EN

018-063/2008 DARS, d.d.

Številka: 018-063/2008-9
Datum sprejema: 26. 5. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata ter članov Jožefa Kocuvana in Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Izvedba elektro in strojne opreme predorov Barnica in Tabor ter pokritih vkopov Rebrnice I. in II. na odseku HC Razdrto-Vipava; Rebrnice" in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Splošno gradbeno podjetje SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik) dne 26.5.2008 soglasno

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 26.2.2008 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu pa je dne 17.3.2008 objavil na portalu javnih naročil pod številko JN1915/2008.

Vlagatelj je z vlogo z dne 27.3.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je razpisna dokumentacija v nekaterih delih nejasna, nezakonita in neustrezna. Vlagatelj navaja, da je glede na naravo razpisanih del rok za njihovo dokončanje prekratek. V drugih primerljivih projektih so bili roki za dokončanje del daljši, daljši rok pa je naročnik določil tudi v predhodnem razpisu za isto javno naročilo. Vlagatelj nadalje navaja, da je določba iz poglavja A, točka 5.1.h Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbo, ki zahteva, da ima ponudnik povprečni letni promet v zadnjih treh letih v višini 10.000.000,00 EUR, nejasna, saj ni mogoče razbrati, ali se zahteva določena višina finančnega prometa kumulativno v treh letih ali povprečno za vsako leto. V zvezi z zahtevo, da mora ponudnik izkazati možnost najetja kredita prvovrstne banke v višini 5.800.000,00 EUR, vlagatelj navaja, da naročnik s to zahtevo prenaša breme financiranja izvedenih del na izvajalca, kar je v nasprotju z vzorcem pogodbe in zakonom, ki ureja poslovanje naročnika, ter zakonom, ki ureja javno-zasebna partnerstva. Po mnenju vlagatelja je tudi zahteva, da mora ponudbena cena vključevati vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, določena v nasprotju z zakonom, saj na njeni podlagi ni mogoče pripraviti primerljive in konkurenčne ponudbe, ker vseh stroškov ni mogoče predvideti vnaprej. Vlagatelj zaključuje, da je tudi določba točke 14.12 Navodil ponudnikom nejasna, ker iz besedila ni mogoče razbrati, kako se obračunavajo popusti na nepredvidena, dodatna, več in pozneje naročena dela, s katerimi so prekoračene ponudbene količine. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik spremeni razpisne pogoje tako, da bo vlagatelj lahko pripravil pravilno ponudbo, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 23.4.2008 izdal sklep, s katerim je zahtevek za reviziji zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa uvodoma navaja, da je po prejemu zahtevka za revizijo vlagatelja pozval k njegovi dopolnitvi, saj ni bilo priloženega potrdila o plačilu revizijske takse. Vlagatelj je poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 2.4.2008, v pozivu pa ga je naročnik opozoril, da bo zahtevek za revizijo zavrgel, če ne bo dopolnjen v zakonskem tridnevnem roku, navaja naročnik, in nadaljuje, da je vlagatelj takso v ustrezni višini plačal dne 1.4.2008, naročniku pa je potrdilo o plačilu predložil po telefaksu dne 8.4.2008. Naročnik ugotavlja, da se je tridnevni rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iztekel dne 7.4.2008 in da je vlagatelj takso plačal v ustreznem roku, vendar pa je potrdilo dostavil šele po njegovem izteku. Naročnik kljub temu zahtevka za revizijo ni zavrgel, saj je ocenil, da je bilo plačilo takse kot procesna predpostavka izpolnjeno, čeprav potrdilo ni bilo dostavljeno v roku. V nadaljevanju naročnik odgovarja na posamezne navedbe iz zahtevka za revizijo. Glede roka za izvedbo del navaja, da je določen ob upoštevanju narave in dinamike razpisanih del, glede zahteve po povprečnem letnem prometu pa meni, da je jasna, da je določena na enak način kot v drugih postopkih in da vlagatelj doslej še ni imel težav z njenim razumevanjem niti ni zahteval dodatnih pojasnil. V zvezi z revizijskimi navedbami o zahtevi za predložitev dokazila o možnosti najema kredita naročnik navaja, da s tem le preverja finančno sposobnost ponudnika, nikakor pa ni mogoče te zahteve razumeti kot zahteve po financiranju posla s strani izvajalca del. Po mnenju naročnika točka 14.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, v skladu s katero morajo ponudniki v ponudbeno ceno vključiti stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, daje ponudnikom možnost racionalne zagotovitve dostopnih poti, saj vsak ponudnik najbolje pozna svoje potrebe in koncept organiziranja gradbišča. Glede obračunavanja popustov na nepredvidena oz. dodatna dela naročnik še navaja, da so določbe jasne, da jih je naročnik uporabil že pri prejšnjih postopkih in da vlagatelj doslej v zvezi s tem ni imel pripomb niti ni zahteval dodatnih pojasnil.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek (vloga z dne 25.4.2008), je naročnik z dopisom z dne 5.5.2008 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da zahtevek za revizijo ni bil dopolnjen v zakonskem roku, zaradi česar ga je treba zavreči.

Naročnik je v sklepu z dne 23.4.2008, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, uvodoma ugotovil, da zahtevek za revizijo ni bil pravočasno dopolnjen s potrdilom o plačilu takse, vendar ga je kljub temu vsebinsko obravnaval, saj je ugotovil, da naj bi bilo samo plačilo takse opravljeno pravočasno.

Glede na zgornje naročnikove navedbe je morala Državna revizijska komisija najprej ugotoviti, ali je bil zahtevek za revizijo pravočasno dopolnjen s potrdilom o plačilu takse. Kot je namreč Državna revizijska komisija že večkrat zapisala (npr. v zadevah 018-028/05, 018-091/06, 018-205/06), je iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN jasno razvidno, da je procesna predpostavka popolnosti zahtevka za revizijo (pravočasna) predložitev potrdila o vplačilu takse, ne pa zgolj njeno plačilo. Četrti odstavek 12. člena ZRPJN določa obvezne formalne in vsebinske sestavine zahtevka za revizijo, saj od vlagatelja zahteva, da mora v zahtevku za revizijo navesti (1) naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, (2) naziv naročnika, (3) javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, (4) kršitve, (5) dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter (6) potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov, določenih v četrtem odstavku 12. člena ZRPJN, mora vlagatelja na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN nemudoma pozvati, da zahtevek za revizijo dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Procesna predpostavka za vsebinsko obravnavanje zahtevka za revizijo je torej (med drugim) navedba (predložitev) potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, ne pa, kot je bilo že zapisano, samo plačilo revizijske takse.

Iz dokumentacije postopka revizije predmetnega javnega naročila je razvidno, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil z vlogo z dne 27.3.2008, naročnik pa ga je prejel dne 28.3.2008. Iz dokumentacije je nadalje razvidno, da vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse, ki ga kot enega izmed obveznih sestavin določa 6. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, zaradi česar ga je naročnik z dopisom z dne 1.4.2008 pozval, naj zahtevek za revizijo v roku treh dni od prejema zahteve za dopolnitev dopolni s potrdilom o plačilu takse. Hkrati je naročnik vlagatelja opozoril, da bo zahtevek za revizijo v primeru, če ne bo dopolnjen pravočasno, zavrgel. Iz poštne povratnice, ki je priložena naročnikovemu pozivu za dopolnitev zahtevka za revizijo, je razvidno, da je vlagatelj poziv prejel dne 2.4.2008, kar ob upoštevanju drugega in četrtega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), ki se v revizijskem postopku smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, pomeni, da se je v predmetnem revizijskem postopku rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iztekel dne 7.4.2008.

Vlagatelj je naročniku potrdilo o plačilu takse posredoval z dopisom, ki je bil datiran na dan 7.4.2008. Iz prejemne štampiljke je razvidno, da je naročnik ta dopis prejel dne 9.4.2008. Ker iz dokumentacije, ki jo je posredoval naročnik, ni bilo razvidno, kdaj je vlagatelj naročniku posredoval potrdilo o plačilu takse (v skladu z drugim odstavkom 112. člena ZPP se v primeru, če se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena), je Državna revizijska komisija vlagatelja in naročnika pozvala, da ji posredujeta dodatno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, kdaj in na kakšen način je vlagatelj na pošto oddal potrdilo o plačilu takse z dne 7.4.2008. Vlagatelj je na podlagi poziva za dodatno dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o plačilu takse, ki je bilo izvedeno dne 1.4.2008, hkrati pa je pojasnil, da druge dokumentacije ne more posredovati, ker je uslužbenka, ki je potrdilo pošiljala po pošti, na bolniški odsotnosti. Naročnik pa je Državni revizijski komisiji posredoval originalno poštno ovojnico, v kateri mu je vlagatelj poslal potrdilo o plačilu takse z dne 7.4.2008. Ker je iz žiga na tej poštni ovojnici razvidno, da naj bi bilo potrdilo o plačilu takse poslano že 8.3.2008, je, kot je razvidno iz dodatne dokumentacije, naročnik preveril, kdaj je vlagatelj dejansko oddal to pošiljko. Iz popisa oddanih pošiljk, ki ga je naročnik posredoval Državni revizijski komisiji, je razvidno, da je Pošta Slovenije pošiljko s sprejemno številko 5987 in opombo R 0540 (iste oznake so tudi na poštni ovojnici, v kateri je bilo potrdilo o plačilu takse) od vlagatelja prejela dne 8.4.2008.

Na podlagi zgoraj opisanega dejanskega stanja, kot je razvidno iz dodatne dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji posredoval naročnik (vlagatelj Državni revizijski komisiji kljub temu, da je bil pozvan, ni posredoval nobene relevantne dodatne dokumentacije, temveč le dokumentacijo, ki se nanaša na samo plačilo takse, kar pa, kot je bilo že pojasnjeno, z vidika popolnosti zahtevka za revizijo oz. obstoja procesne predpostavke navedbe potrdila o vplačilu takse ni pomembno), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj potrdilo o plačilu takse naročniku posredoval šele dne 8.4.2008, torej po izteku tridnevnega prekluzivnega roka, kljub temu, da ga je naročnik pravilno pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo in ga tudi opozoril na posledice nepravočasne dopolnitve. Državna revizijska komisija je zato na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrgla.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26.5.2008predsednik senata
Samo Červek, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:

- DARS družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- Splošno gradbeno podjetje SCT d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran