EN

018-052/2008 DARS, d.d.

Številka: 018-052/2008-4
Datum sprejema: 25. 4. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB5 (Uradni list RS, št. št. 94/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata in članic mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, ter ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Gradnja HC Koper - Izola, predor Markovec", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik J.V. SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana in PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, ki ju po pooblastilu zastopa Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 4. 2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se delno ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila izbranemu ponudniku J.V. VIDONI S.p.A, OBEROSLER Cav. Pietro S.p.A in INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A, vsebovana v Sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila "Gradnja HC Koper - Izola, predor Markovec, št. 402-25/07, z dne 7. 3. 2008. V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 11.679,94 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je za predmetno javno naročilo sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 2006/00012 dne 31. 1. 2006, ki je bil spremenjen dne 13. 9. 2006 in dne 28. 2. 2007. Javno naročilo je bilo objavljeno dne 10. 2. 2006 v Uradnem listu RS, št. 13/06 in v Uradnem listu EU, št. 2006/S 28-030730, naknadno pa so bile objavljene spremembe razpisne dokumentacije in roka za predložitev ponudb.

Naročnik je s Sklepom o izbiri najugodnejšega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila "Gradnja HC Koper - Izola, predor Markovec, št. 402-25/07, z dne 7. 3. 2008, predmetno javno naročilo oddal ponudniku J.V. VIDONI S.p.A, OBEROSLER Cav. Pietro S.p.A in INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A, Via Palladio n. 66, 33010 Tavagnacco, Udine, Italia (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je na vlagateljevo zahtevo dne 13. 3. 2008 podal dodatno obrazložitev oddaje naročila, št. 402-41/08-RPP-IP/029-MB-3.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 3. 2008 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila izbranemu ponudniku, iz razloga, ker naročnik vlagatelju ni omogočil vpogleda v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in dokumentacijo naročnika o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila (kršitev načela transparentnosti porabe javnih sredstev), ker naj naročnik ne bi izdal dodatne obrazložitve oddaje naročila skladno z 78. členom ZJN-1, in ker naj bi bila ponudba izbranega ponudnika iz večih razlogov, ki jih vlagatelj v nadaljevanju podrobneje opiše, nepravilna, ker naj ne bi izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bi jo moral naročnik skladno z določbo 76. člena ZJN-1 zavrniti. Vlagatelj je revizijske navedbe dopolnil še z vlogama z dne 20. 3. 2008 in z dne 21. 3. 2008 ter s popravkom z dne 28. 3. 2008.

Naročnik je s sklepom, z dne 4. 4. 2008, št. 402-41/2008, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je vlagatelju dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in naročnikovo dokumentacijo skladno s predpisi, ki omejujejo od vpogleda podatke, ki predstavljajo interne dokumente naročnika, davčno tajnost, poslovno skrivnost ali podatke, katerih razkritje bi lahko povzročilo občutno škodo ponudniku. V zvezi z izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila naročnik pojasni, da je ravnal skladno z 78. členom ZJN-1, po kateri je bil dolžan predstaviti zgolj razloge za zavrnitev ponudbe. Naročnik pa zavrača tudi revizijske navedbe vlagatelja glede nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik je z vlogama, obe datiranima dne 2. 4. 2008 podal, svoja stališča do posameznih revizijskih navedb vlagatelja.

Vlagatelj je z vlogo z dne 9. 4. 2008 naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. V obvestilu se vlagatelj, glede na prejeto odločitev naročnika o zavrnitvi njegovega zahtevka za revizijo, opredeljuje do posameznih navedb naročnika.

Naročnik je zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 14. 4. 2008 odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu celotne dokumentacije o postopku oddaje predmetnega javnega naročila, ponudbe izbranega ponudnika ter revizijskih navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

1.
Državna revizijska komisija je še pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo proučila, ali so v konkretnem revizijskem postopku, ki se vodi na podlagi določb ZRPJN, podani pogoji za upoštevanje vseh dejstev in dokazov, ki jih je navajal vlagatelj v zahtevku za revizijo in dopolnitvah z dne 20. 3. 2008, 21. 3. 2008 ter popravku z dne 28. 3. 2008, nato pa tudi v vlogi z dne 9. 4. 2008, s katero je naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah (npr. v zadevah 018-160/2005, 018-270/2005, 018-002/2006, 018-073/2006) v zvezi z razširitvami zahtevkov za revizijo opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva in dokazi, ki so bila navedena oziroma predlagana, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, torej do izdaje odločitve naročnika o revizijskem zahtevku. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahtevka za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljevega zahtevka za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc. Iz navedenega, pa tudi ob upoštevanju dejstva, da je vlagatelj vložil obe dopolnitvi zahtevka za revizijo v predpisanem 10-dnevnem roku, štetega od dneva prejema dodatne obrazložitve naročnika o oddaji naročila, je Državna revizijska komisija zaključila, da je dopustno obravnavati vsa dejstva in izvesti dokaze, ki jih je vlagatelj navajal tudi v dopolnitvah zahtevka za revizijo v vlogah z dne 20. 3. 2008 in 21. 3. 2008. Vlagatelj v dopolnitvah novih zahtevkov ni postavil. S popravkom zahtevka za revizijo (vloga z dne 28. 3. 2008) pa je vlagatelj zgolj popravil manjše pisne pomote in v njem ni navajal nobenih novih dejstev ali dokazov, oziroma postavljal morebitne nove zahtevke.

Če se vlagatelj ne strinja z odločitvijo naročnika, lahko, v skladu s 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, vendar vlagatelj pri tem ne more več navajati novih dejstev in kršitev oziroma postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in kršitvami oziroma zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in zato o njih tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Navedeno pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno njegovo dopolnitev (tudi v primeru dodatnih oziroma novih navedb in kršitev oziroma spremembe ali dopolnitve revizijskega predloga v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). Ob nasprotnem tolmačenju bi zaobšli 16. člen ZRPJN, ki ureja odločanje naročnika o zahtevku za revizijo pred odločanjem Državne revizijske komisije o njem. Vlagatelj je v vlogi z dne 9. 4. 2008, s katero je naročnika obvestil o nadaljevanju postopka, sicer navajal določena dejstva, vendar zgolj v smislu svojih stališč do posameznih trditev naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 4. 4. 2008, zaradi česar je Državna revizijska komisija slednje navedbe vlagatelja obravnavala v smislu dodatnih pojasnil skladno z 2. odst. 21. člena ZRPJN.
Prav tako je Državna revizijska komisija v smislu 2. odst. 21. člena ZRPJN pri odločanju upoštevala tudi navedbe izbranega ponudnika v vlogah, obe datirani dne 2. 4. 2008. Izbrani ponudnik v revizijskem postopku sicer nima položaja stranke oz. stranskega intervenienta, vendar pa lahko Državna revizijska komisija navajana dejstva in predlagane dokaze zaradi razjasnitve dejanskega stanja upošteva kot dodatna pojasnila drugega udeleženca v postopku oddaje javnega naročila skladno z 2. odst. 21. člena ZRPJN.

2.
Podlaga za odločitev o konkretnem zahtevku za revizijo je 112. člen Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/06), ki določa, da se postopki oddaje javnih naročil, za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona, izvedejo po dosedanjih predpisih, torej skladno z Zakonom o javnih naročilih - ZJN-1 (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (111. člen ZJN-2).

Obvestilo o javnem naročilu je bilo za predmetno javno naročilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 13/06 dne 10. 2. 2006 in v Uradnem listu EU, št. 2006/S 28-030730 dne 10. 2. 2006, torej pred začetkom uporabe ZJN-2 (z dnem 8. 1. 2007), zaradi česar je v konkretnem primeru za materialnopravno presojo (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo potrebno uporabiti določbe ZJN-1 in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Pri tem dejstvo, da so bile naknadno objavljene spremembe prvotnega obvestila o javnem naročilu, povezane predvsem z rokom za oddajo ponudb, ne vpliva na morebitno drugačno presojo, kateri materialni zakon se v konkretnem primeru uporabi, saj je smisel navedene prehodne določbe, da se že začeti postopki dokončajo po "prejšnjih" predpisih. Tako se je tudi v konkretnem primeru postopek začel s "prvo" objavo obvestila o javnem naročilu, z naknadnimi objavami pa se je postopek zgolj nadaljeval.

Iz navedenega nesporno izhaja, da je potrebno v konkretnem primeru uporabiti materialnopravne določbe ZJN-1.

3.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje nezakonita ravnanja naročnika, in sicer s tem, ko naj ne bi dovolil vlagatelju vpogleda v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in dokumentacijo naročnika o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ko naj ne bi izdal dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila v vsebini, kot jo zahteva zakon, in ker naj ponudba izbranega ponudnika ne bi bila pravilna v večih delih.

Državna revizijska komisija je, predvsem ob upoštevanju načela hitrosti in učinkovitosti v revizijskem postopku, najprej presojala revizijske navedbe, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe izbranega ponudnika, saj s tem povezane kršitve lahko vplivajo na nezakonito odločitev naročnika o izboru najugodnejšega ponudnika, oziroma mora naročnik v primeru ugotovljene nepravilnosti v kateremkoli delu ponudbe takšno ponudbo skladno s 1. odst. 76. člena ZJN-1 zavrniti. V tem okviru pa je najprej presodila zatrjevane kršitve, ki se nanašajo na bistvene nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika in so povezane z dejanskim (in ne zgolj formalnim) izpolnjevanjem sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega naročila, saj mora naročnik v primeru, da ponudnik ne dokaže sposobnosti za izvedbo javnega naročila, takšno ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka.
Državna revizijska komisija je tako presodila revizijske trditve vlagatelja v zvezi z domnevno nepravilnostjo ponudbe izbranega ponudnika v delu referenc, katere so bile določene kot pogoj za udeležbo na razpisu v točki 5.1.(i) v povezavi s točko 5.3.b) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za gradnjo HC Koper - Izola, predor Markovec, Celje, januar 2006 (v nadaljevanju: navodila).

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04; v nadaljevanju: pravilnik) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. "Pogoj" pa je v skladu z 10. točko 3. člena ZJN-1 element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave.

V točki 5.1 navodil je naročnik navedel, da morajo ponudniki za upravičenost sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila izpolnjevati pogoje, za izpolnjevanje katerih morajo dostaviti dokazila, s katerimi dokažejo sposobnost za uspešno izvedbo del po pogodbi. Naročnik nato v nadaljevanju taksativno našteva, katera dokazila morajo ponudbe vsebovati.

Naročnik je tako v točki 5.1.(i) navedel naslednje dokazilo:

"Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izgradnja predorov na AC oz. HC), v zadnjih 5 letih, z zneski, letom dokončanja in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navajajo v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. V primeru, da potrdilo naročnika ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno, se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala."

V točki 5.3 pa je naročnik zahteval izpolnitev minimalnih pogojev, tako v podtočki b):

"Uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela, t.j. izgradnja predorov na AC ali HC v vrednosti ne manjši od 10.000.000.000 SIT (41.729.260 EUR) pri vsaj enem javnem naročilu ali v vrednosti ne manjši od 5.000.000.000 SIT (20.864.630 EUR) pri vsaj dveh javnih naročilih v zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1.(i) teh navodil ponudnikom."

Naročnik je v točki 5.4 še navedel, da v primeru predložitve skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, se zmogljivosti posameznih partnerjev v skupini izvajalcev seštevajo, da se ugotovi izpolnitev minimalnih pogojev po podčlenu 5.3 teh navodil ponudnikom.

Državna revizijska komisija je za presojo ustreznosti referenc skladno z gornjimi zahtevami naročnik in ob upoštevanju revizijskih trditev vlagatelja, da so neustrezne vse predložene reference in da vlagatelju ni bil omogočen celoten vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v tem delu, vpogledala v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, tudi v tistem delu, v katerem vlagatelju ni bil dovoljen vpogled (vrednost opravljenih del in potrdila naročnikov).

Izbrani ponudnik je oddal ponudbo v skupini treh partnerjev, in sicer Vidoni S.p.a., Oberosler S.p.a. in Intercantieri Vittadello S.p.a., zato je za izpolnitev minimalnih pogojev iz točke 5.3.b) zadostovalo, da je ustrezno/i referenco/i predložil katerikoli od partnerjev. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presodila ustreznost posamezne reference za vsakega od partnerjev.

Partner Vidoni S.p.a. je navedel pet referenčnih poslov, za katere je Državna revizijska komisija po vpogledu ocenila oziroma ugotovila naslednje izločilne razloge:

1. Izgradnja odvodnega kanala potoka Corno v reko Tilment v občinah Rive D`Arcano in San Daniele del Friuli (UD) - vrednost pogodbe je manjša od 20.864.630 EUR;
2. Izvedba variantne ceste med zaporednimi km 41+600 in km 44+400 v kraju Passo della Morte v občini Forni di Sotto (UD) - dela v času oddaje ponudbe niso bila dokončana;
3. ASR 40/98 - Avtocesta SA/RC - prilagoditev normam CNR/80 tip 1/b - odsek 1 - partija 5 - lot 2 - 1 del od km 40+100 do km 44+100km - v predloženem potrdilu naročnika del ni izkazano, da je ponudnik dela opravil pravilno in pravočasno; pod Izjavo o izvedbi del je navedeno: "Potekajo končne kalkulacije in preverjanja v namene izdaje potrdila o pravilni izvedbi del."; partnerja Vidoni S.p.a. in Intercantieri Vittadello S.p.a. sta preložila lastno izjavo, da so bila dela po pogodbi opravljena pravilno in pravočasno, vendar glede na zahteve naročnika in tudi zakonsko določbo 2.a) točke 2. odst. 42.a člena ZJN-1 takšna izjava ne more biti upoštevna;
4. TS 110/97 državna cesta št. 355 "doline Val Degano" odsek Rigolato/Forni Avoltri - odstranitev nevarnosti plazu od km 20+815 do km 23+160 z izvedbo naravnega predora (varianta Tors) - dela v času oddaje ponudbe niso bila dokončana;
5. Posodobitev in prilagoditev tipu 1A po normi CNR 80 od odseka 2 - dela 5 - 4. lot - od km 253+700 do km 258+200 - ni predloženega potrdila naročnika del, da so bila dela opravljena pravilno in pravočasno.

Partner Oberosler S.p.a. je navedel tri referenčne posle, za katere je Državna revizijska komisija ugotovila, da ne izpolnjujejo zahtev naročnika zaradi:

1. Dela pri popravilu državne ceste 508 v dolini Val Sarentino od km 10,800 do km 13,400 - vrednost pogodbe je manjša od 20.864.630 EUR;
2. Dela pri sanaciji naravnega predora "Pedesalto" med km 45+450 in km 50+279 regionalne ceste 50 "pri Grappi in prelazu Passo Rolle" - vrednost pogodbe je manjša od 20.864.630 EUR;
3. Nujna dela na državni cesti 45 bis zahodna Gardesana od km 110+600 do km 111+600 zaradi plazu decembra 2000, 1. in 2. odsek - iz predloženega potrdila naročnika del ne izhaja, da gre za istovrstna dela, to je za izgradnjo predorov na AC ali HC, ampak gre zgolj za nujna dela zaradi pojava plazu.Partner Intercantieri Vittadello S.p.a. je navedel šest referenčnih poslov, za katere je Državna revizijska komisija ugotovila:

1. CA 25/98 - Izgradnja nove državne ceste 125 - Odsek Tertenia - Tortoli - 2. lot - 1. del - vrednost pogodbe je manjša od 20.864.630 EUR;
2. ASR 40/98 - Avtocesta SA/RC - prilagoditev normam CNR/80 tip 1/b - odsek 1 - partija 5 - lot 2 - 1 del od km 40+100 do km 44+100km - enaka ugotovitev, kot pri referenci partnerja Vidoni S.p.a po zap. št. 3, ker gre za isto pogodbo;
3. VE 73/03 - drž. cesta 51 Alemagna - Posodobitvena dela v ločeni izvedbi, lot. 2, predora Rucorvo v kraju Macchietto - Odsek Castellavazzo - Macchietto - dela v času oddaje ponudbe niso bila dokončana;
4. CA 22/02 - Posodobitvena in prilagoditvena dela na odseku med km 69+500 in 146+800 - 3. lot - 1. del od km 88+357 do km 93+400 - vrednost pogodbe je manjša od 20.864.630 EUR;
5. VE 32/02 - Izgradnja variante na 5. lotu v Cornedo Vicentino (Vicenza) - dela v času oddaje ponudbe niso bila dokončana;
6. CA 26/01 - Državna cesta št. 131 Carlo Felice - Posodobitvena in prilagoditvena dela na odseku med km 69+500 in 146+800 lot. 2 od km 79+500 do km 88+357 - odsek Cagliari Oristano - dela v času oddaje ponudbe niso bila dokončana.

Ker je za izločitev reference kot neustrezne zadostovala že neizpolnitev ene katerekoli kumulativno podane zahteve naročnika, Državna revizijska komisija skladnosti preostalih zahtev pri posamezni referenci ni presojala. Državna revizijska komisija je še ugotovila, da se naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo ni v ničemer vsebinsko opredelil do navedb vlagatelja glede neustreznosti posamezne reference, ampak je le pavšalno navedel, da je izbrani ponudnik izkazal ustrezne izkušnje pri istovrstnih delih, da je predložil potrdila naročnikov del, da je tudi vrednostno zadostil pogoju ter da je za izpolnitev pogoja dovolj ena referenca, ki vrednostno ustreza in je podana za istovrstna dela. Naročnik pa pri vsem tem niti ni navedel, na katero referenco naj bi se njegove sicer pavšalne navedbe nanašale, torej, katera naj bi bila po njegovi oceni ustrezna referenca, zaradi česar Državna revizijska komisija naročnikovih stališč v tem delu sploh ni mogla upoštevati. Izbrani ponudnik pa je v tem delu pojasnjeval zgolj ustreznost ene reference, in sicer, katero je navajal partner Vidoni S.p.a. pod zap. št. 3 in partner Intercantieri Vittadello S.p.a. pod zap. št. 2., pri čemer je le utemeljeval, zakaj gre za istovrstna in vrednostno ustrezna dela. Navedel je tudi, da je razvidno, da so bila dela opravljena pravočasno in tehnično pravilno, vendar pa ni pojasnil, kje naj bi bilo to iz potrdila naročnika del razvidno, naknadnih potrdil ali pojasnil naročnika del pa v postopku revizije ni več mogoče predložiti, zaradi česar navedbe izbranega ponudnika v ničemer ne vplivajo na gornje ugotovitve Državne revizijske komisije.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo vlagatelja v tem delu utemeljen, saj reference izbranega ponudnika ne ustrezajo zahtevam naročnika, posledično pa izbrani ponudnik ni dokazal minimalne usposobljenosti za izvedbo predmetnega javnega naročila in bi moral naročnik njegovo ponudbo že zaradi navedenih nepravilnosti skladno s 1. odst. 76. člena ZJN-1 zavrniti kot nepravilno.

Državna revizijska komisija je glede na navedeno ocenila, da je potrebno zahtevku za revizijo ugoditi že zaradi zgoraj ugotovljenih ravnanj naročnika v nasprotju s 1. odst. 76. člena ZJN-1, in je skladno s 3. alinejo 1. odst. 23. člena ZRPJN razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila ponudniku J.V. VIDONI S.p.A, OBEROSLER Cav. Pietro S.p.A in INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A, vsebovano v Sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila "Gradnja HC Koper - Izola, predor Markovec, št. 402-25/07, z dne 7. 3. 2008.

Državna revizijska komisija ostalih revizijskih navedb vlagatelja ni meritorno presojala, saj takšna presoja ne bi mogla več vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku, takšna odločitev pa je tudi bila sprejeta ob upoštevanju načela hitrosti kot enega od temeljnih načel v revizijskih postopkih javnega naročanja (3. člen ZRPJN).

Državna revizijska komisija še pojasnjuje, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična in ne reformatična pooblastila. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da zahtevek za revizijo bodisi zavrže ali zavrne, bodisi zahtevku ugodi, tako da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka tako zgolj preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v rokah naročnika (Mužina, Aleksij: Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, Odin 2002, str. 309). Na podlagi navedenega je bilo zato potrebno zahtevek za revizijo vlagatelja v delu, v katerem zahteva, da Državna revizijska komisija izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, zavrniti kot neutemeljenega.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v postopku priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer: 10.000 EUR za plačano takso za revizijo, 3300 točk za sestavo zahtevka za revizijo in 2500 točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo in 20% DDV na storitve.

Državna revizijska komisija je vlagatelju glede na uspeh v postopku in višino spornega predmeta priznala takso za revizijo v višini 10.000 EUR, strošek za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3.000 odvetniških točk (Tar. št. 18 OT) in za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka v višini 50 odvetniških točk (Tar. št. 30 OT), kar znaša ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke v znesku 1.399,95 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 1.679,94 EUR, vse skupaj v višini 11.679,94 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 11.679,94 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena, saj zanjo ni podlage v veljavnih predpisih.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 25. 4. 2008Predsednik senata:
Samo Červek, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:

- DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana
- VIDONI S.p.A, OBEROSLER Cav. Pietro S.p.A in INTERCANTIERI VITTADELLO
S.p.A); vročiti na naslov: VIDONI S.p.A, Via Palladio n. 66, 33010 Tavagnacco, Udine,
Italia
- Odvetnik mag. Miha šipec, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne
službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran