EN

018-069/2008 Mestna občina Slovenj Gradec

Številka: 018-069/2008-3
Datum sprejema: 27. 5. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članov Sonje Drozdek šinko in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja kolesarske poti po Mislinjski dolini" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o., Industrijska ulica 28, Lenart, ki ga zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, šolska ulica 5, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.5.2008 soglasno

odločila:

Vlagateljeva pritožba, kot izhaja iz njegove vloge "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila na podlagi 2. odst. 16. čl. ZRPJN" z dne 12.5.2008, se zavrže kot prepozna.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 30.1.2008 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, obvestilo o naročilu pa je dne 1.2.2008 objavil na portalu javnih naročil pod številko objave JN718/2008. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 12.3.2008 je razvidno, da je naročnik prejel devet pravočasnih ponudb, izmed katerih je (kot je razvidno iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 14.4.2008) kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika VOC CELJE, Vzdrževanje in obnova cest d.d., Lava 42, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta ""Zadeva: zavrnitev neobičajno nizke ponudbe" z dne 14.4.2008 je nadalje razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil, ker je po preverjanju in prejemu dodatnih pojasnil s strani vlagatelja ugotovil, da njegova ponudba vsebuje neobičajno nizko ceno. Vlagatelj je z vlogo z dne 21.4.2008 zahteval dodatno obrazložitev naročnikove odločitve, ki jo je slednji izdal dne 23.4.2008.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5.5.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da ga naročnik, preden je zavrnil njegovo ponudbo, ni pozval k predložitvi podrobnih podatkov o elementih ponudbe, za katere je naročnik menil, da so merodajni za izpolnitev naročila, niti ni zahteval, da jih vrednostno utemelji, pač pa je zahteval le dopolnitev ponudbe zaradi opredelitve strukture cene po posameznih postavkah ter podatke glede razpoložljive strojne mehanizacije in transportnih sredstev, kar sicer v razpisu sploh ni bilo zahtevano. Vlagatelj meni, da je iz predpogodbe, ki jo je predložil, razvidno, kakšna je cena in kvaliteta gramozov za izgradnjo nasipov in tamponov, zato dvomov o neobičajno nizki ponudbi ne bi smelo več biti. Tudi sicer nizka cena sama po sebi ni prepovedana, navaja vlagatelj, in dodaja, da je njegova cena le 6,3% nižja od cene izbranega ponudnika. Vlagatelj tudi navaja, da so reference, ki jih je predložil za primerljive reference, ustrezne. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 8.5.2008 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa navaja, da je vlagatelj odločitev o oddaji javnega naročila prejel dne 16.4.2008 ter nato pravočasno, v petdnevnem roku, vložil zahtevo za dodatno obrazložitev. Iz povratnice je razvidno, da je vlagatelj dodatno obrazložitev prejel dne 25.4.2008, kar pomeni, navaja naročnik, da se je desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 5.5.2008. Iz vlagateljevega zahtevka za revizijo je razvidno, da je bil oddan priporočeno na pošto dne 6.5.2008, torej po izteku desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo. Na podlagi navedenega je naročnik zahtevek za revizijo v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN zavrgel kot nepravočasen.

Državna revizijska komisija je dne 16.5.2008 od vlagatelja prejela vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila na podlagi 2. odst. 16. čl. ZRPJN" z dne 12.5.2008. V vlogi vlagatelj navaja, da je zoper ravnanje naročnika dne 5.5.2008 vložil zahtevek za revizijo. To dejstvo je razvidno iz notarsko overjene fotokopije poštne knjige pooblaščenca ponudnika za dne 5.5.2008, iz katere je razvidno, da je bila revizija vložena navedenega dne pod sprejemno številko 91221, pošta št. 2102, navaja vlagatelj, in dodaja, da je dne 8.5.2008 prejel sklep naročnika, da se zahtevek za revizijo zavrže, ker naj bi bilo iz zahtevka razvidno, da je bil oddan priporočeno na pošto dne 6.5.2008, torej po izteku desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnikova odločitev o prepozni vložitvi revizije napačna zaradi zmotne ugotovitve roka vložitve, zaradi česar obvešča, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Dne 19.5.2008 je Državna revizijska komisija od naročnika prejela dokumentacijo predmetnega postopka revizije oddaje javnega naročila.

Po pregledu predložene dokumentacije ter preučitvi navedb je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 5.5.2008 odločil tako, da je le-tega zavrgel kot nepravočasnega; kot je ugotovil naročnik, naj bi namreč vlagatelj zahtevek za revizijo vložil po izteku desetdnevnega prekluzivnega roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN.

Iz določil prvega in drugega odstavka 13. člena ZRPJN je razvidno, da mora naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveriti, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN. Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Če vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema takega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh. Navedeno pomeni, da je pravno sredstvo vlagatelja v primeru nestrinjanja z zavrženjem njegovega revizijskega zahtevka pritožba, ki jo mora v treh dneh od prejema sklepa o zavrženju vložiti (neposredno) na Državno revizijsko komisijo. Tridnevni rok za vložitev pritožbe je prekluzivne narave, saj 1. alineja drugega odstavka 23. člena ZRPJN določa, da Državna revizijska komisija v primeru nepravočasne vložitve pritožbe le-to s sklepom zavrže.

Iz dokumentacije predmetnega postopka revizije je razvidno, da je naročnik vlagatelja v sklepu z dne 8.5.2008, s katerim je zavrgel njegov zahtevek za revizijo zaradi domnevne nepravočasne vložitve slednjega, v pravnem pouku pravilno poučil, da lahko v roku treh dni od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Iz poštne povratnice je nadalje razvidno, da sta vlagatelj oz. njegov pooblaščenec sklep, s katerim je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo, prejela dne 9.5.2008. To ob upoštevanju določil 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), ki se v revizijskem postopku smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, pomeni, da se je v predmetnem revizijskem postopku rok za vložitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo iztekel dne 12.5.2008.

Kot je bilo že zapisano, je vlagatelj z vlogo, ki je bila datirana na dan 12.5.2008, Državni revizijski komisiji posredoval dokument "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila na podlagi 2. odst. 16. čl. ZRPJN". Kljub temu, da je vloga označena kot obvestilo o nadaljevanju postopka revizije, iz nje jasno izhaja, da se vlagatelj ne strinja z zavrženjem njegovega zahtevka za revizijo zaradi domnevne nepravočasne vložitve le-tega, pri čemer v vlogi tudi dokazuje, da je zahtevek za revizijo vložil pravočasno. Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre vlagateljevo vlogo z dne 12.5.2008 po vsebini šteti za pritožbo v smislu drugega odstavka 13. člena ZRPJN. Vendar pa je iz dokumentacije nadalje razvidno, da vlagatelj pritožbe, kot izhaja iz vloge "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila na podlagi 2. odst. 16. čl. ZRPJN", ni vložil pravočasno, to je v roku treh dni od prejema sklepa, s katerim je naročnik zavrgel njegov zahtevek za revizijo, čeprav je bil na to v pravnem pouku izrecno opozorjen. Kot je bilo že zapisano, je vlagatelj sklep o zavrženju njegovega zahtevka za revizijo prejel dne 9.5.2008, tridnevni prekluzivni rok za vložitev pritožbe pa se je iztekel dne 12.5.2008. Iz poštne ovojnice, v kateri je bil posredovan dokument "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila na podlagi 2. odst. 16. čl. ZRPJN", je razvidno, da je bila ta vloga (pritožba) poslana priporočeno po pošti, pri čemer je iz poštnega žiga na ovojnici razvidno, da je bila pošiljka oddana na pošto dne 13.5.2008. Ker se v skladu z drugim odstavkom 112. člena ZPP v primeru, če se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena, to pomeni, da je bila pritožba, kot izhaja iz vloge "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila na podlagi 2. odst. 16. čl. ZRPJN", vložena po izteku zakonskega prekluzivnega roka, zaradi česar jo je treba v skladu s 1. alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN zavreči kot prepozno.

Iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik, je nadalje razvidno, da je vlagatelj dokument "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila na podlagi 2. odst. 16. čl. ZRPJN" v vednost posredoval tudi naročniku (kot organu, ki za odločanje o pritožbi ni pristojen), pri čemer iz poštnega žiga na ovojnici, v kateri je bila vloga poslana naročniku, izhaja, da je bila pošiljka oddana priporočeno na pošto dne 12.5.2008. Na Državno revizijsko komisijo (ki je v skladu z določili ZRPJN pristojna za odločanje o pritožbi) je ta vloga, skupaj s preostalo dokumentacijo predmetnega revizijskega postopka, prispela dne 19.5.2008.

Sedmi odstavek 112. člena ZPP določa, da se v primeru, ko je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena ZPP, ali očitni pomoti vložnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi v primeru, če bi šteli, da je vlagatelj s tem, ko je vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila na podlagi 2. odst. 16. čl. ZRPJN" posredoval naročniku v vednost, vložil pritožbo pri nepristojnem organu, le-tega ne bi bilo mogoče pripisati njegovi nevednosti. Kot je bilo že zapisano, je naročnik vlagatelja v pravnem pouku sklepa, s katerim je zavrgel njegov zahtevek za revizijo, jasno in nedvoumno poučil o njegovi pravici do pravnega varstva zoper takšno odločitev in o načinu uveljavljanja le-te. Vsebina pravnega pouka, iz katere jasno izhaja, da je zoper izdani sklep (oz. v njem vsebovano naročnikovo odločitev) mogoče vložiti pritožbo, in sicer v roku treh dni od prejema sklepa na Državno revizijsko komisijo, vlagateljeve nevednosti glede možnega pravnega varstva ne dopušča. Poleg tega vlagatelj v predmetnem revizijskem postopku nastopa s pooblaščencem, ki je odvetnik. Državna revizijska komisija nadalje tudi ugotavlja, da vložitve vloge (pritožbe) pri naročniku (nepristojnem organu) ni mogoče pripisati niti očitni pomoti vložnika, saj je vlagatelj vlogo, ki jo je po vsebini šteti kot pritožbo, (sicer nepravočasno) poslal neposredno Državni revizijski komisiji, medtem ko jo je naročniku poslal le v vednost. To dejstvo izrecno izhaja iz zaznambe naslovnikov vročanja, kot so razvidni iz vlagateljeve vloge z dne 12.5.2008. Iz vlagateljeve vloge z dne 12.5.2008 torej očitne pomote vlagatelja (v smislu namena poslati to vlogo Državni revizijski komisiji in ne naročniku) ni mogoče ugotoviti.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je bila vlagateljeva pritožba, kot izhaja iz njegove vloge "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila na podlagi 2. odst. 16. čl. ZRPJN" z dne 12.5.2008, vložena nepravočasno, zato jo je na podlagi 1. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla kot prepozno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 27.5.2008

predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
- Odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, 2000 Maribor
- VOC CELJE, Vzdrževanje in obnova cest d.d., Lava 42, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran