Na vsebino
EN

018-057/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-057/2008-37
Datum sprejema: 29. 5. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka, kot predsednika senata, ter članice Sonje Drozdek šinko in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "oblikovanje, izdelava in personalizacija vozniških dovoljenj, št. 430-453/2007" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KIG, d.d., Zagorica 18, Ig pri Ljubljani, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.5.2008 soglasno

odločila:

1. Postopek nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "oblikovanje, izdelava in personalizacija vozniških dovoljenj, št. 430-453/2007", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 10.4.2008, se ustavi.

2. Preostanek predujma za izvedbo dokaza s strokovnjakom v višini 2.128,08 EUR se vrne vlagatelju na njegov transakcijski račun.

Obrazložitev:

Pred naročnikom je v teku postopek oddaje javnega naročila "za oblikovanje, izdelavo in personalizacijo vozniških dovoljenj, št. 430-453/2007". Javni razpis je naročnik dne 21.11.2007 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN3675/2007, dne 23.11.2007 pa v prilogi Uradnega lista EU št. S 226, pod številko objave 275862.

Dne 28.3.2008 je naročnik izdal Sklep o izidu naročila št. 430-453/2007/38 (17142-02), iz katerega izhaja, da predmetno javno naročilo ni uspelo, zato se oddaja tega izvede po postopku s pogajanji.

Dne 10.4.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, s katerim je zahteval, da se odločitev o (ne)oddaji predmetnega javnega naročila "razveljavi v celoti v izreku sklepa ter v delu, ki se nanaša na nepopolnost ponudbe vlagatelja tega zahtevka za revizijo ter izbere ponudbo vlagatelja kot popolno ponudbo ter naročilo odda vlagatelju". Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 22.4.2008, s katerim je tega zavrnil.

Z vlogo z dne 25.4.2008 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi dopisa z dne 29.4.2008 Državni revizijski komisiji odstopil fotokopije dela dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku. Na poziv Državne revizijske komisije je dne 7.5.2008 naročnik slednji odstopil originalno dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.

Ob presoji revizijskih navedb vlagatelja ter naročnikovega odgovora na le-te je Državna revizijska komisija ugotovila, da je potrebno za meritorno presojo nekaterih dejstev, ki jih navajajo stranke, pridobiti strokovno mnenje. Državna revizijska komisija je zato s sklepom št. 018-57/2008-13 z dne 15.5.2008 v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za izdelavo strokovnega mnenja določila VanRenesse Consulting, Willem de Zwijgerlaan 5, 2582 ED Haag, Nizozemska. Vlagatelja je ob tem pozvala, da založi predujem za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem v znesku 6.000,00 EUR in ji o tem predloži ustrezno dokazilo.

V prilogi vloge z dne 22.5.2008 je vlagatelj Državni revizijski komisiji predložil potrdilo o plačilu zahtevanega predujma za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem.

Državna revizijska komisija je za potrebe izvedbe dokaza s strokovnim mnenjem dne 26.5.2008 pridobila angleški prevod relevantne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila in v zvezi z vlagateljevim revizijskim zahtevkom pred naročnikom vodenega revizijskega postopka.

Dne 28.5.2008 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, s katero je svoj revizijski zahtevek z dne 10.4.2008 umaknil in predlagal ustavitev revizijskega postopka. Vlagatelj je Državno revizijsko komisijo ob tem pozval tudi k vračilu plačanega predujma za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem v celotnem vplačanem znesku, saj naj po njegovem mnenju izvedenec še ne bi pričel s svojim delom, tako pa naj tudi ne bi bili potrebni in naj še ne bi nastali stroški za njegovo delo.


ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu, kjer je v 4. alinei prvega odstavka določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku svojega zahtevka za revizijo z dne 10.4.2008 pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o tem zahtevku, je Državna revizijska komisija postopek nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "oblikovanje, izdelava in personalizacija vozniških dovoljenj, št. 430-453/2007", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 10.4.2008, ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem v zadevi vplačal predujem v znesku 6.000,00 EUR.

Kot je bilo v tem sklepu že navedeno, je Državna revizijska komisija za potrebe izvedbe dokaza s strokovnim mnenjem dne 26.5.2008 pridobila angleški prevod relevantne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila in v zvezi z vlagateljevim revizijskim zahtevkom pred naročnikom vodenega revizijskega postopka. Stroški prevoda dokumentacije, v skupnem obsegu 88,40 strani, iz slovenskega v angleški jezik, s strani sodno zapriseženega tolmača, znašajo 3.871,92 EUR.

V zadevi imenovani izvedenec do trenutka prejema vlagateljevega umika revizijskega zahtevka k pripravi s slednjim povezanega strokovnega mnenja še ni pristopil, zato drugi stroški za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem niso nastali.

Ker je vlagatelj svoj revizijski zahtevek umaknil, je dolžan nastale stroške za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem, v skupni višini 3.871,92 EUR, skladno z načelom uspeha iz 22. člena ZRPJN kriti sam.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju na njegov transakcijski račun vrne preostanek predujma za izvedbo dokaza s strokovnjakom, in sicer v višini 2.128,08 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 29.5.2008


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.

Natisni stran