EN

018-061/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-061/2008-5
Datum sprejema: 12. 5. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "servisiranje in vzdrževanje vozil znamke Renault", in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Avtohiša Malgaj, d.o.o., Gabrsko 30b, Trbovlje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 12.05.2008 soglasno

odločila:

Pritožba vlagatelja z dne 24.04.2008 se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17.10.2007 sprejel sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije ter vodje izvedbe javnega naročila v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku za "servisiranje in vzdrževanje vozil znamke Renault".

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 23.10.2007, pod št. objave JN2928/2007, objavil Obvestilo o naročilu - Storitve za predmetno javno naročilo po odprtem postopku, razdeljeno na pet (5) sklopov, v Uradnem listu EU št. S 205 z dne 24.10.2007, št. obvestila 2007/ S 205-249458, pa je prav tako objavil Obvestilo o naročilu - Storitve za predmetno javno naročilo po odprtem postopku, razdeljeno na pet (5) sklopov.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 03.12.2007, izhaja, da je naročnik do roka za oddajo ponudb prejel ponudbe petih (5) ponudnikov.

Naročnik je dne 21.12.2007 sprejel "Odločitev o oddaji javnega naročila, št. MORS-399/2007-ODP", št. 430-603/2007-16, v kateri je kot najugodnejšo ponudbo za območje Ljubljane (sklop št. 1 - pošta Ljubljana) izbral ponudbo podjetja Avtoservis Kalan d.o.o., šetinova ulica 4, Medvode, za območje Postojne (sklop št. 5 - pošta Postojna) pa ponudbo podjetja TRGO ABC d.o.o., Istrska cesta 12, Koper, medtem ko za preostale sklope - sklop št. 2 - pošta Maribor, sklop št. 3 - pošta Kranj ter sklop št. 4 - pošta Novo mesto - ni izbral najugodnejše ponudbe. V obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da je vlagatelj ponudil za naročnika nesprejemljivo ponudbo, saj bi v primeru izbora vlagateljeve ponudbe kot najugodnejše ponudbe za manj zahtevna in zahtevna dela na območju Ljubljane plačeval 32,4 evra z DDV namesto dosedanjih 20,87 evrov z DDV, zato jo je izločil iz nadaljnjega postopka.

Vlagatelj je dne 04.01.2008 vložil zahtevek za revizijo, o katerem je naročnik dne 25.01.2008 odločil s sklepom tako, da je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, kasneje pa je Državna revizijska komisija, na podlagi vlagateljevega nadaljevanja revizijskega postopka (vloga z dne 29.01.2008) ter naročnikovega odstopa zahtevka za revizijo, vloženega 04.01.2008, skupaj z dokumentacijo le-tej z dopisom z dne 04.02.2008, o citiranem zahtevku za revizijo odločila s sklepom št. 018-019/2008-1 z dne 19.02.2008 tako, da je zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila, št. MORS-399/2007-ODP", št. 430-603/2007-16, z dne 21.12.2007, ter naložila naročniku povrnitev stroškov, nastalih s postopkom revizije, vlagatelju.

Naročnik je dne 13.03.2008 sprejel "Odločitev o oddaji javnega naročila, št. MORS-399/2007-ODP", št. 430-603/2007-22, v kateri je kot najugodnejšo ponudbo za območje Ljubljane (sklop št. 1 - pošta Ljubljana) in območje Kranja (sklop št. 3 - pošta Kranj) izbral ponudbo podjetja AVTOHIšA REAL d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, za območje Postojne (sklop št. 5 - pošta Postojna) pa ponudbo podjetja TRGO ABC d.o.o., Istrska cesta 12, Koper, medtem ko za preostala sklopa - sklop št. 2 - pošta Maribor ter sklop št. 4 - pošta Novo mesto - ni izbral najugodnejše ponudbe.

Podjetje Avtoservis Kalan d.o.o., šetinova ulica 4, Medvode (v nadaljevanju: podjetje Avtoservis Kalan d.o.o.), je dne 19.03.2008 zahtevalo vpogled v korespondenco med naročnikom in ostalimi ponudniki v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki ga je, kakor je razvidno iz zapisnika, opravilo dne 25.03.2008.

Dne 20.03.2007 je podjetje Avtoservis Kalan d.o.o. po pooblaščencu odvetniku Zmagu Marovtu, Rozmanova 12/a, Ljubljana, vložilo zahtevek za revizijo, v katerem je predlagalo razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila z dne 13.03.2008 in priglasilo povračilo stroškov postopka revizije. Naročnik je dne 01.04.2008 izdal sklep št. 430-173/2008-3, s katerim je citirani zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Podjetje Avtoservis Kalan d.o.o. je dne 03.04.2008 naročnika obvestilo, da zahteva nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, dne 04.04.2008, pa je vložilo dopolnitev zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v kateri je priglasilo še stroške postopka. Podjetje Avtoservis Kalan d.o.o. je dne 22.04.2008 po telefaksu Državno revizijsko komisijo obvestilo, da umika zahtevek za revizijo, zato je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-051/2008-3 z dne 23.04.2008 postopek revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, začetega na podlagi zahtevka za revizijo podjetja Avtoservis Kalan d.o.o., vloženega dne 20.03.2007, ustavila.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo z dne 04.04.2008, ki ga je naročnik prejel 07.04.2008, zoper "Odločitev o oddaji javnega naročila, št. MORS-399/2007-ODP" št. 430-603/2007-22 z dne 13.03.2008.

Naročnik je vlagatelja z dopisom - pozivom št. 430-223/2008-2 z dne 09.04.2008 pozval, da najkasneje v treh dneh od prejema citiranega poziva dopolni zahtevek za revizijo z dokazilom o plačilu takse in sicer v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, konkretno v znesku 5.000,00 EUR. Vlagatelja je naročnik s citiranim pozivom tudi opozoril, da bo njegov zahtevek za revizijo zavrgel, če ne bo prejel v navedenem roku njegove dopolnitve.

Naročnik je dne 22.04.2008 izdal sklep o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo z obrazložitvijo, da je bil vlagatelj pozvan k dopolnitvi zahtevka za revizijo z dokazilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, česar pa vlagatelj v roku treh dni po prejemu poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo ni storil, s čemer je sklep o zavrženju utemeljen.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo z dne 24.04.2008, ki jo je slednja prejela 28.04.2008, zoper obvestilo - sklep o zavrženju zahtevka za revizijo št. 430-223/2008-3 z dne 22.04.2008, s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel.
Vlagatelj v obrazložitvi pritožbe navaja, da je dne 04.04.2008 vložil zahtevek za revizijo, kjer je natančno opredelil nezakonito in diskriminatorno obravnavo naročnika in sam prosil za poziv k plačilu takse. Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik 01.04.2008 z dopisom št. 430-173/2008-3 izdal obvestilo, da je prejel popolni zahtevek za revizijo, 09.04.2008 pa z dopisom št. 430-223/2008-2 naknadno pozval vlagatelja po dopolnitvi vloge z dokazilom o plačilu takse. Vlagatelj zatem pojasnjuje, da je nemudoma, 10.04.2008, po prejemu pošte, plačal predpisano takso v višini 5.000,00 EUR na TRR, ki mu ga je prav tako telefonsko javil naročnik, ter poklical predstavnico naročnika (pri čemer vlagatelj navaja konkretno številko svojega stacionarnega telefona ter številke naročnikovega telefona in ime in priimek predstavnice naročnika), jo o sprovedenem plačilu obvestil in vprašal, ali je to dovolj, saj je bilo plačilo sprovedeno po prokliku NLB, pisno potrdilo pa bi prihajalo od matične banke vsaj dva dneva in bi težko ulovil predpisan tridnevni rok. Vlagatelj zatrjuje, da je po zagotovilu predstavnice naročnika (oseba E.A.), da ni potrebno pošiljati potrdila, smatral, da je vloga popolna tudi naročniku ter e-izpisek še dodatno poslal v vednost z navadno pošiljko. Vlagatelj je nad naročnikovo odločitvijo o zahtevku za revizijo ogorčen, saj je očitno edini namen ne izbrati vlagateljevo ponudbo, kljub temu, da je ta najugodnejša, pa čeprav s takim sprenevedanjem, da se kljub takojšnjemu plačilu takse, o čemer je bil naročnik obveščen, zavrže upravičen zahtevek za revizijo, ki je bil tako vsebinsko kot pravno popoln in utemeljen. Vlagatelj kot dokaz prilaga potrdili o plačilu takse, ter predlaga zaslišanje določenih oseb (ki jih navede poimensko) ter pridobitev klicanih telefonskih številk iz njegove stacionarne telefonske številke (vlagatelj navaja, da jih je že naročil pri Telekomu, vendar so odgovorili, da zaradi tajnosti podatkov tega ne morejo dostaviti, razen pooblaščenim).
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel v nasprotju z veljavno zakonodajo, torej nezakonito, saj so bili izpolnjeni vsi pogoji za vsebinsko obravnavo, zaradi česar naj naročniku naloži, da mora zahtevek za revizijo vsebinsko obravnavati in o njem vsebinsko odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 05.05.2008, ki ga je slednja prejela istega dne, odstopil vlagateljevo pritožbo na sklep naročnika, ki je bila naslovljena očitno tudi na naročnika. Naročnik s citiranim dopisom prereka navedbe vlagatelja v pritožbi ter prilaga določena dokazila v zvezi s svojimi ravnanji v postopku revizije, začetem na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 04.04.2008.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom št. 018-061/2008-2 z dne 05.05.2008 pozvala k odstopu vse dokumentacije postopka oddaje obravnavanega naročila in revizijskega postopka, kar je naročnik storil z dopisom z dne 07.05.2008, ki ga je le-ta prejela istega dne.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


Kot je razvidno iz spisovne dokumentacije v predmetni zadevi, je naročnik dne 22.04.2008 izdal sklep o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo št. 430-223/2008-3 z obrazložitvijo, da je bil vlagatelj pozvan k dopolnitvi zahtevka za revizijo z dokazilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, česar pa vlagatelj v roku treh dni po prejemu poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo ni storil, s čemer je sklep o zavrženju utemeljen.

Četrti odstavek 12. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona.

Peti odstavek 12. člena ZRPJN pa določa, da če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni, da je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev, da če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom, ter da v kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo, ki mora o pritožbi odločiti v osmih dneh. Citirana določba torej nalaga naročniku dolžnostno ravnanje za primer ko vlagatelj vloži t.i. nepopoln zahtevek za revizijo iz naslova ne-vsebovanja podatkov v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Vpogled v spisovno dokumentacijo v predmetni zadevi pokaže, da je naročnik po prejemu vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 04.04.2008, ki ga je prejel 07.04.2008, vlagatelja z dopisom - pozivom št. 430-223/2008-2 z dne 09.04.2008 pozval, da najkasneje v 3 (treh) dneh od prejema citiranega poziva dopolni zahtevek za revizijo z dokazilom o plačilu takse in sicer v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, konkretno v znesku 5.000,00 EUR. Vlagatelja je naročnik s citiranim pozivom tudi opozoril, da bo njegov zahtevek za revizijo zavrgel, če ne bo prejel v navedenem roku njegove dopolnitve. Kot izhaja iz poštne povratnice, je vlagatelj citirani poziv prejel 10.04.2008, o čemer med strankama v konkretnem primeru tudi ni nobenega dvoma, saj v pritožbi vlagatelj sam zatrjuje, da je nemudoma, 10.04.2008, po prejemu poziva plačal predpisano takso v višini 5.000,00 EUR.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil vlagatelj s citiranim naročnikovim dopisom - pozivom izrecno pozvan k dopolnitvi zahtevka za revizijo z dokazilom o plačilu takse. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s citiranim dopisom - pozivom od vlagatelja ni zahteval določene obličnosti pisnega potrdila - dokazila o plačilu takse (kot na primer original, potrjen s strani banke ipd.). Prav tako je bil vlagatelj s citiranim dopisom - pozivom naročnika izrecno opozorjen, da bo njegov zahtevek za revizijo zavrgel, če ne bo prejel v navedenem roku njegove dopolnitve.

Glede na navedeno gre ugotoviti, da je iz naročnikovega citiranega dopisa - poziva jasno razvidno, da je od vlagatelja zahteval posredovanje dokazila o plačilu takse v predpisanem roku, česar pa vlagatelj očitno ni storil, saj, kot navaja v pritožbi, je o sprovedenem plačilu po telefonu (le) obvestil določeno predstavnico naročnika, ki naj bi mu zagotovila, da ni potrebno pošiljati potrdila o plačilu takse, ter še dodatno poslal naročniku v vednost e-izpisek z navadno pošiljko. Državna revizijska komisija na tem mestu izrecno poudarja, da iz spisovne dokumentacije v predmetni zadevi nikjer ni razvidno, da je naročnik navedeno pošto, ki naj bi bila poslana z navadno pošiljko, tudi prejel, prav tako pa vlagatelj nima nobenega relevantnega dokaza, da je sploh kaj poslal - posredoval naročniku, kot zatrjuje. V tem kontekstu gre zgolj dodati, da je vlagateljevo domnevno ravnanje, ko je bil torej nedvomno s strani naročnika v pisni obliki in priporočeno s povratnico pozvan k dopolnitvi zahtevka za revizijo z dokazilom o plačilu takse, in je potem na tak dopis - poziv naročnika reagiral z domnevno telefonsko komunikacijo oziroma z domnevnim posredovanjem e-izpiska naročniku v vednost z navadno pošiljko, ravnanje vlagatelja, za katerega mora prevzeti izključno sam odgovornost z vsemi nadaljnjimi posledicami zanj.

Čeprav to ni vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije v konkretnem primeru, pa ob zapisanem ne gre spregledati dejstva, da je vlagatelj v revizijskem postopku, začetem po njegovem zahtevku za revizijo z dne 04.01.2008, o katerem je po nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo slednja odločila s sklepom št. 018-019/2008-1 z dne 19.02.2008, bil s strani naročnika prav tako pozvan k dopolnitvi takratnega zahtevka za revizijo z dokazilom o plačilu takse (dopis - poziv naročnika št. 430-12/2008-2 z dne 09.01.2008, prejet s strani vlagatelja 10.01.2008 - gre za vsebinsko smiselno identičen dopis - poziv dopisu - pozivu naročnika v konkretno obravnavanem spornem primeru). Vlagatelj je v omenjenem primeru očitno natanko vedel, kako oziroma na kakšen način mora izpolniti zahtevo naročnika, in sicer je takrat naročniku posredoval izpisek o sprovedenem plačilu takse, potrjen zgolj z njegove strani (žig in podpis vlagatelja) in ne s strani banke, v zahtevanem roku in na (za vlagatelja) dokazljiv način (priporočeno s povratnico).

V zvezi s predlogom vlagatelja, da se zaslišijo določene osebe ter da se pridobijo določeni izpiski klicanih telefonskih številk, Državna revizijska komisija poudarja, da je izvedba teh dokazov pravno irelevantna, saj očitno vsaka stranka zatrjuje svoje (naročnik v odstopu pritožbe, ki jo je vlagatelj, poleg Državni revizijski komisiji, posredoval tudi naročniku, izrecno navaja, da so navedbe vlagatelja v pritožbi, da je vlagatelju predstavnica naročnika zagotovila, da pošiljanje potrdila ni potrebno, neresnične), poleg tega pa izpiski klicanih telefonskih številk ne bi dali nobenega (relevantnega) odgovora glede sporne zadeve v konkretnem primeru.

V zvezi z vlagateljevo navedbo v pritožbi, da je naročnik z dopisom št. 430-173/2008-3 z dne 01.04.2008 izdal obvestilo, da je prejel popolni zahtevek za revizijo, Državna revizijska komisija zgolj ugotavlja, da je ta navedba popolnoma nelogična, saj je v konkretno obravnavanem primeru vlagateljev zahtevek za revizijo datiran z dne 04.04.2008 (na pošto ga je vlagatelj oddal istega dne - razvidno iz poštne ovojnice). Glede na navedeno naj bi torej naročnik z dopisom št. 430-173/2008-3 z dne 01.04.2008 obvestil vlagatelja, da je nekaj prejel (njegov zahtevek za revizijo), še preden je dejansko sploh lahko prejel. Kot sledi iz spisovne dokumentacije v predmetni zadevi je očitno, da se dopis št. 430-173/2008-3 z dne 01.04.2008 nanaša na revizijski postopek, začet na podlagi zahtevka za revizijo z dne 20.03.2008, ki ga je vložilo podjetje Avtoservis Kalan d.o.o., in se zatorej citirani dopis nanaša na drug revizijski postopek, in ne na revizijski postopek, ki se je začel z vlagateljevim z zahtevkom za revizijo z dne 04.04.2008. V posledici zapisanega je citirana navedba vlagatelja v pritožbi popolnoma irelevantna za konkretno obravnavani spor.

Vsled vsega zapisanega ni mogoče naročniku očitati, da je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel neutemeljeno, ker vlagatelj zahtevka za revizijo ni ustrezno dopolnil v predpisanem roku. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da so bili tako izpolnjeni pogoji za zavrženje zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko je zahtevek za revizijo zavrgel kot nepopoln in je zatorej potrebno pritožbo vlagatelja zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo zavrniti kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija je glede na vse navedeno na podlagi 2. alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevo pritožbo z dne 24.04.2008 zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 12.05.2008


Predsednica senata:

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
- Avtohiša Malgaj, d.o.o., Gabrsko 30b, Trbovlje
- AVTOHIšA REAL d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana
- TRGO ABC d.o.o., Istrska cesta 12, Koper
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran