EN

018-077/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-077/2008-6
Datum sprejema: 12. 6. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007), v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata in članice Sonje Drozdek šinko ter predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Nabava, dobava in montaža opreme za oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološki oddelek, lekarno, upravo ter rekonstrukcijo TP 1 in nadomestno gradnjo diesel agregatske postaje v Splošni bolnišnici Celje", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MOLLIER d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 12. 6. 2008 soglasno

odločila:

Pritožbi vlagatelja, poimenovani "Nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo v zadevi Javno naročilo "Nabava, dobava in montaža opreme za oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološki oddelek, lekarno, upravo ter rekonstrukcijo TP 1 in nadomestno gradnjo diesel agregatske postaje v Splošni bolnišnici Celje" objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN511/2007 z dne 20. 7. 2007 in Uradnem listu EU pod št. 169053-2007" z dne 29. 5. 2008, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka v delu, ki se nanaša na (1.) sklop "Oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo", vsebovana v 1. točki izreka sklepa, št. 4300-24/2008-28 z dne 20. 5. 2008.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku v delu, ki se nanaša na 1. sklop, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo "Nabava, dobava in montaža opreme za oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološki oddelek, lekarno, upravo ter rekonstrukcijo TP 1 in nadomestno gradnjo diesel agregatske postaje v Splošni bolnišnici Celje" objavil na portalu javnih naročil dne 20. 7. 2007 pod št. objave JN511/2007 in v Uradnem listu EU pod št. objave 169053-2007.

Naročnik je dne 17. 3. 2008 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 5. 2008 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve naročnika o oddaji naročila za 1. in 3. sklop, ugotovitev, da je njegova ponudba v 3. sklopu pravilna in se javno naročilo za 1. in 3. sklop odda vlagatelju.

Naročnik je dne 20. 5. 2008 izdal sklep št. 4300-24/2008-28, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v 1. sklopu kot prepoznega zavrgel, zahtevku za revizijo v 3. sklopu ugodil, tako da je razveljavil odločitev o oddaji naročila v 3. sklopu in odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški revizije v znesku 5.000 eurov.

Vlagatelj je z vlogo z dne 29. 5. 2008, poimenovano "Nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo v zadevi Javno naročilo "Nabava, dobava in montaža opreme za oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološki oddelek, lekarno, upravo ter rekonstrukcijo TP 1 in nadomestno gradnjo diesel agregatske postaje v Splošni bolnišnici Celje" objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN511/2007 z dne 20. 7. 2007 in Uradnem listu EU pod št. 169053-2007", naročnika obvestil, da želi nadaljevati predmetni revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi je vlagatelj še navajal, da želi Državno revizijsko komisijo obvestiti zlasti na sporne navedbe naročnika glede zahteve za dodatno obrazložitev oddaje naročila, katero naj bi vlagatelj po mnenju naročnika vložil zgolj za 3. sklop, s čimer se vlagatelj ne strinja, saj je zahteval dodatno obrazložitev celotne odločitve naročnika.

Naročnik je z vlogo z dne 4. 6. 2008 in 6. 6. 2008 odstopil celotno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v vse vloge vlagatelja in naročnika s prilogami ter celotno dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik s sklepom, št. 4300-24/2008-28 z dne 20. 5. 2008 vlagateljev zahtevek za revizijo v 1. sklopu kot prepoznega zavrgel (1. točka izreka), zahtevku za revizijo v 3. sklopu ugodil, tako da je razveljavil odločitev o oddaji naročila v 3. sklopu (2. točka izreka) in odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški revizije v znesku 5.000 eurov (3. točka izreka). Ob upoštevanju navedene odločitve naročnika in vsebine vloge vlagatelja z dne 29. 5. 2008, poimenovane "Nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo v zadevi Javno naročilo "Nabava, dobava in montaža opreme za oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološki oddelek, lekarno, upravo ter rekonstrukcijo TP 1 in nadomestno gradnjo diesel agregatske postaje v Splošni bolnišnici Celje" objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN511/2007 z dne 20. 7. 2007 in Uradnem listu EU pod št. 169053-2007", je Državna revizijska komisija ocenila, da vlagatelj izpodbija zgolj odločitev naročnika v 1. točki izreka sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo v delu, ki se nanaša na 1. sklop in je vlogo vlagatelja z dne 29. 5. 2008 obravnavala kot pritožbo, v smislu 2. odstavka 13. člena ZRPJN. Naročnik je namreč skladno s 1. odst. 16. člena ZRPJN v 3. sklopu ugodil pravovarstvenemu predlogu vlagatelja, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila v tem sklopu in zato vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo v 3. sklopu, le iz razloga, ker naročnik ni odločil, da se ugotovi, da je vlagateljeva ponudba v 3. sklopu pravilna in se naročilo v tem sklopu odda vlagatelju. Naročnik ima pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična in ne reformatična pooblastila. Navedeno pomeni, da lahko naročnik na podlagi 16. člena ZRPJN o zahtevku za revizijo odloči zgolj tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo, ne more pa naročnik v revizijskem postopku hkrati izdati (nove) odločitve o oddaji naročila. V obravnavanem primeru je tako že ugotovitev naročnika, da je ponudba izbranega ponudnika v 3. sklopu neprimerna in nepopolna, zadostovala za razveljavitev odločitve o oddaji naročila v tem sklopu. Naročnik pa bo v ponovljenem postopku moral ponovno pregledati in oceniti ponudbe in sprejeti (novo) odločitev o oddaji naročila v 3. sklopu, zoper katero bodo lahko v vsi ponudniki, ki so oddali ponudbo za ta sklop, v primeru nestrinjanja tudi zahtevali ustrezno pravno varstvo. Naročnik je v 3. točki izreka sklepa z dne 20. 5. 2008 tudi odločil, da se vlagatelju priznajo vsi priglašeni stroški revizijskega postopka v znesku 5.000 eurov, zaradi česar je Državna revizijska komisija tudi glede te točke izreka ocenila, da vlagatelj ne nadaljuje postopka glede stroškovnega dela.

Državna revizijska komisija je še ugotovila, da je vlagatelj vložil pritožbo v zakonskem roku tako pri naročniku kot pri Državni revizijski komisiji, zaradi česar je pritožba pravočasna in jo je Državna revizijska komisija v nadaljevanju meritorno obravnavala.

Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa z dne 20. 5. 2008 izhaja, da je naročnik zahtevek za revizijo v 1. sklopu (Oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo) zavrgel iz razloga, ker naj bi vlagatelj vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila izključno za 3. sklop (Lekarna), zaradi česar je vložil zahtevek za revizijo za 1. sklop po izteku 10-dnevnega roka, štetega od dneva prejema odločitve o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v dokumentacijo o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila ugotovila, da je vlagatelj:
- odločitev naročnika o oddaji naročila za vseh pet sklopov prejel dne 10. 4. 2008,
- dne 14. 4. 2008 pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev,
- dne 25. 4. 2008 prejel odgovor naročnika na zahtevo za dodatno obrazložitev oddaje naročila,
- dne 5. 5. 2008 vložil zahtevek za revizijo v 1. in 3. sklopu.

Skladno s 3. odst. 79. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) lahko ponudnik, ki ni bil izbran, v kolikor odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v petih dneh od dneva prejema odločitve naročnika. V kolikor zahteva ni obrazložena, naročnik ponudnika pozove, da jo v roku, ki ga določi naročnik, dopolni. Če ponudnik zahteve ne dopolni, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve oziroma zavrženje zahteve v petih dneh. Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja.

Vlagatelj je v konkretnem primeru vložil zahtevo za dodatno obrazložitev v zakonskem roku in jo naslovil z "Zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 4300-24/2008/6 z dne 17. 3. 2008 za Javno naročilo "Nabava, dobava in montaža opreme za oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološki oddelek, lekarno, upravo ter rekonstrukcijo TP 1 in nadomestno gradnjo diesel agregatske postaje v Splošni bolnišnici Celje" objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN511/2007 z dne 20. 7. 2007 in Uradnem listu EU pod št. 169053-2007". Vlagatelj je v obrazložitvi zahteve navedel, da "s tem dopisom v skladu z določbo 3. odst. 79. člena ZJN-2 od naročnika zahteva dodatno obrazložitev naročnikovega Sklepa o oddaji javnega naročila št. 4300-24/2008/6 z dne 17. 3. 2008". Vlagatelj ni navedel, da želi zgolj dodatno obrazložitev v 3. sklopu, ampak je iz nadaljnje vsebine zahteve mogoče razbrati le, da je še posebej pozival naročnika, da pojasni z natančnejšimi dejstvi, zakaj oz. na podlagi katere točke v razpisni dokumentaciji je naročnik zavrnil ponudbo vlagatelja v tem sklopu. Zgolj iz slednje vsebine zahteve po oceni Državne revizijske komisije ni mogoče zaključiti, da je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev le za 3. sklop in je naročnikovo drugačno stališče neutemeljeno. Ne gre prezreti tudi dejstva, da je vlagatelj oddal ponudbo za vseh pet sklopov in je bil izbran le 2. sklop in torej ni imel pravice vložiti zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve le v tem sklopu. Kolikor naročniku zahteva vlagatelja ni bila jasna oz. dovolj obrazložena, pa bi ga po mnenju Državne revizijske komisije moral skladno s 3. odst. 79. člena ZJN-2 pozvati, da zahtevo ustrezno dopolni.

Ob upoštevanju zgoraj ugotovljenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je zahtevo vlagatelja za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila mogoče šteti kot zahtevo za obrazložitev odločitve v vseh sklopih, v katerih vlagatelj ni bil izbran, tako tudi za 1. sklop. Zaradi navedenega je zahtevek za revizijo tudi v delu, ki se nanaša na 1. sklop ob upoštevanju 10-dnevnega roka, štetega od dneva prejema odgovora naročnika na zahtevo vlagatelja, vložen v predpisanem roku in je pravočasen. S tem povezane pritožbene navedbe vlagatelja so utemeljene in je Državna revizijska komisije na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbi vlagatelja, poimenovani "Nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo v zadevi Javno naročilo "Nabava, dobava in montaža opreme za oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo, dermatovenerološki oddelek, lekarno, upravo ter rekonstrukcijo TP 1 in nadomestno gradnjo diesel agregatske postaje v Splošni bolnišnici Celje" objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN511/2007 z dne 20. 7. 2007 in Uradnem listu EU pod št. 169053-2007" z dne 29. 5. 2008, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka v delu, ki se nanaša na (1.) sklop "Oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo", vsebovana v 1. točki izreka sklepa, št. 4300-24/2008-28 z dne 20. 5. 2008. Ob tem je odločila tudi, da mora naročnik o vlagateljevem revizijskem zahtevku, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena .


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 12. 6. 2008



Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


















Vročiti:

- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, Ljubljana
- MOLLIER d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje
- LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran