EN

018-072/2008 DARS, d.d.

Številka: 018-072/2008-7
Datum sprejema: 2. 6. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 11a. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN), po predsedniku Državne revizijske komisije Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Izdelave, priprave za tiskanje in tiskanje, skladiščenje, pakiranje, dobave in uničenje vinjet" na podlagi predloga naročnika DARS Družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila, dne 2.6.2008

odločila:

Postopek za odločanje o predlogu naročnika po prvem odstavku 11a. člena ZRPJN za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila za "Izdelavo, pripravo za tiskanje in tiskanje, skladiščenje, pakiranje, dobave in uničenje vinjet" se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 4.4.2008, pod št. objave JN2468/2008, objavil Obvestilo o naročilu -Storitve za javno naročilo "Izdelava, priprava za tiskanje in tiskanje, skladiščenje, pakiranje, dobava in uničenje vinjet" po odprtem postopku.

Naročnik je dne 27.5.2008 na podlagi prvega odstavka 11a. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji posredoval predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitev pogodbe. Naročnik v predlogu pojasnjuje, da je s strani ponudnika Cetis d.d. dne 27.5.2008 prejel zahtevek za revizijo. Pri tem opozarja, da je na podlagi določbe 9. člena sprejetega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, 45/08) zavezan skleniti pogodbo najkasneje do 4.6.2008, saj lahko le na ta način v predpisanem roku zagotoviti zadostno količino vinjet in jih tudi distribuirati na prodajna mesta. Naročnik ocenjuje, da zaradi vloženega zahtevka za revizijo in s tem povezanimi roki ne bi mogel pogodbe pravočasno skleniti, zato predlaga, da Državna revizijska komisija na podlagi prvega odstavka 11.a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja odloči, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila, saj bi bile škodljive posledice neuvedbe vinjet veliko večje za državo, kot pa korist oz. škoda, ki bi jo utrpel vlagatelj zahtevka za revizijo. Pri tem naročnik poudarja, da vlagatelj ni nikjer opredelil morebitni nastanek škode, razen zgolj v pavšalni obliki, medtem ko je uvedba vinjet po naročnikovem mnenju dovolj podkrepljena z izračuni in finančnimi posledicami v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah in izvajanju večkrat ponovljene zahteve Evropske komisije, da Slovenija zagotovi cestninjenje, ki ne zahteva od uporabnikov avtocest, da se ustavljajo.

Vlagatelj zahtevka o naročnikovem predlogu ni podal svojega mnenja.

Naročnik je dne 2.6.2008 po telefaksu na Državno revizijsko komisijo naslovil obvestilo, da umika predlog za izdajo sklepa po prvem odstavku 11. a člena.

Državna revizijska komisija v obravnavnem primeru ugotavlja, da je naročnik umaknil predlog za izdajo sklepa po 11. a členu, in sicer da vloženi zahtevek ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila, s čimer je izrazil svojo voljo, da ne želi nastanek pravnih posledic, ki jih je predlagal v omenjenem predlogu.

V skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN (v kar sodi tudi postopek odločanja po 11. a členu), glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek (tj. ZPP). V drugem odstavku 334. člena ZPP je določeno, da "dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko stranka umakne že vloženo pritožbo", v tretjem odstavku 334. člena ZPP pa "odpoved pritožbi in umik pritožbe se ne moreta preklicati". S smiselno uporabo drugega odstavka 334. člena ZPP je mogoče razumeti to, da lahko vse do izdaje sklepa, s katerim Državna revizijska komisija odloči o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po 11. a členu, naročnik umakne vloženi predlog, ter da je umik predloga do tega trenutka mogoče šteti za dovoljen. Kakor v sodnem postopku, tudi v postopku pred Državno revizijsko komisijo velja, da naročnik umika predloga ne more preklicati, zato je Državna revizijska komisija naročnikovem predlogu tudi v celoti sledila in odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 2.6.2008


Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DARS Družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje
- Riko d.o.o., Bizjanova 2, Ljubljana
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/1, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana

Natisni stran