Na vsebino
EN

018-060/2008 Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice

Številka: 018-60/2008-2
Datum sprejema: 6. 5. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "čistilna sredstva za bolnišnice" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Ecolab d.o.o., Vajngerlova ulica 4, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 5. 2008

odločila:

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 8. 4. 2008 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 700,00 â?? kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je 31.3.2008 sprejel sklep o začetku postopku oddaje javnega naročila za dobavo čistilnih sredstev za bolnišnice v ocenjeni vrednosti 8.000,00 â?? brez DDV, v katerem je s Povabilom k oddaji ponudbe k sodelovanju povabil tri ponudnike, med njimi tudi vlagatelja.

Vlagatelj je 8.4.2008 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev temeljnih načel Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik naj bi z diskriminatornimi opisi blaga, tj. določenimi pH vrednostmi pri posameznih vrstah blaga, ki ne dopuščajo odstopanja, omejeval konkurenco med ponudniki in gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Vlagatelj zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila in povrnitev stroška plačane takse v višini 700,00 â??.

Po pozivu naročnika z dne 10.4.2008 je vlagatelj pravočasno dopolnil zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN (vloga z dne 14.4.2008).

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, z dne 16.4.2008, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo in njegovo zahtevo za povrnitev stroškov revizije zavrnil.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 21.4.2008 obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, zato je naročnik slednji dne 25.4.2008 odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi utemeljenosti pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje neskladnost naročnikovega ravnanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila s temeljnimi načeli ZJN-2 zaradi domnevno diskriminatorne zahteve po točno določeni pH vrednosti posameznih čistil.

V petem odstavku 24. člena ZJN-2 je določeno, da se določbe ZJN-2, razen določb 105.a do 107. člena tega zakona, "ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 10.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 20.000 eurov brez DDV za gradnje" in da "naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila".

ZJN-2 torej, z izjemo zahteve po vodenju evidence o oddaji javnih naročil in sporočanja podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (ki pa ne morejo vplivati na pravice ali položaj ponudnikov!), v postopkih oddaje javnih naročil pod zgoraj opredeljenimi vrednostnimi pragovi ne določa posebnih "pravil", ki bi jih naročniki v takšnih postopkih morali spoštovati, niti slednjim v takšnih postopkih ne nalaga posebnih obveznosti.

Iz navedenega posledično izhaja, da v ZJN-2 ne obstoji pravna podlaga za presojo (ne)zakonitosti naročnikovih ravnanj v postopkih oddaje javnih naročil, katerih vrednost je nižja od 10.000 â?? brez DDV za blago in storitve in 20.000 â?? brez DDV za gradnje oz. da naročnikovih ravnanj v teh postopkih na podlagi vloženih revizijskih zahtevkov (ne glede na njihovo vsebino) ni mogoče označiti za neskladna z ZJN-2.

V konkretnem primeru, kot že navedeno, vrednost predmeta javnega naročila (storitev) znaša manj kot 10.000 â?? brez DDV, vlagatelj pa v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje neskladnost naročnikovega ravnanja v postopku oddaje predmetnega javnega naročila z določbami ZJN-2.

Na podlagi predhodno zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati neskladja naročnikovega ravnanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila z določili ZJN-2. Državna revizijska komisija je zato vlagateljev revizijski zahtevek z dne 8. 4. 2008 zavrnila kot neutemeljen (2. alinea prvega odstavka 23. člena ZRPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov revizijskega postopka. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Iz določil četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške, nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Zato je Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 700,00 â?? kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 6. 5. 2008


Jožef Kocuvan
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:

â"˘ Ecolab d.o.o., Vajngerlova ulica 4, Maribor
â"˘ Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, Brežice
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran