EN

018-076/2008 Občina Bled

Številka: 018-076/2008-2
Datum sprejema: 5. 6. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za fizično varovanje in tehnično varovanje objektov ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj G7, d. o. o., špruha 33, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Jaka Blaganje, Ravbarjeva ulica 8a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled (v nadaljevanju: naročnik) 5. 6. 2008

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 700 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je 3. 3. 2008 izdal sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila.

Naročnik je s povabili k oddaji ponudbe št. 430-14/2008, vsi z dne 3. 3. 2008, k oddaji ponudbe povabil tri gospodarske subjekte.

Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila št. 430-14/2008 z dne 1. 4. 2008 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Rival-VTS, d. o. o., Ob železnici 18, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 25. 4. 2008 (naročnik ga je prejel 28. 4. 2008), v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj navaja, da vlaga zahtevek za revizijo zoper merila oziroma zoper naročnikovo tolmačenje lastnih meril za ocenjevanje ponudb, ker jih je upošteval na način, da ni zagotovil enakopravne obravnave ponudb in ponudnikov, s čimer je kršil načelo enakopravnega obravnavanja ponudnikov [9. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2)] in načelo sorazmernosti (10. člen ZJN-2). Vlagatelj tudi uveljavlja povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Vlagatelj je z vlogo dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 28. 4. 2008 (naročnik jo je prejel 29. 4. 2008) zahtevek za revizijo dopolnil s predložitvijo pooblastila pooblaščencu.

Naročnik je s pozivom št. 430-14/2008 z dne 5. 5. 2008 vlagatelja pozval, naj zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je zahtevano dopolnitev zahtevka za revizijo posredoval kot prilogo dopisu z dne 9. 5. 2008.

Naročnik je s sklepom št. 430-14/2008 z dne 22. 5. 2008 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil. Naročnik navaja 12. člen ZRPJN, pojasnjuje, kaj je bilo merilo, navaja, da so za vse ponudnike veljali isti pogoji, pojasnjuje, kako bo plačal stroške, in zaključuje, da je postavljeno merilo jasno, nediskriminatorno do kateregakoli ponudnika in smiselno povezano s predmetom javnega naročila.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 30. 5. 2008, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj se opredeljuje do naročnikovih navedb iz odločitve o zahtevku za revizijo in zatrjuje, da je naročnik v obrazložitvi nejasen in kontradiktoren, poleg tega pa, navaja vlagatelj, je pri tolmačenju meril ravnal pristransko.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-14/2008 z dne 4. 6. 2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo. Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela 5. 6. 2008.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik s posamičnimi povabili k oddaji ponudbe 430-14/2008, vsi z dne 3. 3. 2008, k oddaji ponudbe za "fizično varovanje in tehnično varovanje objektov" povabil tri gospodarske subjekte, v razpisni dokumentaciji (Opis predmeta javnega naročila; 1. točka obrazca Ponudba) pa je opredelil vsebino izvajanja razpisanih storitev [v treh točkah - 1. nočno fizično varovanje (za obdobje šestih mesecev); 2. storitev varovanja (varnostnik in reditelj) na javnih prireditvah, katerih organizator je Občina Bled in Turizem Bled, Zavod za pospeševanje turizma; 3. tehnično varovanje objektov vključno s povezavo na nadzorni center (Občina Bled, Bolkov spomenik, občinsko redarstvo, Oš Bled, Vrtec Bled, podružnični osnovni šoli Ribno in Boh. Bela - skupaj sedem objektov)]. Iz opredelitve vsebine razpisanih storitev je mogoče ugotoviti, da naročnik oddaja javno naročilo, katerega predmet so varnostne storitve, varnostne storitve pa so v skladu z določbami Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/2007) uvrščene v Seznam storitev B, kategorija številka 23 (preiskovalne in varnostne storitve, z izjemo storitev oklepnih vozil) (gl. Prilogo 2 - Seznam storitev A in B).

V drugem odstavku 20. člena ZJN-2 je določeno, da "[j]avna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, se oddajo v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC, se uporablja nomenklatura CPC."

Izhajajoč iz drugega odstavka 20. člena ZJN-2 je tako mogoče ugotoviti, da ZJN-2 naročnika pri oddaji javnih naročil, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, sicer še vedno zavezuje, vendar v obsegu, ki je drugačen (ožji, manjši) od tistega, ki sicer velja za oddajo javnih naročil storitev iz Seznama storitev A (Javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A, se oddajo v skladu s tem zakonom.; prvi odstavek 20. člena ZJN-2). Pri oddaji javnih naročil, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, naročnika na podlagi drugega odstavka 20. člena ZJN-2 zavezujejo določbe ZJN-2 glede tehničnih specifikacij in objav obvestil o oddaji naročila. Zato se upoštevajoč 1. člen ZRPJN (ta določa med drugim, da "[s] tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih â??") odločanje Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo lahko omeji le na ugotavljanje skladnosti tistih naročnikovih ravnanj, ki so za naročnika zavezujoča na podlagi določb predpisov o javnih naročilih.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se vlagateljeve revizijske navedbe ne nanašajo na morebitna neskladja v naročnikovem ravnanju glede "opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije" (gl. 37. člen ZJN-2). Vlagateljeve revizijske navedbe se (glede na dejanske okoliščine konkretnega primera sicer tudi razumljivo) ne nanašajo niti na pravila glede objav obvestil o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da si stranki nista enotni pri tem, ali je naročnik pri izbiri ponudb pravilno uporabil merila, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji, oziroma so med stranka sporna le merila.

Ob upoštevanju drugega odstavka 20. člena ZJN-2 Državna revizijska komisija ugotavlja, da se vlagateljeve revizijske navedbe tudi v povezavi z uveljavljanimi kršitvami posameznih načel oziroma z utemeljevanjem očitanih kršitev skozi posamezna načela ne nanašajo na domnevne naročnikove kršitve tistih določb, ki so za naročnika zavezujoče v primeru oddaje javnih naročil, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, zaradi česar se Državna revizijska komisija o njih ni mogla izrekati, zaradi česar tudi ni mogla ugotoviti, da je naročnik kršil ZJN-2.

Glede na predhodno navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 5. 6. 2008

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
- odvetnik Jaka Blaganje, Ravbarjeva ulica 8a, Ljubljana,
- Rival-VTS, d. o. o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran