EN

018-057/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-057/2008-45
Datum sprejema: 20. 6. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka, kot predsednika senata, ter članice Sonje Drozdek šinko in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "oblikovanje, izdelava in personalizacija vozniških dovoljenj, št. 430-453/2007" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Cetis, d.d., Čopova 24, Celje, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.6.2008 soglasno

odločila:

1. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

2. Preostanek predujma za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem, v višini 447,80 EUR, se vrne vlagatelju na njegov transakcijski račun.

Obrazložitev:

Pred naročnikom se je vodil oddaje javnega naročila "za oblikovanje, izdelavo in personalizacijo vozniških dovoljenj, št. 430-453/2007". Javni razpis je naročnik dne 21.11.2007 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN3675/2007, dne 23.11.2007 pa v prilogi Uradnega lista EU št. S 226, pod številko objave 275862.

Dne 28.3.2008 je naročnik izdal Sklep o izidu naročila št. 430-453/2007/38 (17142-02), iz katerega izhaja, da predmetno javno naročilo ni uspelo, zato se oddaja tega izvede po postopku s pogajanji.

Dne 8.4.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, s katerim je zahteval, da se sklep o izidu predmetnega javnega naročila razveljavi, vlagatelju pa se povrnejo stroški revizijskega postopka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 18.4.2008, s katerim je tega zavrnil.

Z vlogo z dne 23.4.2008 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi dopisa z dne 25.4.2008 Državni revizijski komisiji odstopil fotokopije dela dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku. Na poziv Državne revizijske komisije je dne 7.5.2008 naročnik slednji odstopil originalno dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.

Ob presoji revizijskih navedb vlagatelja ter naročnikovega odgovora na le-te je Državna revizijska komisija ugotovila, da je potrebno za meritorno presojo nekaterih dejstev, ki jih navajajo stranke, pridobiti strokovno mnenje. Državna revizijska komisija je zato s sklepom št. 018-57/2008-14 z dne 15.5.2008 v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za izdelavo strokovnega mnenja določila VanRenesse Consulting, Willem de Zwijgerlaan 5, 2582 ED Haag, Nizozemska. Vlagatelja je ob tem pozvala, da založi predujem za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem v znesku 4.000,00 EUR in ji o tem predloži ustrezno dokazilo.

V prilogi vloge z dne 21.5.2008 je vlagatelj Državni revizijski komisiji predložil potrdilo o plačilu zahtevanega predujma za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem.

Državna revizijska komisija je za potrebe izvedbe dokaza s strokovnim mnenjem dne 26.5.2008 pridobila angleški prevod relevantne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila in v zvezi z vlagateljevim revizijskim zahtevkom pred naročnikom vodenega revizijskega postopka.

Dne 2.6.2008 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, s katero je svoj revizijski zahtevek z dne 8.4.2008 umaknil in predlagal ustavitev revizijskega postopka. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji ob tem predlagal tudi, da naročniku naloži povrnitev vseh v dosedanjih vlogah priglašenih stroškov, in sicer odvetniških stroškov, zneska plačane takse ter predujma za izvedenca.

Državna revizijska komisija je dne 2.6.2008 izdala sklep št. 018-057/2008-38, s katerim je odločila, da se postopek nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "oblikovanje, izdelava in personalizacija vozniških dovoljenj, št. 430-453/2007", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 8.4.2008, ustavi. Ker ob sprejemu takšne odločitve še niso bili znani vsi stroški predmetnega revizijskega postopka, in sicer stroški, vezani na izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem, si je Državna revizijska komisija odločitev v zvezi s slednjimi pridržala in o njih odloča s predmetnim sklepom.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

V konkretni zadevi je vlagatelj svoj revizijski zahtevek umaknil, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila, da vlagatelj svoje stroške revizijskega postopka nosi sam.

Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem v zadevi vplačal predujem v višini 4.000,00 EUR.

Kot je bilo v tem sklepu že navedeno, je Državna revizijska komisija za potrebe izvedbe dokaza s strokovnim mnenjem dne 26.5.2008 pridobila angleški prevod relevantne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila in v zvezi z vlagateljevim revizijskim zahtevkom pred naročnikom vodenega revizijskega postopka. Stroški prevoda dokumentacije, v skupnem obsegu 46,5 strani, iz slovenskega v angleški jezik, s strani sodno zapriseženega tolmača, po računu št. 522/2008 znašajo 2.036,70 EUR.

V zadevi imenovani strokovnjak je do trenutka prejema vlagateljevega umika revizijskega zahtevka že pristopil k pripravi strokovnega mnenja. Stroški priprave strokovnega mnenja, nastali do trenutka prejema vlagateljevega umika revizijskega zahtevka, po računu v zadevi imenovanega strokovnjaka št. INV2008-0605 znašajo 1.515,50 EUR.

Skupni stroški za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem v zadevi tako znašajo 3.552,20 EUR.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila, da se vlagatelju na njegov transakcijski račun vrne preostanek predujma za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem, in sicer v višini 447,80 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 20.6.2008


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana,
- Cetis, d.d., Čopova 24, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.

Natisni stran