in dokazati, da nosilci za eno zbirno posodo (na primer ob uporabi dveh nosilcev za eno zbirno posodo, pritrjenih drugega ob drugem) imajo isto funkcionalnost kot nosilci za dve zbirni posodi. Tovrstnega zaključka Državne revizijske komisije ne more spremeniti niti zatrjevanje vlagatelja, da "Kljub temu, da so ponujeni izdelki proizvajalca Medela že znani tako NAROČNIKU, kot številnim uporabnikom po Sloveniji (Ministrstvo za zdravje je enake aspiratorje že kupilo za Onkološki inštitut Ljubljana, uporabljajo pa jih med drugim tudi na Očesnem in ORL oddelku SB Maribor ter SB Celje) vlagatelj dodatno prilaga slikovno obrazložitev ponujene opreme k vlagateljevemu Zahtevku za revizijo.".

Ob vsem doslej zapisanem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dodatnih pojasnilih ("Odgovori na vprašanja poslana do vključno 21.1.2008, Datum objave: 22.1.2008 15:39:08") na vprašanje številka 32, ki se je glasilo "Vljudno vas prosimo za informacijo, če lahko ponudimo znotraj 2. sklopa posamezne podsklope.", odgovoril z "Odgovor: Ne . Znotraj 2. sklopa je potrebno ponuditi vse artikle, ki predstavljajo ta sklop.". Ker je bilo torej v sklopu številka 2: "MEDICINSKA OPREMA" (oziroma znotraj njega) â??"potrebno ponuditi vse artikle, ki predstavljajo ta sklop"â??, gre pritrditi naročniku, ki v drugem odstavku odločitve o zahtevku za revizijo navaja, da je treba ne glede na ugotovitev, da so v delu, ki se nanaša na "slave monitor", vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo utemeljene, â??"vlagateljev zahtevek za revizijo kljub temu v celoti zavrniti kot neutemeljen, saj vlagatelju ni mogoče ugoditi v ostalih dveh točkah zahtevka za revizijo (t.j. v zvezi z nosilcem za posodi za aspirator na tirnici ter za aspirator na kolesih). Ker je vlagatelj zahteval, da se razveljavi odločitev iz sklepa o oddaji naročila za sklop 2, v katerem pa je naročnik odločil, da se naročilo ne odda ter se vse ponudbe zavrnejo kot neprimerne, bi naročnik lahko vlagateljevemu zahtevku ugodil le v primeru, da bi bil vlagateljev zahtevek utemeljen v vseh točkah zahtevka, če bi torej vlagatelj dokazal, da je njegova ponudba v celoti popolna, česar pa ni dokazal. šele v tem primeru bi namreč naročnik lahko zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil sklep o oddaji javnega naročila v sklopu 2 ter v nadaljevanju postopka naročilo v sklopu 2 oddal vlagatelju.".

Državna revizijska komisija ob vsem doslej zapisanem zgolj še opominja vlagatelja, da v zahtevku za revizijo v povezavi s svojo ponudbo uporablja več različnih pojmov (na primer: naročniku predlaga, naj ugotovi, da je ponudba vlagatelja v sklopu 2 â??"pravilna"â?? in javno naročilo odda vlagatelju - 2. stran zahtevka za revizijo; naročniku očita, da je vlagateljevo ponudbo prez utemeljenega razloga opredelil kot â??"nepopolno in s tem nepravilno"â?? - 2. stran zahtevka za revizijo; zatrjuje, da je naročnikova zavrnitev vlagateljeve ponudbe v sklopu 2 kot â??"neprimerne"â?? neupravičena - 14. stran zahtevka za revizijo). ZJN-2 v prvem odstavku 2. člena ("(pomen v zakonu uporabljenih pojmov)") pod poglavjem "1.2. Definicije pojmov" določa, da imajo v ZJN-2 uporabljeni pojmi (v navezavi na ponudbo) naslednji pomen:
- popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena),
- formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena),
- pravočasna ponudba je tista ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega za prejem ponudb (18. točka prvega odstavka 2. člena),
- nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. točka prvega odstavka 2. člena),
- neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena),
- nesprejemljiva ponudba je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva (21. točka prvega odstavka 2. člena).

Naročnik je v odločitvi o oddaji naročila jasno zapisal, da se javno naročilo za sklop 2 ("MEDICINSKA OPREMA") ne odda in â??"se ponudbe vseh ponudnikov zavrnejo kot neprimerne." (posledično pa nepopolne). Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnikova zavrnitev vlagateljeve ponudbe v sklopu 2 kot â??"neprimerne"â?? neupravičena (prvi odstavek točke V. na 14. strani zahtevka za revizijo), iz česar se po vsebini da razumeti, da vlagatelj (posredno) zatrjuje, da je njegova ponudba primerna (v končni posledici pa popolna), je Državna revizijska komisija pri odločanju o zahtevku za revizijo izhajala (zgolj) iz omenjene predpostavke.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj â??"v prepričanju po utemeljenosti zahtevka za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, ki jih je imel z vložitvijo revizije"â?? in sicer povračilo â??"vplačane takse za revizijo v znesku 5.000 EUR"â??

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da morata stranki v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. O stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija, odločitev Državne revizijske komisije pa je izvršilni naslov (šesti odstavek 22. člena ZRPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov vlagatelju, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

Iz Poročevalca Državnega zbora, številka 33/2007 ("EVA: 2007-1611-0093"), v katerem je bil objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (novela E), na strani 9 izhaja, da "Dopolnjena določba četrtega odstavka 22. člena določa, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vplačati, na isti račun, na kateri se vplača takso, znesek v višini že vplačane takse. Navedeno plačilo je obvezno v tistih primerih, ko o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija in s svojim sklepom zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zaradi česar je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju
- četrtega odstavka 22. člena ZRPJN in
- 313. člena Zakona o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo - ZPP-UPB3; Uradni list Republike Slovenije, številka 73/2007, 101/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 102/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije in 45/2008; v nadaljnjem besedilu: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja (ZPP v 313. členu namreč določa, da se v primeru, "Kadar se v sodbi naloži kakšna dajatev,"â?? â??"določi tudi rok, v katerem se mora izpolniti." (prvi odstavek 313. člena ZPP). "Če ni v posebnih predpisih drugače določeno, znaša rok za izpolnitev dajatve petnajst dni"â?? (del 1. stavka drugega odstavka 313. člena ZPP). "Rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev." (tretji odstavek 313. člena ZPP)),
odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26. junija 2008Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, 1000 Ljubljana
- UNICREDIT LEASING, d. o. o., šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
- GORENJE GTI, d. o. o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
- MOLLIER, d. o. o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran